Participatívny rozpočet v Saint-Denis

Autor/ka: (sru)

Stredoveké historické mesto Saint-Denis leží v severnej časti metropolitnej oblasti Paríža, v regióne Ile-de-France a od centra Paríža je vzdialené len necelých desať kilometrov. Je sídlom univerzity, významným centrom politického, kultúrneho, športového či politického života vo francúzskom a európskom význame (Majstrovstvá sveta v rugby, Európske sociálne fórum...), známe bohatým historickým dedičstvom. V posledných desiatich rokov vzrástol počet obyvateľstva o 12-tisíc osôb a v súčasnosti žije v Saint-Denis viac ako stotisíc obyvateľov. Participatívny rozpočet mesto prijalo v roku 2001.

Mesto neustále rastie, pribúdajú prisťahovalci z krajiny aj zo zahraničia a práve preto je jeho cieľom vyvíjať aktivity podporujúce dlhodobo udržateľný rozvoj. Podľa oficiálnej stránky mestského zastupiteľstva sa Saint-Denis mení, ale ostáva predovšetkým mestom pre ľudí a najmä pre tých, ktorí v ňom žijú. „Tí, ktorí tu žijú, majú právo tu ostať a preto patrí medzi prvoradé záujmy budovať popri rodinných domoch, súkromných komunitných bytových celkoch aj sociálne bývanie a dostupný súkromný nájomný sektor." Z tohto dôvodu sa rozvíjajú dlhodobé projekty pre plnokrvne žijúce mesto, ktoré na to potrebuje aj fungujúcu dopravu, verejné služby, hospodárske aktivity, vzdelávanie, ochranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mestskej zelene. Je to záväzok, ktorý mesto prijalo a je odhodlané naplniť.

Ciele sú podľa magistrátu naplniteľné, ale jedine za predpokladu, že hlavným politickým cieľom bude umiestniť otázku miestneho životného prostredia do centra záujmu verejnosti a politikov. Vyžaduje to navyše finančnú podporu od štátu, ktorú Saint-Denis požaduje a zatiaľ mu nebola poskytnutá. V úsilí získať finančné prostriedky je najdôležitejšie rozvíjanie kolektívneho záujmu verejnosti.

PRINCÍPY PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU (PR)

Každoročné vypracovávanie PR patrí medzi najdôležitejšie aktivity mesta. Podstatou je zásada, že všetkých otázok súčasnosti a budúcnosti mesta sa má zúčastniť čo najväčšie množstvo jeho obyvateľov. Táto nová forma demokracie umožňuje obyvateľom priamo sa podieľať na rozhodovaní o smerovaní mestských finančných prostriedkov. Každý rok sa v máji alebo júni koná stretnutie obyvateľov jednotlivých mestských štvrtí, ktorí formulujú svoje názory, skúsenosti a pozorovania a určujú svojich reprezentantov do rozpočtového výboru.
Po vyčíslení všetkých prednesených požiadaviek a ich sčítaní sa okolo septembra vytvárajú tematické pracovné skupiny, a okolo novembra/decembra rozpočtové skupiny. Vďaka nim sa udržiava smerovanie a priority globálneho rozpočtu.
Globálny mestský rozpočet zahŕňa aj akceptované požiadavky PR priamo vychádzajúce z potrieb občanov. O globálnom rozpočte sa hlasuje každý rok v januári. V tom istom čase sa hlasuje aj o komunitnom rozpočte (pozri nižšie *). Vypracováva sa podľa priorít mestskej politiky definovanej v Zmluve o komunálnej činnosti z roku 2008. Vypracovať rozpočet znamená zadefinovať priority. To sa deje za priamej účasti občanov. Mesto na základe toho uprednostňuje mládežnícke a solidárne projekty, výstavbu obecných nájomných bytov, investuje do zlepšovania životného prostredia a mestskej zelene a upevňuje prevenciu. Vo všetkých oblastiach vedie sociálnu politiku, ktorá obyvateľom Saint-Denis bez výnimky umožňuje prístup k všetkým mestským aktivitám. Či už ide o jedálne, centrá voľného času, detské jasle, športové a kultúrne aktivity, mesto sa rozhodlo nezvyšovať finančnú čiastku platenú rodinou, hoci ceny za tieto služby stále rastú. V rovnakom solidárnom duchu sa nesie aj znižovanie daní pre asi 51 percent rodín v Saint-Denis.

Ako funguje participatívny rozpočet?

Apríl: stretnutie mestských štvrtí, za delegátov sú menovaní dobrovoľníci. Reprezentujú obyvateľov mestských častí pred volenými poslancami mesta, a to počas celého procesu vypracovávania rozpočtu. Verejné fóra, napr. http://www.ville-saint-denis.fr/pages/315-videos.html
Máj: organizovanie verejných stretnutí za účelom spísania požiadaviek verejnosti
Jún: mesto skúma uskutočniteľnosť návrhov z hľadiska technického a finančného
September – december: Mesto a delegáti pristupujú k rozhodovaniu o PR
Marec: predstavenie stanoviska delegátov pred mestskou radou, hlasovanie

V roku 2009 predstavoval rozpočet mesta Saint-Denis 153,4 miliónov eur určených na verejné služby a aktivity a 31,5 miliónov euro v investíciách.

Komunitný* rozpočet za rok 2009 bol 268 miliónov eur na verejné služby a aktivity a 137 miliónov euro na investície.

*(Saint-Denis je súčasťou tzv. Communauté d' agglomération Plaine-Commune zlučujúcej viaceré menšie mestá v tesnej blízkosti Paríža: Aubervilliers, La Courneuve, Épinay-sur-Seine, L'Île-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Stains, Villetaneuse)

Mesto vyzýva všetkých obyvateľov priamo sa zúčastňovať na vytváraní rozpočtu, vyjadrovať sa k jeho rozvoju a predstavovať návrhy.

Niekoľko príkladov zrealizovaných v roku 2009:

– zvýšenie bezpečnosti na ulici umiestnením cestných retardérov a dopravných značiek upozorňujúcich na najvyššiu povolenú rýchlosť
– na inej ulici rozšírenie chodníkov a umiestnenie zábradlí
– zmena jednosmerného bulváru na obojsmerný
– rozmiestnenie parkovacích stĺpikov a reorganizácia parkovania na ďalšej ulici
– vysadenie kvetov a inej zelene pri mestských brehoch rieky Seina (15-tisíc eur)
– obnovenie žardiniér v centre mesta (40-tisíc eur)
– verejná zeleň na najväčších dopravných tepnách (9-tisíc eur)
– porady o zlepšení prístupu k predškolskému vzdelaniu. Mesto na základe toho dostalo finančnú pomoc od Francúzskeho detského benefičného fondu a štvrť Allende sa zapojila do pilotného projektu
– založenie kaviarne pre rodičov, kde si vymieňajú skúsenosti a počúvajú problémy iných rodičov (11 700 eur)
– vytvorenie poobedňajšieho rekreačného centra pre seniorov, ktorého súčasťou je aj služba domácej opatery (4000 eur)
– obnovenie detských a futbalových ihrísk a iných športových plôch
– lepší prístup pre postihnuté osoby do zdravotného strediska
– oprava ciest
– umiestnenie informačných tabúľ
– umiestnenie oplotení a rekonštrukcia záhrady v materskej škole
– otvorenie archeologického parku v centre mesta http://www.ville-saint-denis.fr/pages/315-videos.html
a iné.

PRIORITY MESTA SAINT-DENIS
 

Sociálne projekty
Mesto sa angažuje v boji proti chudobe a sociálnej exklúzii predovšetkým prostredníctvom mestských sociálnych projektov a kultúrnych aktivít ako aj dôrazom na podporu ženských práv.
Riaditeľstvo sociálnych aktivít je rozdelené na viaceré špecifické oddelenia/centrá:
– centrum bývania
– sociálne centrum
– mestský dom solidarity
– mestské sociálne služby/mestský sociálny správny obvod
– centrum pre práva žien
– centrum pre rodičovstvo
– pohotovostná služba pre prístup k občianskym právam
– lokálny solidárny plán

Mesto ďalej plánuje rozvíjať, obohacovať, modernizovať a prispôsobovať sociálne projekty na základe požiadaviek, pripomienok, pozorovaní či odporúčaní verejnosti.

Kultúrne projekty
Rozvíjajú sa na celomestskej aj obvodnej úrovni, celoročne, zahŕňajúc aktivity pre deti až po seniorov a sledujú predovšetkým cieľ pestovania poznania a vzťahu k lokálnemu mestskému historickému, prírodnému a kultúrnemu dedičstvu.

Projekty pre deti a mládež
Vychádzajú z mestskej politiky prístupu všetkých detí k vzdelávacím, zdravotníckym, stravovacím a sociálnym službám a aktivitám. Jedným z prostriedkov je daň z odpočítateľnej položky na vyživované osoby. Vďaka tomuto mechanizmu sa môžu aj deti z najskromnejších podmienok podieľať na všetkých ponúkaných službách a aktivitách, vrátane detí zdravotne hendikepovaných.

Vzdelávanie
Mesto má priamu zodpovednosť za celé vzdelanie prvého stupňa (jasle, materské a základné školy). Takisto je poverené vzťahmi a vzdelávacím partnerstvom so stredným a vyšším školstvom: organizuje informačné stretnutia pre rodičov, vysvetľuje postupy, mimoškolské vzdelávacie projekty. Rozvíja podmienky na čo najefektívnejšiu možnosť začleňovania hendikepovaných detí do bežného života.

Obecné byty a verejný priestor
Od zavedenia participatívneho rozpočtu v roku 2001 boli v Saint-Denis zrealizované nasledovné projekty:
– prispôsobenie územného plánu mesta za účelom odstránenia nedôstojných podmienok bývania
– renovácia starších bytov
– vytvorenie plánu rozvoja verejných priestranstiev (budovanie nájomných obecných bytov, rekonštrukcia pamiatok, rozširovania parkov...)
– podpísanie konvencie rovnováhy bývanie/zamestnanie + aktivity, medzi mestom Saint-Denis a štátom (za každý 1 m2 kancelárskych priestorov sa vybuduje 1,2 m2 obytných priestorov)
– mobilizácia proti vypovedaniu nájmu a vyhodenia ľudí na ulicu
– mestský zákaz vypovedania rodín v momentálnej hmotnej núdzi
– aktivity na podporu spoluvlastníkov ocitnuvších sa v núdzi
– rekonštrukcie historických štvrtí

Podpora dôchodcov
Dôchodcovia majú právo ostať bývať v mieste svojho bydliska tak dlho, ako chcú a ako je to možné. Mestský úrad pre starých ľudí a dôchodcov im poskytuje rôzne služby a pomoc, ako aj spoločenské aktivity pomáhajúce udržiavať spoločenské kontakty.

Urbanizmus
Od januára 2007 pracuje mesto Saint-Denis na vypracovaní mestského územného plánu (MUP). Je to základný urbanistický dokument veľké projekty mestského rozvoja a záväzné pravidlá na využívanie mestských priestranstiev. MUP je nahradením plánu o vlastníctve pozemkov a podľa zákona sa vzťahuje na princípy solidarity a rekonštrukciu mestských priestranstiev.

Hlavné etapy vypracovávania mestského územného plánu:
– Január 2007 – jún 2008: vypracovanie hlásenia o stave mesta
– Jún 2008 – jún 2009: spísanie projektu úpravy a trvalo udržateľného rozvoja
– Jún 2009 – jún 2010: zadefinovanie urbanistických pravidiel
– plán na rok 2011: verejná anketa


Pre podrobnejšie informácie pozrite stránku vo francúzštine:
www.ville-saint-denis.fr

Priemerne (0 Hlasy)

Novinky Novinky

utopia.sk

Tie, na ktoré sme čakali

Čo dnes znamená byť verejne činnou rómskou ženou, komunitnou líderkou a organizátorkou? Ako sa dajú prekonať bariéry predsudkov a sociálneho vylúčenia, ktoré systematicky vytvára spoločnosť, v ktorej spoločne žijeme? Ako sa dá každodennou prácou prispieť k tomu, aby zmizlo podhubie plodiace etnický, sociálny či rodový útlak?

 

utopia.sk

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

utopia.sk

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

utopia.sk

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

utopia.sk

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Zastavme dohodu CETA

Zastavme dohodu CETA

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Brusel 22. september – Široká skupina občianskych a spotrebiteľských organizácií ako aj odborových zväzov vyzýva ministrov a ministerky EÚ, aby odmietli podpísať Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu(CETA) s Kanadou [1]. Ministri a ministerky zodpovední za obchod sa dnes a zajtra zídu v Bratislave, aby prediskutovali schválenie dohody CETA.

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Je možné, že sa to skončilo? Ak áno, je to víťazstvo kampane, ktorá ešte pred časom vyzerala beznádejne, čeliac hradbe politickej, korporátnej a byrokratickej moci. Zdá sa, že TTIP – dohoda o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve, je mŕtva. Nemecký minister hospodárstva Sigmar Gabriel vyhlásil, že „rokovania s USA fakticky zlyhali." Francúzsky premiér Manuel Valls oznámil, že rozhovory boli „jednoznačne zastavené". Podobne sa vyjadrili aj belgické a rakúske ministerstvá. Moc ľudí zvíťazila. Nateraz.

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

23. septembra 2016 sa v Bratislave stretnú ministri obchodu, aby sa pokúsili nájsť spoločnú pozíciu pred podpisom dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou (The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). Táto chvíľa je nesmierne dôležitá, pretože ak sa zhodnú, CETA môže byť podpísaná a odoslaná do Európskeho parlamentu. Slovinsko, Rumunsko, Poľsko, Bulharsko a Valónsky parlament v Belgicku však vyjadrujú svoje znepokojenie a námietky proti prijatiu dohody CETA. Preto je veľmi dôležité, aby aj organízácie občianskej spoločnosti, združenia a odborové organizácie v nadchádzajúcom období prejavili svoj odmietavý postoj k dohode CETA. Spoločne tak pomôžu vytvárať tlak na ministrov obchodu, aby neodsúhlasili obchodnú dohodu, z ktorej budú mať prospech len korporácie, a ktorá poškodí záujmy občanov a pracujúcich.

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Iniciativa Alternativa Zdola se v r. 2013 zapojila do projektu „Inclusive local economies through cooperatives development" podpořeného Visegrádským fondem. Projekt vede slovenské sdružení Utopia, zapojili se i maďarští a polští partneři. Hlavními cíli projektu bylo zmapovat postavení družstev v jednotlivých zemích a inspirovat se příklady dobré praxe jak v oblasti legislativní, tak v prezentaci ve sdělovacích prostředcích. Vyvrcholením projektu bude ve všech čtyřech zemích vytvoření „družstevního inkubátoru", který má sloužit jako informační a poradenské centrum pro zájemce o družstevnictví. Inspirací pro projekt se stala zpráva Evropského parlamentu z roku 2013, která hodnotila pozitivní příspěvek a odolnost družstev vůči krizi a nabádala členské státy k podpoře a posílení tohoto sektoru, včetně vytvoření potřební právní a finanční infrastruktury. Souvislost s lokální udržitelností i sociálními aspekty se odrazila v zaměření projektu, proto také název „Inkluzivní místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje družstev."

 

 

First Previous Next Last

FB FB