Novinky zdola Novinky zdola

Späť

Spoločenská hra „Nové Mesto v našich rukách

Názov projektu

Spoločenská hra „Nové Mesto v našich rukách"

 

Suma, ktorú žiadate na uskutočnenie projektu v €

2 500 €

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Projekt si prostredníctvom navrhovanej spoločenskej hry kladie za cieľ rozšíriť povedomie o procese participatívneho rozpočtovania medzi mladými ľuďmi a umožniť žiakom a študentom základných/stredných škôl v MČ BNM podieľať sa na simulovaných rozhodnutiach a diskusiách o rozdelení rozpočtu mestskej časti. Považujeme za dôležité, aby mladí ľudia vnímali, že majú šancu niečo zmeniť a že sa im to prostredníctvom svojich schopností a kompetencií aj podarí. Ak im vytvoríme priestor, kde sa im môžu priučiť a môžu ich rozvíjať, potom možno očakávať ich vstup do verejného priestoru a záujem meniť veci k lepšiemu.

 

Popis súčasnej situácie (popíšte súčasný stav, prípadne problém, ktorý chcete riešiť)

Na základe realizovaného prieskumu na Obchodnej akadémii na Račianskej ulici vo februári 2017 možno konštatovať na jednej strane nevedomosť mladých ľudí o procese participatívneho rozpočtovania, na druhej strane množstvo nedostatkov, ktoré v MČ BNM pociťujú, ale taktiež i nápadov na ich odstránenie, ktorými disponujú. Cieľom je rozšíriť povedomie o tomto procese medzi mladými ľuďmi a vytvoriť podmienky pre ich reálne zapájanie do života mestskej časti. Tento proces by sme radi priniesli hravou formou priamo k mladým ľuďom na hodiny občianskej výchovy, zapojili ich do diania v mestskej časti a motivovali ich k aktivite.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Po vzore nemeckej spoločenskej hry „Hildopoly", ktorá umožnila občanom mesta Hilden podieľať sa na simulovaných rozhodnutiach a diskusiách o rozdelení obecného rozpočtu by sme radi navrhli podobnú spoločenskú hru prispôsobenú domácim podmienkam „Nové Mesto
v našich rukách" a predstavili ju žiakom a študentom v rámci predmetu občianska náuka na základných/stredných školách v MČ BNM. Táto spoločenská hra by mala jednak priniesť chýbajúce informácie o procese participatívneho rozpočtovania a spropagovať možnosť zapojiť sa doň, no zároveň podporiť zvedavosť, aktivitu a kreatívne myslenie študentov - dať im možnosť navrhovať vlastné riešenia verejných problémov.

 

Konkrétna podoba hry bude výstupom fáz vývoja a testovania v rámci tohto projektu a bude sa meniť na základe získanej spätnej väzby a nových-lepších nápadov. Našou súčasnou predstavou je tvorba spoločenskej hry s charakterom kombinovanej doskovo-zážitkovej hry, ktorá by bola rozdelená do dvoch vyučovacích hodín. V rámci prvej hodiny by sme žiakom predstavili doskovú hru, kde by sa na hracom poli oboznámili s niektorými doteraz realizovanými, ale i nerealizovanými projektmi z minulých ročníkov v rámci participatívneho rozpočtu v MČ BNM, ktoré im poskytnú reálnu predstavu o tom, s akými situáciami sa realizátori projektov musia vysporiadať. Za účelom spracovania hracích kartičiek chceme kontaktovať koordinátorov projektov z predchádzajúcich ročníkov a pýtať sa na problémy, ktoré sa vyskytli pri ich realizácií a naopak na to, čo im pomohlo a bolo pre nich užitočné. Tieto kartičky by následne mohli posúvať hráčov v hre vpred alebo ich vrátiť/zastaviť, kým nevyriešia daný problém, otázku alebo situáciu. Tieto poznatky by ďalej žiaci mohli využiť v rámci zážitkovej časti hry, kde by mohli byť rozdelení do skupiniek v ktorých budú navrhovať vlastné projekty na zlepšenie života v MČ BNM. Po ich krátkej prezentácií by spoločná diskusia (zvažovanie) o kladoch a záporoch jednotlivých projektov rozhodla o víťaznom tíme. Tento víťazný projekt by sa zároveň mohol transformovať do podoby zadania pre mestskú časť, o ktorom bude následne rozhodovať hlasovaním širšia verejnosť.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Predkladateľ projektu:

 • Alexandra Hrabinová (absolvent EUBA)

 

Realizátori projektu:

 • Alexandra Hrabinová (absolvent EUBA)

 • Ivan Palovčík (inštruktor zážitkovej pedagogiky, dlhoročný dobrovoľník v oblasti práce s deťmi a mládežou)

 • Dávid Králik (rozvoj učiteľov, LEAF, bývalý učiteľ na základnej škole)

 • Barbora Plašková (študentka mestského plánovania)

 

Konzultanti:

 • Lukáš Bulko (Kancelária pre participáciu verejnosti)

 • Miroslav Švec (Kancelária pre participáciu verejnosti; príprava zážitkovej hry pre deti v detskom domove)

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Tento projekt zastrešuje vývoj, testovanie, produkciu aj distribúciu hry.
 

 1. Vývoj hry: 12/2017 – 05/2018

Predstavuje stretnutia jednolivých členov projektového tímu, v rámci ktorých budeme vymýšľať, navrhovať a neustále zlepšovať konečnú podobu hry. Zahŕňa tiež kontaktovanie koordinátorov projektov z minulých ročníkov a zber ich pripomienok k realizácií projektov, ktoré budú slúžiť na spracovanie hracích kartičiek.

 

 1. Testovanie hry: 05/2018 – 06/2018

Navrhnutý prototyp ešte pred tlačou odskúšame a vychytáme čo najviac nedostatkov. Rovnako skúšobne overíme aj zvolený zážitkový model. Testovanie bude prebiehať tak na skupine žiakov, ako aj workshopom s učiteľmi, ktorý bude viesť skúsený lektor Dávid Králik.

 

 1. Produkcia hry: 07/2018 – 08/2018

V tejto fáze dochádza ku grafickému spracovaniu hry, kartičiek, obalu, k produkcií pravidiel, tlači a nákupu komponentov. V rozpočte zatiaľ rátame s profesionálnym grafickým spracovaním, no alternatívne môžeme osloviť i študentov grafického dizajnu a vybrať vhodného spracovateľa na základe nimi poskytnutého portfólia. Spoločenská hra bude produkovaná v počte 10 ks.

 

 1. Distribúcia hry: 09/2018

Zahŕňa oslovovanie základných a stredných škôl v MČ Bratislava-Nové Mesto s možnosťou vyskúšať si takúto hodinu hrou a jej praktické prevedenie vrátane asistencie jedného z členov projektového tímu.

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Cieľom projektu je zvýšenie povedomia o procese participatívneho rozpočtovania medzi mladými ľuďmi v MČ BNM náučnou a zábavnou formou a vytváranie podmienok pre ich reálne zapájanie do života mestskej časti. Realizáciou tohto projektu ich chceme zároveň motivovať k aktivite a pripraviť ich na výzvu, pri ktorej sa budú cítiť sebavedome a ktorá bude zodpovedať ich schopnostiam. Veríme, že z dobre informovanej verejnosti môže vzísť aj vyšší záujem a väčšie množstvo občianskych projektov. Reálnym výstupom tohto projektu by mohol byť návrh zadania pre mestskú časť, ktorý vyplinie z víťazného projektu v rámci zážitkovej časti hry a bude o ňom hlasovaním rozhodovať širšia verejnosť.

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Projekt je prioritne určený žiakom a študentom základných a stredných škôl v MČ BNM. Ďalšie využitie môže spoločenská hra nájsť napr. v domovoch seniorov alebo na akciách organizovaných MČ BNM.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Spoločenská hra je využiteľná opakovane aj po ukončení projektu.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Grafické práce na doskovej hre: 500 €

Grafické práce na hracích kartách: (50ks): 595 €

Grafické práce na krabici: 95 €

Tlač a finalizácia doskovej hry (10ks): 220 €

Tlač a finalizácia hracích kariet (500ks): 155 €

Tlač a finalizácia krabice (10ks): 110 €

Tlač a revízia pravidiel (10ks): 10 €

Nákup komponentov (kocky, figúrky): 15 €

Prenájom priestorov na pracovné stretnutia a workshop: 300 €

Občerstvenie (pracovné stretnutia, workshop): 200 €

Odmena pre lektora workshopu: 300 €

 

Spolu požadovaná suma: 2 500 €

 

Kontakt (email, tel.č.):

alexandra.hrabinova@gmail.com

 

Priemerne (0 Hlasy)


Správy Správy

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

Ekonomika ako priestor spolupráce IV

Autor/ka: Utopia

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

Čítať ďalej...

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

Ekonomika ako priestor spolupráce III

Autor/ka: Utopia

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

Čítať ďalej...

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

Ekonomika ako priestor spolupráce II

Autor/ka: Utopia

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

Čítať ďalej...

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

Ekonomika ako priestor spolupráce I

Autor/ka: Utopia

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Čítať ďalej...

Zastavme dohodu CETA

Organizácie občianskej spoločnosti z Európskej únie a Kanady žiadajú, aby bola dohoda CETA odmietnutá

Autor/ka: -

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Hlavné správy Hlavné správy

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

Musíme ochraňovať demokraciu! Boj proti chudobe je súčasťou boja za záchranu demokracie!

Konferencia EAPN 28. september 2012 Brusel

Autor/ka: EAPN - SAPN

Musíme ochraňovať demokraciu

Konferencia Európskej siete proti chudobe vyslala jasnú správu, že boj proti chudobe je súčasťou širšieho zápasu za ochranu demokracie

Brusel, 02 Október 2012 – Viac ako dvesto účastníkov debatovalo v Bruseli 28. septembra s predstaviteľmi Európskej únie na strategickej konferencii Európskej siete proti chudobe (EAPN) o tom, či stratégia Európa 2020 prispieva k znižovaniu chudoby v Európe - o úlohe EÚ a výsledkoch pri znižovaní chudoby, o dôsledkoch politík šetrenia a o nedostatočnej účasti zainteresovaných aktérov, osobitne ľudí so skúsenosťou chudoby, na rozhodovaní. Bolestivé príklady dokumentujú ako politiky šetrenia uvrhávajú čoraz viac ľudí do chudoby, a tých, čo už v chudobe sú, dostávajú do čoraz zúfalejšej situácie. Pre EAPN to bola príležitosť predstaviť svoje hlavné odporúčania ako čeliť nebezpečnej situácii, v ktorej sa nachádzame a obnoviť dôveru v európske a národné inštitúcie.

Čítať ďalej...

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Autor/ka: Utopia

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Ako nás môžete podporiť Ako nás môžete podporiť

OZ Utopia sa zaoberá vytváraním a zavádzaním efektívnych mechanizmov občianskej participácie na správe verejných vecí.

Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť priamo - prispením na náš účet.

Identifikačné údaje OZ Utopia:

Adresa: Lipského 2, 84101 Bratislava-Dúbravka

IČO: 42178509

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: 12043307/5200 (OTP banka, a.s.)

Ďakujeme.

Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Projekty Projekty

Projekt Participatívny rozpočet pre Slovensko podporila Friedrich Ebert Stiftung.

Projekt Making cities resilient: chance for urban areas in the Central European Countries podporuje The International Visegrad Fund

 

Projekt Participatory budgeting – different perspective of civic participation procedures among V4 counties podporuje The International Visegrad Fund

 

Utopia facebook grupa Utopia facebook grupa

Utopia RSS Utopia RSS

RSS