Participatívny rozpočet v Lichtenbergu IV.

Autor/ka: -

V predchádzajúcej časti sa čitateľ mohol dozvedieť, aké sú východiská a ciele PR v Lichtenbergu a tiež, aké základné orgány a akým spôsobom sa podieľajú na komunikácii verejnosti a zástupcov samosprávy. V tejto časti sa rámcový dokument PR Lichtenberg venuje možnostiam občianskej participácie – do akých rozhodnutí a akým spôsobom sa miestni obyvatelia môžu zapojiť.

3. Obsah participácie

V rámci PR sa diskutujú nasledujúce tematické oblasti, ktoré priamo poskytuje úrad mestskej časti:

 • Verejné knižnice

 • Podpora zdravia

 • Všeobecná podpora detí a mládeže

 • Kultúrne ponuky pre všetky komunálne zariadenia

 • Hudobná škola

 • Čestná služba pre seniorov/opatrovanie seniorov

 • Podpora športu

 • Projekty miestnych častí

 • Zelené plochy a ihriská

 • Verejné priestory

 • Podpora hospodárstva

4. Spôsoby participácie a časový rámec

4.1 Návrhy sa môžu podávať počas celého roka troma rozličnými spôsobmi:

 • Písomne

 • V internetovom dialógu

 • V dialógu v miestnych častiach

Podávanie návrhov sa umožňuje len, ak navrhovateľ/ka poskytne tieto údaje: meno, priezvisko a kontaktný údaj (poštová adresa a/alebo telefónne číslo a/alebo emailová adresa). Anonymne doručené návrhy sa nebudú prerokovávať. Údaje sa využijú na zapojenie navrhovateľa/ky do procesu – od začlenenia návrhu až po prípadnú správu o jeho realizácii, alebo ak je v danom prípade potrebná konkretizácia návrhu. Bezprostredne po skončení tohto procesu sa údaje zlikvidujú, respektíve zmažú.

Návrhy, ktoré sa doručia do prvého septembra, majú – vždy podľa rozhodnutia o zaradení do konkrétnej skupiny, možnosť realizovať sa v prebiehajúcom roku, respektíve zaradiť sa do každoročne realizovaného hlasovania. Návrhy doručené po tomto termíne sa zaradia do procesov v nasledujúcom roku.

Každý návrh dostane takzvané „sledovacie číslo", pomocou ktorého sa kedykoľvek dá vyhľadať kompletná cesta návrhu počas celého priebehu od doručenia až po jeho realizáciu, ako presná a konkrétna informácia o priebežnom stave návrhu.

4.2 Písomné doručenie návrhu

Návrhy možno doručiť pomocou formulárov, či už online alebo offline rovnakým spôsobom (online na www.buergerhaushalt-lichtenberg.de, poštou, resp. v centrách miestnych častí a sociálnych kontaktných bodov, občianskych úradoch, v mládežníckych zariadeniach voľného času, seniorských centrách, zariadeniach ďalšieho vzdelávania a na iných kontaktných miestach miestneho úradu).

Všeobecne je však možno doručiť aj návrh, ktorý nie je vyplnený vo formulári na adrese: Miestny úrad Lichtenberg – Berlín, organizačná služba/participatívny rozpočet.
Nevyhnutné sú kontaktné údaje doručovateľa/ky (pozri bod 4.1)

4.3 Internetový dialóg

Návrh možno kedykoľvek podať aj na internete. Pre kontaktné údaje platia tie isté pravidlá. Všetky návrhy k PR možno prehliadať online podľa konkrétnych jednotlivých návrhov, aj pomocou filtrov (napr. tematicky, podľa miestnych častí atď.).

Knižnice, centrá miestnych častí, sociálne kontaktné miesta a zariadenia voľného času odkazujú na svojich internetových stránkach na webstránku PR. Odkazy smerujú na stránke PR na konkrétne miesto, na ktorom sa zobrazujú doručené projekty danej miestnej časti.

Jednotlivé návrhy sa môžu veľmi jednoducho aj vizualizovať na mestskej mape.

Užívateľ/ka môže jednoduchým kliknutím prejaviť svoj záujem o nejaký návrh. Automaticky tak bude informovaný/á o zmenách, resp. o začatí novej fázy procesu. Ak chce doručovateľ niečo v návrhu zmeniť, môže to urobiť prostredníctvom e-mailu.

Keď sa návrh začne prerokovávať, zverejňujú sa rozsiahle stanoviská príslušných výborov a úradov.

Návrhy k PR možno komentovať v ktorejkoľvek fáze spracovávania. Komentáre sú moderované. Diskusia o návrhoch sprevádzaná online moderovaním je dostupná pomocou funkcie komentár.

K dispozícii je dátový import alebo export. Vyžaduje sa erejné rozhranie.

4.4 Dialóg v miestnych častiach

Dialóg miestnej časti s občanmi a medzi občanmi, samosprávou a politikou sa uskutočňuje na podujatiach organizovaných prostredníctvom centier miestnych častí a sociálnych kontaktných bodov zameraných na rozličné cieľové skupiny podľa témy a miesta bydliska, s cieľom spracovávať návrhy pre PR a pre rozvoj miestnych častí.

Organizátori vytvárajú podmienky pre nízkoprahový prístup, bezbarierovosť, atmosféru povzbudzujúcu diskusiu. Politici a úradníci sa zúčastňujú podľa potreby na základe pozvania organizátorov. Diskusia má prispieť k vypracovaniu a hodnoteniu návrhov.

4.5 Zaobchádzanie s návrhmi

Všetky doručené návrhy (podané písomne, prostredníctvom dialógu v miestnej časti alebo priamo na internete) sa evidujú na oficiálnej stránke PR a sú nepretržite k nahliadnutiu.

Návrhy odovzdáva organizačná služba priamo sprievodnému výboru PR na konzultáciu. Redakčný tím vytvorený zo sprievodného výboru preskúma raz za štvrťrok návrhy a po dohovore s odbornou správou príjme rozhodnutie o ďalšom postupe pre každý jednotlivý návrh.

Návrhy, ktoré možno realizovať v danom roku sa zaznamenajú na príslušne tlačivo samosprávy so špeciálnym odkazom PR.

5. Hlasovanie

5.1 Hlasovanie v miestnych častiach

Hlasovanie sa spravidla uskutočňuje počas jedného zo septembrových týždňov. Určený dátum je pevne záväzný pre všetky miestne časti a oznamuje sa s dostatočným predstihom vopred. Centrá miestnych časti a sociálne kontaktné miesta určia vhodné priestory. Tieto miesta sa oznamujú kancelárii PR do konca druhého štvrťroka, aby sa mohli zverejniť zodpovedajúce informácie.

V priestoroch hlasovania majú podľa možností byť k dispozícii aj poslanci a členovia miestneho úradu.

Hlasuje sa o všetkých návrhoch, ktoré boli podané do prvého septembra a ktoré získali súhlas redakčného tímu na zapojenie sa do hlasovania.

Občianky a občania majú k dispozícii vždy päť bodov, ktoré môžu prideliť jednotlivým návrhom. Hlasovanie má umožniť rodovo citlivé vyhodnocovanie.

5.2 Hlasovanie na internete

Hlasovanie na internete sa realizuje v tom istom časovom úseku ako hlasovanie v miestnych častiach, teda počas jedného zo septembrových týždňov.

Hlasuje sa o všetkých návrhoch, ktoré boli podané do prvého septembra a ktoré získali súhlas redakčného tímu na zapojenie sa do hlasovania.

Projekty, o ktorých sa hlasuje, sú vždy uvádzané aj s informáciou, pre ktorú miestnu časť sú navrhnuté.

Legitimizovaní účastníci majú k dispozícii päť čipov,  ktoré môžu prideliť jednotlivým projektom.

5.3 Zhrntie/súhrn výsledkov hlasovania

Po ukončení hlasovania sa výsledky vykazujú konkrétne pri každom návrhu v dvoch variantoch – jednotlivo a sumárne. V  príslušnej forme (medzi iným na internete, v centrách miestnych častí a sociálnych kontaktných bodoch atď.) sa prezentujú verejnosti.

5.4 Odovzdanie výsledkov hlasovania zastupiteľstvu mestskej časti

Zoznamy návrhov opatrené údajmi o výsledkoch sa odovzdajú na formulároch zastupiteľstva na konzultácie a rozhodnutie.

Preložil a upravil Peter Nedoroščík

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu I.

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu II.

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu III.

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu V.

Fotografia: Bergfels

Priemerne (0 Hlasy)

Novinky Novinky

utopia.sk

Tie, na ktoré sme čakali

Čo dnes znamená byť verejne činnou rómskou ženou, komunitnou líderkou a organizátorkou? Ako sa dajú prekonať bariéry predsudkov a sociálneho vylúčenia, ktoré systematicky vytvára spoločnosť, v ktorej spoločne žijeme? Ako sa dá každodennou prácou prispieť k tomu, aby zmizlo podhubie plodiace etnický, sociálny či rodový útlak?

 

utopia.sk

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

utopia.sk

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

utopia.sk

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

utopia.sk

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Zastavme dohodu CETA

Zastavme dohodu CETA

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Brusel 22. september – Široká skupina občianskych a spotrebiteľských organizácií ako aj odborových zväzov vyzýva ministrov a ministerky EÚ, aby odmietli podpísať Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu(CETA) s Kanadou [1]. Ministri a ministerky zodpovední za obchod sa dnes a zajtra zídu v Bratislave, aby prediskutovali schválenie dohody CETA.

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Je možné, že sa to skončilo? Ak áno, je to víťazstvo kampane, ktorá ešte pred časom vyzerala beznádejne, čeliac hradbe politickej, korporátnej a byrokratickej moci. Zdá sa, že TTIP – dohoda o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve, je mŕtva. Nemecký minister hospodárstva Sigmar Gabriel vyhlásil, že „rokovania s USA fakticky zlyhali." Francúzsky premiér Manuel Valls oznámil, že rozhovory boli „jednoznačne zastavené". Podobne sa vyjadrili aj belgické a rakúske ministerstvá. Moc ľudí zvíťazila. Nateraz.

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

23. septembra 2016 sa v Bratislave stretnú ministri obchodu, aby sa pokúsili nájsť spoločnú pozíciu pred podpisom dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou (The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). Táto chvíľa je nesmierne dôležitá, pretože ak sa zhodnú, CETA môže byť podpísaná a odoslaná do Európskeho parlamentu. Slovinsko, Rumunsko, Poľsko, Bulharsko a Valónsky parlament v Belgicku však vyjadrujú svoje znepokojenie a námietky proti prijatiu dohody CETA. Preto je veľmi dôležité, aby aj organízácie občianskej spoločnosti, združenia a odborové organizácie v nadchádzajúcom období prejavili svoj odmietavý postoj k dohode CETA. Spoločne tak pomôžu vytvárať tlak na ministrov obchodu, aby neodsúhlasili obchodnú dohodu, z ktorej budú mať prospech len korporácie, a ktorá poškodí záujmy občanov a pracujúcich.

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Iniciativa Alternativa Zdola se v r. 2013 zapojila do projektu „Inclusive local economies through cooperatives development" podpořeného Visegrádským fondem. Projekt vede slovenské sdružení Utopia, zapojili se i maďarští a polští partneři. Hlavními cíli projektu bylo zmapovat postavení družstev v jednotlivých zemích a inspirovat se příklady dobré praxe jak v oblasti legislativní, tak v prezentaci ve sdělovacích prostředcích. Vyvrcholením projektu bude ve všech čtyřech zemích vytvoření „družstevního inkubátoru", který má sloužit jako informační a poradenské centrum pro zájemce o družstevnictví. Inspirací pro projekt se stala zpráva Evropského parlamentu z roku 2013, která hodnotila pozitivní příspěvek a odolnost družstev vůči krizi a nabádala členské státy k podpoře a posílení tohoto sektoru, včetně vytvoření potřební právní a finanční infrastruktury. Souvislost s lokální udržitelností i sociálními aspekty se odrazila v zaměření projektu, proto také název „Inkluzivní místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje družstev."

 

 

First Previous Next Last

FB FB