Archív spravodajstva Archív spravodajstva

Späť

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Do prípravy PR sa mohol zapojiť každý, kto mal záujem. Na verejných fórach občania a občianky navrhovali priority pre jednotlivé komunity a prichádzali s nápadmi na nové projekty. Jednotlivé komunity na ich základe vypracovali projekty, ktoré postúpili do verejného zvažovania. 30. októbra 2012 sa uskutočnila verejná prezentácia projektov, na ktorej boli predstavené širokej verejnosti všetky priority komunít a vypracované projekty.  Po prezentácii bola spustená anketa, v ktorej občianky a občania mohli dať hlas projektu, ktorý je podľa nich najkvalitnejší. Anketa trvala do 8. novembra, kedy celý proces PR vyvrcholil verejným zvažovaním.

Pre rok 2013 občania a občianky pripravili v procese PR nasledovné projekty:

Tematická participatívna komunita Zelené mesto:

Komunitné záhrady v Bratislave II

Projekt komunitných záhrad je zameraný na vytvorenie spoločného priestoru, na ktorom môže vzniknutá komunita realizovať aktivity súvisiace s pestovaním plodín v mestskom prostredí. Našim zámerom je vytvoriť takýto priestor a poskytnúť potrebné know-how k jeho úspešnému využitiu.

Primárne sa jedná o ekologický spôsob pestovania, ktorý rešpektuje potreby na zdravý život rastlín a ľudia. Na takomto trvale udržateľnom základe bude komunita umožňovať rozvoj spolupráce medzi ľuďmi, ktorí sú v normálnych podmienkach navzájom izolovaní. Metaforicky sa jedná o zaplnenie nevyužitého miesta, ktoré takto dostane nový význam a nadobudne značnú pridanú hodnotu.

 

Jedná sa o pokračovanie projektu Komunitné záhrady v Bratislave a je zameraný na budovanie nových záhrad a rozšírenie pôsobnosti projektu na základe nadobudnutých skúseností.

 

Kompostovanie II

 

Kompostovanie II nadväzuje na aktivity projektu z roku 2012. Okrem podpory individuálnych vermikompostovísk, rozvoja existujúcich a podpore výstavby nových komunitných, budeme mapovať možnosti nakladania s biologickým odpadom mestských častí. Individuálne kompostovanie podporíme informačnou kampaňou a školením. Využijeme na to ukážkové vermikompostovisko v priestoroch Komunitného centra Generácií ako aj letáky a brožúry, ktoré si budú môcť záujemcovia pozrieť a zapožičať. Komunitné kompostoviská budú slúžiť všetkým záujemcom o kompostovanie vo vybraných lokalitách. Tie sa budú vyberať podľa počtu záujemcov, participácie - zapojenia občanov ako kompostmajstrov / kompostmajsteriek alebo triediacich ľudí a vybavenosti i dostupnosti miesta. O osvetu sa postarajú kompostmajstri / kompostmajsterky z radov aktívnych občanov. Modelové kompostoviská poslúžia na zbieranie skúseností a inšpiráciu pre ďalších záujemcov o komunitné i individuálne kompostovanie v Bratislave. Pri výstavbe kompostovísk sa zameriame na ich výchovný charakter, využitie starých dosiek a paliet a všeobecné zladenie s prostredím. Na úrovni mestských častí otvoríme diskusiu s kompetentnými úradníkmi o riešeniach pre efektívnejšie nakladanie s biologickým odpadom.

 

Zodpovedné spolužitie so psami a vybudovanie rekreačnej zóny pre aktivity so psami

 

Projekt vychádza z priorít stanovených participatívnou komunitou Zelené mesto pre rok 2013, z ktorých jedna je „Rozšíriť rekreačné zóny a skvalitniť spolužitie so zvieratami" . Skladá sa z dvoch častí:

Časť 1. Zodpovedné spolužitie so psami
Časť 2. Vytvorenie rekreačnej zóny pre aktivity so psami

Ad 1.  Zodpovedné spolužitie so psami
je rozšírením projektu vzdelávacích aktivít realizovaných na jeseň 2012. Cieľom je poskytnúť prístupnou formou kvalifikované informácie o tom, čo všetko zahŕňa spolužitie so psom, informovať ľudí (súčasných či budúcich majiteľov a majiteľky psov, ako aj širokú verejnosť, predovšetkým deti a mládež) o základoch interakcie so psami (vlastnými alebo cudzími) a šíriť informácie o zodpovednom prístupe k vlastneniu psov. Projekt sa bude realizovať na vybraných základných školách, rodinných centrách a centrách voľného času.

Ad 2. Vytvorenie rekreačnej zóny pre aktivity so psami
Cieľom je vytvoriť rekreačnú zónu  (resp. istý modul aplikovateľný v rôznych podmienkach) pre voľný pohyb psov s príslušnou infraštruktúrou, kde sa môžu majitelia/ľky psov voľne stretávať a venovať sa rekreačným aktivitám so svojimi psami (park pre psov).

 

Revitalizácia stromoradí pozdĺž cestných komunikácií v Bratislave

 

Vysoké stromy a veľké plochy trávnikov majú nezastupiteľný význam v hygiene životného prostredia človeka. Porasty a ich husté zoskupenie listov v korune stromov pôsobí ako filter, ktorý zachytáva prach vo vzduchu. Toto je dôležité hlavne pri prašných cestách v obytných zónach miest, v okolí priemyselných závodov a pod. Zeleň upravuje aj vlhkostné pomery ovzdušia. Svojím priestorovým objemom a asimilačnou biomasou upravujú aj klímu, teplotu vzduchu, slnečné žiarenie a prúdenie vzduchu. Zeleň pôsobí ako ochladzovací činiteľ.

Stromy môžu vzdušné prúdenie nielen zmierniť, ale do určitej miery aj sami vytvárať. Vhodne umiestnené pásy zelene môžu znižovať alebo usmerňovať nežiaduce prúdenie a rýchlosť vetra. Hluk pohlcuje hlavne stromová zeleň. Psychologická funkcia zelene sa vysvetľuje komplexným pôsobením a účinným vplyvom na psychiku človeka. Účinok sa prejavuje v preciťovaní prostredia, ktoré môže vyvolávať pohodu, uvoľnenosť, alebo podráždenosť, stiesnenosť a pod. Preto je veľmi dôležité, aby sa umiestňovala zeleň do najbližšieho prostredia človeka a tak mu vytvárala vhodné pracovné a životné prostredie. Stromy, kry a trávnaté plochy sú prirodzeným regulátorom pôdnej i vzdušnej vlhkosti. Pôda pod stromami nezamŕza natoľko, ako na voľnom priestranstve, má lepšie zloženie a fyzikálnu štruktúru. Zeleň má veľký význam i v spoločenskom živote človeka. Je to predovšetkým výchovný význam. Ak sa s ňou človek denne stretáva v pracovnom a obytnom prostredí, všíma si život rastlín a živočíchov, ktoré nachádzajú v zeleni svoje životné prostredie, učí sa od nich, hodnotí ich krásu a čo je najdôležitejšie - bude si ju vážiť a ochraňovať. Priaznivý vplyv zelene na telesné zdravie zvyšuje pracovnú schopnosť i pracovný výkon, vyvoláva pocit spokojnosti, pričom opak spôsobuje telesnú a duševnú skleslosť. Zeleň zoskupená podľa výtvarných zásad (harmónia farieb, vzrast rastlín) pôsobí priaznivo na zrak, sluch, hmat a čuch.

Revitalizácia stanice Bratislava Filiálka

O osude železnice Filiálka Bratislava sa už veľa hovorilo, od podzemnej trate popod Dunaj, po luxusné biznis centrá, ale územie je aj naďalej v katastrofálnom stave. Našim zámerom je zdokumentovať areál krátkym video dokumentom a výstavou fotografií a poukázať na súčasný stav. Súčasťou projektu bude aj vyčistenie areálu od odpadu, čiernych skládok a odstránenie odpudivosti prostredia. Vytvoríme priestor pre verejnú diskusiu občanov Bratislavy, predovšetkým pre ľudí žijúcich v okolí územia a odbornú verejnosť, ktorej výsledkom by mal byť občiansky návrh na postup ďalšej revitalizácie územia.

Tematická participatívna komunita Seniori:

Komunitné centrum generácií III

Komunitné centrum generácií vzniklo v rámci participatívneho rozpočtu v Bratislave. Projekt Komunitné centrum generácií III (KCG) je pokračovaním predchádzajúcich projektov. Jeho úlohou je podporiť a rozšíriť participáciu občanov, aktivizovať ich a poskytovať im rôznorodé služby. Komunitné centrum slúži ako priestor pre stretávanie sa participatívnych komunít, komunitné akcie, či vzdelávanie a poradenstvo. Úlohou KCG III je zvýšiť kvalitu služieb mesta, dopĺňať ich a napomáhať k rozšíreniu participácie občanov v Bratislave. KCG sídli a poskytuje svoje služby v budove YMCA na Karpatskej ulici číslo 2.

Krízová linka pomoci III

V sortimente poskytovaných sociálnych služieb chýba v súčasnosti služba, ktorá by pomáhala seniorom v krízových situáciach v čase , keď nie je dostupná profesionálna služba. KLP má za úlohu zmapovať sociálnu pomoc štátnu aj súkromnú a na základe zmapovaných údajov podávať základné informácie a pomoc občanom. Problém sa týka hlavne osamelých starších ľudí, ktorí sa náhle ocitnú v krízovej situácii a sú odkázaní na pomoc iných. Zväčša ide o ľudí, ktorí boli prepustení po zdravotníckom ošetrení do domácej liečby, avšak nemajú „poruke" rodinu alebo známych, ktorí by im pomohli pri sebaobslužných činnostiach. Linka však bude poskytovať služby aj pre ďalšie skupiny občanov a občianok.

Tematická participatívna komunita Mládež:

Kultúrne a kominitné centrum ZORA II

 Projekt multifunkčného Kultúrneho a komunitného centra ZORA (ďalej len KCZ) v bratislavskej Trnávke je výsledkom dlhodobej absencie podobného zariadenia v tejto časti mesta ako aj jej širšom okolí, a taktiež snahou o využitie nepoužívaného mestského objektu pre verejnú kultúrno-vzdelávaciu činnosť a oddych.

Pre tento účel chceme využívať priestory bývalého kina ZORA na Okružnej ulici č. 1, ktoré je uzatvorené od roku 2005, avšak vo veľmi dobrom stave a stále vo vlastníctve mesta Bratislava. V  máji roku 2012 začala participatívna komunita s rekonštrukciou objektu, čoho  výsledkom bolo, po júnovom schválení 13000 EUR z participatívneho rozpočtu, vybudovanie dvoch učební, oprava prasknutej rúry na rozvodoch tlakovej vody, zrekonštruovanie kúrenárskych rozvodov, výmena prasknutých radiátorov v počte 10 kusov a znovuzapojenie prívodu plynu a elektriny do objektu. Ďalej pracujeme na znížení energetickej náročnosti budovy zateplením stropu v celej prednej časti objektu.

Súčasťou objektu je aj dostatočne veľký oplotený pozemok, ktorý poslúži pre výstavbu detského ihriska, hrázd a „preliezok" na cvičenie a menšieho parku. V súčasnosti ide o pokračovanie projektu Kultúrneho a komunitného centra ZORA z roku 2012, nakoľko z odsúhlaseného rozpočtu nebolo možné pokryť všetky potrebné položky.

Autonómna zóna Lafranconi

AZL je jedným z projektov PR 2013 snažiacich sa o obohatenie kultúrneho života v Bratislave. Funkcionálny a prázdny priestor na nábreží Dunaja pod mostom Lafranconi, z časti slúžiaci ako parkovisko, chceme premeniť na spoločensky i kultúrne podnetnú lokalitu. Územie je vo vlastníctve UK a je obklopené univerzitnými areálmi, internátmi, cyklotrasou, spontánne tu zvyknú tráviť čas živly alternatívnej kultúry (graffiti, skateboard, parkour, fire-show…), denne územím prechádzajú okrem automobilov azda všetky skupiny obyvateľov.

Prostredníctvom projektu chceme navrhnúť optimálne riešenia rozvíjajúce ďalej tento priestor, a to  najmä v záujme tých komunít z verejnosti, ktoré majú o svoj rozvoj a aktivity v priestore záujem. Forma realizácie bude medziuniverzitná spolupráca študentov UK a STU prostredníctvom workshopov, do ktorých bude aktívne prizvaná verejnosť. Študenti vypracujú veľmi lacnú profesionálnu štúdiu priestoru, podobnú tým, za ktoré mesto platí desiatky tisíc eur. Spomedzi všetkých zozbieraných podnetov sa napokon na platforme deliberatívneho fóra vyberú najlepšie riešenia premeny priestoru a zrealizujú sa konkrétne intervencie v priestore. (ilustračne by mohlo ísť o ekologické ihrisko, lavičky z pneumatík/paliet, graffity galériu, koncerty, hojdačku zavesenú o konštrukciu mosta, zvukovú inštaláciu na konštrukcii mosta, open air fitness, lezeckú stenu na moste a pod.)

Konečným ideálnym cieľom, ktorý sa však nemusí podariť, je dosiahnuť status autonómnej zóny, teda lokality spravujúcej komunitou ľudí so záujmom tvorivo spolupracovať, komunikovať a navzájom sa inšpirovať pri ďalšej práci s týmto priestorom, a tak dosiahnuť vznik osobitného a stále nového genius loci tohto miesta.

Letné tábory

 Projekt Letné tábory vytvára priestor pre realizáciu detí z neúplných rodín, ktoré by sa, najmä kvôli zlej finančnej situácii, za bežných okolností nemali možnosť dostať k táborovým aktivitám.

Letné tábory sú v súčasnosti veľmi využívaným spôsobom, ako sa rodičia môžu postarať o svoje dieťa počas prázdnin, resp. ako im zabezpečiť kvalitné strávenie voľného času, ich ponuka je veľmi široká.

Projekt Letné tábory, by tak chcel prostredníctvom vhodnej motivácie a relevantných aktivít, poskytnúť deťom zo znevýhodneného prostredia nové skúsenosti, zážitky, vyzdvihnúť dôležitosť ich osobnostného rozvoja, ukázať im iné možnosti trávenia voľného času a predísť tak negatívnym vplyvom výchovy ulice a pasívnym formám trávenia voľného času, na ktoré sú často odkázané a priniesť tak inšpiratívnu eventualitu možnosti práce s týmito deťmi.

Outdoorové športoviská

Projekt sa zameriava na postavenie jedného alebo viacerých športovísk na Street Workout – železné konštrukcie na cviky s vlastnou hmotnosťou tela. Jednoduché konštrukcie – hrazdy rôznych výšok, dĺžok a rozstupov umožňujú na malom priestore efektívne precvičenie celého tela. Kovové konštrukcie zapustené v zemi a upevnené betónom nie sú príliš drahé, sú variabilné – rozsah projektu sa môže prispôsobiť podľa veľkosti lokality. Náklady sú jednorazové – po postavení si takéto ihrisko nevyžaduje žiadne dodatočné náklady, okrem opráv v prípade poškodenia. Projekt nie je (vzhľadom na veľký rozsah) náročný ani finančne ani na údržbu – náklady sú jednorazové a relatívne nízke. Street Workout vznikol v USA ako alternatíve pre mladých ľudí, ktorí žili v chudobných častiach a nemohli si z rôznych – či už peňažných alebo časových dôvodov – dovoliť chodiť do platených posilňovní. Pred pár rokmi sa uchytil vo východnej Európe a hlavne v Lotyšsku, kde sa organizujú súťaže v tomto športe. Street Workout si našiel rýchlo popularitu medzi mladými ľuďmi v pobaltských krajinách, ale aj na Ukrajine, v Rusku a na Balkáne a preniká aj do strednej Európy, kde už pôsobí viacero komunít na pokročilej úrovni. Okrem toho že si mládež rýchlo osvojila tento šport vďaka jednoduchému a v porovnaní s posilňovaním rýchlemu účinku na fyzickú kondíciu a silu, aj medzi odborníkmi sa nájde veľa propagátorov Street Workoutu, hlavne vďaka faktu že pri cvičení nie sú potrebné žiadne závažia. Používa sa len váha tela, cviky a pohyby sú prirodzenejšie ako pri klasickom posilňovaní a precvičujú komplexnejšie celé skupiny svalov.

SEMAFOR na sídlisku

Chceme dať pomyslenú „červenú" anonymite na sídlisku a „zelenú" vytváraniu rodiny na sídlisku. Chceme podporiť stretávanie sa rodín, mládeže a detí. Chceme vymaľovať a zrekonštruovať časť vnútorného priestoru centra na Mamateyovej ulici. Chceme priestor pre neformálne stretávanie sa detí, mládeže a rodín, vytvorenie priestoru „čajovne", kde by sa mohli rodiny stretávať a spoznávať. Chceme ponúknuť priestor kde sa budú rodičia čakajúci na deti, ktoré sú účastné na aktivitách strediska môcť v kultúrnom prostredí spoznávať, vymieňať si svoje skúsenosti a vytvárať jednu komunitu, ktorá rodinnosťou prelamuje múry anonymity.

Tematická participatívna komunita OpenData:

Pracovná skupina a katalóg verejných datasetov magistrátu

 V komunite OpenData sa diskutovali možnosti a nedostatky konceptu Otvorenej samosprávy a potreby nielen tejto komunity, ale predovšetkým občanov Bratislavy vzhľadom na zverejňovanie informácií. V rámci verejného fóra organizovaného komunitou OpenData sa objavila požiadavka na vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny tvorenej občanmi a zamestnancami magistrátu zodpovednými za informovanie verejnosti o fungovaní samosprávy, ktorá by spolupracovala pri definovaní zdrojov informácií a popise procesov ich zverejňovania a spracovávania. Jej cieľom by malo byť zmapovanie procesov samosprávy a nastavenie obojstranných tokov informácií od samosprávy k občanovi a spätne od občana k samospráve.

Ťažiskové témy komunity:

  •     Vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny zamestnancov samosprávy zodpovedných za zverejňovanie informácií a občanov

  •     Sprístupnenie informácií a vytváranie podmienok pre spolurozhodovanie občanov v mestských podnikoch a príspevkových organizáciách

Zverejnenie vybraných datasetov na základe požiadaviek komunít PR

 V komunite OpenData sa diskutovali možnosti a nedostatky konceptu Otvorenej samosprávy a potreby nielen tejto komunity, ale predovšetkým občanov Bratislavy vzhľadom na zverejňovanie informácií. V rámci verejného fóra organizovaného komunitou OpenData sa objavila požiadavka na vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny, ktorá by dokázala zabezpečiť zverejnie a sprístupnenie potrebných informácií - datasetov. Komunita identifikovala niekoľko prioritných strojovo spracovateľných datasetov s príslušnými metadátami:

  •     register majetku mesta

  •     register zmlúv - strojovo spracovateľný s popisnými metadátami

  •     informácie o dotáciách, grantoch a daroch mesta a mestu

Fotografia: Wikimedia Commons

Priemerne (0 Hlasy)


Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData 
 
Kedy a kde: utorok 9. 10. 2012 o 17:00, Primaciálny palác, miestnosť číslo 107.
Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

utopia.sk

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

utopia.sk

Priebeh verejného zvažovania a výsledok pilotného projektu participatívneho rozpočtu

V stredu 7. decembra 2011 sa zavŕšil pilotný projekt participatívneho rozpočtu pre Bratislavu realizovaný v spolupráci občianskeho združenia Utopia a mestskej samosprávy. Pilotný projekt sa oficiálne začal v júli minulého roka tlačovou konferenciou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika a zástupcov OZ Utopia. Aktívne zapojilo približne 200 občanov a občianok, ktorí sformovali základy piatich tematických participatívnych komunít. Tie tvoria základnú stavebnú jednotku v procese rozhodovania o rozdelení prostriedkov z rozpočtu samotnými občanmi a občiankami. V prvej fáze prebiehali v jednotlivých komunitách diskusie o kľúčových problémoch mesta a každý účastník mohol podávať návrhy, ktoré by ich pomohli odstrániť či zmierniť. V participatívnom dialógu prebiehajúcom na pravidelných stretnutiach niekoľko mesiacov potom občania a občianky dospeli k dohode o prioritách komunít a na ich základe spracovali niekoľko projektov. Nakoniec každá komunita vybrala dva projekty a dvoch delegátov, ktorí projekty prezentovali a obhajovali vo verejnom zvažovaní na zhromaždení s delegátmi z ostatných komunít.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

David Graeber je mimoriadny profesor antropológie na fakulte Goldsmiths, ktorá je súčasťou Londýnskej univerzity a ľavicový politický aktivista. Vo Veľkej Británii nedávno vydali jeho poslednú knihu Prvých 5000 rokov dlhu. Skúma v nej vývoj dlhu ako morálneho a ekonomického konceptu a využíva pri tom antropologické dôkazy zo širokého spektra súčasných a historických spoločností.

First Previous Next Last