Novinky zdola Novinky zdola

Späť

Pripravovaná stránka Darované financie od Neodom plus sro.

Autor/ka: KpP

Darovacia zmluva medzi Mestskou časťou a spoločnosťou Neodom Plus hovorí o tom, že spoločnosť Neodom Plus poskytne mestskej časti DAR vo výške 75tisíc eur. Zmluva zároveň presne špecifikuje, na čo bude tento dar použitý.  Na rekonštrukciu a revitalizáciu verejných priestranstiev. Dar bude použitý na opravu chodníka, dobudovanie schodiska, rekonštrukciu križovatky, opravu výtlkov a podobne.

O ochote investora poskytnúť peniaze na vyvolané investície sme od začiatku informovali verejnosť aj formou listov obyvateľom dotknutej lokality a táto darovacia zmluva je transparentne zverejnená na stránke mestskej časti.

V minulosti bolo bežné, že investor postavil byty bez potrebnej infraštruktúry, bez detského ihriska, ostali po ňom len zničené cesty. V Novom Meste považujeme za normálne a slušné, ak investor prispeje na škôlku, na detské ihrisko, na komunitné centrum. Nie je možné, aby investor priniesol do lokality nových obyvateľov, zinkasoval za predané byty a komplexné náklady, ktoré vzniknú, nechal na plecia samosprávy.

Aj preto investori v Novom Meste začínajú rozumieť tomu, že postavené ihrisko, krajšia škôlka, opravená cesta... to všetko zvyšuje aj hodnotu jeho investície.


Prehľad aktivít k Darovacej zmluve 169/2015 a dodatku číslo 1.

Darca: NEODOM PLUS s.r.o
Celkový objem poskytnutých prostriedkov:        75.000,- EUR

Termín použitia prostriedkov:                             nie je určený

 

            Zmluva vymedzuje použitie sponzorských prostriedkov na následné zásahy, ktoré sú v rôznom štádiu administratívnej pripravenosti na realizáciu:

 1. k vybudovaniu schodiska pri VÚB akadémii ul. Vlárska – ul. Rozvodná

* (príloha 1, umiestnenie na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve a ani správe MČ BANM, neurčený finančný objem)

 1. k vybudovaniu chodníka pri VÚB akadémii na križovatke ul. Vlárska, Klenová a Rozvodná,

* (príloha 2, potrebné upresniť umiestnenie chodníka, problémy s vlastníctvom pozemkov, určenie prostriedkov na realizáciu závisí od realizačného projektu)

 1. k dokončeniu /vybudovaniu oplotenia pri detskom ihrisku na ul. Rozvodnej,

* (pre dokončenie oplotenia bola ponuka stanovená na 2.685,48 EUR s DPH, vrátane dodávky rovnakého typu profilov a montáže, po schválení finančnej čiastky je možné realizovať)

 1. k rekonštrukcii športoviska na Ladzianskeho ul.,

* (v rozpočte MČ BANM je určená čiastka 7.000,- EUR na vypracovanie realizačnej PD, pokračovaniu bráni získanie zverovacieho protokolu z Magistrátu, žiadosť podaná október 2015, zvážiť možnosť získať protokol neskôr a použitie prostriedkov v prospech iného, príloha 3)

 1. k vybudovaniu prechodu pre chodcov na Vlárskej ul. pri VÚB akadémii v smere z Rozvodnej ul.,

* (príloha 4, Vlárska je komunikácia II. triedy nie je zverená MČ BANM, potenciál oslovenia magistratu a ušetrenia peňazí)

 1. k realizácii rekonštrukcie križovatky ulíc Stromová a Vlárska

* (zvýšenie bezpečnosti chodcov, Vlárska aj Stromová sú komunikácie II. triedy v pôsobnosti Magistrátu, údajne sa uvažovalo o úprave uvedenej križovatky na Magistráte)

 1. k realizácii opravy kanálového poklopu na chodníku na ul. Rozvodnej (pri detskom ihrisku),

* (Rozvodná ulica v danej časti nie je zverená MČ BANM, možno budeme zabezpečovať po dokončení VO na nového dodávateľa služieb na opravu komunikácií a vpustí)

 1. k opravám výtlkov na ul. Kĺzavej,

* (príloha 5, uvedená komunikácia nie je zverená MČ BANM, je potrebné zvážiť možnosti opravy, ide o betónový povrch)

 1. k realizácii prechodu pre chodcov pri kostole na ul. Rozvodnej,

  * (príloha 6, úsek zverený do správy MČ BANM, je možné realizovať, potrebné pripraviť výkresy a dokumentáciu na schválenie Magistrátom a následne realizáciu)

   10. k rekonštrukcii chodníka na ul. Vlárska vykonaním bezbariérových úprav,

* (Vlárska je komunikácia II. triedy nie je zverená MČ BANM, potenciál oslovenia magistratu a ušetrenia peňazí)

 1. k oprave zničených úsekov na ul. Vlárska,

* (Vlárska je komunikácia II. triedy nie je zverená MČ BANM, potenciál oslovenia magistratu a ušetrenia peňazí)

 1. k realizácii nasvietenia prechodov pre chodcov na ul. Vlárska

* (zvýšenie bezpečnosti chodcov, Vlárska je komunikácia II. triedy nie je nám zverená, potenciál oslovenia magistratu a ušetrenia peňazí)

 1. k vybudovaniu/revitalizácii „Malého parku Vlárska/Rozvodná",

* (realizácia, podmienená usporiadaním pozemkových vzťahov, umiestnenie leží na rôznych parcelách, výrubové povolenia orientujeme na predpokladaný rozpočet na realizáciu 30.000 – 35.000,- EUR)

 1. k podpore rozvoja materskej škôlky na ul. Na Revíne,

* (priebežne realizovateľné bez vyčíslenia konkrétnej sumy).

            Dodatok: (realizované)

 1. Zabezpečenie real. projektu vykonanie rekonštrukcie MŠ Na Revíne       2.640,-
 2. Dovybavenie, dokúpenie zariadenia MŠ Cádrova                                      5.700,-
 3. Prekrytie potrubí sádrokartónom MŠ Cádrova                                           924,-
 4. Výkon elektroinštalácie v dvoch triedach MŠ Cádrova                              531,02

 

 

Predpokladané čerpanie:

 

- dokončenie oplotenia                                                                                       2.685,48

- vybudovanie „malého parku"                                                                          35.000,-

- dodatkom upresnené položky                                                                          9.795,02

Spolu                                                                                                                  47.395,02

ZOSTATOK:                                                                                                      27.604,

 

 

fotografie: Jana Plevová

 

 

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Správy Správy

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

Ekonomika ako priestor spolupráce IV

Autor/ka: Utopia

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

Čítať ďalej...

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

Ekonomika ako priestor spolupráce III

Autor/ka: Utopia

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

Čítať ďalej...

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

Ekonomika ako priestor spolupráce II

Autor/ka: Utopia

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

Čítať ďalej...

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

Ekonomika ako priestor spolupráce I

Autor/ka: Utopia

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Čítať ďalej...

Zastavme dohodu CETA

Organizácie občianskej spoločnosti z Európskej únie a Kanady žiadajú, aby bola dohoda CETA odmietnutá

Autor/ka: -

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Hlavné správy Hlavné správy

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

Musíme ochraňovať demokraciu! Boj proti chudobe je súčasťou boja za záchranu demokracie!

Konferencia EAPN 28. september 2012 Brusel

Autor/ka: EAPN - SAPN

Musíme ochraňovať demokraciu

Konferencia Európskej siete proti chudobe vyslala jasnú správu, že boj proti chudobe je súčasťou širšieho zápasu za ochranu demokracie

Brusel, 02 Október 2012 – Viac ako dvesto účastníkov debatovalo v Bruseli 28. septembra s predstaviteľmi Európskej únie na strategickej konferencii Európskej siete proti chudobe (EAPN) o tom, či stratégia Európa 2020 prispieva k znižovaniu chudoby v Európe - o úlohe EÚ a výsledkoch pri znižovaní chudoby, o dôsledkoch politík šetrenia a o nedostatočnej účasti zainteresovaných aktérov, osobitne ľudí so skúsenosťou chudoby, na rozhodovaní. Bolestivé príklady dokumentujú ako politiky šetrenia uvrhávajú čoraz viac ľudí do chudoby, a tých, čo už v chudobe sú, dostávajú do čoraz zúfalejšej situácie. Pre EAPN to bola príležitosť predstaviť svoje hlavné odporúčania ako čeliť nebezpečnej situácii, v ktorej sa nachádzame a obnoviť dôveru v európske a národné inštitúcie.

Čítať ďalej...

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Autor/ka: Utopia

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Ako nás môžete podporiť Ako nás môžete podporiť

OZ Utopia sa zaoberá vytváraním a zavádzaním efektívnych mechanizmov občianskej participácie na správe verejných vecí.

Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť priamo - prispením na náš účet.

Identifikačné údaje OZ Utopia:

Adresa: Lipského 2, 84101 Bratislava-Dúbravka

IČO: 42178509

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: 12043307/5200 (OTP banka, a.s.)

Ďakujeme.

Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Projekty Projekty

Projekt Participatívny rozpočet pre Slovensko podporila Friedrich Ebert Stiftung.

Projekt Making cities resilient: chance for urban areas in the Central European Countries podporuje The International Visegrad Fund

 

Projekt Participatory budgeting – different perspective of civic participation procedures among V4 counties podporuje The International Visegrad Fund

 

Utopia facebook grupa Utopia facebook grupa

Utopia RSS Utopia RSS

RSS