Novinky zdola Novinky zdola

Späť

Výsledky PR 2018

Autor/ka: KpP
Milí obyvatelia, prinášame finálne výsledky participatívneho rozpočtu pre rok 2018!

Rozhodovanie o zámeroch participatívneho rozpočtu pre rok 2018, t.j. občianskych projektoch, zadaniach mestskej časti, zadaniach štvrtí a prioritách, ktoré majú byť financované v rozpočtovom roku 2018, prebehlo podľa nových pravidiel Participatívneho rozpočtu schválených Miestnym zastupiteľstvom uznesením 18/12 dňa 11.4.2017.

Rozhodovací proces prebiehal 2.11.-13.11.2017 prostredníctvom fyzického hlasovania (schránkovaná brožúra na stiahnutia v *pdf), online hlasovania a v prípade občianskych projektov aj verejného zvažovania.  

Spolu ste rozhodovali o 63 zámeroch. Do rozpočtu mestskej časti v roku 2018 by podľa pravidiel participácie mali postúpiť všetky víťazné a zvýraznené zámery.
Ďakujeme, že sa zaujámate o mesto v ktorom žijete. Vy ho tvoríte.

1.OBČIANSKE PROJEKTY

Rozhodovací proces pre občianske projekty prebiehal:

  • Verejným zvažovaním za účasti koordinátorov občianskych projektov dňa 9.11.2017 v zasadačke miestneho úradu na Junáckej 1. Zvažovania sa zúčastnilo 11 koordinátorov a 10 ďalších občanov. Projekty boli hodnotené na základe šiestich kvalitatívnych atribútov, na ktorých sa počas verejného zvažovania zhodli jeho aktéri. Išlo o kritériá: 1. Koľko ľudí projekt osloví? - veľkosť a pestrosť cieľovej skupiny 2. Vytvára projekt inováciu alebo novú službu? 3. Efektivita využitia prostriedkov 4. Realizovateľnosť projektu z hľadiska predošlích aktivít a prípravy. 5. Udržateľnosť projektu a jeho vízia. 6. Pridaná hodnota projektu jednak z pohľadu akútnosti riešenia, ktoré navrhuje a jednak z pohľadu rozvoja identity ku ktorej prispieva.

  • Fyzickým hlasovaním prostredníctvom hlasovacích lístkov na 14 hlasovacích miestach v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a prebiehalo od 2.11. do 13.11. 2017. Celkovo sa fyzického hlasovania zúčastnilo 1.075 osôb, ktoré odovzdali 1.014 platných hlasovacích lístkov.

  • Internetovým hlasovaním na webovom sídle participácie s adresou www.prbanm.sk a prebiehalo od 2.11. do 16.11.2017. Celkovo sa internetového hlasovania zúčastnilo 569 osôb, ktoré vyplnili 569 platných hlasovacích elektronických formulárov.

Konečné vážené výsledky hlasovania pre projekty mestskej časti

Na celkovom váženom výsledku hlasovania sa podieľali výsledky verejného zvažovania s váhou 30%, výsledky fyzického hlasovania s váhou 60% a výsledky internetového hlasovania s váhou 10%. V kvalitatívnom hlasovaní koordinátori hodnotili všetky projekty okrem vlastného a museli zodpovedať na otázky a námietky verejnosti. V kvantitatívnom hlasovaní každý hlasujúci mohol udeliť najmenej 3 hlasy a najviac 8 hlasov. Občianske projekty financované z participatívneho rozpočtu na rok 2018 by sa mali začať realizovať od začiatku rozpočtového roku 2018. 

Zdroje určené na občianske projekty sú v participatívnom rozpočte vymedzené v objeme 40.000,- €. Podľa pravidiel a na základe celkových výsledkov hlasovania by malo byť financovaných prvých osem až deväť projektov (vid.tabuľka), pričom náklady na realizáciu balíka prvých deviatich projektov sú 40.830 €.

Predkladatelia občianskeho projektu A1 Aktívny Kramárčan III., ktorí ako prví v poradí zostali na hranici financovaných projektov, požadujú na realizáciu 4.940 €, pričom voľná čiastka z balíka na občianske projekty predstavuje len 4.110 €. Možné sú dva scenáre:

  1. Objem prostriedkov vyhradených na občianske projekty sa úplne nevyčerpá, dotácie pôjdu len prvým ôsmym projektom v poradí podľa výsledkov hlasovania a v participatívnom rozpočte zostane rezerva vo výške 4.110 €. Túto rezervu by mohli automaticky získať predkladatelia projektu A1 Aktívny Kramárčan III., ak by vedeli upraviť náklady projektu do výšky tejto rezervy, pričom ciele projektu by museli byť zachované.

  2. Koordinátori projektov sa ešte raz stretnú a na pracovnom stretnutí upravia svoje rozpočty tak, aby mohli byť uspokojené nároky na financie viacerých prípadne aj všetkých projektov v sume 40.000 €, ktorá je vyhradená na občianske projekty. Avšak ciele všetkých projektov by museli byť zachované.

Aby sa predišlo ďalšiemu schvaľovaniu, treba počítať s tým, že ak by predkladatelia niektorého z projektov od projektu odstúpili a financie nevyužili alebo vrátili, mal by financie automaticky získať ďalší projekt alebo ďalšie projekty v poradí, pričom celkový objem dotácií na občianske projekty nesmie presiahnuť 40.000 €.

2.ZADANIA

Rozhodovací proces pre zadania mestskej časti a štvrtí prebiehal:

  • Fyzickým hlasovaním prostredníctvom hlasovacích lístkov na 14 hlasovacích miestach v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktoré prebiehalo od 2.11. do 13.11. 2017. Celkovo sa fyzického hlasovania zúčastnilo 1.075 osôb, ktoré celkovo odovzdali 1.014 platných hlasovacích lístkov.

  • Internetovým hlasovaním na webovom sídle participácie s adresou www.pr.banm.sk a prebiehalo od 2.11. do 16.11.2017. Celkovo sa internetového hlasovania zúčastnilo 569 osôb, ktoré vyplnili 569 platných hlasovacích elektronických formulárov.

Konečné vážené výsledky hlasovania pre zadania mestskej časti

  • Na celkovom váženom výsledku hlasovania sa podieľali výsledky fyzického hlasovania s váhou 90% a výsledky internetového hlasovania s váhou 10%. Každý hlasujúci musel udeliť 3 hlasy. Do rozpočtu by mali podľa pravidiel participácie postúpiť minimálne prvé tri zadania v poradí a mali by sa začať realizovať v rozpočtovom roku 2018.

 

 

 

Konečné vážené výsledky hlasovania pre zadania štvrtí

Na celkovom váženom výsledku hlasovania sa podieľali výsledky fyzického hlasovania s váhou 90% a výsledky internetového hlasovania s váhou 10%. Každý hlasujúci musel udeliť 2 hlasy.

Hostinského sídlisko, Ľudová štvrť a Zátišie

Do rozpočtu by mali podľa pravidiel participácie postúpiť minimálne prvé dve zadania v poradí a mali by sa začať realizovať v rozpočtovom roku 2018. 

Kramáre

Do rozpočtu by mali podľa pravidiel participácie postúpiť minimálne prvé dve zadania v poradí a mali by sa začať realizovať v rozpočtovom roku 2018. .

Koliba

Do rozpočtu by mali podľa pravidiel participácie postúpiť minimálne prvé dve zadania v poradí a mali by sa začať realizovať v rozpočtovom roku 2018. 

Teplická, Biely kríž, Dimitrovka, Mierová kolónia

Do rozpočtu by mali podľa pravidiel participácie postúpiť minimálne prvé dve zadania v poradí a mali by sa začať realizovať v rozpočtovom roku 2018. 

Výsledky hlasovania v štvrti Tehelné pole, Februárka, Sibírska, Pionierska

Do rozpočtu by mali podľa pravidiel participácie postúpiť minimálne prvé dve zadania v poradí a mali by sa začať realizovať v rozpočtovom roku 2018. 

3.PRIORITY

Súčasťou hlasovania o participatívnom rozpočte bolo tento rok hlasovanie o prioritách, ktoré by sa mali stať záväzné pre Novomestskú samosprávu v nasledujúcom období. Hlasovanie o prioritách vychádza z dlhodobej stratégie participácie v Novom Meste, ktorej cieľom je každoročne zavádzať do procesu participácie novinky preto, aby samospráva získavala rozmanitejšie skúsenosti s rôznymi formami zapájania občanov do správy a rozvoja mestskej časti.

Hlasovanie o prioritách prebiehalo na dvoch úrovniach:

  • Prvá úroveň priorít mala za cieľ určiť prioritné oblasti, po ktorých je zo strany občanov dopyt a úrad by sa nimi mal intenzívnejšie zaoberať. Celkovo v hlasovaní bolo uvedených 6 priorít, pričom Novomešťania mohli v hlasovaní dať preferenčné hlasy ľubovoľnému počtu z nich.

  • Druhá úroveň priorít mala za cieľ určiť poradie pre potenciálne zásahy - rozvojové aktivity, ktoré sú ale podmienené vysporiadaním vlastníckych vzťahov. Ide o potenciálne zásahy mestskej časti. V súčasnosti samospráva nemôže tieto rozvojové projekty realizovať, lebo nemá vlastnícky vzťah k predmetným pozemkom, priestorom alebo objektom.

3.1. Priority (oblasti, ktorými by sa mal úrad intenzívnejšie zaoberať)

Z celkového počtu šiestich priorít vzniklo po fyzickom a internetovom hlasovaní konečné vážené poradie, pričom na konečnom výsledku malo fyzické hlasovanie váhu 90% a internetové 10%.

Prvé tri priority, ktorými by sa mal úrad intenzívnejšie zaoberať sa týkajú: Skvalitnenia starostlivosti o zeleň, vytvorenia parkovacej politiky a podpory cykodopravy.

3.2. Potenciálne zásahy (rozvojové aktivity podmienené vysporiadaním vlastníckych vzťahov)

Z celkového počtu 15 potenciálnych zásahov vzniklo po fyzickom a internetovom hlasovaní konečné vážené poradie, pričom na konečnom výsledku malo fyzické hlasovanie váhu 90% a internetové 10%.

Prvé tri potenciálne zásahy, ktorými by sa mal úrad intenzívnejšie zaoberať sa týkajú: Vybudovania nového cestného prepojenia medzi Kramármi a Kolibou, priestoru stanice Filiálka a núdzového bývania pre seniorov.

Priemerne (0 Hlasy)


Správy Správy

Tie, na ktoré sme čakali

Záznam diskusie

Autor/ka: Utopia

Čo dnes znamená byť verejne činnou rómskou ženou, komunitnou líderkou a organizátorkou? Ako sa dajú prekonať bariéry predsudkov a sociálneho vylúčenia, ktoré systematicky vytvára spoločnosť, v ktorej spoločne žijeme? Ako sa dá každodennou prácou prispieť k tomu, aby zmizlo podhubie plodiace etnický, sociálny či rodový útlak?

 

Čítať ďalej...

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

Ekonomika ako priestor spolupráce IV

Autor/ka: Utopia

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

Čítať ďalej...

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

Ekonomika ako priestor spolupráce III

Autor/ka: Utopia

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

Čítať ďalej...

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

Ekonomika ako priestor spolupráce II

Autor/ka: Utopia

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

Čítať ďalej...

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

Ekonomika ako priestor spolupráce I

Autor/ka: Utopia

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Hlavné správy Hlavné správy

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

Musíme ochraňovať demokraciu! Boj proti chudobe je súčasťou boja za záchranu demokracie!

Konferencia EAPN 28. september 2012 Brusel

Autor/ka: EAPN - SAPN

Musíme ochraňovať demokraciu

Konferencia Európskej siete proti chudobe vyslala jasnú správu, že boj proti chudobe je súčasťou širšieho zápasu za ochranu demokracie

Brusel, 02 Október 2012 – Viac ako dvesto účastníkov debatovalo v Bruseli 28. septembra s predstaviteľmi Európskej únie na strategickej konferencii Európskej siete proti chudobe (EAPN) o tom, či stratégia Európa 2020 prispieva k znižovaniu chudoby v Európe - o úlohe EÚ a výsledkoch pri znižovaní chudoby, o dôsledkoch politík šetrenia a o nedostatočnej účasti zainteresovaných aktérov, osobitne ľudí so skúsenosťou chudoby, na rozhodovaní. Bolestivé príklady dokumentujú ako politiky šetrenia uvrhávajú čoraz viac ľudí do chudoby, a tých, čo už v chudobe sú, dostávajú do čoraz zúfalejšej situácie. Pre EAPN to bola príležitosť predstaviť svoje hlavné odporúčania ako čeliť nebezpečnej situácii, v ktorej sa nachádzame a obnoviť dôveru v európske a národné inštitúcie.

Čítať ďalej...

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Autor/ka: Utopia

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Ako nás môžete podporiť Ako nás môžete podporiť

OZ Utopia sa zaoberá vytváraním a zavádzaním efektívnych mechanizmov občianskej participácie na správe verejných vecí.

Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť priamo - prispením na náš účet.

Identifikačné údaje OZ Utopia:

Adresa: Lipského 2, 84101 Bratislava-Dúbravka

IČO: 42178509

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: 12043307/5200 (OTP banka, a.s.)

Ďakujeme.

Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Projekty Projekty

Projekt Participatívny rozpočet pre Slovensko podporila Friedrich Ebert Stiftung.

Projekt Making cities resilient: chance for urban areas in the Central European Countries podporuje The International Visegrad Fund

 

Projekt Participatory budgeting – different perspective of civic participation procedures among V4 counties podporuje The International Visegrad Fund

 

Utopia facebook grupa Utopia facebook grupa

Utopia RSS Utopia RSS

RSS