Novinky zdola Novinky zdola

Späť

Komunitná záhrada pri RC Kramárik

Názov projektu

Komunitná záhrada pri RC Kramárik

 

Suma, ktorú žiadate na uskutočnenie projektu v €

3 000 eur

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Pri našom projekte komunitnej záhrady vychádzame z potrieb mestských ľudí, tráviť svoj voľný čas pokojnými aktivitami a hlavne kontaktom s prírodou. Projekt má aj silnú vzdelávaciu zložku, pričom vzdeláva nielen dospelých v tom, ako majú záhradníčiť, ale aj deti učí pozorovať prírodu, starať sa o svoje prostredie a poznať kolobeh života v prírode. Projektom chceme motivovať rodiny, aby vytvárali vzťahy so širšou komunitou okolo svojho bydliska.

 

V rámci projektu plánujeme vybudovať komunitnú záhradu, spolu s prírodným ihriskom, dať ju k dispozícii rodinám z kramárov na používanie a usporiadať niekoľko vzdelávacích a komunitných podujatí.

 

Na šírenie výsledkov projektu plánujeme využiť blog, kde budeme uverejňovať záhradnícke vychytávky a skúsenosti so zakladaním záhrady a rovnako aj seminár pre tých, ktorý by si chceli založiť komunitnú záhradu vo svojom okolí.

 

Popis súčasnej situácie (popíšte súčasný stav, prípadne problém, ktorý chcete riešiť)

Dnešná doba je typická stratou kontaktu s prírodou.

To sa vo veľkej miere odráža na deťoch, ktoré často krát nechápu, že zelenina a ovocie pochádzajú z poľa a nie zo supermarketu. Mestské deti majú nedostatok príežitostí užiť si priamy kontakt s prírodou, či už prostredníctvom „hrabania sa v zemi", pozorovania kolobehu života v prírode alebo prostredníctvom kultivovania svojho životného prostredia.

Na nás starších vidno dopad odtrhnutosti od prírody a prirodzeného spôsobu života v narastajúcom strese z práce a neschopnosti odventilovať ho v pokojnejších aktivitách. Zároveň sa čoraz častejšie objavuje syndróm vyhorenia, ktorý pramení nielen z psychického tlaku uponáhlaného prostredia, ale aj zo zasypania pracovnými úlohami, kde nieje výsledok viditeľný.

Nemenej dôležitý je aj problém atomizácie spoločnosti, kedy rodiny či jednotlivci častokrát fungujú spôsobom škola-práca-domov, pričom opomínajú budovanie vzťahov so širším okolím.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Našim riešením je vytvorenie komunitnej záhrady na Kramároch. V komunitnej záhrade nájdu deti možnosť užiť si prírodu všetkými zmyslami, pozorovať kolobeh života v prírode, starať sa o svoje prostredia a „zbierať plody svojej práce" V spolupráci so svojími rodičmi či starými rodičmi budú môcť v prenajatých „boxoch" pestovať rastliny podľa vlastného výberu. Rodiny dostanú príležitosť na kvalitné trávenie svojho voľného času a na nadväzovanie vzťahov so širšou komunitou. Rodičia dostanú možnosť oddýchnuť si po celodennej práci za počítačom manuálnou prácou v komunitnej záhrade a načerpať novú silu a motiváciu.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

RC Kramárik, Klenová 22, 83101 Bratislava

 

Mgr. Katarína Staňová, koordinátor projektu

Mgr. Lucia Gregorová, koordinátorka dobrovoľníkov

Mária Látalová, nákup a doprava materiálu a náradia

 

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

1. prípravná fáza projektu (január – február 2018)

- detailné rozpracovanie jednotlivých fáz projektu, propagácia projektu, hľadanie „nájomcov-záhradníkov", hľadanie dobrovoľníkov na brigády, obstaranie náradia a materiálu potrebného na realizáciu, kontaktovanie odborníkov na zastrešenie prednášok o pestovaní a permakultúre, dohodnúť otváracie hodiny záhrady tak aby mohla byť prístupná aj mimo otváracích hodín Kramárika.

2. tvorba itineráru (február-marec 2018, v prípade zlého počasia marec-apríl 2018)

- budovanie vyvýšených záhonov, montessori ihriska, bylinkového slimáka, lavičiek,…

- plánujeme uskutočniť niekoľko poldenných brigád, na ktoré pozveme predovšetkým kramárikovských mužov

3. vzdelávacie podujatia (marec-apríl 2018)

- plánujeme usporiadať niekoľko workshopov o pestovaní a prednášku o permakultúre

4. sadenie a spoločné staranie sa o záhradu (apríl – október 2018)

- každej rodine bude pridelený box o ktorý sa bude starať, pričom jeden box bude pridelený deťom, ktorý sa oň budú starať v rámci montessori herne

- rodiny sa budú podľa svojho uváženia sadiť ovocie či zeleninu, pričom na predpestovanie budú môcť využiť spoločný fóliovník

- počas tohto obdobia budú prebiehať aj komunitné akcie ako napr. piknik, grilovačka, „letná ostrekovačka"- alias hráme sa s deťmi na požiarnikov. Plánujeme usporiadať aj workshopy na témy „Varíme z plodov záhrady" a „Jedlé rastliny okolo nás"

5. Hodnotenie projektu a šírenie výsledkov projektu (november-december 2018)

- usporiadame prednášku o našich skúsenostiach so zakladaním komunitnej záhrady

- založíme blog s našimi pestovateľskými zisteniami a objavmi

- v rámci projektového tímu vyhodnotíme fungovanie záhrady a realizáciu celého projektu. Definujeme si spôsob fungovania záhrady v budúcom roku.

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Primárnym cieľom projektu je založiť komunitnú záhradu pri rodinnom centre Kramárik

Tento cieľ povedie k naplneniu sekundárnych cieľov:

- vzdelávanie detí, mládeže a širokej verejnosti

- aktivizácia obyvateľov Kramárov k dobrovoľníctvu, prostredníctvom práci na založení záhrady

- poskytnúť možnosť kvalitného trávenia voľného času pre deti a ich rodiny, utužovanie vzťahov v rodine

- nabádať rodiny k vytváraniu vzťahov v širšej komunite

 

Výstupom projektu bude komunitná záhrada s X boxami (vyvýšenými záhonmi) pre záhradníčeni. Ďalším výstupom bude niekoľko vzdelávacích a komunitných podujatí. Písomným výstupom, ktorým bude zabezpečené šírenie výsledkov projektu bude blog so záhradkárskymi vychytávkami a radami pre verejnosť, ako si založiť komunitnú záhradu vo svojom meste.

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Komunitná záhrada je určená predovšetkým pre rodiny s malými deťmi. Tí dostanú pri prideľovaní záhradníckych miest prednosť. Ďalej sme určený rodinám s väčšími deťmi alebo záhradničenia chtivým teenagerom. Ak by sa po vyčerpaní záujemcov z týchto dvoch kategórii našli ešte voľné boxy na záhradníčenie, ponúkneme ich jednotlivcom z radov širokej verejnosti.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Pri plánovaní projektu plánujeme dlhodobú prevádzku komunitnej záhrady s tým, že náklady na dlhodobú udržateľnosť budú pokryté z „príspevkov záhradníkov za využívanie záhradníckeho boxu"

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

1. Materiál potrebný na výrobu itineráru: drevo, klince, substrát, netkaná textília, syntetické látky na ochranu dreva pred plesňami a drevokazyvímu hubami, šmirgeľ,…) 500 eur

2. Náradie potrebné na výstavbu itineráru: pílka, vrtačka, kladivo, sekera, brúska, lopaty, fúrik 500 eur

3. Náradie a detské náradie ku komunitnej záhrade: detský fúrik, krhle, detské krhle, lopatky a lopaty, hrabličky, hrable na lístie, kultivátori, skyprovače pôdy,… 400 eur

4. Záhradný fóliovník: 150 eur

5. Lavičky 2x 150 eur = 300 eur

6. Záhradný gril: 150 eur

7. Náklady na publicitu projektu: tlač a kopírovanie letákov a plagátov, facebooková reklama 200 eur

8. Honoráre prednášajúcim avedúcim workshopov: 500 eur

9. Občerstvenie: pre dobrovoľníkov na brigády, na vzdelávacie a komunitné podujatia 300 eur

 

Kontakt (email, tel.č.):

 

Katarína Staňová, katarina.stano@gmail.com

 

Priemerne (0 Hlasy)


Správy Správy

Tie, na ktoré sme čakali

Záznam diskusie

Autor/ka: Utopia

Čo dnes znamená byť verejne činnou rómskou ženou, komunitnou líderkou a organizátorkou? Ako sa dajú prekonať bariéry predsudkov a sociálneho vylúčenia, ktoré systematicky vytvára spoločnosť, v ktorej spoločne žijeme? Ako sa dá každodennou prácou prispieť k tomu, aby zmizlo podhubie plodiace etnický, sociálny či rodový útlak?

 

Čítať ďalej...

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

Ekonomika ako priestor spolupráce IV

Autor/ka: Utopia

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

Čítať ďalej...

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

Ekonomika ako priestor spolupráce III

Autor/ka: Utopia

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

Čítať ďalej...

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

Ekonomika ako priestor spolupráce II

Autor/ka: Utopia

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

Čítať ďalej...

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

Ekonomika ako priestor spolupráce I

Autor/ka: Utopia

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Hlavné správy Hlavné správy

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

Musíme ochraňovať demokraciu! Boj proti chudobe je súčasťou boja za záchranu demokracie!

Konferencia EAPN 28. september 2012 Brusel

Autor/ka: EAPN - SAPN

Musíme ochraňovať demokraciu

Konferencia Európskej siete proti chudobe vyslala jasnú správu, že boj proti chudobe je súčasťou širšieho zápasu za ochranu demokracie

Brusel, 02 Október 2012 – Viac ako dvesto účastníkov debatovalo v Bruseli 28. septembra s predstaviteľmi Európskej únie na strategickej konferencii Európskej siete proti chudobe (EAPN) o tom, či stratégia Európa 2020 prispieva k znižovaniu chudoby v Európe - o úlohe EÚ a výsledkoch pri znižovaní chudoby, o dôsledkoch politík šetrenia a o nedostatočnej účasti zainteresovaných aktérov, osobitne ľudí so skúsenosťou chudoby, na rozhodovaní. Bolestivé príklady dokumentujú ako politiky šetrenia uvrhávajú čoraz viac ľudí do chudoby, a tých, čo už v chudobe sú, dostávajú do čoraz zúfalejšej situácie. Pre EAPN to bola príležitosť predstaviť svoje hlavné odporúčania ako čeliť nebezpečnej situácii, v ktorej sa nachádzame a obnoviť dôveru v európske a národné inštitúcie.

Čítať ďalej...

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Autor/ka: Utopia

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Ako nás môžete podporiť Ako nás môžete podporiť

OZ Utopia sa zaoberá vytváraním a zavádzaním efektívnych mechanizmov občianskej participácie na správe verejných vecí.

Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť priamo - prispením na náš účet.

Identifikačné údaje OZ Utopia:

Adresa: Lipského 2, 84101 Bratislava-Dúbravka

IČO: 42178509

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: 12043307/5200 (OTP banka, a.s.)

Ďakujeme.

Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Projekty Projekty

Projekt Participatívny rozpočet pre Slovensko podporila Friedrich Ebert Stiftung.

Projekt Making cities resilient: chance for urban areas in the Central European Countries podporuje The International Visegrad Fund

 

Projekt Participatory budgeting – different perspective of civic participation procedures among V4 counties podporuje The International Visegrad Fund

 

Utopia facebook grupa Utopia facebook grupa

Utopia RSS Utopia RSS

RSS