Archív spravodajstva Archív spravodajstva

Späť

Participatívny rozpočet v Saint-Denis

Autor/ka: (sru)

Stredoveké historické mesto Saint-Denis leží v severnej časti metropolitnej oblasti Paríža, v regióne Ile-de-France a od centra Paríža je vzdialené len necelých desať kilometrov. Je sídlom univerzity, významným centrom politického, kultúrneho, športového či politického života vo francúzskom a európskom význame (Majstrovstvá sveta v rugby, Európske sociálne fórum...), známe bohatým historickým dedičstvom. V posledných desiatich rokov vzrástol počet obyvateľstva o 12-tisíc osôb a v súčasnosti žije v Saint-Denis viac ako stotisíc obyvateľov. Participatívny rozpočet mesto prijalo v roku 2001.

Mesto neustále rastie, pribúdajú prisťahovalci z krajiny aj zo zahraničia a práve preto je jeho cieľom vyvíjať aktivity podporujúce dlhodobo udržateľný rozvoj. Podľa oficiálnej stránky mestského zastupiteľstva sa Saint-Denis mení, ale ostáva predovšetkým mestom pre ľudí a najmä pre tých, ktorí v ňom žijú. „Tí, ktorí tu žijú, majú právo tu ostať a preto patrí medzi prvoradé záujmy budovať popri rodinných domoch, súkromných komunitných bytových celkoch aj sociálne bývanie a dostupný súkromný nájomný sektor." Z tohto dôvodu sa rozvíjajú dlhodobé projekty pre plnokrvne žijúce mesto, ktoré na to potrebuje aj fungujúcu dopravu, verejné služby, hospodárske aktivity, vzdelávanie, ochranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mestskej zelene. Je to záväzok, ktorý mesto prijalo a je odhodlané naplniť.

Ciele sú podľa magistrátu naplniteľné, ale jedine za predpokladu, že hlavným politickým cieľom bude umiestniť otázku miestneho životného prostredia do centra záujmu verejnosti a politikov. Vyžaduje to navyše finančnú podporu od štátu, ktorú Saint-Denis požaduje a zatiaľ mu nebola poskytnutá. V úsilí získať finančné prostriedky je najdôležitejšie rozvíjanie kolektívneho záujmu verejnosti.

PRINCÍPY PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU (PR)

Každoročné vypracovávanie PR patrí medzi najdôležitejšie aktivity mesta. Podstatou je zásada, že všetkých otázok súčasnosti a budúcnosti mesta sa má zúčastniť čo najväčšie množstvo jeho obyvateľov. Táto nová forma demokracie umožňuje obyvateľom priamo sa podieľať na rozhodovaní o smerovaní mestských finančných prostriedkov. Každý rok sa v máji alebo júni koná stretnutie obyvateľov jednotlivých mestských štvrtí, ktorí formulujú svoje názory, skúsenosti a pozorovania a určujú svojich reprezentantov do rozpočtového výboru.

 
Po vyčíslení všetkých prednesených požiadaviek a ich sčítaní sa okolo septembra vytvárajú tematické pracovné skupiny, a okolo novembra/decembra rozpočtové skupiny. Vďaka nim sa udržiava smerovanie a priority globálneho rozpočtu.


Globálny mestský rozpočet zahŕňa aj akceptované požiadavky PR priamo vychádzajúce z potrieb občanov. O globálnom rozpočte sa hlasuje každý rok v januári. V tom istom čase sa hlasuje aj o komunitnom rozpočte (pozri nižšie *). Vypracováva sa podľa priorít mestskej politiky definovanej v Zmluve o komunálnej činnosti z roku 2008. Vypracovať rozpočet znamená zadefinovať priority. To sa deje za priamej účasti občanov. Mesto na základe toho uprednostňuje mládežnícke a solidárne projekty, výstavbu obecných nájomných bytov, investuje do zlepšovania životného prostredia a mestskej zelene a upevňuje prevenciu. Vo všetkých oblastiach vedie sociálnu politiku, ktorá obyvateľom Saint-Denis bez výnimky umožňuje prístup k všetkým mestským aktivitám. Či už ide o jedálne, centrá voľného času, detské jasle, športové a kultúrne aktivity, mesto sa rozhodlo nezvyšovať finančnú čiastku platenú rodinou, hoci ceny za tieto služby stále rastú. V rovnakom solidárnom duchu sa nesie aj znižovanie daní pre asi 51 percent rodín v Saint-Denis.

Ako funguje participatívny rozpočet?

Apríl: stretnutie mestských štvrtí, za delegátov sú menovaní dobrovoľníci. Reprezentujú obyvateľov mestských častí pred volenými poslancami mesta, a to počas celého procesu vypracovávania rozpočtu. Verejné fóra, napr. http://www.ville-saint-denis.fr/pages/315-videos.html
Máj: organizovanie verejných stretnutí za účelom spísania požiadaviek verejnosti
Jún: mesto skúma uskutočniteľnosť návrhov z hľadiska technického a finančného
September – december: Mesto a delegáti pristupujú k rozhodovaniu o PR
Marec: predstavenie stanoviska delegátov pred mestskou radou, hlasovanie

V roku 2009 predstavoval rozpočet mesta Saint-Denis 153,4 miliónov eur určených na verejné služby a aktivity a 31,5 miliónov euro v investíciách.

Komunitný* rozpočet za rok 2009 bol 268 miliónov eur na verejné služby a aktivity a 137 miliónov euro na investície.

*(Saint-Denis je súčasťou tzv. Communauté d' agglomération Plaine-Commune zlučujúcej viaceré menšie mestá v tesnej blízkosti Paríža: Aubervilliers, La Courneuve, Épinay-sur-Seine, L'Île-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Stains, Villetaneuse)

Mesto vyzýva všetkých obyvateľov priamo sa zúčastňovať na vytváraní rozpočtu, vyjadrovať sa k jeho rozvoju a predstavovať návrhy.

Niekoľko príkladov zrealizovaných v roku 2009:

– zvýšenie bezpečnosti na ulici umiestnením cestných retardérov a dopravných značiek upozorňujúcich na najvyššiu povolenú rýchlosť
– na inej ulici rozšírenie chodníkov a umiestnenie zábradlí
– zmena jednosmerného bulváru na obojsmerný
– rozmiestnenie parkovacích stĺpikov a reorganizácia parkovania na ďalšej ulici
– vysadenie kvetov a inej zelene pri mestských brehoch rieky Seina (15-tisíc eur)
– obnovenie žardiniér v centre mesta (40-tisíc eur)
– verejná zeleň na najväčších dopravných tepnách (9-tisíc eur)
– porady o zlepšení prístupu k predškolskému vzdelaniu. Mesto na základe toho dostalo finančnú pomoc od Francúzskeho detského benefičného fondu a štvrť Allende sa zapojila do pilotného projektu
– založenie kaviarne pre rodičov, kde si vymieňajú skúsenosti a počúvajú problémy iných rodičov (11 700 eur)
– vytvorenie poobedňajšieho rekreačného centra pre seniorov, ktorého súčasťou je aj služba domácej opatery (4000 eur)
– obnovenie detských a futbalových ihrísk a iných športových plôch
– lepší prístup pre postihnuté osoby do zdravotného strediska
– oprava ciest
– umiestnenie informačných tabúľ
– umiestnenie oplotení a rekonštrukcia záhrady v materskej škole
– otvorenie archeologického parku v centre mesta http://www.ville-saint-denis.fr/pages/315-videos.html
a iné.

PRIORITY MESTA SAINT-DENIS
 

Sociálne projekty
Mesto sa angažuje v boji proti chudobe a sociálnej exklúzii predovšetkým prostredníctvom mestských sociálnych projektov a kultúrnych aktivít ako aj dôrazom na podporu ženských práv.
Riaditeľstvo sociálnych aktivít je rozdelené na viaceré špecifické oddelenia/centrá:
– centrum bývania
– sociálne centrum
– mestský dom solidarity
– mestské sociálne služby/mestský sociálny správny obvod
– centrum pre práva žien
– centrum pre rodičovstvo
– pohotovostná služba pre prístup k občianskym právam
– lokálny solidárny plán

Mesto ďalej plánuje rozvíjať, obohacovať, modernizovať a prispôsobovať sociálne projekty na základe požiadaviek, pripomienok, pozorovaní či odporúčaní verejnosti.

Kultúrne projekty
Rozvíjajú sa na celomestskej aj obvodnej úrovni, celoročne, zahŕňajúc aktivity pre deti až po seniorov a sledujú predovšetkým cieľ pestovania poznania a vzťahu k lokálnemu mestskému historickému, prírodnému a kultúrnemu dedičstvu.

Projekty pre deti a mládež
Vychádzajú z mestskej politiky prístupu všetkých detí k vzdelávacím, zdravotníckym, stravovacím a sociálnym službám a aktivitám. Jedným z prostriedkov je daň z odpočítateľnej položky na vyživované osoby. Vďaka tomuto mechanizmu sa môžu aj deti z najskromnejších podmienok podieľať na všetkých ponúkaných službách a aktivitách, vrátane detí zdravotne hendikepovaných.

Vzdelávanie
Mesto má priamu zodpovednosť za celé vzdelanie prvého stupňa (jasle, materské a základné školy). Takisto je poverené vzťahmi a vzdelávacím partnerstvom so stredným a vyšším školstvom: organizuje informačné stretnutia pre rodičov, vysvetľuje postupy, mimoškolské vzdelávacie projekty. Rozvíja podmienky na čo najefektívnejšiu možnosť začleňovania hendikepovaných detí do bežného života.

Obecné byty a verejný priestor
Od zavedenia participatívneho rozpočtu v roku 2001 boli v Saint-Denis zrealizované nasledovné projekty:
– prispôsobenie územného plánu mesta za účelom odstránenia nedôstojných podmienok bývania
– renovácia starších bytov
– vytvorenie plánu rozvoja verejných priestranstiev (budovanie nájomných obecných bytov, rekonštrukcia pamiatok, rozširovania parkov...)
– podpísanie konvencie rovnováhy bývanie/zamestnanie + aktivity, medzi mestom Saint-Denis a štátom (za každý 1 m2 kancelárskych priestorov sa vybuduje 1,2 m2 obytných priestorov)
– mobilizácia proti vypovedaniu nájmu a vyhodenia ľudí na ulicu
– mestský zákaz vypovedania rodín v momentálnej hmotnej núdzi
– aktivity na podporu spoluvlastníkov ocitnuvších sa v núdzi
– rekonštrukcie historických štvrtí

Podpora dôchodcov
Dôchodcovia majú právo ostať bývať v mieste svojho bydliska tak dlho, ako chcú a ako je to možné. Mestský úrad pre starých ľudí a dôchodcov im poskytuje rôzne služby a pomoc, ako aj spoločenské aktivity pomáhajúce udržiavať spoločenské kontakty.

Urbanizmus
Od januára 2007 pracuje mesto Saint-Denis na vypracovaní mestského územného plánu (MUP). Je to základný urbanistický dokument veľké projekty mestského rozvoja a záväzné pravidlá na využívanie mestských priestranstiev. MUP je nahradením plánu o vlastníctve pozemkov a podľa zákona sa vzťahuje na princípy solidarity a rekonštrukciu mestských priestranstiev.

Hlavné etapy vypracovávania mestského územného plánu:
– Január 2007 – jún 2008: vypracovanie hlásenia o stave mesta
– Jún 2008 – jún 2009: spísanie projektu úpravy a trvalo udržateľného rozvoja
– Jún 2009 – jún 2010: zadefinovanie urbanistických pravidiel
– plán na rok 2011: verejná anketa


Pre podrobnejšie informácie pozrite stránku vo francúzštine:
www.ville-saint-denis.fr

Priemerne (0 Hlasy)


Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData 
 
Kedy a kde: utorok 9. 10. 2012 o 17:00, Primaciálny palác, miestnosť číslo 107.
Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

utopia.sk

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

utopia.sk

Priebeh verejného zvažovania a výsledok pilotného projektu participatívneho rozpočtu

V stredu 7. decembra 2011 sa zavŕšil pilotný projekt participatívneho rozpočtu pre Bratislavu realizovaný v spolupráci občianskeho združenia Utopia a mestskej samosprávy. Pilotný projekt sa oficiálne začal v júli minulého roka tlačovou konferenciou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika a zástupcov OZ Utopia. Aktívne zapojilo približne 200 občanov a občianok, ktorí sformovali základy piatich tematických participatívnych komunít. Tie tvoria základnú stavebnú jednotku v procese rozhodovania o rozdelení prostriedkov z rozpočtu samotnými občanmi a občiankami. V prvej fáze prebiehali v jednotlivých komunitách diskusie o kľúčových problémoch mesta a každý účastník mohol podávať návrhy, ktoré by ich pomohli odstrániť či zmierniť. V participatívnom dialógu prebiehajúcom na pravidelných stretnutiach niekoľko mesiacov potom občania a občianky dospeli k dohode o prioritách komunít a na ich základe spracovali niekoľko projektov. Nakoniec každá komunita vybrala dva projekty a dvoch delegátov, ktorí projekty prezentovali a obhajovali vo verejnom zvažovaní na zhromaždení s delegátmi z ostatných komunít.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

David Graeber je mimoriadny profesor antropológie na fakulte Goldsmiths, ktorá je súčasťou Londýnskej univerzity a ľavicový politický aktivista. Vo Veľkej Británii nedávno vydali jeho poslednú knihu Prvých 5000 rokov dlhu. Skúma v nej vývoj dlhu ako morálneho a ekonomického konceptu a využíva pri tom antropologické dôkazy zo širokého spektra súčasných a historických spoločností.

First Previous Next Last