Novinky zdola Novinky zdola

Späť

Zápisnica - prezentácia projektov participatívneho rozpočtu 2017

Autor/ka: Lenka Korbeľová

Programom stretnutia bola prezentácia 7 projektov, ktoré sa prihlásili do prechodného obdobia particpatívneho rozpočtu. Hlavnými cieľmi bolo oboznámiť sa spoločne s projektami, projektovými dokumentáciami a diskutovať o možnostiach ich skvalitnenia.

 

Zúčastnení za obyvateľov: Miroslava Babjaková, Jana Vozníková, Beata Kafková, Darina Timková, Veronika Macháčová, Kristína Kellenbergerová, Anna Iváková, Paulína Bohmerová, Zuzana Dovalová

Zúčastnení za MÚ BANM: Peter Vittek, Martina Belanová, Stanislav Skýva, Lenka Korbeľová, Jozef Veselovský

 

ÚVOD:

-* ÚVODNá PREZENTÁCIA NA STIAHNUTIE V POWERPOINTE

Na úvod stretnutia prebehla prezentácia ohľadne procesu Participatívneho rozpočtu 2017. Prezentáciu viedol Peter Vittek (Kancelária pre participáciu verejnosti).

Vzhľadom na to, že formát participatívneho rozpočtu v BA-Nové Mesto sa nachádza v prechodnom období, pretože miestne zastupiteľstvo ešte bude schvalovať nové pravidlá particpatívneho rozpočtu, toto stretnutie nebolo súčasťou štandardného a plného formátu participatívneho ropočtu, ale malo informačný a diskusný charakter.

Stretnutie bolo vyústením výzvy na predkladanie projektov (september 2016), ktorých príprava začala ešte v roku 2016 a spomedzi 2 desiatok predložených návrhov, 7 projektov rozporacovali ich predkladatelia do takej hĺbky, že sú už teraz realizovateľné. V prechodnom období tak vznikli projekty, ktorých celková suma, nepresahuje celkovú sumu vyčlenenú na participatívny rozpočet v roku 2017. Pre tieto projekty Kancelária pre participáciu organizuje tieto kvalitatívne stretntuta: verejnú prezentáciu a diskusiu (2.3.2017) a verejné zvažovanie (9.3.2017) a následne ich odporúča miestnemu zastupitešltvu priamo na schválenie. (Proces pre rok 2018 bude prebiehať v plnom formáte podľa pravidiel particpatívneho rozpočtu, okamžite po ich schválení miestnym zastupiteľstvom.)

Programom stretnutia bola prezentácia projektov aj s následnou diskusiou. Toto stretnutie bolo otvorené aj pre verejnosť.  Hlavnými cieľmi bolo oboznámiť sa spoločne s projektami, projektovými dokumentáciami a diskutovať o možnostiach ich skvalitnenia.

 

Koordinátorky projektov predstavili všetky projektové zámery, ktoré sú v rámci tohto procesu zapojené.

 

Projekty v abecednom poradí sú nasledovné: Edudrama – hráme sa na život (zaobranie sa medzigeneračnými problémami, prostredníctvom divadelných hier sa prepoja generácie, interaktívne divadlo môže "putovať" po priestoroch mestskej časti, spolupráca môže byť aj v rámci knižníc), Amesova izba (záujem vytvorenia múzea kognitívnych ilúzií, rôzne kognitívne ilúzie na stenách, chuť študovať ďalej a bádať – vzdelávací charakter, chceme ľudí podnietiť ľudí pýtať sa), Multifunkčný priestor a kino v knižnici Nobelova 30 (od minulého roka nová pobočka knižnice v rámci Bratislavy Nového Mesta, v rámci lokality nie je veľmi dobre rozvinutá kultúra, na základe spätnej väzby obyvateľov sme sa rozhodli pripraviť tento projekt na miesto, kde by obyvatelia trávili čas aj počas víkendov, možnosť spolupráce s inými aktivitami na využitie priestoru), Novomestské poklady – kultúrny zborník (chcela by som nájsť ľudí, ktorí píšu, maľujú, paličkujú "do šuflíka", týchto ľudí hľadám prostredníctvom Hlasu Nového mesta, naštartovanie obyvateľov aby sa prejavovali – vytvoriť kluby kde by sa obyvatelia stretávali, mám chuť a elán a preto som napísala tento projekt), Aby mesto prekvitalo (výchovno vzdelávací projekt, v rámci realizácie plôch sa zameriame na komunikáciu týchto úprav s obyvateľmi pomocou výtvarno-vzdelávacích prvkov ako sú periskop upriamujúci pohľad na rôzne formy manažmentu a výsadby zelene, obrubníkové sedenie, „hniezda kociek" pod stromami, princípom a cieľom je vytvoriť príležitosť na spomalenie, oddych a vedomé vnímanie rozdielov medzi štandardnou a prírode blízkou údržbou mestskej zelene, zážitková pedagigika), Dopravné ihrisko MŠ Letná (problémom je dopravné ihrisko ako také – v rámci Nového Mesta nieje dopravné ihrisko pre deti, riešenie prostredníctvom povrchu, ktorý tlmí nárazy, vzdelávanie detí v oblasti dopravnej výchovy, deti sa nevedia orientovať v premávke, MŠ má cca 20-30 odrážadiel, bicyklov a pod. to znamená máme vybavenie, deti by sa tu dokázali bezpečne realizovať, v budúcnosti možná ďalšia realizácia dobudovania ďalších prvkov a súčastí, určené pre naše deti cca 5 tried, chceli by sme pozvať iné materské školy aj z okolia), Aktívny kramárčan II. (pokračovanie projektu z minulého roka, podnet pre nás zaujať skupinu obyvateľov vo veku 15-65 rokov, pôvodný plán bol, že by sme chceli tvoriť športové aktivity v rámci Kramárov, aby sme nemuseli ďalej cestovať, začali sme cvičiť jogu, turnaj v bedmitone a volejbale, aktivity sú pre širokú verejnosť, máme však problém s tým ako propagovať naše akcie – možnosť ako by sme mohli prezentovať, ľudia skôr chodia na pravidelné aktivity ako na jednorazové turnaje. Spoznávame sa ako susedia a vytvárame komunitu. Na Silvestra sme mali prechádzku so psíčkami, sme otvorení novým nápadom).

 

 

DISKUSIA:

Otázka: Turnaj v bedmintone býva pravidelne alebo iba vo vopred uvedených časoch?

Odpoveď: V súčasnosti to nazývame zápasy, nakoľko obyvatelia sa báli slovíčka "turnaj" nakoľko si mysleli, že tam budú len poloprofesionálni hráči.

Otázka: Ako by ste nám vedeli pomôcť s marketingom ?

Odpoveď: Dôležité je určiť si cieľovú skupinu. Môžeme použiť naše komunikačné kanále: Hlas Nového Mesta, FB stránka mesta, participácie, webová stránka participácie.

 

V ďalšej časti bola diskusia rozdelaná do dvoch skupín, kde boli jednotlivé projetky v skupine rozdiskutované na základe nižšie uvedených otázok.

 

OTÁZKY, KTORÉ BOLI POLOŽENÉ KOORDINÁTOROM PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCIÍ:

  • v čom je projekt prínosný a jedinečný?
  • ako by sa dal projekt obohatiť?
  • ako by sa dal priniesť ešte širšej verejnosti?
  • aké slabé stránky má projekt?
  • vedel by som pomôcť s realizáciou projektu?

 

V skupine číslo 1 boli projekty: Edudrama – hráme sa na život, Multifunkčný priestor a kino v knižnici Nobelova 30, Novomestské poklady – kultúrny zborník a Dopravné ihrisko MŠ Letná.

 

V skupine číslo 2 boli projekty: Edudrama – hráme sa na život, Amesova izba, Aby mesto prekvitalo a Aktívny kramárčan II.

 

 

Jednotlivé projekty boli vypracované na veľmi dobrej úrovni preto sme v nich nenašli skoro žiadne negatíva a hľadali sme možnosti, ako jednotlivé projekty vylepšiť a dopracovať.

 

ZÁVERY:

 

Edudrama – hráme sa na život: projekt nemá negativa, eventuálne možnosť, že sa zapojí viac detí ako je maximálna kapacita, ako sa potom budú deti vyberať? Asi podľa toho v akom čase sa prihlásili. Pozitívum, že tento projekt  nie je viazaný na jedno miesto a môže byť "putovným", taktiež možnosť naštudovať množstvo literárnych diel. Projekt je už pokračovaním rozbehnutého projektu vo Vajnoroch či v SNG – t.z. má veľmi dobré referencie

Amesova izba: inovatívny projekt, nič také tu doteraz  nefunguje, ideálne aby bol projekt mobilný – teda dal sa v rámci MČ prípadne v rámci mesta presúvať na rôzne miesta. Slabé stránky – dôsledná príprava technickej realizácie a rozpočtu. Otváracie hodiny izby a jej každodenné otváranie – možná dohoda so správcom ihriska Jahodová, na ktorom by mohla byť táto inštalácia umiestnená.

 

Multifunkčný priestor a kino v knižnici Nobelova 30: vytvorenie aktivít v lokalite, kde nie je kultúrne vyžitie občanov, dopyt po takomto projekte od samotných obyvateľov, spájanie viacerých generácií dokonca aj komunít napr. v danej lokalite je to vietnamská komunita, ktorá sa takýmto spôsobom môže lepšie integrovať. Možnosť trávenia času v predmetných priestoroch aj počas víkendov.

 

Novomestské poklady – kultúrny zborník: pozitívum možnosti spolupráce s miestnou knižnicou, možnosť rozšíriť projekt o besedy, klub poézie, čítanie…, spolupráca so Strediskom kultúry a miestnym úradom, v rámci projektu  zostáva otázka trvalého pobytu publikujúcich.

 

Aby mesto prekvitalo: projekt je náučno vzdelávací čo je veľké pozitívum, slabšia stánka je, že by mesto mohlo nájsť viac takýchto plôch avšak má potenciál do budúcna kedy by sa mohli nájsť ďalšie takéto plochy. Pozitívom je tiež ekologická hodnota projektu.

 

Dopravné ihrisko MŠ Letná: projekt je jediným, ktorý v rámci BANM má ambíciu vybudovať bezpečné dopravné ihrisko. To je dôležitým prvom v rámci výchovy detí. Možnosť zapojiť aj deti z ostatým MŠ, avšak problém vidíme pri tom, že na ihrisko nebude môcť chodiť verejnosť, avšak tento projekt môže byť pilotným, od ktorého sa môžem odraziť v rámci tvorby dopravných ihrísk do budúcnosti. Možnosť pokračovania projektu do budúcnosti je v dobudovaní ďalších častí a prvkov dopravného ihriska.

Aktívny kramárčan II.: projek vytvára nové možnosti vzájomného spoznávania sa komunity na Kramároch. Koordinátorky vidia slabé stánky a hľadajú pomoc pri marketingu a propagácii jednotlivých podujatí. Eventuálne ak bude väčší počet záujemcov tiež koordinátorky ešte presne nevedia, ako budú ľudí vyberať. Tiež vidia potenciál v stredisku kultúry na Kramároch, čo je však taktiež platená miestnosť. Možno by bola možnosť dať kultúrny dom za nižší prenájom na takéto účely.

 

 

Ďakujeme všetkým účastníkom za to, že sa procesu Participatívneho rozpočtu 2017 zúčastnili a tešíme sa na verejné zvažovanie, ktoré sa bude konať budúci štvrtok 9.3.2017 o 17:30 hodine na 6.poschodí na MÚ BANM.

 

 

ďalšie informácie na stránkach: http://pr.banm.sk/liferay/projekty-2017

http://pr.banm.sk/liferay/projektovi-koordinatori-2017

Priemerne (0 Hlasy)


Správy Správy

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

Ekonomika ako priestor spolupráce IV

Autor/ka: Utopia

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

Čítať ďalej...

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

Ekonomika ako priestor spolupráce III

Autor/ka: Utopia

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

Čítať ďalej...

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

Ekonomika ako priestor spolupráce II

Autor/ka: Utopia

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

Čítať ďalej...

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

Ekonomika ako priestor spolupráce I

Autor/ka: Utopia

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Čítať ďalej...

Zastavme dohodu CETA

Organizácie občianskej spoločnosti z Európskej únie a Kanady žiadajú, aby bola dohoda CETA odmietnutá

Autor/ka: -

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Hlavné správy Hlavné správy

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

Musíme ochraňovať demokraciu! Boj proti chudobe je súčasťou boja za záchranu demokracie!

Konferencia EAPN 28. september 2012 Brusel

Autor/ka: EAPN - SAPN

Musíme ochraňovať demokraciu

Konferencia Európskej siete proti chudobe vyslala jasnú správu, že boj proti chudobe je súčasťou širšieho zápasu za ochranu demokracie

Brusel, 02 Október 2012 – Viac ako dvesto účastníkov debatovalo v Bruseli 28. septembra s predstaviteľmi Európskej únie na strategickej konferencii Európskej siete proti chudobe (EAPN) o tom, či stratégia Európa 2020 prispieva k znižovaniu chudoby v Európe - o úlohe EÚ a výsledkoch pri znižovaní chudoby, o dôsledkoch politík šetrenia a o nedostatočnej účasti zainteresovaných aktérov, osobitne ľudí so skúsenosťou chudoby, na rozhodovaní. Bolestivé príklady dokumentujú ako politiky šetrenia uvrhávajú čoraz viac ľudí do chudoby, a tých, čo už v chudobe sú, dostávajú do čoraz zúfalejšej situácie. Pre EAPN to bola príležitosť predstaviť svoje hlavné odporúčania ako čeliť nebezpečnej situácii, v ktorej sa nachádzame a obnoviť dôveru v európske a národné inštitúcie.

Čítať ďalej...

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Autor/ka: Utopia

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Ako nás môžete podporiť Ako nás môžete podporiť

OZ Utopia sa zaoberá vytváraním a zavádzaním efektívnych mechanizmov občianskej participácie na správe verejných vecí.

Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť priamo - prispením na náš účet.

Identifikačné údaje OZ Utopia:

Adresa: Lipského 2, 84101 Bratislava-Dúbravka

IČO: 42178509

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: 12043307/5200 (OTP banka, a.s.)

Ďakujeme.

Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Projekty Projekty

Projekt Participatívny rozpočet pre Slovensko podporila Friedrich Ebert Stiftung.

Projekt Making cities resilient: chance for urban areas in the Central European Countries podporuje The International Visegrad Fund

 

Projekt Participatory budgeting – different perspective of civic participation procedures among V4 counties podporuje The International Visegrad Fund

 

Utopia facebook grupa Utopia facebook grupa

Utopia RSS Utopia RSS

RSS