Novinky zdola Novinky zdola

Späť

Industriálna minulosť Nového Mesta

Názov projektu

Industriálna minulosť Nového Mesta

 

Suma, ktorú žiadate na uskutočnenie projektu v €

6 ks infotabúľ: 3000 €, marketingové a organizačné náklady: 1200 €, Zabezpečenie stravy a pitného režimu pre lektorov v priebehu konania podujatia: 40 €

Dokopy: 4 240

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Projekt "Industriálna minulosť Nového Mesta" rieši prezentáciu priemyselného dedičstva v MČ Nové Mesto, ktorú vo veľkej miere ovplyvnil práve rozvoj priemyslu v danej lokalite. Napriek veľkému významu industriálnych objektov pre mesto sú tieto pamiatky odsunuté na druhú koľaj a mnohé objekty už zanikli.V prvej časti projekt rieši zber dát (informácie, fotodokumentácie a pod) okolo objektov, vytvorenie konceptu pre náučnú trasu a prípravu textových materiálov - akýsi informačný systém. Tieto údaje budú následne v druhej časti transformované do informačných tabúľ osadených in situ a do webovej platformy, kde by boli voľne dostupné. Pri informačných tabuliach je braný dôraz na ich dizajn, ktorý reaguje na industriálny charakter vybraných objektov a tak by vkusným spôsobom pútal pozornosť. Súčasťou sú aj lektorované prehliadky, ktoré by organizovane návštevníkov previedli po jednotlivých miestach. Zároveň je priestor pre rozvíjanie konceptu pri vytváraní pod-okruhov. Cieľom je dostať "Industriálnu minulosť Nového Mesta" do pozície prezentovaniahodného špecifika danej lokality, na ktoré môžu byť jeho obyvatelia hrdí.

 

 

 

 

Popis súčasnej situácie (popíšte súčasný stav, prípadne problém, ktorý chcete riešiť)

Aj napriek tomu, že v histórii práve priemysel ovplyvnil rozvoj MČ Nové Mesto, je stále pomerne slabé povedomie o hodnotách týchto areálov práve medzi širokou verejnosťou. Toto v konečnom dôsledku spôsobuje postupný zánik týchto pamiatok. V súčasnosti prakticky neexistuje informačný systém, ktorý by ucelene informoval o tomto dedičstve, tak povediac "in situ" - priamo na mieste. Aj keď snahy o rozširovanie povedomia o týchto lokalitách sú, no stále sú to skôr roztrieštené iniciatívy, ktoré nejdú cielene po lokalite MČ Nové Mesto.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Navrhovaný projekt rieši problém práve vytvorením náučnej trasy, ktorá by sledovala rozvoj priemyselného dedičstva v danej lokalite a jeho dopad na urbanizáciu lokality. Jednotlivé zastavenia s osadenými informačnými tabuľami by informovali o daných lokalitách. Dizajn tabúľ je zamýšľaný tak, aby vkusným spôsobom reagovali na industriálny charakter a upútali pozornosť okoloidúcich. Zvyšovanie povedomia by dopĺňala aj on-line evidencia. Ďalšou možnosťou je lektorovaný výklad a prehliadka po danej lokalite. Priemyselné dedičstvo MČ Nové Mesto sa tak dostáva do akejsi pozície "produktu".

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Pavel Vnuk – koordinátor,stavebný inžinier

Tomáš Matula - IT špecialista, programátor

Miroslav Beňák – architekt, aktivista v oblasti technických pamiatok

Eva Danielová – záhradná architekta

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Spracovanie údajov o objektoch

časový rámec: v priebehu zimy

V priebehu zimy urobíme výskum a získame čo najviac informácií o zvolených objektoch. Zároveň vyberieme konkrétnych 6 objektov, a spracujeme podklady k nim. Súčasťou tejto fázy by mala byť aj identifikácia miest kde môžu byť tabule osadené. Tu budeme potrebovať súčinnosť Nového Mesta pre výber vhodných lokalít.

 

Príprava a osadenie informačných tabúľ

časový rámec: koncom zimy

Na základe získaných podkladov urobíme grafický návrh tabúľ a údajov na nich a necháme ich vyhotoviť. Následne ich v súčinnosti s Novým Mestom dáme osadiť na zvolené miesta.

 

Lektorovaný výklad

časový rámec: jar 2018 - víkend

Počas určeného dňa zorganizujeme akciu ktorá bude prebiehať ako niekoľko zastávok na miestach s osadenými tabuľami s cyklo presunom medzi nimi. Na zvolených miestach budú mať sprievodcovia krátky výklad k objektom, ich histórii a ich aktuálnemu stavu.

 

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie o priemyselnom dedičstve na území Nového Mesta, priblížiť informácie o ňom a o jeho hodnotách širokej verejnosti. Výstupom projektu je náučná trasa sledujúca priemyselnú minulosť danej lokality so zastaveniami pri najvýznamnejších objektoch. O týchto objektoch bude informovať druhý výstup projektu – informačné tabule – osadené na jednotlivých zastaveniach. Tretím výstupom je lektorovaná prehliadka po tejto trase. Štvrtým webová platforma sprístupňujúca informácie na internete.

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Cieľová skupina je široká verejnosť, rozdeliť ju môžeme primárne na dve časti podľa charakteru aktivít:

A verejnosť pasívnu náhodní okoloidúci, ktorí sa zastavia a prečítajú tabule

B návštevníci, ktorí si dohľadajú informácie na internete a prípadne sami cielene navštívia dané lokality – aktívna časť účastníci lektorovaných výkladov a prehliadok

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Osadené tabule a digitalizované informácie ostanú uverejnené aj po skončení akcie, ich životnosť je pomerne dlhá.Pokračovanie projektu je v prípade informačných tabúľ v podstate kontinuálne a stále, keďže zostanú súčasťou verejného priestoru. Rovnako existuje možnosť v budúcnosti rozšíriť počet informačných tabúľ a pracovať s kontextom priemyselného dedičstva, vytvárať menšie „pod okruhy". V prípade webovej platformy – je cieľom tieto informácie aktívne dopĺňať a udržiavať. Lektorované prehliadky je možné opakovať periodicky prípadne modifikovať trasu podľa na základe rôznych kontextov(lokality, typu výroby, obdobia a pod.). Je vo výhľade osloviť ľudí ktorí by sa radi podieľali na ďalšej existencii projektu.

Digitalizované údaje je možné udržiavať a rozširovať na základe feedbacku od účastníkov/nadšencov o nové informácie, prípadne dobové fotografie atď.

 

Čo sa samotnej akcie týka, táto sa môže samozrejme opakovať aj periodicky, záleží od spätnej väzby zo strany účastníkov a možností zo strany organizátorov. Cieľom projektu je aj osloviť ľudí ktorý by sa radi podieľali na ďalšej existencii projektu.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Výroba 1 ks infotabuľe veľkosti 600x800 mm:

Odhadovaný náklad za 1 ks tabule: 500

 

Dokopy za 6 ks tabúľ: 3000 €

 

Marketing a organizácia – výroba a grafické spracovanie programového bulletinu:

Grafické práce – 150

Tlač 200 ks – 250 €

Odhadovaný náklad za spracovanie údajov o objektoch, textov, editovanie: 800 €

 

Dokopy: 1200

 

Zabezpečenie stravy a pitného režimu pre lektorov v priebehu konania podujatia:

10 € na osobu

Dokopy: 40

 

 

Kontakt (email, tel.č.):

 

lopaz.vnuk@gmail.com,

tmatula@emuge.sk,

miroslav.benak@gmail.com

evka.devuldix@gmail.com

 

Priemerne (0 Hlasy)


Správy Správy

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

Ekonomika ako priestor spolupráce IV

Autor/ka: Utopia

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

Čítať ďalej...

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

Ekonomika ako priestor spolupráce III

Autor/ka: Utopia

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

Čítať ďalej...

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

Ekonomika ako priestor spolupráce II

Autor/ka: Utopia

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

Čítať ďalej...

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

Ekonomika ako priestor spolupráce I

Autor/ka: Utopia

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Čítať ďalej...

Zastavme dohodu CETA

Organizácie občianskej spoločnosti z Európskej únie a Kanady žiadajú, aby bola dohoda CETA odmietnutá

Autor/ka: -

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Hlavné správy Hlavné správy

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

Musíme ochraňovať demokraciu! Boj proti chudobe je súčasťou boja za záchranu demokracie!

Konferencia EAPN 28. september 2012 Brusel

Autor/ka: EAPN - SAPN

Musíme ochraňovať demokraciu

Konferencia Európskej siete proti chudobe vyslala jasnú správu, že boj proti chudobe je súčasťou širšieho zápasu za ochranu demokracie

Brusel, 02 Október 2012 – Viac ako dvesto účastníkov debatovalo v Bruseli 28. septembra s predstaviteľmi Európskej únie na strategickej konferencii Európskej siete proti chudobe (EAPN) o tom, či stratégia Európa 2020 prispieva k znižovaniu chudoby v Európe - o úlohe EÚ a výsledkoch pri znižovaní chudoby, o dôsledkoch politík šetrenia a o nedostatočnej účasti zainteresovaných aktérov, osobitne ľudí so skúsenosťou chudoby, na rozhodovaní. Bolestivé príklady dokumentujú ako politiky šetrenia uvrhávajú čoraz viac ľudí do chudoby, a tých, čo už v chudobe sú, dostávajú do čoraz zúfalejšej situácie. Pre EAPN to bola príležitosť predstaviť svoje hlavné odporúčania ako čeliť nebezpečnej situácii, v ktorej sa nachádzame a obnoviť dôveru v európske a národné inštitúcie.

Čítať ďalej...

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Autor/ka: Utopia

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Ako nás môžete podporiť Ako nás môžete podporiť

OZ Utopia sa zaoberá vytváraním a zavádzaním efektívnych mechanizmov občianskej participácie na správe verejných vecí.

Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť priamo - prispením na náš účet.

Identifikačné údaje OZ Utopia:

Adresa: Lipského 2, 84101 Bratislava-Dúbravka

IČO: 42178509

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: 12043307/5200 (OTP banka, a.s.)

Ďakujeme.

Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Projekty Projekty

Projekt Participatívny rozpočet pre Slovensko podporila Friedrich Ebert Stiftung.

Projekt Making cities resilient: chance for urban areas in the Central European Countries podporuje The International Visegrad Fund

 

Projekt Participatory budgeting – different perspective of civic participation procedures among V4 counties podporuje The International Visegrad Fund

 

Utopia facebook grupa Utopia facebook grupa

Utopia RSS Utopia RSS

RSS