Projekty participatívnych komunít 2012 - BA

Participatívny rozpočet pre Bratislavu

Dňa 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj v Bratislave uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených v rámci participatívneho rozpočtu pre tento rok. Príprava projektov prebiehala od apríla na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít a zapojiť sa do nej mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, bude výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 28. júna 2012 a verejnej ankety, v ktorej ste mohli hlasovať do 22. júla 2012.

Tematická participatívna komunita Kultúra:

a.) Verejné galérie

Projekt Verejné galérie experimentálne premieňa chátrajúce lokality mesta na priestor úplne iného kultúrneho významu. Zabudnuté či zdevastované plochy, okolo ktorých denne prechádzajú stovky Bratislavčanov i turistov, tak dostanú druhú šancu. Pozlátené historické rámy a najmä diela mladých umelcov v kontraste so špinou, posprejpovanými či oblepenými múrmi vytvoria z týchto priestorov pouličnú galériu vyzvývajúcu k angažovanosti, kritickému mysleniu a k zmene spoločnosti.

b.) Staré divadlo nových zázrakov

Cieľom projektu „Staré divadlo nových zázrakov" je oživiť staré tradície  dávnych miest , kde sa každý druh umenia prezentoval priamo v uliciach.  Mladí ľudia mali možnosť prejaviť svoj talent, zabojovať o priazeň  publika, alebo vyvolenej svojou individualitou. Autori projektu chcú  v prvom rade vytvoriť atmosféru minulých čias  v  meste prostredníctvom  vopred pripraveného predstavenia – ucelený príbeh, kde vystupujú živé  zvieratá, akrobati, hudobnící, šašovia, profesionálni herci atď.    Celkový vizuál projektu má byť inšpirovaný stredovekým pouličným  divadlom. V príbehu však vždy ostane otvorený priestor pre spontánny  prejav mladého človeka, kt. prijme výzvu aktívne sa zapojiť a   ľubovoľnou formou ukázať svoj talent ( tanec, spev, básnické umenie,  akrobacia, bojové umenie, kreslenie, atď...) Autori projektu tak dajú  príležitosť mladým talentovaným ľuďom vystupovať okamžite pred publikom  vo veľmi uvoľnenej a všetkému otvorenej atmosfére, tak, ako tomu bolo za  starých čias. Objavené talenty, ktoré sa odvážia zabojovať, či už  o úsmev peknej slečny, alebo pohár živej vody, dostanú príležitosť  vystupovať v ďalších predstaveniach projektu. Cieľom je, nájsť čo  najviac rôznorodých umeleckých a divadelných prejavov a tým každoročne  v letných mesiacoch vytvárať živú divadelnú pôdu pre mladých ľudí.

c.) Bratislavskí trubači (Vežové koncerty v Starej radnici)

Na veži novoobnovenej Starej radnice sa pravidelne každý týždeň stretávajú profesionálni hudobníci – trubači, ktorí vo vymedzenom čase  interpretujú diela známych i zabudnutých skladateľov, ktorých tvorba a  život sa spájajú s Bratislavou. Koncert trvá približne pol až trištvrte  hodiny s krátkymi prestávkami a počas neho sa okoloidúci ľudia  oboznamujú prostredníctvom náučných letákov o živote a diele hudobných  skladateľov a ich vzťahu k mestu, prípadne aj s historickými udalosťami  danej doby. Vzniká tak podobne pôsobivá tradícia, akú poznáme napr. z Krakova (takisto trubači), alebo z Prahy (orloj).

Tematická participatívna komunita Zelené mesto:

d.) Komunitné záhrady v Bratislave

Projekt komunitných záhrad je zameraný na vytvorenie spoločného priestoru, na ktorom môže vzniknutá komunita realizovať aktivity súvisiace s pestovaním plodín v mestskom prostredí. Našim zámerom je vytvoriť takýto priestor a poskytnúť potrebné know-how k jeho úspešnému využitiu. 
Primárne sa jedná o ekologický spôsob pestovania, ktorý rešpektuje potreby na zdravý život rastlín a ľudía. Na takomto trvale udržateľnom základe bude komunita umožňovať rozvoj spolupráce medzi ľuďmi, ktorí sú v normálnych podmienkach navzájom izolovaní. Metaforicky sa jedná o zaplnenie nevyužitého miesta, ktoré  takto dostane nový význam a nadobudne značnú pridanú hodnotu.

e.) Kompostovanie

Vytvoríme modelové kompostoviská na využitie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) a zníženie množstva netriedeného komunálneho odpadu. Komunitné kompostovisko bude slúžiť všetkým záujemcom o kompostovanie vo vybranej lokalite. Miesto bude vybraté podľa počtu záujemcov, participácie - zapojenia občanov ako kompostmajstrov / kompostmajsteriek alebo triediacich ľudí a vybavenosti i dostupnosti miesta. Ukážkové bytové kompostovisko umiestnime v priestoroch Komunitného centra Generácií v budove YMCA na Karpatskej ulici.  Pri  výstavbe kompostovísk budeme dbať na znovupoužitie starých materiálov a nákup materiálov od miestnych subjektov, ako aj ekologickú stránku projektu. Zabezpečíme letáky a brožúry, ktoré si budú môcť záujemcovia pozrieť a zapožičať pri obhliadke kompostovísk. Modelové kompostoviská poslúžia  na získanie skúseností a inšpiráciu pre ďalších záujemcov o komunitné i  individuálne kompostovanie v Bratislave a okolí.  Obyvatelia Bratislavy, ktorí budú mať záujem vybudovať kompostovisko vo svojej komunite / byte / okolí, budú môcť získať informácie z informačných panelov, umiestnených pri kompostoviskách, prípadne skonzultovať svoj zámer s občanmi zapojenými do projektu.

f.) Zodpovedné spolužitie so psami v meste – informačné a vzdelávacie aktivity

Projekt je zameraný na vzdelávanie v oblasti kynológie a venuje sa primárne otázkam zodpovedného a pozitívneho spolužitia ľudí a psov v súčasnom mestskom prostredí. Problematike spolužitia ľudí a psov sa zatiaľ nevenuje dostatočná pozornosť a to i napriek tomu, že počet psov, ktoré žijú s ľuďmi v spoločných domácnostiach sa stále zvyšuje. Cieľom projektu je preto poskytnúť prístupnou formou kvalifikované informácie o tom, čo všetko zahŕňa spolužitie so psom, informovať ľudí (súčasných či budúcich majiteľov a majiteľky psov, ako aj širokú verejnosť, predovšetkým deti a mládež) o základoch interakcie so psami (vlastnými alebo cudzími) a šíriť informácie o zodpovednom prístupe k vlastneniu psov.

g.) Zelená hliadka II

Projekt Zelená hliadka II je priamym pokračovateľom projektu Zelená hliadka, v rámci ktorého sa zakúpil materiál využívaný na boj s odpadom v uliciach Bratislavy a nelegálnym skládkam odpadu na území mesta. Tento projekt nadväzuje na tento úspešný koncept zakúpením nového materiálu umožňujúci rozšíriť aktivity, ktoré môžu občania v rámci neho realizovať, o kosenie trávnatých porastov či úpravu verejných sídliskových záhrad. Od tohto si projekt sľubuje zvýšenie občianskej participácie na území mesta v prospech zvyšovania kvality spoločných verejných priestorov. Hlavnou aktivitou projektu je vytvorenie interaktívneho portálu, ktorého jadrom bude "sklad nástrojov", z ktorého si môžu rôzne formálne i neformálne občianske iniciatívy zapožičať nástroje na realizáciu verejnoprospešných aktivít na území mesta. Zároveň bude portál vytvárať priestor na mapovanie aktivít, v rámci ktorých sa zapožičané nástroje využijú, a virtuálny priestor dostupný pre miestne iniciatívy. Súčasťou projektu je len materiál, ktorý musí byť zakúpený spolu s čiastkou určenou na propagáciu tejto služby.

Tematická participatívna komunita Seniori:

h.) Komunitné centrum generácií II

Zámerom je vytvoriť priestor a podmienky pre aktivizáciu občanov viacerých generácií a umožniť im vzájomné zbližovanie, pochopenie rolí v spoločnosti, ktoré majú vyústiť do vzájomnej spolupráce a spolutvorbu pri programovaní spoločenských vízií a ich presadzovaní do života. Stály priestor s podmienkami pre spoluprácu generácií a komunít v meste umožní podnety a návrhy potrieb spoločne identifikovať, riešiť a prehlbovať vplyv na zlepšenie kvality života obyvateľov mesta. Nedostatočnú kapacitu úradných inštitúcií (ľudský faktor) a zaostávanie, pomalšiu reakciu v zabezpečovaní služieb (oproti skutočným potrebám) pre obyvateľov Bratislavy je potrebné vykompenzovať aj mobilizáciou vnútorných zdrojov – občianskou participáciou, ktorú treba rozvíjať a rozširovať aj formou osvety a koordinácie občianskych aktivít.

i.) Krízová linka pomoci II

V sortimente poskytovaných sociálnych služieb chýba v súčasnosti služba, ktorá je v minimálnej miere nahradzovaná systémom SOS - asistenčnej pomoci, ktorú napr. pre samosprávu (v Ružinove, Starom Meste) zabezpečuje n.o. Samaritán. Problém, ktorý sa týka hlavne osamelých starších ľudí, ktorí sa náhle ocitnú v krízovej situácii a sú odkázaní na pomoc iných. Zväčša ide o ľudí, ktorí boli prepustení po zdravotníckom ošetrení do domácej liečby, avšak nemajú „poruke" rodinu alebo známych, ktorí by im pomohli pri sebaobslužných činnostiach. V zdravotníckych zariadeniach sa postupne funkcia sociálnej sestry likviduje a hrozí stav, že nebudú v systéme pracovať žiadne sociálne sestry a nikto sa nepostará, aby bol prepustený pacient do domácej starostlivosti zaopatrený. Krízová linka pomoci je jednou z prvých služieb, ktorá bude poskytovaná ako výstup z projektu Komunitné centrum generácií.

Tematická participatívna komunita Mládež:

j.) Kultúrne a komunitné centrum ZORA

Projekt multifunkčného Kultúrneho a komunitného centra ZORA (ďalej len KCZ) v bratislavskej Trnávke je výsledkom dlhodobej absencie podobného zariadenia v tejto časti mesta ako aj jej širšom okolí, a taktiež snahou o využitie nepoužívaného mestského objektu pre verejnú kultúrno-vzdelávaciu činnosť a oddych. Pre tento účel chceme využiť priestory opusteného kina ZORA na Okružnej ulici č. 1, ktoré je uzatvorené od roku 2005, avšak vo veľmi dobrom stave a stále vo vlastníctve mesta Bratislava. Súčasťou objektu je aj dostatočne veľký oplotený pozemok, ktorý by mohol poslúžiť pre výstavbu detského ihriska a menšieho parku s charakterom meditačnej/zenovej záhrady, ktorá by bola v Bratislave pravdepodobne prvá svojho druhu.

k.) Autonómna zóna Lafranconi

Projekt je zameraný na vytvorenie Autonómnej zóny Lafranconi ako dlhodobého alternatívneho umeleckého experimentu. Ambíciou je stimulovať čo najslobodnejšiu spoluprácu rôznorodých tvorivých a kreatívnych (nielen) mladých ľudí, ktorí spontánne generujú alternatívne spôsoby osvojovania si verejného priestoru. Chce byť miestom umožňujúcim sprístupňovanie nových možností trávenia voľného času, pričom predpokladá aktívne a živé podieľanie sa komunity na jeho utváraní. Na jednej strane sa jedná o revitalizáciu zanedbaného verejného priestoru, a na strane druhej ide o koordinovanie a organizovanie street-art a graffiti umenia na jednom mieste. Výsledkom má byť jedinečná mestská oblasť – galéria, ktorá bude vytváraná aktívnou tvorbou jednotlivých umelcov.

l.) Marketing Participatívneho rozpočtu a Komunitného centra generácií

Zámerom je vytvoriť intenzívne propagovanie PR a KCG, oboznamovanie, šírenie povedomia a informovanie ostatných ľudí o možnostiach participácie. A to prostredníctvom vytvorenia všeobecných a špeciálnych farebných plagátov, čiernobielych letákov a farebných žurnálov a ďalšími aktivitami. Ďalším aktívnejším spôsobom propagácie je organizovanie prednášok na tému PR so študentmi na stredných školách v rámci hodín náuky o spoločnosti. Prednáška bude pozostávať z teoretického oboznámenia a praktického vyskúšania si projektovania. Na záver im budú k dispozícii propagačné materiály s kontaktnými informáciami. Okrem toho bude vyhlásená súťaž pre vytvorenie najlepšieho projektu od mladých ľudí/študentov. V spolupráci so združením Indymedia, o. z. sa bude vytvárať časť dokumentaristiky a spravovania mediálneho priestoru a správy sociálnej siete, ktorá má napomáhať informovaniu o dianí v participatívnych komunitách.

m.) Tlačové infocentrum PR

Infocentrum má slúžiť ako tlačiarenske a počítačové centrum pre členov všetkých komunít PR Bratislava a MVO, ktoré sa snažia propagovať a šíriť pri svojej činnosti myšlienky a ciele projektu participatívneho rozpočtu a priamej demokracie. Tlačiarne a ďalšie IT vybavenie by mali slúžiť na grafickú tvorbu, tlač a distribúciu propagačmných materiálov, letákov, plagátov a tlač periodika zameraného na podporu projektov PR a priamej demokracie. Celkovo by sa projekt ICPD stal základným kameňom marketingovej stratégie pri propagácií PR v Bratislave. Fyzicky by sa jednalo o miestnosť stredných rozmerov, kde by boli umiestnené tlačiarenské stroje a ďalšia IT technika na stoloch a niekoľko stoličiek.

Tematická participatívna komunita Doprava v meste:

n.) Cyklokuchyňa rozbicykluje Bratislavu

Projekt „Cyklokuchyňa rozbicykluje Bratislavu" je projekt, ktorého cieľom je rozbicyklovať Bratislavu prostredníctvom recyklácie starých, nechcených alebo vyhodených bicyklov, ktorých sa predchádzajúci majitelia vzdali. Prostredníctvom pripravovaných verejných akcií spojených s dražbou bicyklov, príjemným posedením pri káve a hudbe chceme priblížiť širokej verejnosti bicykel ako cenovo dostupný, lacný, rýchly a efektívny dopravný prostriedok. Používatelia starších bicyklov sa ale občas stretnú s množstvom porúch a problémov. Z toho dôvodu je súčasťou projektu aj nákup zváracej techniky, náradia. Cyklokuchyňa bude spolu so všetkým zakúpeným náradím „variť" bicykle pre svojich nových majiteľov na pripravovaných verejných akciách a robiť edukatívne workshopy.

o.) Dielňa pre cyklokuchyňu

Spoločný projekt PK Seniori a Mládež:

p.) Letné tábory

Nízkorozpočtový projekt Letné tábory vytvára priestor pre realizáciu detí z neúplných rodín, ktoré by sa, najmä kvôli finančnej situácii, za bežných okolností nemali možnosť dostať k táborovým aktivitám. Letné tábory sú v súčasnosti veľmi využívaným spôsobom, ako sa rodičia môžu postarať o svoje dieťa počas prázdnin, resp. ako im zabezpečiť kvalitné strávenie voľného času, ich ponuka je veľmi široká.  Projekt vzniká na základe iniciatívy organizátorov a inštruktorov jedného z nich, denného letného tábora Animo, ponúkajúceho svoje skúsenosti a technické vybavenie, pričom aktivity tohto tábora sú doplnené umeleckými a outdoorovými aktivitami, o ktoré sa postarajú ďalší dobrovoľníci. Projekt Letné tábory, by tak chcel prostredníctvom vhodnej motivácie a relevantných aktivít, poskytnúť deťom zo znevýhodneného prostredia nové skúsenosti, zážitky, vyzdvihnúť dôležitosť ich osobnostného rozvoja, ukázať im iné možnosti trávenia voľného času a predísť tak negatívnym vplyvom výchovy ulice a pasívnym formám trávenia voľného času, na ktoré sú často odkázané a prísť tak inšpiratívnu eventualitu možnosti práce s týmito deťmi.

Priemerne (1 Hlas)

Novinky Novinky

utopia.sk

Tie, na ktoré sme čakali

Čo dnes znamená byť verejne činnou rómskou ženou, komunitnou líderkou a organizátorkou? Ako sa dajú prekonať bariéry predsudkov a sociálneho vylúčenia, ktoré systematicky vytvára spoločnosť, v ktorej spoločne žijeme? Ako sa dá každodennou prácou prispieť k tomu, aby zmizlo podhubie plodiace etnický, sociálny či rodový útlak?

 

utopia.sk

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

utopia.sk

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

utopia.sk

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

utopia.sk

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Zastavme dohodu CETA

Zastavme dohodu CETA

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Brusel 22. september – Široká skupina občianskych a spotrebiteľských organizácií ako aj odborových zväzov vyzýva ministrov a ministerky EÚ, aby odmietli podpísať Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu(CETA) s Kanadou [1]. Ministri a ministerky zodpovední za obchod sa dnes a zajtra zídu v Bratislave, aby prediskutovali schválenie dohody CETA.

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Je možné, že sa to skončilo? Ak áno, je to víťazstvo kampane, ktorá ešte pred časom vyzerala beznádejne, čeliac hradbe politickej, korporátnej a byrokratickej moci. Zdá sa, že TTIP – dohoda o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve, je mŕtva. Nemecký minister hospodárstva Sigmar Gabriel vyhlásil, že „rokovania s USA fakticky zlyhali." Francúzsky premiér Manuel Valls oznámil, že rozhovory boli „jednoznačne zastavené". Podobne sa vyjadrili aj belgické a rakúske ministerstvá. Moc ľudí zvíťazila. Nateraz.

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

23. septembra 2016 sa v Bratislave stretnú ministri obchodu, aby sa pokúsili nájsť spoločnú pozíciu pred podpisom dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou (The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). Táto chvíľa je nesmierne dôležitá, pretože ak sa zhodnú, CETA môže byť podpísaná a odoslaná do Európskeho parlamentu. Slovinsko, Rumunsko, Poľsko, Bulharsko a Valónsky parlament v Belgicku však vyjadrujú svoje znepokojenie a námietky proti prijatiu dohody CETA. Preto je veľmi dôležité, aby aj organízácie občianskej spoločnosti, združenia a odborové organizácie v nadchádzajúcom období prejavili svoj odmietavý postoj k dohode CETA. Spoločne tak pomôžu vytvárať tlak na ministrov obchodu, aby neodsúhlasili obchodnú dohodu, z ktorej budú mať prospech len korporácie, a ktorá poškodí záujmy občanov a pracujúcich.

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Iniciativa Alternativa Zdola se v r. 2013 zapojila do projektu „Inclusive local economies through cooperatives development" podpořeného Visegrádským fondem. Projekt vede slovenské sdružení Utopia, zapojili se i maďarští a polští partneři. Hlavními cíli projektu bylo zmapovat postavení družstev v jednotlivých zemích a inspirovat se příklady dobré praxe jak v oblasti legislativní, tak v prezentaci ve sdělovacích prostředcích. Vyvrcholením projektu bude ve všech čtyřech zemích vytvoření „družstevního inkubátoru", který má sloužit jako informační a poradenské centrum pro zájemce o družstevnictví. Inspirací pro projekt se stala zpráva Evropského parlamentu z roku 2013, která hodnotila pozitivní příspěvek a odolnost družstev vůči krizi a nabádala členské státy k podpoře a posílení tohoto sektoru, včetně vytvoření potřební právní a finanční infrastruktury. Souvislost s lokální udržitelností i sociálními aspekty se odrazila v zaměření projektu, proto také název „Inkluzivní místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje družstev."

 

 

First Previous Next Last

FB FB