Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Do prípravy PR sa mohol zapojiť každý, kto mal záujem. Na verejných fórach občania a občianky navrhovali priority pre jednotlivé komunity a prichádzali s nápadmi na nové projekty. Jednotlivé komunity na ich základe vypracovali projekty, ktoré postúpili do verejného zvažovania. 30. októbra 2012 sa uskutočnila verejná prezentácia projektov, na ktorej boli predstavené širokej verejnosti všetky priority komunít a vypracované projekty.  Po prezentácii bola spustená anketa, v ktorej občianky a občania mohli dať hlas projektu, ktorý je podľa nich najkvalitnejší. Anketa trvala do 8. novembra, kedy celý proces PR vyvrcholil verejným zvažovaním.

Pre rok 2013 občania a občianky pripravili v procese PR nasledovné projekty:

Tematická participatívna komunita Zelené mesto:

Komunitné záhrady v Bratislave II

Projekt komunitných záhrad je zameraný na vytvorenie spoločného priestoru, na ktorom môže vzniknutá komunita realizovať aktivity súvisiace s pestovaním plodín v mestskom prostredí. Našim zámerom je vytvoriť takýto priestor a poskytnúť potrebné know-how k jeho úspešnému využitiu.

Primárne sa jedná o ekologický spôsob pestovania, ktorý rešpektuje potreby na zdravý život rastlín a ľudia. Na takomto trvale udržateľnom základe bude komunita umožňovať rozvoj spolupráce medzi ľuďmi, ktorí sú v normálnych podmienkach navzájom izolovaní. Metaforicky sa jedná o zaplnenie nevyužitého miesta, ktoré takto dostane nový význam a nadobudne značnú pridanú hodnotu.

 

Jedná sa o pokračovanie projektu Komunitné záhrady v Bratislave a je zameraný na budovanie nových záhrad a rozšírenie pôsobnosti projektu na základe nadobudnutých skúseností.

 

Kompostovanie II

 

Kompostovanie II nadväzuje na aktivity projektu z roku 2012. Okrem podpory individuálnych vermikompostovísk, rozvoja existujúcich a podpore výstavby nových komunitných, budeme mapovať možnosti nakladania s biologickým odpadom mestských častí. Individuálne kompostovanie podporíme informačnou kampaňou a školením. Využijeme na to ukážkové vermikompostovisko v priestoroch Komunitného centra Generácií ako aj letáky a brožúry, ktoré si budú môcť záujemcovia pozrieť a zapožičať. Komunitné kompostoviská budú slúžiť všetkým záujemcom o kompostovanie vo vybraných lokalitách. Tie sa budú vyberať podľa počtu záujemcov, participácie - zapojenia občanov ako kompostmajstrov / kompostmajsteriek alebo triediacich ľudí a vybavenosti i dostupnosti miesta. O osvetu sa postarajú kompostmajstri / kompostmajsterky z radov aktívnych občanov. Modelové kompostoviská poslúžia na zbieranie skúseností a inšpiráciu pre ďalších záujemcov o komunitné i individuálne kompostovanie v Bratislave. Pri výstavbe kompostovísk sa zameriame na ich výchovný charakter, využitie starých dosiek a paliet a všeobecné zladenie s prostredím. Na úrovni mestských častí otvoríme diskusiu s kompetentnými úradníkmi o riešeniach pre efektívnejšie nakladanie s biologickým odpadom.

 

Zodpovedné spolužitie so psami a vybudovanie rekreačnej zóny pre aktivity so psami

 

Projekt vychádza z priorít stanovených participatívnou komunitou Zelené mesto pre rok 2013, z ktorých jedna je „Rozšíriť rekreačné zóny a skvalitniť spolužitie so zvieratami" . Skladá sa z dvoch častí:

Časť 1. Zodpovedné spolužitie so psami
Časť 2. Vytvorenie rekreačnej zóny pre aktivity so psami

Ad 1.  Zodpovedné spolužitie so psami
je rozšírením projektu vzdelávacích aktivít realizovaných na jeseň 2012. Cieľom je poskytnúť prístupnou formou kvalifikované informácie o tom, čo všetko zahŕňa spolužitie so psom, informovať ľudí (súčasných či budúcich majiteľov a majiteľky psov, ako aj širokú verejnosť, predovšetkým deti a mládež) o základoch interakcie so psami (vlastnými alebo cudzími) a šíriť informácie o zodpovednom prístupe k vlastneniu psov. Projekt sa bude realizovať na vybraných základných školách, rodinných centrách a centrách voľného času.

Ad 2. Vytvorenie rekreačnej zóny pre aktivity so psami
Cieľom je vytvoriť rekreačnú zónu  (resp. istý modul aplikovateľný v rôznych podmienkach) pre voľný pohyb psov s príslušnou infraštruktúrou, kde sa môžu majitelia/ľky psov voľne stretávať a venovať sa rekreačným aktivitám so svojimi psami (park pre psov).

 

Revitalizácia stromoradí pozdĺž cestných komunikácií v Bratislave

 

Vysoké stromy a veľké plochy trávnikov majú nezastupiteľný význam v hygiene životného prostredia človeka. Porasty a ich husté zoskupenie listov v korune stromov pôsobí ako filter, ktorý zachytáva prach vo vzduchu. Toto je dôležité hlavne pri prašných cestách v obytných zónach miest, v okolí priemyselných závodov a pod. Zeleň upravuje aj vlhkostné pomery ovzdušia. Svojím priestorovým objemom a asimilačnou biomasou upravujú aj klímu, teplotu vzduchu, slnečné žiarenie a prúdenie vzduchu. Zeleň pôsobí ako ochladzovací činiteľ.

Stromy môžu vzdušné prúdenie nielen zmierniť, ale do určitej miery aj sami vytvárať. Vhodne umiestnené pásy zelene môžu znižovať alebo usmerňovať nežiaduce prúdenie a rýchlosť vetra. Hluk pohlcuje hlavne stromová zeleň. Psychologická funkcia zelene sa vysvetľuje komplexným pôsobením a účinným vplyvom na psychiku človeka. Účinok sa prejavuje v preciťovaní prostredia, ktoré môže vyvolávať pohodu, uvoľnenosť, alebo podráždenosť, stiesnenosť a pod. Preto je veľmi dôležité, aby sa umiestňovala zeleň do najbližšieho prostredia človeka a tak mu vytvárala vhodné pracovné a životné prostredie. Stromy, kry a trávnaté plochy sú prirodzeným regulátorom pôdnej i vzdušnej vlhkosti. Pôda pod stromami nezamŕza natoľko, ako na voľnom priestranstve, má lepšie zloženie a fyzikálnu štruktúru. Zeleň má veľký význam i v spoločenskom živote človeka. Je to predovšetkým výchovný význam. Ak sa s ňou človek denne stretáva v pracovnom a obytnom prostredí, všíma si život rastlín a živočíchov, ktoré nachádzajú v zeleni svoje životné prostredie, učí sa od nich, hodnotí ich krásu a čo je najdôležitejšie - bude si ju vážiť a ochraňovať. Priaznivý vplyv zelene na telesné zdravie zvyšuje pracovnú schopnosť i pracovný výkon, vyvoláva pocit spokojnosti, pričom opak spôsobuje telesnú a duševnú skleslosť. Zeleň zoskupená podľa výtvarných zásad (harmónia farieb, vzrast rastlín) pôsobí priaznivo na zrak, sluch, hmat a čuch.

Revitalizácia stanice Bratislava Filiálka

O osude železnice Filiálka Bratislava sa už veľa hovorilo, od podzemnej trate popod Dunaj, po luxusné biznis centrá, ale územie je aj naďalej v katastrofálnom stave. Našim zámerom je zdokumentovať areál krátkym video dokumentom a výstavou fotografií a poukázať na súčasný stav. Súčasťou projektu bude aj vyčistenie areálu od odpadu, čiernych skládok a odstránenie odpudivosti prostredia. Vytvoríme priestor pre verejnú diskusiu občanov Bratislavy, predovšetkým pre ľudí žijúcich v okolí územia a odbornú verejnosť, ktorej výsledkom by mal byť občiansky návrh na postup ďalšej revitalizácie územia.

Tematická participatívna komunita Seniori:

Komunitné centrum generácií III

Komunitné centrum generácií vzniklo v rámci participatívneho rozpočtu v Bratislave. Projekt Komunitné centrum generácií III (KCG) je pokračovaním predchádzajúcich projektov. Jeho úlohou je podporiť a rozšíriť participáciu občanov, aktivizovať ich a poskytovať im rôznorodé služby. Komunitné centrum slúži ako priestor pre stretávanie sa participatívnych komunít, komunitné akcie, či vzdelávanie a poradenstvo. Úlohou KCG III je zvýšiť kvalitu služieb mesta, dopĺňať ich a napomáhať k rozšíreniu participácie občanov v Bratislave. KCG sídli a poskytuje svoje služby v budove YMCA na Karpatskej ulici číslo 2.

Krízová linka pomoci III

V sortimente poskytovaných sociálnych služieb chýba v súčasnosti služba, ktorá by pomáhala seniorom v krízových situáciach v čase , keď nie je dostupná profesionálna služba. KLP má za úlohu zmapovať sociálnu pomoc štátnu aj súkromnú a na základe zmapovaných údajov podávať základné informácie a pomoc občanom. Problém sa týka hlavne osamelých starších ľudí, ktorí sa náhle ocitnú v krízovej situácii a sú odkázaní na pomoc iných. Zväčša ide o ľudí, ktorí boli prepustení po zdravotníckom ošetrení do domácej liečby, avšak nemajú „poruke" rodinu alebo známych, ktorí by im pomohli pri sebaobslužných činnostiach. Linka však bude poskytovať služby aj pre ďalšie skupiny občanov a občianok.

Tematická participatívna komunita Mládež:

Kultúrne a kominitné centrum ZORA II

 Projekt multifunkčného Kultúrneho a komunitného centra ZORA (ďalej len KCZ) v bratislavskej Trnávke je výsledkom dlhodobej absencie podobného zariadenia v tejto časti mesta ako aj jej širšom okolí, a taktiež snahou o využitie nepoužívaného mestského objektu pre verejnú kultúrno-vzdelávaciu činnosť a oddych.

Pre tento účel chceme využívať priestory bývalého kina ZORA na Okružnej ulici č. 1, ktoré je uzatvorené od roku 2005, avšak vo veľmi dobrom stave a stále vo vlastníctve mesta Bratislava. V  máji roku 2012 začala participatívna komunita s rekonštrukciou objektu, čoho  výsledkom bolo, po júnovom schválení 13000 EUR z participatívneho rozpočtu, vybudovanie dvoch učební, oprava prasknutej rúry na rozvodoch tlakovej vody, zrekonštruovanie kúrenárskych rozvodov, výmena prasknutých radiátorov v počte 10 kusov a znovuzapojenie prívodu plynu a elektriny do objektu. Ďalej pracujeme na znížení energetickej náročnosti budovy zateplením stropu v celej prednej časti objektu.

Súčasťou objektu je aj dostatočne veľký oplotený pozemok, ktorý poslúži pre výstavbu detského ihriska, hrázd a „preliezok" na cvičenie a menšieho parku. V súčasnosti ide o pokračovanie projektu Kultúrneho a komunitného centra ZORA z roku 2012, nakoľko z odsúhlaseného rozpočtu nebolo možné pokryť všetky potrebné položky.

Autonómna zóna Lafranconi

AZL je jedným z projektov PR 2013 snažiacich sa o obohatenie kultúrneho života v Bratislave. Funkcionálny a prázdny priestor na nábreží Dunaja pod mostom Lafranconi, z časti slúžiaci ako parkovisko, chceme premeniť na spoločensky i kultúrne podnetnú lokalitu. Územie je vo vlastníctve UK a je obklopené univerzitnými areálmi, internátmi, cyklotrasou, spontánne tu zvyknú tráviť čas živly alternatívnej kultúry (graffiti, skateboard, parkour, fire-show…), denne územím prechádzajú okrem automobilov azda všetky skupiny obyvateľov.

Prostredníctvom projektu chceme navrhnúť optimálne riešenia rozvíjajúce ďalej tento priestor, a to  najmä v záujme tých komunít z verejnosti, ktoré majú o svoj rozvoj a aktivity v priestore záujem. Forma realizácie bude medziuniverzitná spolupráca študentov UK a STU prostredníctvom workshopov, do ktorých bude aktívne prizvaná verejnosť. Študenti vypracujú veľmi lacnú profesionálnu štúdiu priestoru, podobnú tým, za ktoré mesto platí desiatky tisíc eur. Spomedzi všetkých zozbieraných podnetov sa napokon na platforme deliberatívneho fóra vyberú najlepšie riešenia premeny priestoru a zrealizujú sa konkrétne intervencie v priestore. (ilustračne by mohlo ísť o ekologické ihrisko, lavičky z pneumatík/paliet, graffity galériu, koncerty, hojdačku zavesenú o konštrukciu mosta, zvukovú inštaláciu na konštrukcii mosta, open air fitness, lezeckú stenu na moste a pod.)

Konečným ideálnym cieľom, ktorý sa však nemusí podariť, je dosiahnuť status autonómnej zóny, teda lokality spravujúcej komunitou ľudí so záujmom tvorivo spolupracovať, komunikovať a navzájom sa inšpirovať pri ďalšej práci s týmto priestorom, a tak dosiahnuť vznik osobitného a stále nového genius loci tohto miesta.

Letné tábory

 Projekt Letné tábory vytvára priestor pre realizáciu detí z neúplných rodín, ktoré by sa, najmä kvôli zlej finančnej situácii, za bežných okolností nemali možnosť dostať k táborovým aktivitám.

Letné tábory sú v súčasnosti veľmi využívaným spôsobom, ako sa rodičia môžu postarať o svoje dieťa počas prázdnin, resp. ako im zabezpečiť kvalitné strávenie voľného času, ich ponuka je veľmi široká.

Projekt Letné tábory, by tak chcel prostredníctvom vhodnej motivácie a relevantných aktivít, poskytnúť deťom zo znevýhodneného prostredia nové skúsenosti, zážitky, vyzdvihnúť dôležitosť ich osobnostného rozvoja, ukázať im iné možnosti trávenia voľného času a predísť tak negatívnym vplyvom výchovy ulice a pasívnym formám trávenia voľného času, na ktoré sú často odkázané a priniesť tak inšpiratívnu eventualitu možnosti práce s týmito deťmi.

Outdoorové športoviská

Projekt sa zameriava na postavenie jedného alebo viacerých športovísk na Street Workout – železné konštrukcie na cviky s vlastnou hmotnosťou tela. Jednoduché konštrukcie – hrazdy rôznych výšok, dĺžok a rozstupov umožňujú na malom priestore efektívne precvičenie celého tela. Kovové konštrukcie zapustené v zemi a upevnené betónom nie sú príliš drahé, sú variabilné – rozsah projektu sa môže prispôsobiť podľa veľkosti lokality. Náklady sú jednorazové – po postavení si takéto ihrisko nevyžaduje žiadne dodatočné náklady, okrem opráv v prípade poškodenia. Projekt nie je (vzhľadom na veľký rozsah) náročný ani finančne ani na údržbu – náklady sú jednorazové a relatívne nízke. Street Workout vznikol v USA ako alternatíve pre mladých ľudí, ktorí žili v chudobných častiach a nemohli si z rôznych – či už peňažných alebo časových dôvodov – dovoliť chodiť do platených posilňovní. Pred pár rokmi sa uchytil vo východnej Európe a hlavne v Lotyšsku, kde sa organizujú súťaže v tomto športe. Street Workout si našiel rýchlo popularitu medzi mladými ľuďmi v pobaltských krajinách, ale aj na Ukrajine, v Rusku a na Balkáne a preniká aj do strednej Európy, kde už pôsobí viacero komunít na pokročilej úrovni. Okrem toho že si mládež rýchlo osvojila tento šport vďaka jednoduchému a v porovnaní s posilňovaním rýchlemu účinku na fyzickú kondíciu a silu, aj medzi odborníkmi sa nájde veľa propagátorov Street Workoutu, hlavne vďaka faktu že pri cvičení nie sú potrebné žiadne závažia. Používa sa len váha tela, cviky a pohyby sú prirodzenejšie ako pri klasickom posilňovaní a precvičujú komplexnejšie celé skupiny svalov.

SEMAFOR na sídlisku

Chceme dať pomyslenú „červenú" anonymite na sídlisku a „zelenú" vytváraniu rodiny na sídlisku. Chceme podporiť stretávanie sa rodín, mládeže a detí. Chceme vymaľovať a zrekonštruovať časť vnútorného priestoru centra na Mamateyovej ulici. Chceme priestor pre neformálne stretávanie sa detí, mládeže a rodín, vytvorenie priestoru „čajovne", kde by sa mohli rodiny stretávať a spoznávať. Chceme ponúknuť priestor kde sa budú rodičia čakajúci na deti, ktoré sú účastné na aktivitách strediska môcť v kultúrnom prostredí spoznávať, vymieňať si svoje skúsenosti a vytvárať jednu komunitu, ktorá rodinnosťou prelamuje múry anonymity.

Tematická participatívna komunita OpenData:

Pracovná skupina a katalóg verejných datasetov magistrátu

 V komunite OpenData sa diskutovali možnosti a nedostatky konceptu Otvorenej samosprávy a potreby nielen tejto komunity, ale predovšetkým občanov Bratislavy vzhľadom na zverejňovanie informácií. V rámci verejného fóra organizovaného komunitou OpenData sa objavila požiadavka na vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny tvorenej občanmi a zamestnancami magistrátu zodpovednými za informovanie verejnosti o fungovaní samosprávy, ktorá by spolupracovala pri definovaní zdrojov informácií a popise procesov ich zverejňovania a spracovávania. Jej cieľom by malo byť zmapovanie procesov samosprávy a nastavenie obojstranných tokov informácií od samosprávy k občanovi a spätne od občana k samospráve.

Ťažiskové témy komunity:

  •     Vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny zamestnancov samosprávy zodpovedných za zverejňovanie informácií a občanov

  •     Sprístupnenie informácií a vytváranie podmienok pre spolurozhodovanie občanov v mestských podnikoch a príspevkových organizáciách

Zverejnenie vybraných datasetov na základe požiadaviek komunít PR

 V komunite OpenData sa diskutovali možnosti a nedostatky konceptu Otvorenej samosprávy a potreby nielen tejto komunity, ale predovšetkým občanov Bratislavy vzhľadom na zverejňovanie informácií. V rámci verejného fóra organizovaného komunitou OpenData sa objavila požiadavka na vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny, ktorá by dokázala zabezpečiť zverejnie a sprístupnenie potrebných informácií - datasetov. Komunita identifikovala niekoľko prioritných strojovo spracovateľných datasetov s príslušnými metadátami:

  •     register majetku mesta

  •     register zmlúv - strojovo spracovateľný s popisnými metadátami

  •     informácie o dotáciách, grantoch a daroch mesta a mestu

Fotografia: Wikimedia Commons

Priemerne (0 Hlasy)

Novinky Novinky

utopia.sk

Tie, na ktoré sme čakali

Čo dnes znamená byť verejne činnou rómskou ženou, komunitnou líderkou a organizátorkou? Ako sa dajú prekonať bariéry predsudkov a sociálneho vylúčenia, ktoré systematicky vytvára spoločnosť, v ktorej spoločne žijeme? Ako sa dá každodennou prácou prispieť k tomu, aby zmizlo podhubie plodiace etnický, sociálny či rodový útlak?

 

utopia.sk

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

utopia.sk

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

utopia.sk

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

utopia.sk

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Zastavme dohodu CETA

Zastavme dohodu CETA

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Brusel 22. september – Široká skupina občianskych a spotrebiteľských organizácií ako aj odborových zväzov vyzýva ministrov a ministerky EÚ, aby odmietli podpísať Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu(CETA) s Kanadou [1]. Ministri a ministerky zodpovední za obchod sa dnes a zajtra zídu v Bratislave, aby prediskutovali schválenie dohody CETA.

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Je možné, že sa to skončilo? Ak áno, je to víťazstvo kampane, ktorá ešte pred časom vyzerala beznádejne, čeliac hradbe politickej, korporátnej a byrokratickej moci. Zdá sa, že TTIP – dohoda o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve, je mŕtva. Nemecký minister hospodárstva Sigmar Gabriel vyhlásil, že „rokovania s USA fakticky zlyhali." Francúzsky premiér Manuel Valls oznámil, že rozhovory boli „jednoznačne zastavené". Podobne sa vyjadrili aj belgické a rakúske ministerstvá. Moc ľudí zvíťazila. Nateraz.

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

23. septembra 2016 sa v Bratislave stretnú ministri obchodu, aby sa pokúsili nájsť spoločnú pozíciu pred podpisom dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou (The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). Táto chvíľa je nesmierne dôležitá, pretože ak sa zhodnú, CETA môže byť podpísaná a odoslaná do Európskeho parlamentu. Slovinsko, Rumunsko, Poľsko, Bulharsko a Valónsky parlament v Belgicku však vyjadrujú svoje znepokojenie a námietky proti prijatiu dohody CETA. Preto je veľmi dôležité, aby aj organízácie občianskej spoločnosti, združenia a odborové organizácie v nadchádzajúcom období prejavili svoj odmietavý postoj k dohode CETA. Spoločne tak pomôžu vytvárať tlak na ministrov obchodu, aby neodsúhlasili obchodnú dohodu, z ktorej budú mať prospech len korporácie, a ktorá poškodí záujmy občanov a pracujúcich.

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Iniciativa Alternativa Zdola se v r. 2013 zapojila do projektu „Inclusive local economies through cooperatives development" podpořeného Visegrádským fondem. Projekt vede slovenské sdružení Utopia, zapojili se i maďarští a polští partneři. Hlavními cíli projektu bylo zmapovat postavení družstev v jednotlivých zemích a inspirovat se příklady dobré praxe jak v oblasti legislativní, tak v prezentaci ve sdělovacích prostředcích. Vyvrcholením projektu bude ve všech čtyřech zemích vytvoření „družstevního inkubátoru", který má sloužit jako informační a poradenské centrum pro zájemce o družstevnictví. Inspirací pro projekt se stala zpráva Evropského parlamentu z roku 2013, která hodnotila pozitivní příspěvek a odolnost družstev vůči krizi a nabádala členské státy k podpoře a posílení tohoto sektoru, včetně vytvoření potřební právní a finanční infrastruktury. Souvislost s lokální udržitelností i sociálními aspekty se odrazila v zaměření projektu, proto také název „Inkluzivní místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje družstev."

 

 

First Previous Next Last

FB FB