Novinky zdola Novinky zdola

Späť

Výsadba stromoradia na Račianskej ulici - pokračovanie

Názov projektu

Výsadba stromoradia na Račianskej ulici - pokračovanie

 

Suma, ktorú žiadate na uskutočnenie projekt v €

5000,00 eur

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

 

V r. 2013 sme začali vysádzať na prázdnych miestach uvedeného stromoradia v úseku od Cintulovej smerom po Račianske Mýto stromy. Doteraz sa nám podarilo vysadiť 56 ks. Toto množstvo sme vysádzali postupne nasledovne:

23.3.2014 – 20 stromov

27.4.2014 – 14 stromov

16.11.2013 – 9 stromov

28.11. 2015 – 13 stromov, spolu 56 stromov

 

Tento projekt je pokračovanie výsadby stromov v stromoradí na Račianskej ulici.

 

Vo výsadbe sme pri začatí postupovali od Cintulovej ulici – pri žel. stanici Bratislava-Vinohrady smerom po Račianske mýto na obidvoch stranách na miestach, kde je v štvorcoch na chodníkoch iba hlina alebo sú tam vyrezané pne alebo na niektorých miestach boli štvorce, na chodníkoch určené na stromy, pri opravách chodníkov zaliate asfaltom.

Momentálne je v stromoradí na oboch stranách: 7 miest, kde treba v prázdnom štvorci iba vykopať hlinu.

6 miest je takých, kde treba vyrezať frézou peň

5 miest je takých, kde treba vyrezať pieskovo-cementový povrchový krust a vykopať jamu.

Spolu 18 miest – 18 stromov.

 

Na doplnenie k 25. októbru 2017 ostáva 29 miest, kde bol štvorec zaliaty asfaltom a bude ho treba vyfrézovať. Toto však nebude predmetom výsadby v tomto projekte v roku 2018.

 

Vo výsadbe na jar 2018 začneme tam, kde sme skončili, a síce pred bývalým Figarom a pokračovať budeme v počte iba 13 stromov z dôvodu celkovej sumy určenej na tento projekt – teda maximálne 5000 eur - po Večierku (na zastávke električky na Ursínyho).

 

Popis súčasnej situácie (popíšte súčasný stav, prípadne problém, ktorý chcete riešiť)

Stromy v stromoradí sú vyschnuté alebo vyrezané alebo miesta určené na sadenie stromov sú prázdne. Ako doklad k tomuto konštatovaniu máme tieto miesta sfotografované.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Ako dobrovoľní brigádnici - členovia a sympatizanti obč. združení Biely Kríž, Dimitrovka, Mierová kolónia môžeme svojpomocne vykopať na určených miestach jamy.

Vyfrézovanie starých pňov by urobil EKO-podnik, ako doteraz, a tak isto dovoz stromov zabezpečí EKO-podnik pomocou mechanickej ruky na dvíhanie sadencov a ich osádzanie do jamy.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Predkladateľ je Občianske združenie Biely Kríž a dobrovoľní brigádnici, ktorí ho uskutočnia. Pôjde o vykopanie jám, ich zahrnutie hlinou v jame s osadeným stromom, natlčenie kôlov k stromom, ich uviazanie. Ostatné špeciálne obslužné práce urobí EKO-podnik VPS.

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Marec 2018

 

1) v januári 2018 požiadať kanceláriu PR Junácka o vybavenie povolení na Magistráte

vrátane povolenia vypílenia suchého stromu pred Figarom

 

2) osloviť EKO podnik vo februári 2018, ktorý zaobstará 13 ks stromov Fraxinus Excelsior Diversifolia

 

3) dohodnúť termín výkopu niektorých jám pred sadením a vyfrézovaniu pňov a krustov s EKO podnikom

 

4) zabezpečiť na dohodnutý termín brigádnikov na niektorú jarnú sobotu tak, aby sme mali v priebehu brigády v (dopoludnie) všetkých 13 stromov zasadených

 

 

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Zlepšenie ŽP pribudnutím stromovej zelene, zníženie prašnosti a hlučnosti ulice

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Výsledky výsadby budú ku prospechu všetkých každodenných užívateľov Račianskej ulice od Cintulovej ul. po Račianske Mýto.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Zabezpečiť 3 roky polievanie je po odovzdaní realizácie výsadby v kompetencii a na náklady Magistrátu, skyprovanie okolo stromov robíme formou jarnej alebo jesennej dobrovoľnej brigády. Ak dostaneme dotáciu z participatívneho rozpočtu v budúcich obdobiach, budeme sa uchádzať túto výsadbu realizovať aj v budúcom období.

 

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Kalkuláciu nákladov okrem výkonu kopania jám a zahŕňania zeminy, osádzania kolov a uviazania stromkov poskytla pracovníčka EKO-podniku; podľa tejto kalkulácie aby sme sa zmestili do sumy 5000 eur, môžeme vysadiť 13 stromov, výsledná potrebná suma bude 4919,12 eur. Kalkulácia je v prílohe.

 

Kontakt (email, tel.č.):

 

Križanová Ľubica

 

Priemerne (0 Hlasy)


Správy Správy

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

Ekonomika ako priestor spolupráce IV

Autor/ka: Utopia

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

Čítať ďalej...

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

Ekonomika ako priestor spolupráce III

Autor/ka: Utopia

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

Čítať ďalej...

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

Ekonomika ako priestor spolupráce II

Autor/ka: Utopia

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

Čítať ďalej...

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

Ekonomika ako priestor spolupráce I

Autor/ka: Utopia

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Čítať ďalej...

Zastavme dohodu CETA

Organizácie občianskej spoločnosti z Európskej únie a Kanady žiadajú, aby bola dohoda CETA odmietnutá

Autor/ka: -

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Hlavné správy Hlavné správy

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

Musíme ochraňovať demokraciu! Boj proti chudobe je súčasťou boja za záchranu demokracie!

Konferencia EAPN 28. september 2012 Brusel

Autor/ka: EAPN - SAPN

Musíme ochraňovať demokraciu

Konferencia Európskej siete proti chudobe vyslala jasnú správu, že boj proti chudobe je súčasťou širšieho zápasu za ochranu demokracie

Brusel, 02 Október 2012 – Viac ako dvesto účastníkov debatovalo v Bruseli 28. septembra s predstaviteľmi Európskej únie na strategickej konferencii Európskej siete proti chudobe (EAPN) o tom, či stratégia Európa 2020 prispieva k znižovaniu chudoby v Európe - o úlohe EÚ a výsledkoch pri znižovaní chudoby, o dôsledkoch politík šetrenia a o nedostatočnej účasti zainteresovaných aktérov, osobitne ľudí so skúsenosťou chudoby, na rozhodovaní. Bolestivé príklady dokumentujú ako politiky šetrenia uvrhávajú čoraz viac ľudí do chudoby, a tých, čo už v chudobe sú, dostávajú do čoraz zúfalejšej situácie. Pre EAPN to bola príležitosť predstaviť svoje hlavné odporúčania ako čeliť nebezpečnej situácii, v ktorej sa nachádzame a obnoviť dôveru v európske a národné inštitúcie.

Čítať ďalej...

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Autor/ka: Utopia

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Ako nás môžete podporiť Ako nás môžete podporiť

OZ Utopia sa zaoberá vytváraním a zavádzaním efektívnych mechanizmov občianskej participácie na správe verejných vecí.

Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť priamo - prispením na náš účet.

Identifikačné údaje OZ Utopia:

Adresa: Lipského 2, 84101 Bratislava-Dúbravka

IČO: 42178509

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: 12043307/5200 (OTP banka, a.s.)

Ďakujeme.

Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Projekty Projekty

Projekt Participatívny rozpočet pre Slovensko podporila Friedrich Ebert Stiftung.

Projekt Making cities resilient: chance for urban areas in the Central European Countries podporuje The International Visegrad Fund

 

Projekt Participatory budgeting – different perspective of civic participation procedures among V4 counties podporuje The International Visegrad Fund

 

Utopia facebook grupa Utopia facebook grupa

Utopia RSS Utopia RSS

RSS