Participatívny rozpočet v Lichtenbergu III.

Autor/ka: -

Navrhovateľom a iniciátorom PR v Lichtenbergu sú frakcie jednotlivých politických strán zastúpených v miestnom parlamente. Konkrétne ide o: DIE LINKE (radikálna ľavica), SPD (sociálna demokracia), CDU (konzervatívci), PIRATEN Lichtenberg (piráti) a Die Gruenen (zelení).

Nasledujúci text je návrhom rámcovej koncepcie PR, presnejšie jeho prvou časťou, ktorú poslanci z uvedených strán predložili do zastupiteľstva v júni tohto roku. Prvé dva body sa venujú zadefinovaniu rámcov a cieľov a kompetenciám občianskych štruktúr PR.

Rámcová koncepcia PR v Lichtenbergu

1.Ciele a charakteristiky PR

 • PR je základným stavebným kameňom občianskej spoločnosti a pri rozvíjaní spoločenstva v Lichtenbergu.

 • Participácia podporuje rozvoj miestnych častí.

 • Konanie samosprávy zamerané na miestne časti sa posilní.

 • Participácia sa realizuje spoločne pre všetky mestské časti a celý obvod Lichtenberg.

 • Rozpočet mestskej časti bude zrozumiteľný a čitateľný.

 • Proces je otvorený, dlhodobý a realizuje sa v ročnom cykle.

 • Prístup k PR je nízkoprahový, právo zúčastniť sa má každý, kto v Lichtenbergu býva a/alebo pracuje.

 • Účasť sa uskutočňuje v samostatných diskusných a konzultačných procesoch prostredníctvom dialógu miestnych častí a v internetovom dialógu.

 • Prostriedky, ktoré sú k dispozícii len v ohraničenej miere, môžu byť efektívne využité iba na základe dôkladného stanovenia priorít a potrieb občianok a občanov.

 • Verejný dialóg o potrebách a zdrojoch umožňuje na jednej strane transparentnosť rozhodnutí o rozpočte, na druhej strane zvyšuje informovanosť jednak tých, ktorí prijímajú rozhodnutia, ako aj zúčastnených občanov a občianok.

 • Zastupiteľstvo a  úrad mestskej časti predkladajú účet o tom, v akej miere sa prijali návrhy do rozpočtu, resp. uskutočnili sa v rámci realizácie rozpočtu.

 • Proces participácie každoročne vyúsťuje do evaluačného workshopu, ktorý je určený na vyhodnotenie celkového procesu, posúdenie jednotlivých modulov, predovšetkým vzhľadom na ich efektivitu a prispôsobenie procesu individuálnym danostiam.

2.Sprievodný výbor/grémium

Sprievodný výbor vedie celkový proces PR a stará sa o to, aby moderovanie prebiehajúceho internetového dialógu realizovala kancelária PR organizačnej služby samosprávy.

Sprievodný výbor usmerňuje zmeny a zlepšenia v PR s ohľadom na výsledky verejnej evaluácie a predkladá úradu a zastupiteľstvu mestskej časti na uznesenie návrhy pre zadania, ktoré má zrealizovať miestna správa.

Sprievodný výbor vedie a organizuje permanentný dialóg s občiankami a občanmi Lichtenbergu o ich návrhoch k PR. Aspoň raz za štvrťrok sprehľadňuje a systematizuje prijaté návrhy a organizuje ich spracovanie v súlade so štyrmi stanovenými spôsobmi navrhovania.

Členovia a členky s hlasovacím právom majú povinnosť vytvoriť zo svojich radov redakčný tím. Návrhy redakčného tímu prerokuje a schváli sprievodný výbor a ako podklad sa každý štvrťrok predkladajú zastupiteľstvu. Tento materiál predkladá predseda výboru. Odborné referáty úradu mestskej časti podporujú a poskytujú poradenstvo redakčnému tímu. Sprievodné grémium rokuje verejne a pracuje na základe vlastného rokovacieho poriadku potvrdeného miestnym zastupiteľstvom.

Sprievodný výbor pozostáva z členov oprávnených hlasovať a z členov – poradcov. V prípade potreby je možné prizvať dotknutých, expertov a občanov znalých vecí.

Na porade a prijatí uznesenia k PR je potrebné zabezpečiť účasť navrhovateľa. Vo výnimočnom prípade možno predloženie návrhu chápať ako súhlas predkladateľa s plánovaným rozhodnutím a uznesením.

Skupinu členov s oprávnením hlasovať tvorí:

 • Desať zástupcov občanov ( podľa pomerov miestnych častí vždy jedna žena a jeden muž);

 • Päť členov miestneho zastupiteľstva na návrh frakcií zastúpených v zastupiteľstve;

 • Traja členovia miestneho úradu (každá politická strana zastúpená v miestnom úrade nominuje jedného člena).

Skupinu stálych členov s poradným hlasom tvorí:

 • Jedna/jeden zástupkyňa/zástupca záujmovej skupiny seniorov na základe návrhu zastúpenia seniorov;

 • Jedna/jeden zástupkyňa/zástupca spomedzi fyzicky znevýhodnených ľudí ma návrh zodpovedajúceho poradného zboru;

 • Jedna/jeden zástupkyňa/zástupca spomedzi ľudí s imigračnou históriou na návrh integračného výboru (nemôžu byť nominovaní miestni poslanci);

 • Jedna/jeden zástupkyňa/zástupca záujmovej skupiny mládeže a detí na návrh miestneho výboru školákov a školáčok;

 • Poverenec miestneho úradu pre otázky zrovnoprávnenia;

 • Spolupracovníci organizačnej služby z úradu správy mestskej časti;

 • Odborne a tematicky zameraní zástupcovia úradov miestnej správy;

 • Vždy jedna/jeden zástupkyňa/zástupca centier miestnych častí a sociálnych kontaktných bodov.

Sprievodný výbor má na spracovanie občianskych návrhov k dispozícii nasledujúce štyri spôsoby:

 • Návrhy, ktoré sa môžu realizovať prostredníctvom Fondu mestských častí sa nasmerujú príslušnej občianskej komisii na posúdenie a schválenie;

 • Návrhy, na ktorých realizáciu miestny úrad nemá kompetencie, sa nasmerujú k úradom, respektíve k organizáciám na spracovanie, respektíve zaujatie stanoviska;

 • Návrhy, ktoré sa môžu uskutočniť v danom rozpočtovom roku, sa odovzdajú miestnemu zastupiteľstvu na prerokovanie a schválenie;

 • Návrhy, ktoré sa nemôžu realizovať v prebiehajúcom rozpočtovom roku, sa posúvajú do procesu hlasovania.

 • Nezávislosť občianskych komisií sa vzhľadom na právomoc rozhodovania sprievodného výboru jeho rozhodnutím neobmedzuje.

Zasadnutia sprievodného výboru sa oznamujú na internete. Na internetových stránkach sa informuje aj o tom, aké témy sa na zasadnutí budú prerokovávať. Prácu sprievodného výboru podporuje a sprevádza kancelária PR organizačnej služby úradu mestskej časti.

Preložil a upravil Peter Nedoroščík

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu I.

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu II.

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu IV.

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu V.

Fotografia: Bergfels

Priemerne (0 Hlasy)

Novinky Novinky

utopia.sk

Tie, na ktoré sme čakali

Čo dnes znamená byť verejne činnou rómskou ženou, komunitnou líderkou a organizátorkou? Ako sa dajú prekonať bariéry predsudkov a sociálneho vylúčenia, ktoré systematicky vytvára spoločnosť, v ktorej spoločne žijeme? Ako sa dá každodennou prácou prispieť k tomu, aby zmizlo podhubie plodiace etnický, sociálny či rodový útlak?

 

utopia.sk

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

utopia.sk

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

utopia.sk

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

utopia.sk

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Zastavme dohodu CETA

Zastavme dohodu CETA

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Brusel 22. september – Široká skupina občianskych a spotrebiteľských organizácií ako aj odborových zväzov vyzýva ministrov a ministerky EÚ, aby odmietli podpísať Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu(CETA) s Kanadou [1]. Ministri a ministerky zodpovední za obchod sa dnes a zajtra zídu v Bratislave, aby prediskutovali schválenie dohody CETA.

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Je možné, že sa to skončilo? Ak áno, je to víťazstvo kampane, ktorá ešte pred časom vyzerala beznádejne, čeliac hradbe politickej, korporátnej a byrokratickej moci. Zdá sa, že TTIP – dohoda o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve, je mŕtva. Nemecký minister hospodárstva Sigmar Gabriel vyhlásil, že „rokovania s USA fakticky zlyhali." Francúzsky premiér Manuel Valls oznámil, že rozhovory boli „jednoznačne zastavené". Podobne sa vyjadrili aj belgické a rakúske ministerstvá. Moc ľudí zvíťazila. Nateraz.

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

23. septembra 2016 sa v Bratislave stretnú ministri obchodu, aby sa pokúsili nájsť spoločnú pozíciu pred podpisom dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou (The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). Táto chvíľa je nesmierne dôležitá, pretože ak sa zhodnú, CETA môže byť podpísaná a odoslaná do Európskeho parlamentu. Slovinsko, Rumunsko, Poľsko, Bulharsko a Valónsky parlament v Belgicku však vyjadrujú svoje znepokojenie a námietky proti prijatiu dohody CETA. Preto je veľmi dôležité, aby aj organízácie občianskej spoločnosti, združenia a odborové organizácie v nadchádzajúcom období prejavili svoj odmietavý postoj k dohode CETA. Spoločne tak pomôžu vytvárať tlak na ministrov obchodu, aby neodsúhlasili obchodnú dohodu, z ktorej budú mať prospech len korporácie, a ktorá poškodí záujmy občanov a pracujúcich.

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Iniciativa Alternativa Zdola se v r. 2013 zapojila do projektu „Inclusive local economies through cooperatives development" podpořeného Visegrádským fondem. Projekt vede slovenské sdružení Utopia, zapojili se i maďarští a polští partneři. Hlavními cíli projektu bylo zmapovat postavení družstev v jednotlivých zemích a inspirovat se příklady dobré praxe jak v oblasti legislativní, tak v prezentaci ve sdělovacích prostředcích. Vyvrcholením projektu bude ve všech čtyřech zemích vytvoření „družstevního inkubátoru", který má sloužit jako informační a poradenské centrum pro zájemce o družstevnictví. Inspirací pro projekt se stala zpráva Evropského parlamentu z roku 2013, která hodnotila pozitivní příspěvek a odolnost družstev vůči krizi a nabádala členské státy k podpoře a posílení tohoto sektoru, včetně vytvoření potřební právní a finanční infrastruktury. Souvislost s lokální udržitelností i sociálními aspekty se odrazila v zaměření projektu, proto také název „Inkluzivní místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje družstev."

 

 

First Previous Next Last

FB FB