Občianske rady II.

Autor/ka: -

Prvá časť venovaná občianskym radám popisovala mechanizmus ich činnosti. Druhá časť ukazuje dva konkrétne príklady z regionálnej a krajinskej úrovne. Ak som v prvej časti spomínal, že rámcové a mocenské nástroje tohto mechanizmu participácie sú obmedzené, nasledujúce riadky ukazujú, že to neplatí o jeho obsahu, ktorý je najmä v slovenskom kontexte skutočne radikálny.

Celokrajinská občianska rada: čo je dôležité pre budúce generácie?

Krajinská vláda Voralbergu zvolala v tomto roku celokrajinskú občiansku radu k otázke: „Ako môžeme vytvoriť atraktívny životný priestor pre budúce generácie?"

Šestnásť náhodne vybraných občianok a občanov pracovalo dva dni na dôležitých otázkach týkajúcich sa budúcnosti. Táto občianska rada bola v poradí už treťou.
Počas úvodnej diskusie sa sformovali štyri základné tematické okruhy, ktoré sa následne rozpracovávali hlbšie a precíznejšie:

1. politika a znechutenie politikou;
2. vzdelávanie;
3. rast a životné prostredie;
4. udržateľný život.

1. Politika a znechutenie politikou

Intenzívne sa diskutovala rola politiky, respektíve stav demokracie. Na jednej strane zaznievala požiadavka, aby sa vytvoril väčší priestor pre spolurozhodovanie občanov v politike a jej vytváranie, na druhej strane sa zdôrazňovalo, že politika musí opätovne získať primát nad ekonomikou. S týmito požiadavkami sa bezprostredne spája aj želanie, aby bola politika omnoho rezistentnejšia voči lobistickým skupinám. Diskusia priniesla aj konkrétne požiadavky na politikov, od ktorých sa očakáva viac odvahy a predovšetkým otvorenosť, ktorá by umožnila opätovné vytvorenie dôvery. Otvorenosť v tomto kontexte znamená najmä transparentnosť politických procesov. Posilniť ju možno dvoma opatreniami – otvorením politických výborov a zároveň zmysluplným zapojením občanov do politického procesu. V konečnom dôsledku je teda základnou požiadavkou zvýšenie možností participovať na politickom rozhodovaní.

V súvislosti s politikou a transparentnosťou sa intenzívne diskutovala aj rola médií a zodpovedajúceho poskytovania informácií. Tlač by mala fungovať ako kontrolný orgán politiky a poskytovať občanom základné a zásadné informácie, ktoré by vytvárali bázu pre formovanie verejnej mienky. Otvoril sa aj problém mediálneho monopolu vo Voralbergu a sformulovala sa požiadavka na transparentnú podporu tlače spolkovou republikou.

2. Vzdelávanie

Vzdelávanie je zásadným predpokladom pre udržateľný rozvoj krajiny. Rozhodujúce pritom nie je až tak veľmi školské vzdelávanie, ale omnoho viac učenie sa hodnotám: rešpekt a zodpovednosť vo vzájomnom spolužití, alebo rozvíjanie povedomia udržateľného životného štýlu (mobilita a stravovanie). Dôležité pre rozvíjanie hodnôt sú výchova a funkcia vzorov, ako v domácnosti, tak aj v škole. „Vzdelávanie je všetkým" a okrem rodičov a školy existuje mnoho ďalších miest, kde sa človek učí, ako napríklad susedstvo, združenia atď.

3. Rast a životné prostredie

Čo má rásť? Čo si môžeme v budúcnosti predstaviť pod pojmom rast? Prečo je stav pokoja krokom späť? Žijeme bez miery a všetci si myslíme, že to nejako pôjde ďalej. Odkedy som vlastne spokojný? Potreby verzus nároky. Príroda a životné prostredie sú rovnocenným partnerom, zdrojom a základom nášho života. Tým sú aj pre turizmus. Voralberg potrebuje centrálny park ako blízke miesto odpočinku a ako možnosť a príležitosť zachovávať voľné plochy.

4. Život, ktorý si možno dovoliť

Ako možno viesť udržateľný životný štýl? Touto otázkou sa zaoberala občianska rada v súvislosti s ekonomickým vývojom príjmovej štruktúry: existuje stále viac chudobných a čoraz viac bohatých. Spoločenská trieda chudobných pracujúcich, „working poor", teda ľudí, ktorí síce pracujú, ale nezarábajú dosť na to, aby zo svojho príjmu mohli vyjsť. Diskutovala sa však aj otázka prevencie chudoby špeciálnych skupín, napríklad matiek, ktoré svoje deti vychovávajú samotné.

Život, ktorý si možno dovoliť, je situovaný v napätom vzťahu medzi nárokmi a skutočnosťou. Táto téma sa preberala na podklade nasledujúcich polarít: Slowfood (zdravé stravovanie) verzus Fastfood (rýchle občerstvenie) – kvalita verzus cena. Téma výživy v zásade priniesla absolútnu zhodu celej skupiny, keďže tento problém sa opätovne spojil s témou udržateľného života. Občianska rada sa zhodla na „návrate k počiatkom" v kontexte udržateľnosti. Ako však zapáliť mládež pre zdravé stravovanie? Dôležité zrejme bude rozvíjanie povedomia, prípadne veľmi rýchlo a čo najskôr po vstupe do školy začať s vyučovaním varenia. Ako dosiahnuť, aby boli zdravé potraviny výhodnejšie? Zdravé potraviny MUSIA byť lacnejšie a prístupnejšie. Mnoho názorovej zhody priniesla téma vytvárania novej kultúry stravovania, podobnej ako v južných krajinách. Na juhu sa investuje viac peňazí do potravín a viac času do varenia a jedenia ako v Rakúsku.

Občianska rada prvýkrát v Pielachtale

Cieľom úplne prvej rady občianok a občanov regiónu Pielachtal v dňoch 18. až 19. mája tohto roku bolo hľadanie odpovedí na zásadné otázky: Ako sa má ďalej rozvíjať malý región Pielachtal v budúcnosti? Ktoré témy sú pre tunajších ľudí dôležité? Čo sa im páči, respektíve kde vidia možnosti pre zlepšenie?

Témy občianskej rady boli veľmi rozmanité. Diskutovala sa otázka identity, rovnocenného zapojenia všetkých komunít a aj možnosť skvalitnenia spolužitia v rámci celého regiónu. V rôznych súvislostiach získala veľkú váhu otázka mládeže. Diskutovalo sa o školskom vzdelávaní, problematike pendlovania žiakov a dostupných možnostiach pre voľný čas aj mimo ponúk rôznych združení a organizácií. Obzvlášť intenzívne sa preberalo konzumovanie drog a pomoc závislým. Dôležitou otázkou bolo, ako formovať sociálne prostredie tak, aby sa čo najviac bránilo skĺzavaniu mladých ľudí do drogovej scény. Zdôrazňovali sa pritom najmä vzájomný rešpekt, zapojenie do komunity a medzigeneračný kontakt medzi mladými a starými.

Ťažiskovým bodom diskusií bolo zachovanie miestnej infraštruktúry malých podnikov a prevádzok. Návrhy smerovali aj k rozšíreniu turistických ponúk a k zintenzívneniu využívania regionálnych možností produkcie potravín.

Viac informácií

Zostavil, preložil a upravil Peter Nedoroščík

Občianske rady I.

Fotografia: Natural Step Online

Priemerne (0 Hlasy)

Novinky Novinky

utopia.sk

Tie, na ktoré sme čakali

Čo dnes znamená byť verejne činnou rómskou ženou, komunitnou líderkou a organizátorkou? Ako sa dajú prekonať bariéry predsudkov a sociálneho vylúčenia, ktoré systematicky vytvára spoločnosť, v ktorej spoločne žijeme? Ako sa dá každodennou prácou prispieť k tomu, aby zmizlo podhubie plodiace etnický, sociálny či rodový útlak?

 

utopia.sk

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

utopia.sk

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

utopia.sk

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

utopia.sk

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Zastavme dohodu CETA

Zastavme dohodu CETA

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Brusel 22. september – Široká skupina občianskych a spotrebiteľských organizácií ako aj odborových zväzov vyzýva ministrov a ministerky EÚ, aby odmietli podpísať Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu(CETA) s Kanadou [1]. Ministri a ministerky zodpovední za obchod sa dnes a zajtra zídu v Bratislave, aby prediskutovali schválenie dohody CETA.

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Je možné, že sa to skončilo? Ak áno, je to víťazstvo kampane, ktorá ešte pred časom vyzerala beznádejne, čeliac hradbe politickej, korporátnej a byrokratickej moci. Zdá sa, že TTIP – dohoda o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve, je mŕtva. Nemecký minister hospodárstva Sigmar Gabriel vyhlásil, že „rokovania s USA fakticky zlyhali." Francúzsky premiér Manuel Valls oznámil, že rozhovory boli „jednoznačne zastavené". Podobne sa vyjadrili aj belgické a rakúske ministerstvá. Moc ľudí zvíťazila. Nateraz.

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

23. septembra 2016 sa v Bratislave stretnú ministri obchodu, aby sa pokúsili nájsť spoločnú pozíciu pred podpisom dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou (The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). Táto chvíľa je nesmierne dôležitá, pretože ak sa zhodnú, CETA môže byť podpísaná a odoslaná do Európskeho parlamentu. Slovinsko, Rumunsko, Poľsko, Bulharsko a Valónsky parlament v Belgicku však vyjadrujú svoje znepokojenie a námietky proti prijatiu dohody CETA. Preto je veľmi dôležité, aby aj organízácie občianskej spoločnosti, združenia a odborové organizácie v nadchádzajúcom období prejavili svoj odmietavý postoj k dohode CETA. Spoločne tak pomôžu vytvárať tlak na ministrov obchodu, aby neodsúhlasili obchodnú dohodu, z ktorej budú mať prospech len korporácie, a ktorá poškodí záujmy občanov a pracujúcich.

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Iniciativa Alternativa Zdola se v r. 2013 zapojila do projektu „Inclusive local economies through cooperatives development" podpořeného Visegrádským fondem. Projekt vede slovenské sdružení Utopia, zapojili se i maďarští a polští partneři. Hlavními cíli projektu bylo zmapovat postavení družstev v jednotlivých zemích a inspirovat se příklady dobré praxe jak v oblasti legislativní, tak v prezentaci ve sdělovacích prostředcích. Vyvrcholením projektu bude ve všech čtyřech zemích vytvoření „družstevního inkubátoru", který má sloužit jako informační a poradenské centrum pro zájemce o družstevnictví. Inspirací pro projekt se stala zpráva Evropského parlamentu z roku 2013, která hodnotila pozitivní příspěvek a odolnost družstev vůči krizi a nabádala členské státy k podpoře a posílení tohoto sektoru, včetně vytvoření potřební právní a finanční infrastruktury. Souvislost s lokální udržitelností i sociálními aspekty se odrazila v zaměření projektu, proto také název „Inkluzivní místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje družstev."

 

 

First Previous Next Last

FB FB