Novinky zdola Novinky zdola

Späť

Obnova vojenského objektu z 1. svetovej vojny – Pamätné miesto Veľkej vojny PD

Názov projektu

Obnova vojenského objektu z 1. svetovej vojny – Pamätné miesto Veľkej vojny

 

Suma, ktorú žiadate na uskutočnenie projektu v €

5 000€

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Projekt je situovaný na Račianskej ulici medzi pumpou OMV a obchodom LIDL (na druhej strane cesty sú oproti internáty Mladá garda. Jedná sa o atypický objekt z obdobia 1. svetovej vojny.

Zo strategického hľadiska hovoríme o kaverne – delostreleckomu kryte. Obnoviť tento objekt sme sa rozhodli z dôvodu ľahkej dostupnosti pre všetkých záujemcov a návštevníkov. Je to prvý prípad vojenskej pamiatky, kde môže vzniknúť múzeum, ktoré doslova príde za ľuďmi. Vďaka spomínanej dostupnosti predpokladáme vysokú návštevnosť. Objekt je z tehál a so strechou z betónu.

V súčasnosti je objekt zahádzaný niekoľkými vrstvami odpadkov. Stal sa domovom bezdomovcov.

Naším cieľom je upraviť terén, k hranici vstupu do objektu. Následne chceme pokračovať v prácach na odstránení náletovej zelene a likvidácii čiernej skládky, ktorá tam za dlhé roky vznikla. Objekt chceme transformovať na plnohodnotné múzeum 1. svetovej vojny a spoločne s okolím využiť na pokračovanie projektu Cesta Veľkej vojny. Práve tu by sme chceli osadiť prvú informačnú tabulu v Novom Meste.

 

Popis súčasnej situácie (popíšte súčasný stav, prípadne problém, ktorý chcete riešiť)

Pozemok, ktorom sa objekt patrí Prvej vodárenskej zo Stupavy. Objekt je obkolesený náletovou zeleňou a spoločne s jeho vnútrom je plné odpadkov. V objekte žijú bezdomovci. Podľa spôsobu terénu vo vnútri je možné odhadovať, že niektoré odpadky tam môžu byť niekoľko desiatok rokov.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Naším cieľom je odstrániť náletovú zeleň, vyčistiť objekt aj okolie a následne ho uzavrieť. Po prácach vo vnútri objektu ho chceme v pravidelných intervaloch sprístupniť ako múzeum. Nebránime sa ho využiť aj na rôzne pripomienkové udalosti, či podujatia, porpípade menšie prednášky a konferencie.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Občianske združenie História bez hraníc – personálne projekt zabezpečia členovia združenia (v abecednom poradí) Jakub Kuruc, Laura Ridegová a Ľuboš Vodička – všetci traja budú koordinátori projektu. Na prvotných prácach budeme spolupracovať s rôznymi dobrovoľníkmi. Všetci traja máme skúsenosti s obnovou podobných typov objektu v Dúbravke a dokonca aj v Novom Meste. Dvaja zo spomínaných, sú bývalí členovia OZ Bunkre, ktoré spravuje dve kaverny v mestskej časti Nové Mesto. Naše združenie (História bez hraníc) má okrem praktických aj odborné predpoklady na realizáciu tohto projektu. V Dúbravke sme začali s projektom Cesta Veľkej vojny, ktorý chceme realizovať aj v Novom Meste.

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

 • Likvidácia náletovej zelene pomocou záhradnej techniky a techniky na spravovanie verejnej zelene (obdobie jar 2018)

 • Terénne práce na úpravu okolia objektu budú realizované pomocou mini bagra a ručne (obdobie jar 2018)

 • Vyčistenie objektu od odpadkov a nanosenej špiny (obdobie jar 2018)

 • Uzavretie objektu (obdobie jar 2018)

 • Práce priamo v objekte. Čistenie stien, osadenie lámp, či iného svietidla, príprava expozície, oprava poškodených prvkov v objekte. (obdobie jar, leto 2018)

 • Osadenie informačných tabúľ o kavernách, 1. svetovej vojne a Ceste Veľkej vojny. Plánujeme tiež osadiť lavičku a smetný kôš. (obdobie jar, leto 2018)

 • Slávnostné otvorenie plánujeme predbežne na 28. júl 2018 (sobota) na 104. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny, prípadne 11. 11. 2018 na 100. výročie skončenia Veľkej vojny

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Výstup projektu bude zrevitalizovaný atypický objekt-kaverna z 1. svetovej vojny. Realizácia počíta s výstupom vybudovať múzeum 1. svetovej vojny a záchytným bodom pre projekt Cesty Veľkej vojny v Novom Meste. Múzeum bude otvorené v pravidelných intervaloch cez víkendy. Atraktívny priestor chcem tiež využívať na prípadné prednášky, alebo pripomienkové podujatia.

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Po skúsenostiach s obnovou a správou iných objektov môžeme skonštatovať, že cieľová skupina nie je presne určiteľná. Objekty, ako múzeá sú lákadlom pre všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. V tomto prípade očakávame ešte väčší záujem, pretože ide o najbližšiu vojenskú pamiatku ku komunikáciám MHD.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Okrem plánovaných komentovaných prehliadok, plánujeme organizovať pripomienkové podujatia, či prednášky. Po ukončení všetkých prác podáme návrh na Ministerstvo kultúry SR na vyhlásenie kaverny za Národnú kultúrnu pamiatku.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

 • 2 000 € terénne práce (nákup náradia, prenájom mini bagra, likvidácia náletovej zelene)

 • 600 € kovové mreže s osadením

 • 800 € nákup informačných tabúľ s osadením a grafickým spracovaním

 • 1 400 € nákup vitrín a potrebného materiálu na sprístupnenie expozície návštevníkom (tj. zabezpečenie osvetlenia, prístupu a materiálu k výdreve)

 • 200 € materiál na lavičku a odpadkový kôš

 

Kontakt (email, tel.č.):

 

Jakub Kuruc – 0949 377 274 (jakub.kuruc4@gmail.com), Ľuboš Vodička – 0948 199 922 (lubos.vodicka@gmail.com)

 

Priemerne (0 Hlasy)


Správy Správy

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

Ekonomika ako priestor spolupráce IV

Autor/ka: Utopia

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

Čítať ďalej...

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

Ekonomika ako priestor spolupráce III

Autor/ka: Utopia

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

Čítať ďalej...

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

Ekonomika ako priestor spolupráce II

Autor/ka: Utopia

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

Čítať ďalej...

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

Ekonomika ako priestor spolupráce I

Autor/ka: Utopia

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Čítať ďalej...

Zastavme dohodu CETA

Organizácie občianskej spoločnosti z Európskej únie a Kanady žiadajú, aby bola dohoda CETA odmietnutá

Autor/ka: -

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Hlavné správy Hlavné správy

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

Musíme ochraňovať demokraciu! Boj proti chudobe je súčasťou boja za záchranu demokracie!

Konferencia EAPN 28. september 2012 Brusel

Autor/ka: EAPN - SAPN

Musíme ochraňovať demokraciu

Konferencia Európskej siete proti chudobe vyslala jasnú správu, že boj proti chudobe je súčasťou širšieho zápasu za ochranu demokracie

Brusel, 02 Október 2012 – Viac ako dvesto účastníkov debatovalo v Bruseli 28. septembra s predstaviteľmi Európskej únie na strategickej konferencii Európskej siete proti chudobe (EAPN) o tom, či stratégia Európa 2020 prispieva k znižovaniu chudoby v Európe - o úlohe EÚ a výsledkoch pri znižovaní chudoby, o dôsledkoch politík šetrenia a o nedostatočnej účasti zainteresovaných aktérov, osobitne ľudí so skúsenosťou chudoby, na rozhodovaní. Bolestivé príklady dokumentujú ako politiky šetrenia uvrhávajú čoraz viac ľudí do chudoby, a tých, čo už v chudobe sú, dostávajú do čoraz zúfalejšej situácie. Pre EAPN to bola príležitosť predstaviť svoje hlavné odporúčania ako čeliť nebezpečnej situácii, v ktorej sa nachádzame a obnoviť dôveru v európske a národné inštitúcie.

Čítať ďalej...

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Autor/ka: Utopia

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Ako nás môžete podporiť Ako nás môžete podporiť

OZ Utopia sa zaoberá vytváraním a zavádzaním efektívnych mechanizmov občianskej participácie na správe verejných vecí.

Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť priamo - prispením na náš účet.

Identifikačné údaje OZ Utopia:

Adresa: Lipského 2, 84101 Bratislava-Dúbravka

IČO: 42178509

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: 12043307/5200 (OTP banka, a.s.)

Ďakujeme.

Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Projekty Projekty

Projekt Participatívny rozpočet pre Slovensko podporila Friedrich Ebert Stiftung.

Projekt Making cities resilient: chance for urban areas in the Central European Countries podporuje The International Visegrad Fund

 

Projekt Participatory budgeting – different perspective of civic participation procedures among V4 counties podporuje The International Visegrad Fund

 

Utopia facebook grupa Utopia facebook grupa

Utopia RSS Utopia RSS

RSS