Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autor/ka: Lukáš Bulko, Ján Ilavský, Zuzana Krivošová, Peter Nedoroščík

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Radi by sme od vás získali váš súhlas s realizáciou dočasných (a v prípade potreby ľahko odstrániteľných) intervencií, ktoré by zhodnotili územie okolo mostu Lafranconi. Sme presvedčení, že tieto zásahy sú plne v súlade  s odkazom grófa Lanfranconiho, ako aj územným plánom mesta.

Priestor, o ktorý sa zaujímame je spravovaný najmä Univerzitou Komenského, čiastočne mestom Bratislava a Ministerstvom obrany SR. Samotný most Lafranconi patrí NDS. (príloha č.1 – Majetkové vzťahy územia)

Kto sme?

            Sme občianska iniciatíva, ktorá svoju víziu o využití spomínaného priestoru spracovala do projektu, podporeného mestom Bratislava. Patria k nám mladí ľudia, študenti, odborníci, športovci a predstavitelia rôznych záujmových skupín. Snažíme sa angažovať a meniť veci k lepšiemu v súlade s hodnotami, ku ktorým nás vychovávala Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita.

Prečo a ako sa snažíme priestor zhodnotiť?

            Priestor pod mostom Lafranconi považujeme za hodnotný a s vysokým potenciálom rozvoja. Veríme, že toto územie nášho záujmu sa môže stať dôležitým rekreačným územím mesta, atraktívnym univerzitným parkom a predovšetkým  reprezentatívnou vstupnou bránou ku Karloveskému ramenu. V priebehu 2 rokov sme podnikli množstvo krokov, aby sa tento dlhodobo zanedbávaný priestor začal kultivovať (príloha č.3 – Harmonogram aktivít).

Na rozpracovanie našich zámerov sme získali financie z rozpočtu mesta Bratislava (príloha č.9 – Participatívny rozpočet). 18.-21. 4. 2013 sme zorganizovali odborne vedený interdisciplinárny worskhop, ktorého sa zúčastnilo 35 študentov UK a STU, vedených desiatimi expertmi z oblasti architektúry, územného plánovania, krajinnej a záhradnej architektúry, psychológie, filozofie, rekreácie, športu a kultúry. Participatívnym procesom sme v spolupráci s viacerými odborníkmi a verejnosťou na workshope dospeli k trom ideovým štúdiám a v rámci nich približne k 30 nízkorozpočtovým návrhom na intervencie pri moste Lafranconi a jeho okolí (príloha č.6 – Ideové štúdie).

Návrhy sú plne v súlade s územným plánom mesta, v ktorom je toto územie definované ako Územie mestskej zelene (Kód 1110 - Parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy), dostupné širokej verejnosti) (príloha č.2 – Územný regulačný plán). Rovnako sú v súlade s poslednou vôľou grófa Lanfranconiho, v ktorej daroval pozemky obyvateľom Bratislavy na šport a rekreáciu.

Zapojenie verejnosti a medializácia

            Ideové štúdie a návrhy vychádzajú z dotazníkového prieskumu, internetového hlasovania, priamych podnetov od záujmových skupín, ktoré sa zúčastnili worskhopu i od verejnosti. Na internete vyplnilo dotazník vyše 160 ľudí (príloha č.4 – Dotazníkový prieskum). Celkový odhad dobrovoľnej práce, ktorá sa vykonala počas prípravy na workshop i počas samotného workshopu odhadujeme na 5 000h, čo znamená náš finančný vklad (cca 17 000€). Mediálne výstupy projektu a jeho výsledkov sme zaznamenali na vyše 30 internetových stránkach, 3 blogoch ako aj vo významných tlačených médiách -  SME, Trend, In.Ba, Nový čas, Fórum architektúry. Na sociálnej sieti Facebook máme 440 podporovateľov. Iniciatívu podporili aj členovia komunity parkour, ktorí pod mostom Lafranconi už roky pravideľne trénujú. (v rámci prílohy č.7 – Medializácia a články –> 7.4 Projekt  Autonómna Zóna a Parkour Bratislava)

Pokiaľ ide o ďalšie financie, na realizáciu intervencií sme získali grant O2 Thing Big a môžeme podať žiadosti o ďalšie granty (napr. Iuventa), ako aj počítať s ďalšou podporou mesta. Samotného workshopu sa zúčastnili  a priamo ho sponzorsky podporili predstavitelia firmy mmcité, ktorej frakcia playcité mala záujem budovať športové (parkour, street workout) prvky v tomto území.

Ako prebiehala vzájomná komunikácia

            O našich zámeroch sme vás informovali od októbra a novembra 2012 (príloha č.8.1). Na prvom osobnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo koncom marca 2013 sme vám odprezentovali zámery nášho projektu a získali sme vašu pozitívnu odozvu a slovnú podporu. Napokon sa nám však z dôvodu novo započatého a dodnes neukončeného majetkového vyjednávania s NDS, nepodarilo dohodnúť povolenie na realizáciu intervencií, ani na plošnú propagáciu workshopu na pôde UK.

Do procesov sme sa snažili zapojiť aj zástupcov FTVŠ a PriF, ktorí majú dané územie v správe. Predstavitelia FTVŠ UK prezentovali na stretnutiach zámer budovať hokejovú halu, čo je však v rozpore s územným plánom, z ktorého sme pri našom návrhu vychádzali ako zo záväzného dokumentu.

14. 6. 2013 sme chceli v programe Naše mesto s nadáciou Pontis realizovať dobrovoľnícke dni pod mostom Lafranconi. Plánovali sme vyčistiť priestor a upraviť zeleň pri botanickej záhrade. Tieto aktivity sme bohužiaľ nemohli realizovať, lebo sme nezískali povolenie od UK a FTVŠ. (príloha č.8.2 - komunikácia s FTVŠ, kanceláriou kvestorky UK a nadáciou Pontis)

Ďalšie kroky

            Naše nasledujúce kroky budú viesť k príprave verejnej deliberatívnej diskusie, ktorej cieľom bude spomedzi navrhovaných intervencií a štúdií dospieť k optimálnemu návrhu zhodnotenia tohto priestoru tak, aby napĺňal verejný záujem a slúžil k prezentácii otvoreného prístupu majiteľov a správcov k verejnosti. Túto diskusiu chceme realizovať na jeseň 2013.

V záujme tohto cieľa sme podnikli už niekoľko krokov. Výsledky aprílového workshopu sme spolu s výstavou prezentovali na akcii Piknik pod Mostom Lafranconi(19.5.), výstavou na STU(6.-10.5.), výstavou v nádvorí SNG(21.-29.5), zbieraním podnetov vo vestibule internátu Mlynská dolina(30.5.), prezentáciou na Noci architektúry(14.6.), diskusiou Pionieri verejného priestoru v KC Dunaj(19.6.). Až do momentu uskutočnenia verejného workshopu bude prebiehať hlasovanie a diskusia k daným návrhom na internete; do tejto chvíle sme získali podnety od vyše 150 ľudí.

Na to, aby sme moli zhodnotiť prácu zapojených odborníkov, študentov i verejnosti, potrebujeme spoluprácu so zainteresovanými stranami a vaše vyjadrenie.

Chceme vás požiadať o súhlas s realizáciou dočasných intervencií. Veľmi uvítame, ak sa Univerzita Komenského zapojí do procesu plánovania týchto intervencií, ak nadviažeme spoluprácu a všetky kroky budeme môcť s vami konzultovať.

Chceme vás zároveň požiadať o informáciu o vašich zámeroch, týkajúcich sa pozemkov pod mostom Lafranconi. Pokiaľ máte inú predstavu o dočasnom skultivovaní tohto územia a postupoch, akými by sa k nemu malo dospieť, radi privítame vaše informácie a veríme, že spoločná diskusia nám ukáže, v akom priestore a akým spôsobom by sme mohli spolupracovať. Našou snahou nie je v žiadnom prípade ísť proti vašej vôli.

Spoluprácu s vami považujeme za kľúčovú a radi sa s vami stretneme, aby sme prediskutovali možné spoločné ciele.

Ponúkame vám:

- zdarma 1000-ky hodín iniciatívnej, odvedenej dobrovoľnej práce, ktorej cieľom bolo skvalitniť život na pôde UK a tak aj zvýšiť jej prestíž.

- zdarma 30 verejných návrhov na dočasné, tzn. ľahko odstraniteľné zhodnotenie územia pod mostom Lafranconi, ktoré sú v súlade s verejným záujmom a mestským územným plánom.

- zdarma verejné podklady zahŕňajúce podnety od verejnosti ako aj výstupy z uskutočnených procesov.

- financie na realizáciu projektu: grant O2 Think Big, možnosť oživenia spolupráce s sponzorom mmcité, participatívny rozpočet a potenciálne ďalšie granty.

- desiatky dobrovoľníkov s vôľou ďalej pracovať na realizácii projektu.

 

            S pozdravom

                                                                                                          Lukáš Bulko

                                                                                                          Ján Ilavský

                                                                                                          Zuzana Krivošová

                                                                                                          Peter Nedoroščík       

V Bratislave 3.10.2013

 

 

Otvorený list + 46strán príloh, komplexný dokument o AZL a sumarizacia aktuálneho stavu na stiahnutie -*pdf TU.

online tu:

 

Obsah príloh:

Príloha č.1 Majetkové vzťahy územia 
Príloha č.2 Územný regulačný plán 
Príloha č.3 Harmonogram aktivít 
Príloha č.4 Dotazníkový prieskum 
Príloha č.5 Vyhodnotenie formulára 
Príloha č.6 Ideové štúdie 
                6A. (re)generátor 
                6B. laf:kocka
                6C. na hrane
Príloha č.7 Medializácia, články 
                7A. pohľadom účastníčky worshopu: AUTONÓMNA ZÓNA LAFRANCONI „...a stĺpy budú ružové!" - Livia Gazova
                7B. pohľadom koordinátoriek projektu: AUTONÓMNA ZÓNA LAFRANCONI – proces, energia, dobrodružstvo! - Zuzana Krivošová 
                       ĽUDIA STAGNUJÚ, VEREJNÝ PRIESTOR TIEŽ - Ivana Pasečná
                 7C. pohľadom cieľovej skupiny cvičiacej parkour pod mostom Lafranconi: PROJEKT AUTONÓMNA ZÓNA A PARKOUR BRATISLAVA - Jakub Hospodársky
                 7D. ŠTUDENTI VYTVORILI NÁVRHY NA OŽIVENIE ZÓNY LAFRANCONI - denník SME
Príloha č.8 Komunikácia s UK 
               8A. Komunikácia s UK pred workshopom
               8B. Komunikácia s FTVŠ, kanceláriou kvestorky UK a nadáciou Pontis pred akciou Naše Mesto 
Príloha č.9 Leták Participatívneho rozpočtu 

 

Priemerne (1 Hlas)

Novinky Novinky

utopia.sk

Tie, na ktoré sme čakali

Čo dnes znamená byť verejne činnou rómskou ženou, komunitnou líderkou a organizátorkou? Ako sa dajú prekonať bariéry predsudkov a sociálneho vylúčenia, ktoré systematicky vytvára spoločnosť, v ktorej spoločne žijeme? Ako sa dá každodennou prácou prispieť k tomu, aby zmizlo podhubie plodiace etnický, sociálny či rodový útlak?

 

utopia.sk

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

utopia.sk

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

utopia.sk

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

utopia.sk

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Zastavme dohodu CETA

Zastavme dohodu CETA

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Brusel 22. september – Široká skupina občianskych a spotrebiteľských organizácií ako aj odborových zväzov vyzýva ministrov a ministerky EÚ, aby odmietli podpísať Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu(CETA) s Kanadou [1]. Ministri a ministerky zodpovední za obchod sa dnes a zajtra zídu v Bratislave, aby prediskutovali schválenie dohody CETA.

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Je možné, že sa to skončilo? Ak áno, je to víťazstvo kampane, ktorá ešte pred časom vyzerala beznádejne, čeliac hradbe politickej, korporátnej a byrokratickej moci. Zdá sa, že TTIP – dohoda o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve, je mŕtva. Nemecký minister hospodárstva Sigmar Gabriel vyhlásil, že „rokovania s USA fakticky zlyhali." Francúzsky premiér Manuel Valls oznámil, že rozhovory boli „jednoznačne zastavené". Podobne sa vyjadrili aj belgické a rakúske ministerstvá. Moc ľudí zvíťazila. Nateraz.

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

23. septembra 2016 sa v Bratislave stretnú ministri obchodu, aby sa pokúsili nájsť spoločnú pozíciu pred podpisom dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou (The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). Táto chvíľa je nesmierne dôležitá, pretože ak sa zhodnú, CETA môže byť podpísaná a odoslaná do Európskeho parlamentu. Slovinsko, Rumunsko, Poľsko, Bulharsko a Valónsky parlament v Belgicku však vyjadrujú svoje znepokojenie a námietky proti prijatiu dohody CETA. Preto je veľmi dôležité, aby aj organízácie občianskej spoločnosti, združenia a odborové organizácie v nadchádzajúcom období prejavili svoj odmietavý postoj k dohode CETA. Spoločne tak pomôžu vytvárať tlak na ministrov obchodu, aby neodsúhlasili obchodnú dohodu, z ktorej budú mať prospech len korporácie, a ktorá poškodí záujmy občanov a pracujúcich.

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Iniciativa Alternativa Zdola se v r. 2013 zapojila do projektu „Inclusive local economies through cooperatives development" podpořeného Visegrádským fondem. Projekt vede slovenské sdružení Utopia, zapojili se i maďarští a polští partneři. Hlavními cíli projektu bylo zmapovat postavení družstev v jednotlivých zemích a inspirovat se příklady dobré praxe jak v oblasti legislativní, tak v prezentaci ve sdělovacích prostředcích. Vyvrcholením projektu bude ve všech čtyřech zemích vytvoření „družstevního inkubátoru", který má sloužit jako informační a poradenské centrum pro zájemce o družstevnictví. Inspirací pro projekt se stala zpráva Evropského parlamentu z roku 2013, která hodnotila pozitivní příspěvek a odolnost družstev vůči krizi a nabádala členské státy k podpoře a posílení tohoto sektoru, včetně vytvoření potřební právní a finanční infrastruktury. Souvislost s lokální udržitelností i sociálními aspekty se odrazila v zaměření projektu, proto také název „Inkluzivní místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje družstev."

 

 

First Previous Next Last

FB FB