Novinky zdola Novinky zdola

Späť

Aktívny Kramárčan III. PD

 

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2018

 

Názov projektu

Aktívny Kramárčan III.

 

Suma, ktorú žiadate na uskutočnenie projektu v €

4940 EUR

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Projekt sa zameriava na vytváranie príležitostí pre priateľské stretávanie obyvateľov MČ Kramáre. Atraktívnou formou podporíme aktívny prístup obyvateľov k spoločenskému kultúrnemu a športovému životnému štýlu na Kramároch. Už tretí rok sa budeme snažiť zorganizovať viaceré športové turnaje pre amatérov či stretnutie pod holým nebom v lesoch nad Kramármi, budeme pokračovať v pravidelných cvičeniach powerjogy, činnosť pre individuálne športové vyžitie rozšírime o hodiny cvičenia, o ktoré bude záujem.

Tohto roku by sme radi rozšírili svoju činnosť na aktivity pre nešportovcov – stretnutia pri akademických debatách o zdravej výžive, knižných sviatkoch – Noc literatúry, organizovanie aktivít pre tých, ktorí majú radi kreatívne činnosti a vedia využiť šikovnosť svojich rúk a počas najväčších sviatkov by sme radi zorganizovali stretnutia, na ktorých by sa stretli obyvatelia kramárov pri hudbe a v príjemnom prostredí niektorej z kramárskych reštaurácií.

Obyvatelia Kramárov sa tak pobavia v mieste kde bývajú, nemusia odchádzať do centra mesta, spoznajú svojich susedov a začnú sa zaujímať a aktívne zúčastňovať života na Kramároch a mať radi aj priestor, v ktorom žijú.

 

Popis súčasnej situácie (popíšte súčasný stav, prípadne problém, ktorý chcete riešiť)

 

Na Kramároch sú organizované aktivity pre matky s deťmi a pre seniorov, chýbajú akcie organizované pre mladšiu a strednú generáciu.

Na Kramároch nie je podchytená možnosť pre stretávanie sa a spoločné komunitné aktivity pre obyvateľov vekových kategórií +15 do 65 rokov. Táto skupina obyvateľov nemá teda príležitosť vytvárať si vhodné spoločenské väzby medzi sebou v prvej rade a k samotnej lokalite Kramáre na strane druhej.

 

 

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Svojou aktivitou sa snažíme nachádzať priestor – jednak fyzický ale aj časový, na organizovanie aktivít, ktorých by sa mohli zúčastniť všetci obyvatelia Kramárov tak, aby aktivity prebehli na Kramároch a aby sa ich mohol zúčastniť ozaj každý.. Nakoľko taká aktivita chýbala, počas dvojročnej skúsenosti sme zistili, že dôležité je pravidelné opakovanie akcií a propagácia aktivít nielen prostredníctvom internetu, ale aj ústnym podaním. Príkladom je hodina jogy po prázdninách, kedy hodinu navštívil rekordne vysoký počet záujemcov a na hodiny sa hlásia stále ďalší a ďalší, napriek tomu, že upútavky na túto aktivitu sú len na fb a vedia o nej tí, ktorí ju pravidelne navštevujú. Pri našich večerných spoločných posedeniach s priateľmi, ktorých sme doteraz nepoznali a ktoré sú tiež výsledkom tohto projektu sme naplánovali ďalšie aktivity. Do našej činnosti zapájame postupne tých, ktorí sú ochotní spolupracovať a zapájať sa do organizovania, alebo prípravy aktivít OZK pre kramárčanov. Je to jasné znamenie toho, že projekt podporujú nielen svojou prítomnosťou ale aj aktívnou činnosťou.

 

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

OZ Kramárčan bolo založený v r. 2015. V rokoch 2016-2017 sme zorganizovali rozne aktivity pre obyvateľov Kramárov

Projektové koordinátorky: Mgr. Darina Timková, Ing. Beata Kafková,

Spolupráca/participácia na projekte: Ing. Beata Kafková, Mgr. Darina Timková

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

1. Jednodňové športové zápasy – badminton a volejbal, prípadne iné športové aktivity pravidelne každú nedeľu v mesiaci v priestoroch ZŠ Cádrová

2. Stretnutie pod holým nebom – Objavujeme spolu lesy na Kramároch – stretnutie a spoločné aktivity Kramárčanoch v lese nad Kramármi

3. Powerjoga a zumba(form4fun) – cvičenie pre každého, organizované pravidelne v priestoroch na Kramároch v Dancehaus

4. Podľa záujmu Kramárčanov budú organizované príležitostné aktivity v priestoroch Kramárov ( patchwork v DK Kramáre, Noc literatúry, burza kníh, kurz zdravej výživy, rôzne kurzy šikovných rúk)

Všetky pripravované aktivity OZ Kramárčan budú dostatočne vopred avizované na fb stránke ozkramarcan.sk, ktorá bola za účelom komunikácie aktivít v rámci participatívneho projektu Aktívny Kramárčan zriadená.

 

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Podpora spoločenského života na Kramároch a stretávania sa obyvateľov Kramárov strednej generácie, zvýšenie povedomia o danej lokalite a pritiahnutie záujmu obyvateľov k lokalite, v ktorej bývajú. Vytvorenie pocitu spolunáležitosti, lojality a priateľských vzťahov medzi cieľovou skupinou, spoznanie sa navzájom s obyvateľmi Kramárov.

 

 

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Obyvatelia Kramárov, ktorí sa chcú podieľať na spoločných aktivitách na Kramároch svojou účasťou a svojimi nápadmi

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Našim cieľom je rozšíriť organizovanie športových aktivít na organizovanie konkrétnych kreatívnych a spoločenských aktivít k čomu nás vedú skúsenosti a úmysel zapojiť ďalšie záujmové skupiny obyvateľov Kramárov

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

 

por.č.

popis položky

počet kusov

jedn.cena

suma spolu

 

A.

ŠPORTOVÉ ZÁPASY

 

 

 

1

prenájom ihriska, alebo telocvične

20

20

400

2

reklama: označenie ihriska - bannery, letáky, reklamné plagáty

12

60

720

A.

Spolu

 

 

1120

B.

STRETNUTIE pod holým nebom

 

 

 

1.

propagácia akcie

5

20

100

2.

rekvizity, sprievodca

5

30

150

B.

Spolu

 

 

250

C.

SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

 

 

 

1.

marketing spojený s organizáciou, príprava burzy, kreatívnych kurzov, kurzu zdravej výživy,

6

100

600

2.

prenájom sály

6

50

300

C.

Spolu

 

 

900

D.

CVIČENIE POWERJOGY A ZUMBY

 

 

 

1.

Zdravá výživa, rekvizity, marketing

12

50

600

2.

Prenájom sály

46

20

920

3.

Cvičiteľka

46

25 

1150

D.

Spolu

 

 

2670

A.+B.+C.+D.

Spolu

 

 

4940

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt (email, tel.č.):

 

ozkramarcan@zoznam.sk, ozkramarcan@gmail.com

 

Priemerne (0 Hlasy)


Správy Správy

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

Ekonomika ako priestor spolupráce IV

Autor/ka: Utopia

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

Čítať ďalej...

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

Ekonomika ako priestor spolupráce III

Autor/ka: Utopia

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

Čítať ďalej...

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

Ekonomika ako priestor spolupráce II

Autor/ka: Utopia

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

Čítať ďalej...

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

Ekonomika ako priestor spolupráce I

Autor/ka: Utopia

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Čítať ďalej...

Zastavme dohodu CETA

Organizácie občianskej spoločnosti z Európskej únie a Kanady žiadajú, aby bola dohoda CETA odmietnutá

Autor/ka: -

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Hlavné správy Hlavné správy

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

Musíme ochraňovať demokraciu! Boj proti chudobe je súčasťou boja za záchranu demokracie!

Konferencia EAPN 28. september 2012 Brusel

Autor/ka: EAPN - SAPN

Musíme ochraňovať demokraciu

Konferencia Európskej siete proti chudobe vyslala jasnú správu, že boj proti chudobe je súčasťou širšieho zápasu za ochranu demokracie

Brusel, 02 Október 2012 – Viac ako dvesto účastníkov debatovalo v Bruseli 28. septembra s predstaviteľmi Európskej únie na strategickej konferencii Európskej siete proti chudobe (EAPN) o tom, či stratégia Európa 2020 prispieva k znižovaniu chudoby v Európe - o úlohe EÚ a výsledkoch pri znižovaní chudoby, o dôsledkoch politík šetrenia a o nedostatočnej účasti zainteresovaných aktérov, osobitne ľudí so skúsenosťou chudoby, na rozhodovaní. Bolestivé príklady dokumentujú ako politiky šetrenia uvrhávajú čoraz viac ľudí do chudoby, a tých, čo už v chudobe sú, dostávajú do čoraz zúfalejšej situácie. Pre EAPN to bola príležitosť predstaviť svoje hlavné odporúčania ako čeliť nebezpečnej situácii, v ktorej sa nachádzame a obnoviť dôveru v európske a národné inštitúcie.

Čítať ďalej...

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Autor/ka: Utopia

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Ako nás môžete podporiť Ako nás môžete podporiť

OZ Utopia sa zaoberá vytváraním a zavádzaním efektívnych mechanizmov občianskej participácie na správe verejných vecí.

Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť priamo - prispením na náš účet.

Identifikačné údaje OZ Utopia:

Adresa: Lipského 2, 84101 Bratislava-Dúbravka

IČO: 42178509

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: 12043307/5200 (OTP banka, a.s.)

Ďakujeme.

Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Projekty Projekty

Projekt Participatívny rozpočet pre Slovensko podporila Friedrich Ebert Stiftung.

Projekt Making cities resilient: chance for urban areas in the Central European Countries podporuje The International Visegrad Fund

 

Projekt Participatory budgeting – different perspective of civic participation procedures among V4 counties podporuje The International Visegrad Fund

 

Utopia facebook grupa Utopia facebook grupa

Utopia RSS Utopia RSS

RSS