Novinky zdola Novinky zdola

Späť

T3 – kultúrny prostriedok – pokračovanie rekonštrukcie a modifikácie

Názov

T3 – kultúrny prostriedok – pokračovanie rekonštrukcie a modifikácie

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Dodatočná rekonštrukcia a rozšírenie kultúrneho priestoru „T3 – kultúrny prostriedok". Vybudovanie flexibilného vonkajšieho pódia pred vozňom električky, inštalácia vykurovacieho systému vnútri vozňa, audiosystému a premietacej techniky. Kultúrne podujatia sa tak budú môcť jednak konať naprieč celým rokom, rozšíri sa kapacita kultúrneho prostriedku a zároveň budeme schopní pretavovať návrhy občanov do reality. Naďalej sa tak bude rozširovať paleta kultúrnych akcií v priestore Nového mesta.

 

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Projekt rieši tri problémy, s ktorými sa kultúrny prostriedok T3 musí vysporiadať – jednak potreba vybudovania priestoru na vonkajšie podujatia počas jarných a letných mesiacov, na druhej strane je to umožnenie konania kultúrnych podujatí vo vnútri električkového vozňa počas zimných mesiacov. Ďalšou plánovanou modifikáciou je realizácia interného audiovizuálneho systému, ktorý reaguje na problém nutnosti požičiavania a zapájania techniky pri každom podujatí, čím napomôže plynulosti prevádzky a častejšiemu konaniu kultúrnych akcií, a zároveň vytvorí systém využiteľný aj pri prípadných letných kinách. V neposlednom rade v električke chýba spoľahlivá elektrifikácia (pričom funkčné autonómne osvetlenie je už vo vozni električky zavedené), ktorá je absolútne nutná na prevádzku všetkých podujatí.

 

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

T3 – kultúrny prostriedok neziskovo a na dobrovoľnej báze organizuje kultúrne podujatia vo vyradenom vozni električky. Ponuku podujatí, ktoré sa v T3 odohrávajú chce v budúcnosti jednak a udržiavať a zároveň rozširovať, pričom T3 má ambíciu pôsobiť celoročne. Celoročnému pôsobeniu dopomôže plánované vybudovanie kúrenia, ktoré umožní električku využívať na kultúrne podujatia aj v zime, pódium umožní oživovať priestor v okolí električky počas jarných a letných mesiacov, audiovizuálny systém dopomôže s prípadným letným kinom, pričom ďalšie položky v rozpočte zlepšia schopnosť adekvátnej odozvy na aktuálne, či neočakávané problémy električky a umožnia pravidelnú produkciu podujatí.

 

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Predkladateľom je Občianske združenie UM, pričom projekt T3 – kultúrny prostriedok realizuje 11 mladých ľudí, prevažne študentov s dlhodobým záujmom a angažovanosťou v kultúre. Projektovými koordinátormi sú Lívia Bolyósová, Daniel Vadas a Samuel Veis.

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Rekonštrukcia a modifikácia bude vykonaná postupne, aby dlhšie neznemožňovalo pravidelné konanie kultúrnych akcií v kultúrnom prostriedku T3. Kúrenie bude realizované prostredníctvom výhrevných fólií, pódium budeme vyrábať na mieru potrebám priestoru s dôrazom na jeho modifikovateľnosť a skladovateľnosť.

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Cieľom projektu je umožnenie celoročnej a širokospektrálnej produkcie palety podujatí a aktivít v priestore vyradeného vozňa električky. Jedným s našich zámerov je aj inklúzia obyvateľstva okolitých obydlí do kultúrnych aktivít, s ktorými by sa inak nestretli. Jedným z ďalších a trvalejších cieľov kultúrneho prostriedku je premeniť transferné miesto na miesto, kde môžu ľudia cielene aj náhodne tráviť svoj voľný čas a pretvoriť tak neviditeľné miesto na mape, na miesto so svojou vlastnou identitou a využitím.

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Hlavnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia so záujmom o kultúru, či už hudbu, poéziu, výtvarné umenie a filmy, ale aj širšia verejnosť či obyvatelia okolného priestoru, ktorí môžu využívať kultúrnu ponuku, s ktorou by inak do stretu neprišli.

Z pódia a dokončeného vybavenia električky budú prosperovať všetky vyššie uvedené skupiny ľudí, keďže hotový projekt slúži práve im. Pódium zavše vytvorí priestor aj pre podujatia, ktoré by pod záštitou T3 - Kultúrneho prostriedku organizovali iné skupiny ľudí a tým vytvárali zárodok pre komunitný kultúrny priestor.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Električkový vozeň bude slúžiť ako kultúrny priestor dlhodobo, pričom tento projekt pomôže pravidelnému realizovaniu kultúrnych pdujatí.

 

 

 

Inštalácia vykurovacieho systému

Električkový vozeň je momentálne bez vykurovania, čo sťažuje jeho zimnú prevádzku. Vykurovanie bude riešené prostredníctvom vyhrievacích fólií, ktoré sú jednak ekonomické a zároveň nezaberajú nadbytočné množstvo miesta. Aby sme zabránili stratám tepla postaráme sa o dokončenie zatepľovania vozňa tak minerálnou vatou, ako aj reflexnými fóliami zabraňujúcimi úniku radiácie.

 

Audiosystém:

Interiérové ozvučenie bude pozostávať z 3 až 6 širokopásmových reproduktorov, inštalovaných na miestach pôvodného palubného rozhlasu, zo zosilňovača, malého mixpultu a kabeláže. Toto ozvučenie bude použité na prevažne nehudobné účely, ako diskusie, čítačky, hudba do pozadia výstav. Na ozvučenie koncertov, premietaní a všetkých exteriérových akcií bude použitý hlavný audiosystém. Ten bude pozostávať z dvoch odposluchových reproduktorov, dvoch hlavných reproduktorov, dynamických mikrofónov a kabeláže.

 

Autonómna elektrifikácia

Pre potreby ozvučenia vnútorného priestoru na nehudobnú produkciu, osvetlenia, či otvárania dverí električky bude využívaný akumultátor a inverter na 230VAC, ktorý bude zabezpečovať plynulú prevádzku aj v prípade chýbajúceho zapojenia do elektrickej siete.

 

Pódium:

Pódium bude vyrobené na mieru s dôrazom na to, aby ho bolo možné jednoducho a rýchlo poskladať a schovať a zároveň aby mohlo byť priestorovo modifikovateľné. Pochôdzna plocha bude vyrobená z vodeodolnej protišmykovej preglejky, čím zabezpečíme vyššiu životnosť pódia a bezpečnosť vystupujúcich. Nosná konštrukcia bude vyrobená z drevených hranolov a oceľových profilov. Drevo aj oceľ budú ošetrené proti nepriaznivému vplyvu počasia. Pódium bude počas chladných mesiacov uskladnené.


Premietacia technika:

Plátno a projektor budú využívané jednak počas podujatí, na ktorých sú potrebné, ale hlavne na letné kino, pričom premietať sa bude na vozeň električky zvonku. Letne kino oživí priestor v okolí vozňa, pričom ho plánujeme ďalej revitalizovať a premeniť tranzitný priestor na miesto, kde môžu tráviť voľný čas občania z okolia.

 

Náradie

 

Pre pravidelné modifikácie, opravy priestoru, či konštrukciu pódia a ďalšie uspôsobenia priestoru sú potrebné rozličné nástroje, s ktorými budeme schopní efektívne prispôsobovať priestor pre potreby konkrétnych špecifických podujatí a zároveň pracovať na priebežných opravách, ktoré bude potreba. Medzi potrebné náradie patrí napríklad skrutkovačka, elektroinštalačné náradie, zámočnícke náradie, maliarske potreby, náradie na drevo, batérie do nástrojov, či ďalšie nástroje, ktoré sú nevyhnutné na udržiavanie a budovanie priestoru v našej vlastnej réžii, čím šetríme náklady.

 

 

 

 

 

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

 

Produkt - názov

 

Odhadovaná cena celkom

 

Kúrenie (prostredníctvom výhrevných fólií)

 

500,- €

 

Audio (reproduktory, zosilňovač, mixpult, mikrofóny, stojany, kabeláž)

 

1900,- €

 

Pódium

 

800,-€

 

Premietacia technika (projektor, plátno)

 

700,-€

 

Pracovné náradie (skrutkovačka, elektroinštalačné náradie, zámočnícke náradie, maliarske potreby, náradie na drevo, batérie do nástrojov)

 

850,-€

 

Autonómna elektrifikácia (akumulátor, inverter)

 

250,-€

 

SPOLU:

 

5000,-€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Správy Správy

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

Ekonomika ako priestor spolupráce IV

Autor/ka: Utopia

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

Čítať ďalej...

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

Ekonomika ako priestor spolupráce III

Autor/ka: Utopia

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

Čítať ďalej...

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

Ekonomika ako priestor spolupráce II

Autor/ka: Utopia

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

Čítať ďalej...

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

Ekonomika ako priestor spolupráce I

Autor/ka: Utopia

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Čítať ďalej...

Zastavme dohodu CETA

Organizácie občianskej spoločnosti z Európskej únie a Kanady žiadajú, aby bola dohoda CETA odmietnutá

Autor/ka: -

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Hlavné správy Hlavné správy

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

Musíme ochraňovať demokraciu! Boj proti chudobe je súčasťou boja za záchranu demokracie!

Konferencia EAPN 28. september 2012 Brusel

Autor/ka: EAPN - SAPN

Musíme ochraňovať demokraciu

Konferencia Európskej siete proti chudobe vyslala jasnú správu, že boj proti chudobe je súčasťou širšieho zápasu za ochranu demokracie

Brusel, 02 Október 2012 – Viac ako dvesto účastníkov debatovalo v Bruseli 28. septembra s predstaviteľmi Európskej únie na strategickej konferencii Európskej siete proti chudobe (EAPN) o tom, či stratégia Európa 2020 prispieva k znižovaniu chudoby v Európe - o úlohe EÚ a výsledkoch pri znižovaní chudoby, o dôsledkoch politík šetrenia a o nedostatočnej účasti zainteresovaných aktérov, osobitne ľudí so skúsenosťou chudoby, na rozhodovaní. Bolestivé príklady dokumentujú ako politiky šetrenia uvrhávajú čoraz viac ľudí do chudoby, a tých, čo už v chudobe sú, dostávajú do čoraz zúfalejšej situácie. Pre EAPN to bola príležitosť predstaviť svoje hlavné odporúčania ako čeliť nebezpečnej situácii, v ktorej sa nachádzame a obnoviť dôveru v európske a národné inštitúcie.

Čítať ďalej...

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Autor/ka: Utopia

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Ako nás môžete podporiť Ako nás môžete podporiť

OZ Utopia sa zaoberá vytváraním a zavádzaním efektívnych mechanizmov občianskej participácie na správe verejných vecí.

Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť priamo - prispením na náš účet.

Identifikačné údaje OZ Utopia:

Adresa: Lipského 2, 84101 Bratislava-Dúbravka

IČO: 42178509

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: 12043307/5200 (OTP banka, a.s.)

Ďakujeme.

Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Projekty Projekty

Projekt Participatívny rozpočet pre Slovensko podporila Friedrich Ebert Stiftung.

Projekt Making cities resilient: chance for urban areas in the Central European Countries podporuje The International Visegrad Fund

 

Projekt Participatory budgeting – different perspective of civic participation procedures among V4 counties podporuje The International Visegrad Fund

 

Utopia facebook grupa Utopia facebook grupa

Utopia RSS Utopia RSS

RSS