Novinky zdola Novinky zdola

Späť

POzastávka PD

POzastávka NM 2018 (informačné tabule  NA zastávkach MHD Bratislava, Nové Mesto )

1. Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Projekt má ambíciu prispieť k zlepšeniu orientácie, poznatkov a zvýšeniu záujmu o toto mesto, mesto v ktorom žijeme, o jeho vlastivedných, prírodopisných, umeleckých   a historických rozmeroch.
Náš projekt by chcel priblížiť niektoré historické, ale aj iné zaujímavosti tohto mesta Širokej verejnosti, turistom, i iným návštevníkom. A však predovšetkým by mal slúžiť bežným okoloidúcim , či ľuďom, ktorí každodenne stoja na zastávkach. Tým, ktorým  v zhone dneška nepríde na um zamyslieť sa, Prečo sa napr. volá jedna zastávka, ulica  podľa niekoho, kto to bol a čo také spoločnosti priniesol. Skrátka, ponúknuť im jednu zmysluplnú alternatívu k nude počas čakania na svoj spoj. A ak sa zadarí, tak trochu zvýšiť stupeň povedomia a  hrdosti aj na svoje mesto.
Projekt má ambíciu umiestniť infotabule na určité vybrané zastávky MHD v MČ Nové Mesto. Plochy tabúľ, by mali byť Vizuálne vhodnou formou, textom a obrazom. Ponúkali by zaujímavé informácie o názve danej zastávky/mykrolokality/prípadne osobnosti, podľa ktorej je zastávka/a táto lokalita pomenovaná.
Text by podľa našej predstavy mal byť stručný, písaný skôr ľahšou populárno-náučnou    formou, bilingválne, v slovenskom, i anglickom jazyku. Pri zastávkach pomenovaných podľa osobností by ho mohol ilustrovať portrét, alebo karikatúra, pri lokalitách obrázok, alebo  fotografia charakteristickej dominanty, budovy a podobne. Doplniť by ho mohli aj  menšie prídavné zobrazenia , erb Nového Mesta,
mestskej časti v ktorej sa práve tabuľa a človek čítajúci jej obsah, nachádza, logo projektu a td..
Radi by sme boli aj ak by sa nám podarilo použiť systém obrazový kód na snímanie telefónom
Takto by používatelia mobilných pripojení na internet mali, pri zaujatí nejakou kusou informáciou v stručnom texte na tabuly , urýchlený prístup ku rozšíreným informáciám na internetovej stránke zriadenej k tomuto účelu. Pre záujemcov so zrakovým znevýhodnením by použitie QR Kódu  v súčinnosti so  špeciálne upravenými mobilnými telefónmi s hlasovým výstupom, ktoré mnoho „zrakáčov" používa už dnes, takto zároveň mohlo znamenať vyrovnanú možnosť prístupu k daným informáciám, takú akú má aj zdravá majoritná spoločnosť.(Stránka by bola upravená tak, aby bola prístupná aj nevidiacim, tzv. blindfriendly web)

2. Problém, ktorý chce projekt riešiť:

nedostatok povedomia, hrdosti na svoje mesto.
Nezáujem a neZnalosť historických a iných súvislostí, zaujímavostí  o tomto meste.
nedostatočná Vyváženosť podnetov na mysel človeka, napomáhajúca obrane voči psychologickým útokom komercionalizmu.
 na ulici v meste.
hluchý čas, nuda, počas čakania na spoj
zdanlivá Nezaujímavosť Nového Mesta pre jeho návštevníkov.
Obmedzené možnosti zrakovo handicapovaných ľudí pri získavaní informácií o priestore v ktorom sa dennodenne pohybujú
 

3.Východisková situácia 

I.
Samozrejme už v Bratislave boli a aj sú podobné aktivity, alebo pokusy o ne.
Pri jednej akcii participatívneho rozpočtu v Bratislave  sa istá skupina snažila umiestniť kamenné tabule na významné, ale pozabudnuté miesta v Starom meste.
II.
Na presklené zastávky MHD zo zadnej strany býva umiestnené farebné heraldicky pomerne korektné zobrazenie bratislavského mestského erbu, ktorý má svoj historický pôvod už v stredoveku (Mestu ho udelil, ako privilégium uhorský kráľ Žigmund Luxemburg.).
Tieto kroky považujeme za pozitívne a chceme ich ďalej rozvíjať a z časti sa vydať vlastnou cestou.
3.
Predošlá činnosť nášho zoskupenia počas pilotnej verzie participácie v Novom Meste, počas ktorej sme si stihli pripraviť niektoré časti projektu.


4. Predkladatelia,  realizátori projektu ,

Pracovná skupina POzastávka (skupina dobrovolnícky aktívnych ľudí pôsobiaca v občianskom združení Ladon:
Luboš Korenčík
(projektový koordinátor, autor projektu, redaktor článkov
Od narodenia býva v Novom meste. Vyštudoval učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, , dejepis, občianska, etická výchova na  Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.  Študoval i na Katedre porovnávacej religionistiky, Filozofickej fakulty UK. Svoj záujem vrámci dejin zameriava, mimo iného, aj na lokálne dejiny Bratislavy a rád by sa venoval ich popularizácii. Má dlhoročné skúsenosti s neformálnym vzdelávaním a dobrovoľníckymi aktivitami na Slovensku, aj v zahraničí(Absolvoval viaceré mládežnícke medzinárodné výmeny, ako účastník aj ako leader Zapojil sa do projektu, Európska dobrovoľnícka služba v Holandsku(EVS).Spolupracoval s neziskovými organizáciami pracujúcimi s mládežou a s myšlienkou dobrovoľníctva. (IMCA Slovakia, Inex Slovakia, Plusko, Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, LIPA, Strom života a  českým hnutím Brontosaurus.Istú dobu pracoval v organizácii YMCA Nitra, ako pracovník s handicapovanou mládežou.
 Ďalšie osobnosti skupiny POzastávka
Jana Babušiaková
Pochádza z Bratislavy a v súčasnosti býva priamo v Novom Meste. Vyštudovala dejiny a teóriu umenia na Trnavskej Univerzite. Okrem umenia a architektúry sa zaujíma o históriu a rôznorodosť kultúry, ktorá sa spája s Bratislavou a okolitými regiónmi. Pracuje na Rakúskom inštitúte a svojimi článkami Pravidelne prispieva do novín.
V projekte je autorkou článkov o architektúre a autorkou časti fotodokumentácie.
 
 
Lukáš Krajčír
Študent doktorandského stupňa Katedry histórie, Filozofická fakulta, UK Bratislava- , zameranie na štúdium slovenských dejin. Časť svojho štúdia absolvoval na Univerzite Karlovej v Prahe. 
V projekte sa venuje hlavne vyhľadávaniu informácií o významných osobnostiach, po ktorých sú lokality pomenované.
Vladimíra Lašáková 
Žije striedavo v Brne  a v bratislavskom Novom Meste, v súčasnosti pôsobí ako doktorandka na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK BA,
V minulosti vyučovala aj  na základnej škole pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave a tiež na viacerých bratislavských gymnáziách.
Stanislav Sokol
v súčasnosti žije v Bratislave. Vyštudoval
na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, študoval aj na Fakulte informatiky Masarikovej univerzity v Brne. Časť štúdií absolvoval na Univerzite v Oslo. V súčasnosti pracuje v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Spolupracuje s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami na UK v BA. Istý čas bol dobrovoľníkom v Združení nevidiacej a slabozrakej mládeže,
V projekte je správcom internetovej stránky vytvorenej špeciálne pre tento účel.
Dušana Blažková
 Vyštudovala Slovenský jazyk v kombinácii so sociálnou prácou na Pedagogickej fakulte UK Bratislava (Spolupracuje s nami, ako externá korektorka gramatiky slovenského textu)
Pavol Petrík
pracuje snami ako prekladatel textov do anglického jazyka a do jazyka Esperanto. Ako prekladatel sa živí aj v svojom bežnom profesionálnom Živote.
 

5. Cieľ (Zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu.)

Neformálne vzdelávanie, informovanosť, zvýšenie povedomia bratislavských Novomešťanov o svojom životnom priestore, estetické skrášlenie (obrazové prílohy), prezentácia Nového Mesta a jeho zaujímavostí, ale aj mesta Bratislava navonok, Spojenie sa ľudí s rôznymi problémami, študijnými a pracovnými zameraniami, ...  a ich nadchnutie sa spoločnou prácou pre úžitok iným., Zmysluplné vyplnenie voľného času, prínosná zábava pre tvorcov, aj čitateľov
 

6. Cieľová skupina

výsledky projektu by mala využívať priamo okrem Novomešťanov aj ostatná  široká verejnosť: obyvatelia Bratislavy, návštevníci Bratislavy, ľudia pracujúci v hlavnom meste, turisti so Slovenska aj zahraničia.  cestujúci MHD, okoloidúci chodci, ale aj hociktorí ľudia čerpajúci informácie zo stránky. Projekt myslí aj na začlenenie handicapovaných ľudí medzi ostatnú spoločnosť a to pri vytváraní( vo forme sebarealizácie pri začlenení handicapovaných ľudí do teamu) , tak aj používaní výsledkov (informácií cez stránku prístupnú aj pre nevidiacich.)


7.  Pokračovanie projektu

Aktualizácia informácií na internetovej stránke, udržiavanie, obnova poškodených tabúľ, V Prípade pozitívnej odozvy a úspechu , dopĺňanie o ďalšie zastávky v Novom Meste, prípadne rozširovanie aj do iných častí mesta.
Na základe textov a nahromadených materiálov, ktoré sa na tabule už nepomestia, vydanie knižnej publikácie o Novom Meste, umiestňovanie schránok populárneho tzv. geokešingu v blízkosti  tabúľ, alebo v blízkosti objektov v ich textoch spomínaných.
Projekt počíta so zapojením dobrovoľníkov ako pri počiatočných jednaniach, príprave obsahu, jeho umiestňovaní, tak  aj pri údržbe.


8. Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsobrealizácie)

1. Hotové v súčasnej dobe:
Prvotná kostra internetovej stránky: profili participantov projektu, prvé články o Novom Meste
2. Január až marec 2018
Dopísanie chýbajúcich článkov a ich preklad aj do Angličtiny. Dopracovanie detailov projektu.
Vykonzultovanie všetkých povolení od mestského dopravného podniku, ako majiteľa zastávok, potrebná pomoc od kancelárie.
Získanie finančného pokrytia projektu
Marec až máj  2018
Produkcia:
Vypracovanie platených a ďalších na ne sa viažucich prác:
Profesionálna Grafická úprava pre fyzické tabule, výroba tabúľ, úpravy na stránke POzastávka, výroba QR kódov, overenie prístupnosti pre nevidiacich a td..
4.
máj – jún 2018
Distribúcia:
osadenie fyzických tabúl na zastávky.
A  Doladenie kooperácie so stránkou na webe.
November, december 2018 
Finančné vyúčtovanie
Celkové vyhodnotenie projektu pre rok 2018
Pohlad do budúcnosti – čo zlepšiť, či pokračovat v rozširovaní projektu pre ďalšie roky
 

9. Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Cenová kalkulácia:
Príprava:
Grafika    pre 10 lokalít - 1 grafická identita - 100€.
10 grafickych identít - 10 x 100€ = 1.000€
Texty – odmena pre autorov a redaktorov - 1 text - 20€.
(10 textov - 20€ x 10 = 200€
Preklad - 1 preklad: 15€ (1800 znakov), 30€ (3000 znakov) - 10 prekladov - maximálne 300€
    Medzisúčet príprava: 1.500€
Produkcia
Fyzická výroba infotabúľ:
Aluboard - exteriérové tabule - rozmerov A3 - 420 x 300 mm = 12 € / kus (VF tlač: Samolepka polymerická biela, sivé lepidlo, Kašírovať na podkladovú dosku + zahnúť fóliu cez okraje, Polymerické lamino lesklé, Doska Aluboard)
Vyroba - 40 kusov - cca 500€ s DPH
    Medzisúčet produkcia tabúľ: 500€
Inštalácia infotabúľ:
cestovné náklady a inštalačné práce - cca 20 € / kus
Montáž 40 tabúľ (slovenský a anglický text - 800€ maximálne 1000€.
    Medzisúčet inštalácia tabúľ: 1000€
Prezentačné náklady:
Web - doména na 5 rokov plus odmena správcovi webstránky : 300€
Ostatná propagácia: 350€
    Medzisúčet prezentačné náklady: 650€
Výsledná suma: CCA 3650€
 

Kontakt:
luboskorencik@gmail.com

Priemerne (0 Hlasy)


Správy Správy

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

Ekonomika ako priestor spolupráce IV

Autor/ka: Utopia

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

Čítať ďalej...

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

Ekonomika ako priestor spolupráce III

Autor/ka: Utopia

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

Čítať ďalej...

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

Ekonomika ako priestor spolupráce II

Autor/ka: Utopia

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

Čítať ďalej...

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

Ekonomika ako priestor spolupráce I

Autor/ka: Utopia

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Čítať ďalej...

Zastavme dohodu CETA

Organizácie občianskej spoločnosti z Európskej únie a Kanady žiadajú, aby bola dohoda CETA odmietnutá

Autor/ka: -

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Hlavné správy Hlavné správy

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

Musíme ochraňovať demokraciu! Boj proti chudobe je súčasťou boja za záchranu demokracie!

Konferencia EAPN 28. september 2012 Brusel

Autor/ka: EAPN - SAPN

Musíme ochraňovať demokraciu

Konferencia Európskej siete proti chudobe vyslala jasnú správu, že boj proti chudobe je súčasťou širšieho zápasu za ochranu demokracie

Brusel, 02 Október 2012 – Viac ako dvesto účastníkov debatovalo v Bruseli 28. septembra s predstaviteľmi Európskej únie na strategickej konferencii Európskej siete proti chudobe (EAPN) o tom, či stratégia Európa 2020 prispieva k znižovaniu chudoby v Európe - o úlohe EÚ a výsledkoch pri znižovaní chudoby, o dôsledkoch politík šetrenia a o nedostatočnej účasti zainteresovaných aktérov, osobitne ľudí so skúsenosťou chudoby, na rozhodovaní. Bolestivé príklady dokumentujú ako politiky šetrenia uvrhávajú čoraz viac ľudí do chudoby, a tých, čo už v chudobe sú, dostávajú do čoraz zúfalejšej situácie. Pre EAPN to bola príležitosť predstaviť svoje hlavné odporúčania ako čeliť nebezpečnej situácii, v ktorej sa nachádzame a obnoviť dôveru v európske a národné inštitúcie.

Čítať ďalej...

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Autor/ka: Utopia

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Ako nás môžete podporiť Ako nás môžete podporiť

OZ Utopia sa zaoberá vytváraním a zavádzaním efektívnych mechanizmov občianskej participácie na správe verejných vecí.

Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť priamo - prispením na náš účet.

Identifikačné údaje OZ Utopia:

Adresa: Lipského 2, 84101 Bratislava-Dúbravka

IČO: 42178509

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: 12043307/5200 (OTP banka, a.s.)

Ďakujeme.

Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Projekty Projekty

Projekt Participatívny rozpočet pre Slovensko podporila Friedrich Ebert Stiftung.

Projekt Making cities resilient: chance for urban areas in the Central European Countries podporuje The International Visegrad Fund

 

Projekt Participatory budgeting – different perspective of civic participation procedures among V4 counties podporuje The International Visegrad Fund

 

Utopia facebook grupa Utopia facebook grupa

Utopia RSS Utopia RSS

RSS