Novinky zdola Novinky zdola

Späť

Záverečná správa z participatívneho plánovania multigeneračného ihriska Sibírska

Stiahnite si návrhy architektov:

1. 2ka

2. Labak2021

 

Záverečná správa z participatívneho plánovania multigeneračného ihriska Sibírska.

*správa bola podkladom pre ďalšiu prácu architektov.ZAVERECNA SPRAVA_PIONIERKSA.pdf

1)Predchádzajúca aktivita občanov

2)Verejné plánovacie stretnutie

3)Nasledujúce akcie
 
1) Predchádzajúca aktivita občanov
Stretnutiu predchádzala občianska iniciatíva obyvateľov štvrte ŠARAPI, v ktorej predbežne zadefinovali svoju predstavu revitalizácie ihriska i dôvody, ktoré ich k tomu motivujú.  V peticií k iniciatíve sa pripojilo zhruba päť stovák obyvateľov štvrte.
Detailné znenie iniciatívy je možné nahliadnuť na stránke http://www.skolak.simove.sk/. 
Z uvedeného stojí za zmienku hlavne zoznam aktivít, ktoré by občania po rekonštrukcií športoviska radi v priestore vykonávali.
• 3 multifunkčné ihriská s umelovu trávou na mieste existujúcich starých v strede areálu,  • jedno z nich s vodotesnými mantinelmi - v zime využívané pri mrazoch ako prirodzené klzisko • jedno z nich - navozenie piesku v lete - plážový volejbal • atletická dráha s tartanovým povrchom, • exteriérové posilňovacie prvky pre seniorov a mládež - work-outové náčinie, • kvalitná zeleň, • večerné osvetlenie areálu, • vonkajšie stolnotenisové stoly, • lezecká stena, • kvalitné sedenie na betónových tribúnach, • skateboardová rampa,  • kvalitné oplotenie a funkčné vstupné brány, • dráha na bocciu pre seniorov • malé letné kino na prenosné plátno oproti betónovým stupňom na sedenie • hľadisko s lavičkami na betónových stupňoch • stolnotenisové stoly • zachovanie časti asfaltovej dráhy na korčuľovanie/kolobežkovanie/učenie bicyklovania • ihrisko na bocciu pre seniorov • ihrisko na petang pre seniorov • ďalšie lavičky na vhodných miestach okolo • WC alebo dohodu o používaní WC v squashovej hale vedľa
Uvedené aktivity boli pôvodnou hrubou predstavou občanov, prepokladom je za účasti obyvateľov v procese realizácie vyfiltrovať najdôležitejšie z nich s ohľadom na celkový rozpočet projektu.
Zástupca petičného výboru upozorňuje na fakt, že zástupcovia ZŠ Sibírska na jeho podnety zapojiť sa do plánovania nereagovali a v ďalšej fáze participácie ich bude potrebné opäť osloviť.
 
 
 
2)Verejné plánovacie stretnutie 

 
Stretnutie s občanmi sa uskutočnilo dňa 13.9.2017 priamo v priestore športového areálu. Stretnutia sa zúčastnil starosta mestskej časti Rudolf Kusý, zástupcovia Kancelárie pre participáciu občanov , zástupca občianskej iniciatívy p. Šimove a zhruba tri desiatky obyvateľov z okolia. Predmetom stretnutia bola hlavne diskusia o využívaní priestoru, výbere preferovaných aktivít a ich umiestnení v priestore tak, aby zohľadňovali skúsenosti a potreby užívateľov.
 
Podnety zozbierané na stretnutí sa dajú rozdeliť nasledovne:
 
Areál všeobecne -areál by mal byť bezpečný, priestor by mal slúžiť všetkým generáciám -je potrebné vhodne doplniť osvetlenie, zeleň a doriešiť vstupy do areálu, v prípade potreby sú občania ochotný areál svojpomocne odomykať/zamykať -betónová tribúna by mala byť opatrená drevenými sedákmi, časť z nej môže byť prestrešená -v celom areáli vo vhodných pozíciách vo vzťahu k navrhovaným funkciám doplniť mobiliár -časť sedacieho mobiliáru by mala byť riešená tak, aby podporovala stretnutia ľudí, pikniky a stolové hry, predpokladá sa blízkosť takýchto prvkov napr. pri detských ihriskách, prípadne v iných vhodných miestach
 
Atletický okruh - atletický okruh sa využíva na behanie, korčuľovanie a bicyklovanie, tieto funkcie by mali ostať zachované - občania by uvítali vytvorenie aspoň jednej bežeckej dráhy so športovým povrchom, zároveň je však dôležité aby ostala zachovaná šírka dráhy vhodná pre korčuľovanie a bicyklovanie
 
Športoviská - jestvujúce športoviská sa využívajú hlavne na futbal, basketbal a nohejbal, občania v zimnom období  pri priazni počasia vytvárajú na jednom z nich ľadovú plochu - predpokladom je vytvorenie minimálne jedného multifunkčného športoviska so športovým povrchom, ochranným plotom , sieťami a/alebo mantinelmi a kvalitným večerným osvetlením -ideálne by bolo opatriť športovým povrchom obidve ihriská, jedno z nich (menšie) by mohlo ostať neoplotené -športoviská sú využívané priľahlou školou, jedno z pieskovísk je nevyhnutné zachovať pre skok do diaľky, dve ďalšie sa môžu stač súčasťou detských ihrísk -seniori by uvítali vytvorenie ihrísk pre petang a/alebo bocciu -vo vhodnej polohe by mohol byť umiestnený pingpongový stôl
 
Cvičiská - občania uvítajú vytvorenie zón s cvičiacimi prvkami, jedna z nich by mala byť zameraná na ľahšie cviky vhodné aj pre seniorov, druhá ako workoutové cvičisko pre dospelých - cvičiská by mali byť podľa druhu aktivity opatrené vhodným povrchom
 
Detské ihriská - detské ihriská by mali byť zriadené v rohových polohách areálu pri jestvujúcich pieskoviskách - občania by uvítali prácu so svahom (šmykľavky do piesku, prekážkové dráhy), herné zostavy a pod. -ihriská budú spĺňať nároky rôznych vekových kategórií, jedno z nich pre najmenších (2-5rokov) jedno pre staršie deti (5-12) -detské ihriská by mali byť opatrené nízkym plotom pre bezpečnosť detí -svah pri telocvični v zime deti využívajú na sánkovanie,  čo treba pri návrhu rešpektovať -na ploche medzi svahom a atletickou dráhou by mohla vzniknúť dráha s terénnymi prekážkami pre detské odrážadlá

3)Nasledujúce akcie
 
Predpokladom úspešného priebehu a výsledku občianskej participácie je viacstupňové zapájanie občanov pri kreovaní finálneho návrhu sprevádzané priebežným dosahovaním konsenzu.  Táto správa slúži ako podklad pre vstup projektanta do procesu plánovania. 
 
Ďalší postup participácie bude rámcovo prebiehať takto: • projektant na základe jestvujúcich podkladov a v spolupráci s poverenými pracovníkmi MsÚ vytvorí koncept architektonicko-krajinárskeho návrhu priestoru • spracovaný koncept návrhu predstavia pracovníci kancelárie pre participáciu verejnosti občanom a projekt otvoria pre finálne pripomienkovanie. Účasť projektanta na verejnom stretnutí a ochota spolupracovať s budúcimi užívateľmi priestoru sú veľkou výhodou • v súčinnosti s pracovníkmi MsÚ projektant zapracuje pripomienky občanov do konceptu • finálna podoba návrhu bude odprezentovaná občanom na verejnom stretnutí • projektant dopracuje dokumentáciu do podoby vyplývajúcej so zmluvného vzťahu s MsÚ
 
 
Predpokladané časové horizonty projektu: • VO spracovateľa projektovej dokumentácie 4-5/2018 • spracovanie konceptu architektonicko - krajinárskeho návrhu 6/2018 • verejné prerokovanie a zapracovanie pripomienok 7/2018 • finalizácia projektovej dokumentácie 8-9/ 2018 • VO dodávateľa prác  1-3/ 2019 • realizácia 2019
 
 
v Bratislave 03/2018 Ing. arch. Jozef Veselovský Kancelária pre participáciu verejnosti BANM

 

 

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Správy Správy

Tie, na ktoré sme čakali

Záznam diskusie

Autor/ka: Utopia

Čo dnes znamená byť verejne činnou rómskou ženou, komunitnou líderkou a organizátorkou? Ako sa dajú prekonať bariéry predsudkov a sociálneho vylúčenia, ktoré systematicky vytvára spoločnosť, v ktorej spoločne žijeme? Ako sa dá každodennou prácou prispieť k tomu, aby zmizlo podhubie plodiace etnický, sociálny či rodový útlak?

 

Čítať ďalej...

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

Ekonomika ako priestor spolupráce IV

Autor/ka: Utopia

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

Čítať ďalej...

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

Ekonomika ako priestor spolupráce III

Autor/ka: Utopia

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

Čítať ďalej...

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

Ekonomika ako priestor spolupráce II

Autor/ka: Utopia

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

Čítať ďalej...

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

Ekonomika ako priestor spolupráce I

Autor/ka: Utopia

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Hlavné správy Hlavné správy

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

Musíme ochraňovať demokraciu! Boj proti chudobe je súčasťou boja za záchranu demokracie!

Konferencia EAPN 28. september 2012 Brusel

Autor/ka: EAPN - SAPN

Musíme ochraňovať demokraciu

Konferencia Európskej siete proti chudobe vyslala jasnú správu, že boj proti chudobe je súčasťou širšieho zápasu za ochranu demokracie

Brusel, 02 Október 2012 – Viac ako dvesto účastníkov debatovalo v Bruseli 28. septembra s predstaviteľmi Európskej únie na strategickej konferencii Európskej siete proti chudobe (EAPN) o tom, či stratégia Európa 2020 prispieva k znižovaniu chudoby v Európe - o úlohe EÚ a výsledkoch pri znižovaní chudoby, o dôsledkoch politík šetrenia a o nedostatočnej účasti zainteresovaných aktérov, osobitne ľudí so skúsenosťou chudoby, na rozhodovaní. Bolestivé príklady dokumentujú ako politiky šetrenia uvrhávajú čoraz viac ľudí do chudoby, a tých, čo už v chudobe sú, dostávajú do čoraz zúfalejšej situácie. Pre EAPN to bola príležitosť predstaviť svoje hlavné odporúčania ako čeliť nebezpečnej situácii, v ktorej sa nachádzame a obnoviť dôveru v európske a národné inštitúcie.

Čítať ďalej...

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Autor/ka: Utopia

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Ako nás môžete podporiť Ako nás môžete podporiť

OZ Utopia sa zaoberá vytváraním a zavádzaním efektívnych mechanizmov občianskej participácie na správe verejných vecí.

Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť priamo - prispením na náš účet.

Identifikačné údaje OZ Utopia:

Adresa: Lipského 2, 84101 Bratislava-Dúbravka

IČO: 42178509

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: 12043307/5200 (OTP banka, a.s.)

Ďakujeme.

Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Projekty Projekty

Projekt Participatívny rozpočet pre Slovensko podporila Friedrich Ebert Stiftung.

Projekt Making cities resilient: chance for urban areas in the Central European Countries podporuje The International Visegrad Fund

 

Projekt Participatory budgeting – different perspective of civic participation procedures among V4 counties podporuje The International Visegrad Fund

 

Utopia facebook grupa Utopia facebook grupa

Utopia RSS Utopia RSS

RSS