Zastavme dohodu CETA

Organizácie občianskej spoločnosti z Európskej únie a Kanady žiadajú, aby bola dohoda CETA odmietnutá

Autor/ka: -

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

My, neziskové organizace z Kanady a Evropy, se podepisujeme pod toto prohlášení a vyjadřujeme naše vážné obavy ohledně obchodní dohody CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) mezi Evropskou unií a Kanadou. Během dlouhého procesu vyjednávání a právního dolaďování jsme opakovaně upozorňovaly na zásadní problémy vtextu dohody. Nabídly jsme konkrétní připomínky, které by mohly zapříčinit posun směrem k transparentnější a demokratičtější obchodní politice s důrazem na ochranu životního prostředí a ochranu základních lidských práv. Naše obavy ale nebyly v textu CETA zohledněny. A to je důvod, proč vyjadřujeme odmítavý postoj k ratifikaci této dohody.

Naše obavy sdílí stále rostoucí množství občanů na obou stranách Atlantiku. Rekordní počet 3,5 milionu lidí z celé Evropy podepsalo petici proti CETA a jejímu dvojčeti, TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Přes 2100 evropských obcí a regionů se prohlásily za zóny bez TTIP a CETA. V Německu a Kanadě byly podány proti CETA ústavní stížnosti a Soudní dvůr Evropské unie bude pravděpodobně rozhodovat o legalitě systému privilegií pro zahraniční investory známého jako ICS (Investment Court System).
 
Farmáři, odbory, organizace pro ochranu veřejného zdraví, práv spotřebitelů, životního prostředí a práva na soukromí na internetu, další neziskové organizace a malé a střední podniky na obou stranách Atlantiku tuto smlouvu odmítly. V říjnu roku 2016 čtyři lokální vlády v Belgii málem zastavily federální vládu v podpisu CETA pro obavy z negativních dopadů a především kvůli nebezpečnému Investičnímu soudu (ICS – Investment Court System). Kanadská vláda a evropské instituce se přes množství kontroverze provázející přijetí CETA snaží uspíšit její ratifikaci. V Kanadě byla již vytvořena legislativa navazující na tuto dohodu, aniž by byl umožněn čas na veřejnou debatu výsledné podoby textu. Evropský parlament rovněž zkracuje svůj vnitřní schvalovací proces a omezuje tak možnost veřejné debaty o 1600 stranách textu CETA. Po hlasování v Evropském parlamentu budou velké části dohody předběžně uvedeny v platnost, tedy dlouho předtím, než se bude moci k dohodě vyjádřit 28 národních parlamentů členských států. Pro získání podpory k ratifikaci CETA a vyvrácení obav bylo v posledních měsících vydáno několik deklarací. Ovšem ani písmeno dohody CETA nebylo změněno od zveřejnění její finální podoby na začátku roku 2016. Tyto deklarace, včetně „Společného interpretačního nástroje" EU a Kanady nijak neřeší problémy samotného textu CETA, jak zmiňují experti.
 
Chceme zdůraznit některé zásadní připomínky, které k dohodě máme:
 
 • CETA by umožnila tisícům korporací žalovat stát pro legitimní a nediskriminační legislativu na ochranu lidí a životního prostředí. V dohodě CETA a doprovodných deklaracích není nic, co by znemožnilo korporacím použít investiční privilegia k vydírání demokratických zástupců, aby zastavili regulace ve veřejném zájmu, například k předcházení globálnímu oteplování. CETA dokonce umožňuje zahraničním investorům požadovat kompenzace za ušlé budoucí zisky v případě, kdy jsou jejich investice ovlivněny změnou legislativy. Namísto „radikální" reformy systému investičních arbitráží CETA tento systém rozšiřuje a zajišťuje jeho trvalou existenci.
 • Dohodou CETA navrhovaný Investiční soud (ICS – Investment Court System) dává zahraničním investorům vysoce vymahatelná práva, ale žádné odpovídající povinnosti. Tento systém neumožňuje občanům, neziskovým organizacím či odborům žalovat firmy za porušení předpisů na ochranu životního prostředí, pracovního práva, veřejného zdraví a dalších oblastí. Zavedením Investičního soudu (ICS – Investment Court System) by vznikl paralelní systém soudnictví, který by umožnil zahraničním investorům obejít obecné soudy. Existuje riziko, že takový paralelní systém je v rozporu s evropským právem. Investiční soud má diskriminační povahu, protože dává zahraničním investorům práva, která nejsou dostupná ani občanům, ani domácím investorům.
 • V ostrém kontrastu s právy pro korporace, části CETA o ochraně zaměstnanců a udržitelném rozvoji nemohou být efektivně vynucována skrze sankce. Jsou to jen prázdné proklamace, které nijak nezmírňují nebezpečí, které ostatní kapitoly způsobují právům zaměstnanců, životnímu prostředí a opatřením proti globálnímu oteplování.
 • CETA vážně omezuje možnosti vlády vytvořit, rozšířit a regulovat veřejné služby a zvrátit liberalizace a privatizace z minulosti. CETA je první obchodní dohoda EU, která dělá z liberalizace služeb pravidlo a z regulací ve veřejném zájmu výjimku. Tyto ustanovení ohrožují přístup lidí ke službám vysoké kvality, jako jsou voda, doprava, sociální a zdravotní péče a stejně tak pokusy poskytovat veřejné služby v souladu s veřejným zájmem.
 • Nezávislá studie ohledně ekonomického dopadu dohody CETA předvídá ztrátu pracovních míst jak v Kanadě, tak v Evropské unii. Ekonomický růst by byl v případě přijetí dohody pomalejší a nízké přírůstky příjmu by šly vlastníkům kapitálu, nikoliv zaměstnancům. V důsledku by tak CETA přispěla k příjmové nerovnosti.
 • CETA učiní Evropskou Unii a Kanadu náchylnější finančním krizím další liberalizací finančních trhů a omezením možností jejich reforem, které by měly za účel odstranit hlavní příčiny nestability finančních trhů a zabezpečit ochranu klientů a ekonomiky jako celku.
 • CETA by v Kanadě zvýšila cenu léků na předpis nejméně o 850 milionů dolarů ročně. Rovněž by negativně ovlivnila základní práva, jako jsou právo na soukromí a ochranu dat. Dále by omezila možnost Evropské unie a Kanady upustit od excesivně vysoké ochrany duševního vlastnictví, která omezuje přístup k informacím a ztěžuje inovace. Některé časti CETA se značně podobají textu smlouvy ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), která byla v roce 2012 po tlaku veřejnosti odmítnuta Evropských parlamentem.
 • Ustanovení CETA o regulatorní spolupráci ztíží ochranu veřejného zájmu a posílí roli korporátních lobbistů během legislativního procesu.
 • Na obou stranách Atlantiku by CETA vystavila farmáře: většímu konkurenčnímu tlaku, který by ohrozil jejich živobytí za nevýznamných zisků pro spotřebitele; zvýšené korporátní kontroly nad semeny; ztížení podpory farmářských trhů; a ohrožení vysokých standardů při tvorbě potravin a v důsledku tak podkopávání snah na vytvoření udržitelného zemědělství.
 • Opatření předběžné opatrnosti k ochraně spotřebitelů, veřejného zdraví a životního prostředí mohou být napadena na základě stížností, že jsou neúměrně zatěžující, „nevycházející z vědy" nebo skryté překážky obchodu. V textu CETA a doprovodných deklarací není nic, co by efektivně chránilo roli principu předběžné opatrnosti, který je klíčovým principem evropské legislativy na ochranu spotřebitelů a životního prostředí. Naopak některá ustanovení odkazují na obtížně slučitelné principy.
CETA je výsledkem z velké míry tajného vyjednávacího procesu mezi předchozí kanadskou vládou a předchozí Evropskou komisí. Finální text dohody CETA a doprovodné deklarace ignorují téměř všechny umírněné a velmi specifickéb připomínky navržené aktéry občanské společnosti,které mají za cíl opravit chyby dohody. Nejčerstvější pokusy znovu otevřít vyjednávání, vedené Valonským regionem v Belgii, byly odmítnuty. Nyní je pouze možné dohodu o 1600 stranách odmítnout či přijmout jako celek.
 
Urgujeme, aby:
 
 • Evropský parlament, Kanadský parlament, národní a regionální parlamenty, které mají v ratifikaci dohody slovo, hlasovaly proti ratifikaci dohody CETA a chránily tak práva a zájmy občanů, které reprezentují;
 • mnohé regionální a obecní vlády, které vyjádřily ohledně CETA svoje obavy, přispěly ve veřejné diskuzi a tlaku na ratifikující parlamenty;
 • strany dohody CETA začaly důslednou a demokratickou veřejnou debatu, zahrnující občanskou společnost, za účelem položení základů nové férové a udržitelné agendy mezinárodního obchodu. Ve své současné podobě CETA není progresivní obchodní dohodou. Bylo by chybou přijmout obchodní dohodu s mnoha problematickými ustanoveními jakožto model pro další budoucí dohody. CETA je zpátečnická a agresivní verze agendy volného obchodu tvořené největšími nadnárodními korporacemi na světě a pro jejich zisky. Potřebujeme paradigmatickou změnu k transparentní obchodní politice založené na potřebách lidí a naší planety. Ratifikace dohody CETA by nás vrátila mnoho kroků dozadu od této nutné změny.

Priemerne (0 Hlasy)

Novinky Novinky

utopia.sk

Tie, na ktoré sme čakali

Čo dnes znamená byť verejne činnou rómskou ženou, komunitnou líderkou a organizátorkou? Ako sa dajú prekonať bariéry predsudkov a sociálneho vylúčenia, ktoré systematicky vytvára spoločnosť, v ktorej spoločne žijeme? Ako sa dá každodennou prácou prispieť k tomu, aby zmizlo podhubie plodiace etnický, sociálny či rodový útlak?

 

utopia.sk

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

utopia.sk

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

utopia.sk

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

utopia.sk

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Zastavme dohodu CETA

Zastavme dohodu CETA

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Brusel 22. september – Široká skupina občianskych a spotrebiteľských organizácií ako aj odborových zväzov vyzýva ministrov a ministerky EÚ, aby odmietli podpísať Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu(CETA) s Kanadou [1]. Ministri a ministerky zodpovední za obchod sa dnes a zajtra zídu v Bratislave, aby prediskutovali schválenie dohody CETA.

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Je možné, že sa to skončilo? Ak áno, je to víťazstvo kampane, ktorá ešte pred časom vyzerala beznádejne, čeliac hradbe politickej, korporátnej a byrokratickej moci. Zdá sa, že TTIP – dohoda o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve, je mŕtva. Nemecký minister hospodárstva Sigmar Gabriel vyhlásil, že „rokovania s USA fakticky zlyhali." Francúzsky premiér Manuel Valls oznámil, že rozhovory boli „jednoznačne zastavené". Podobne sa vyjadrili aj belgické a rakúske ministerstvá. Moc ľudí zvíťazila. Nateraz.

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

23. septembra 2016 sa v Bratislave stretnú ministri obchodu, aby sa pokúsili nájsť spoločnú pozíciu pred podpisom dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou (The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). Táto chvíľa je nesmierne dôležitá, pretože ak sa zhodnú, CETA môže byť podpísaná a odoslaná do Európskeho parlamentu. Slovinsko, Rumunsko, Poľsko, Bulharsko a Valónsky parlament v Belgicku však vyjadrujú svoje znepokojenie a námietky proti prijatiu dohody CETA. Preto je veľmi dôležité, aby aj organízácie občianskej spoločnosti, združenia a odborové organizácie v nadchádzajúcom období prejavili svoj odmietavý postoj k dohode CETA. Spoločne tak pomôžu vytvárať tlak na ministrov obchodu, aby neodsúhlasili obchodnú dohodu, z ktorej budú mať prospech len korporácie, a ktorá poškodí záujmy občanov a pracujúcich.

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Iniciativa Alternativa Zdola se v r. 2013 zapojila do projektu „Inclusive local economies through cooperatives development" podpořeného Visegrádským fondem. Projekt vede slovenské sdružení Utopia, zapojili se i maďarští a polští partneři. Hlavními cíli projektu bylo zmapovat postavení družstev v jednotlivých zemích a inspirovat se příklady dobré praxe jak v oblasti legislativní, tak v prezentaci ve sdělovacích prostředcích. Vyvrcholením projektu bude ve všech čtyřech zemích vytvoření „družstevního inkubátoru", který má sloužit jako informační a poradenské centrum pro zájemce o družstevnictví. Inspirací pro projekt se stala zpráva Evropského parlamentu z roku 2013, která hodnotila pozitivní příspěvek a odolnost družstev vůči krizi a nabádala členské státy k podpoře a posílení tohoto sektoru, včetně vytvoření potřební právní a finanční infrastruktury. Souvislost s lokální udržitelností i sociálními aspekty se odrazila v zaměření projektu, proto také název „Inkluzivní místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje družstev."

 

 

First Previous Next Last

FB FB