Novinky zdola Novinky zdola

Späť

Prehľad projektov a zadani pr 2018

Autor/ka: KpP
O čom všetkom môžete rozhodnúť v participatívnom rozpočte 2018? Kompletný prehľad všetkých 63 návrhov je tu . 

A. OBČIANSKE PROJEKTY

/nízkonákladové inovácie do 5.000 €, ktoré realizujú občania /

A1. Aktívny Kramárčan III.

Beata Kafková a Darina Timková, 4940 €

Dokumentácia - Aktívny Kramárčan III

Projekt sa zameriava na vytváranie príležitostí pre priateľské stretávanie sa obyvateľov mestskej časti Kramáre. Počas uplynulých dvoch rokov sa nám podarilo zorganizovať viacero športových turnajov, stretnutia pod holým nebom nad Kramármi, či vytvoriť aktívnu komunitu cvičencov powerjogy. V roku 2018 by sme radi pokračovali v pravidelných cvičeniach a rozšírili svoju činnosť o ďalšie aktivity. Plánujeme pridať stretnutia pri akademických debatách o zdravej výžive, zorganizovať Noc literatúry počas knižných sviatkov a kreatívne aktivity pre tých, ktorí vedia využiť šikovnosť svojich rúk.

 

A2. Bezpečne do Gaštanice a knižnice

Eleonóra Vlašičová, 5000 €

Dokumentácia - Bezpečne do Gaštanice a knižnice

Cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť najvýznamnejšieho centrálneho verejného priestoru na Kolibe a skultúrniť ho. Vybudujeme bezbariérový prístup do Novomestskej knižnice na Jeséniovej ulici a do parku Gaštanica. Vytvoríme vizuálnu a fyzickú bariéru medzi rušnou prístupovou cestou, parkoviskom pred predajňou Tesco a knižnicou. Výsadbou drobnej zelene dotvoríme príjemné prostredie pre návštevníkov knižnice a parku Gaštanica.

 

A3. Industriálna minulosť Nového Mesta

Pavel Vnuk a Eva Danielová, 4240 €

Dokumentácia - Industriálna minulosť Nového Mesta

Projekt má za cieľ sprostredkovať širšej verejnosti informácie o histórii jedinečných technických objektov na území Nového Mesta. Na základe historických podkladov, polohy, dostupných informácií a realizačných možností vyberieme v Novom Meste 6 zaujímavých industriálnych objektov, pre ktoré zhotovíme fotodokumentáciu a informačné tabule. Tabule budú osadené priamo pri objektoch a dôležité informácie a fotografie budú prezentované online. Súčasťou projektu bude poznávacia vychádzka, počas ktorej sa organizovane prejde trasa okolo vybraných objektov a v stanovených časoch sa na jednotlivých zástavkách odohrá ich lektorovaná prehliadka.

 

A4. Komunitná záhrada pri RC Kramárik

Katarína Staňová, 3000 €

Dokumentácia - Komunitná záhrada pri RC Kramárik

Našim zámerom je vybudovať komunitnú záhradu s prírodným ihriskom, ktorá ponúkne obyvateľom Kramárov možnosť tráviť svoj voľný čas pokojnými aktivitami a v kontakte s prírodou. Dôležitou súčasťou projektu budú vzdelávacie aktivity. Dospelí môžu vylepšiť svoje záhradkárske zručnosti a deti sa naučia starať o svoje prostredie, pozorovať prírodu a spoznajú kolobeh života v nej. Projektom chceme zároveň motivovať zapojené rodiny, aby vytvárali vzťahy so širšou komunitou v okolí svojho bydliska.

 

A5. Malé múzeum kognitívnych ilúzií

Ondrej Spevák, 4100 €

Dokumentácia - Malé múzeum kognitívnych ilúzií

Počas roka 2017 bola z prostriedkov participatívneho rozpočtu vybudovaná Amesova izba, ktorá demonštruje chyby vnímania nášho mozgu a umožní vám na vlastnej koži zažiť nezvyčajnú optickú ilúziu. Konštrukciu izby chceme pripraviť na umiestnenie do exteriéru, obohatiť viacerými novými exponátmi a do ich tvorby zapojiť aj jej návštevníkov. Dôležitou súčasťou projektu bude vytvorenie online obsahu, ktorý sa dá ľahko zdieľať a poskytuje priestor na vysvetľovanie rozličných javov iným spôsobom ako samotná izba.

 

 

 

A6. Pamätné miesto Veľkej vojny – obnova vojenského objektu z 1. svetovej vojny

Jakub Kuruc, 5000 €

Dokuemntácia - Pamätné miesto Veľkej vojny – obnova vojenského objektu z 1. svetovej vojny

Naším cieľom je revitalizovať kavernu - delostrelecký kryt z obdobia 1. svetovej vojny, ktorý sa nachádza pri Mladej garde. Dnes sa v kryte a jeho okolí nachádza čierna skládka a je obrastený zeleňou. Objekt kaverny chceme opraviť a vybudovať v ňom plnohodnotné múzeum 1. svetovej vojny a spoločne s okolím ho využiť na pokračovanie projektu Cesta Veľkej vojny. Práve na tomto mieste by sme chceli osadiť prvú informačnú tabuľu Cesty v Novom Meste.

 

 

A7. Pomôžme deťom rozvíjať ich zručnosti

Ivan Palovčík, 5000 €

Dokumentácia - Pomôžme deťom rozvíjať ich zručnosti

Cieľom projektu je pomôcť deťom navštevujúcim Materskú školu Šuňavcova rozvíjať sociálne zručnosti a priestorové videnie, fyzickú zručnosť a stabilitu a podnecovať ich fantáziu a kreativitu. Počas realizácie obnovíme priestor detského ihriska, na ktorom vymeníme zastarané a nepoužiteľné preliezačky za nové, pridáme detské domčeky, vytvoríme bezpečné dopadové plochy, osadíme pružinové hojdačky a celkovú úpravu dvora dokončíme zatrávnením.

 

 

A8. Výsadba stromoradia na Račianskej ulici

Ľubica Križanová, 5000 €

Dokumentácia - Výsadba stromoradia na Račianskej ulici

Cieľom projektu je dokončiť revitalizáciu stromoradia na Račianskej ulici. Od roku 2013 sme do stromoradia na Račianskej ulici dosadili už 54 stromov. V stromoradí sa však ešte stále nachádzajú prázdne miesta alebo vypílené pne a preto by sme chceli pokračovať v jeho obnove. V roku 2018 plánujeme vysadiť v úseku od bývalého Figara až po zastávku električky na Ursínyho ulici ďalších 18 stromov.

 

A9. POzastávka

Ľuboš Korenčík 3650 €

Dokumentácia - POzastávka

Často prechádzame okolo rôznych miest, budov, parkov a iných „nezaujímavostí", ktoré by pri bližšom pohľade možno také nezaujímavé neboli a stálo by za to pozastaviť sa pri nich. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie Novomešťanov o ich životnom priestore pomocou infotabúľ, ktoré budú umiestnené na čelnej strane zastávok MHD. Text vhodne doplnený obrazom ponúkne zaujímavé informácie o názve danej zastávky, lokality, v ktorej sa nachádza, alebo osobnosti, podľa ktorej je pomenovaná.

 

A10. Spoločenská hra ,,Nové Mesto v našich rukách"

Alexandra Hrabinová, 2500 €

Dokumentácia - Spoločenská hra Nové Mesto v našich rukách

Cieľom projektu je zážitkovou formou vzbudiť záujem mladých ľudí o mesto v ktorom žijú a objasniť im úlohu participácie v demokratickom rozhodovaní. Považujeme za dôležité, aby mladí ľudia vedeli, ako sa môžu zapájať do demokratic- kých procesov a spoluutvárať svoje okolie. Počas roku 2018 postupne navrhneme, odskúšame a vyprodukujeme novú doskovú a zážitkovú hru, ktorá bude kreatívnym spôsobom vysvetľovať procesy participatívneho rozpočtovania a bude distribuovaná na základných a stredných školách.

 

 

A11. T3 - kultúrny prostriedok

Samuel Veis, 5000 €

Dokumentácia - T3 - kultúrny prostriedok

T3 – kultúrny prostriedok je vyradený vozeň električky nachádzajúci sa na Trnavskom mýte, kde sa neziskovo a na dobrovoľnej báze organizujú kultúrne podujatia. Cieľom projektu je vybudovanie flexibilného vonkajšieho pódia pred vozňom električky, inštalácia vykurovacieho systému vo vnútri vozňa a zabezpečenie audio systému a premietacej techniky, aby bolo možné rozširovať paletu kultúrnych podujatí pre Novomešťanov a organizovať ich počas celého roka.

 

B.  .   Z  A  D  A  N   I  A     C  E  L  O  M  E  S  T  S  K  É  H  O   V  Ý  Z  N  A  M  U

/vysokonákladové investície, ktorých realizáciu zabezpečuje úrad/

 

 

 

B1. Revitalizácia Kuchajdy

 

Areál Kuchajdy si podľa mnohých podnetov vyžaduje komplexnú revitalizáciu. Obyvatelia požadujú rozšírenie služieb, doplnenie mobiliáru alebo uskutočnenie viacerých väčších zásahov. Okrem zbierania podnetov v procese participatívneho rozpočtu (PR) sa uskutočnil aj dotazníkový prieskum, ktorého výsledky budú, rovnako ako podnety PR, zapracované do revitalizačných plánov. Súčasťou zadania bude:

- vyhlásenie architektonickej súťaže,

- vytvorenie projektovej dokumentácie,

- realizácia revitalizácie.

 

B2. Využitie priestorov Konskej železnice

 

Priestor Konskej železnice je dlhodobo nevyužitý, pravidelne sa využíva len sobášna sieň. V tejto časti Nového Mesta chýba priestor pre realizáciu kultúrnych a komunitných aktivít. Zámerom je zriadiť kultúrne a sociálne centrum, ktoré by poskytovalo priestor na realizáciu rozličných aktivít pre čo najširšiu verejnosť. Aktivity budú navrhované a vykonávané v spolupráci s aktívnymi občanmi, združeniami, či komunitami.

 

B3. Vytvorenie viacúčelového strediska sociálnych služieb

 

V priestoroch medzi Záborského a Halašovou sídli miestny EKO-podnik VPS. Mestská časť plánuje jeho presťahovanie do iného priestoru. Uvoľnený areál je vhodný na zriadenie strediska sociálnych služieb. Zámerom je v horizonte najbližších 3-5 rokov spojiť 5 sociálnych služieb v jednom priestore:

- opatrovateľskú službu,

- denný stacionár,

- dom seniorov,

- sociálne bývanie,

- materskú škôlku.

 

B4. Infokampaň o triedení odpadu

 

Triedenie odpadu má pozitívny vplyv na životné prostredie. Napriek relatívne dostatočnej dostupnosti zberných nádob je triedenie často nedostatočné alebo ľuďom chýbajú informácie, ktoré by im umožnili triediť odpad správne. Zámerom je podporiť triedenie odpadu pomocou vzdelávania obyvateľstva prostredníctvom informačných tabúľ pri kontajnerových stojiskách a nálepiek na kontajneroch.

 

B5. Venčiská s voľným výbehom pre psov

 

Na veľkej časti verejných priestorov je zakázaný voľný pohyb psa a priestory na venčenie chýbajú. Na niektorých miestach nedostatok takýchto priestorov vyvolal dokonca konflikty. Efektívnym riešením problému je vybudovanie siete venčísk v rozličných častiach mestskej časti. V pilotnom kole by ich mestská časť mohla vybudovať vo vytipovaných územiach (Pionierska, Teplická, Pionierska – Kyjevská – Legerského a pri športovisku Ladzianskeho).

 

B6. Novomestské poklady II.

 

V roku 2017 začal vznikať almanach amatérskych autorov a autoriek starších ako 50 rokov a žijúcich v Novom Meste. Zámerom je pokračovať v úspešnom kultúrnom projekte a k doteraz mapovaným oblastiam tvorby (poézia, próza, zabudnuté techniky ručných prác a výtvarné diela) pridať nové kategórie, ako na- príklad fotografie, rôzne techniky ručných prác, dekoratívne umenie a ďalšie.

 

B7. Vyriešiť situáciu Novomestskej tržnice na Trnavskom mýte

 

Tržnica na Trnavskom mýte prešla menšími opravami, jej prevádzka je však stále problematická a bráni jej efektívnejšiemu a kvalitnejšiemu využitiu. Celý priestor vrátane budovy Tržnice si žiada revitalizáciu.

 

 

 

C .   Z  A  D  A  N  I  A    Š  T  V  R  T  Í

/lokáne investície, ktorých realizáciu zabezpečuje úrad/

Okrem zadaní s celomestským významom môžete hlasovať aj za konkrétne lokálne zadania, ktoré môžu skvalitniť život priamo vo vašej štvrti. 

 

 

 

C.1. Hostinského, Zátišie, Ľudová štvrť

 

C.1.1 Vybudovanie chodníka na ulici Čsl. parašutistov

 

Pri škôlke a škole chýba na ulici chodník a ľudia často kľučkujú medzi prechádzajúcimi a parkujúcimi automobilmi. Miernym zúžením zeleného pásu a regulovaním parkovania na ceste vznikne priestor na chodník pre peších.

 

C.1.2.Podzemné parkovisko pod Školak klubom

 

Cieľom je obstaranie overovacej štúdie k zámeru možného vybudovania parkoviska. Vyriešenie parkovania by vytvorilo priestor pre chodník na ulici Čsl. parašutistov (viď B.1.1.).

 

C.1.3. Zrekonštruovanie detského ihriska Hostinského II

 

Ihrisko sa nachádza na Čsl. Parašutistov pred vchodmi 23-29. Je v zlom stave a vyžaduje si výmenu nevyhovujúcich a zastaralých prvkov a rekonštrukciu povrchov.

 

C.1.4. Rekonštrukcia budovy na Makovického ulici

 

Cieľom je obstaranie projektovej dokumentácie za účelom budúcej rekonštrukcie budovy na Makovického 4 (bývalá osvetová beseda). Budova schátrala a potrebuje rekonštrukciu, po ktorej by mala byť sprístupnená verejnosti na sociálne, komunitné, vzdelávacie a spoločenské aktivity.

 

C.1.5. Zabezpečenie obojsmerného merania rýchlosti na Hálkovej ulici

 

Zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky zabezpečí obojsmerné meranie rýchlosti na ulici. Pri prekročení rýchlosti vodiči dostanú jasnú informáciu na svetelnom displeji.

 

 

C.2. Kramáre

 

C.2.1 Rozšírenie Bárdošovej ulice

 

Cieľom je obstaranie projektovej dokumentácie za účelom budúcej rekonštrukcie a rozšírenia Bárdošovej ulice.

 

C.2.2. Revitalizácia verejných priestorov na Višňovej ulici

 

Cieľom je obstaranie projektovej dokumentácie za účelom budúcej revitalizácie športovísk a detského ihriska. Zároveň vzniknú nové zóny: tichá zóna, cvičisko pre seniorov a verejné priestory na podporu komunitného života.

 

C.2.3. Rekonštrukcia schodísk na sídlisku

 

Cieľom je úplná rekonštrukcia schodísk, ktoré sú v správe mestskej časti.

 

C.2.4. Zabezpečenie obojsmerného merania rýchlosti na Bárdošovej ulici

 

Zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky zabezpečí obojsmerné meranie rýchlosti na ulici. Pri prekročení rýchlosti vodiči dostanú jasnú informáciu na svetelnom displeji.

 

 

 

C.3. Koliba

 

C.3.1 Vybudovanie letnej čitárne

 

Pred priestorom knižnice a komunitného centra na Jeséniovej ul. 43 vznikne terasa a letná čitáreň pre návštevníkov a okoloidúcich.

 

C.3.2. Priestor pre bankomat

 

Cieľom je realizácia potrebných stavebných úprav na umiestnenie bankomatu pri dennom centre seniorov na Jeséniovej ulici. Mestská časť následne prenajme priestor pre inštaláciu bankomatu.

 

C.3.3. Rekonštrukcia Hornej Vančurovej

 

Cieľom je obstaranie projektovej dokumentácie za účelom rekonštrukcie Hornej Vančurovej ulice.

 

C.3.4. Rekonštrukcia 11. ulice

 

Cieľom je obstaranie projektovej dokumentácie za účelom rekonštrukcie 11. ulice.

 

C.3.5. Revitalizácia parku Bellova

 

Cieľom je obstaranie projektovej dokumentácie za účelom budúcej revitalizácie parku Bellova.

 

C.3.6. Vybudovanie bezbariérového prístupu

 

Cieľom je vybudovať rampu z chodníka pred denným centrom seniorov na Jeséniovej ulici.

 

 

C.4. Teplická, Biely Kríž, Nobelova, Mierová Kolónia

 

C.4.1 Vytvorenie multifunkčného priestoru pre seniorov

 

V seniorskom centre Zlatý dážď na Račianskej 89 sa upraví interiér a obnoví mobiliár.

 

C.4.2. Cvičebné stroje pre seniorov

 

Cieľom je osadenie cvičebných prvkov pre seniorov v priestore medzi ulicami Teplická, Račianska a Sliačska neďaleko kostola.

 

C.4.3. Revitalizácia vnútroblokov na Skalickej ulici

 

Cieľom je obstaranie projektovej dokumentácie na revitalizáciu verejných priestorov a detského ihriska v troch vnútroblokoch na Skalickej ulici.

 

C.4.4. Oprava detského ihriska na sídlisku Mierová kolónia


Cieľom je opraviť, obnoviť a prípadne doplniť ihrisko o ďalšie herné prvky a mobiliár.

 

C.4.5. Úpravy interiérov a exteriérov priestorov denného centra seniorov na Chemickej ulici
 

Denné centrum seniorov sa upraví a popri jeho rekonštrukcii sa opraví aj chodník na priľahlom parkovisku a zabezpečí bezbariérový prístup.

 

 

C.5. Tehelné pole a ŠARAPI (územie vymedzené ulicami Šancová, Račianska, Pionierska)

 

C.5.1 Komplexná rekonštrukcia ulice Odbojárov

 

Cieľom je obstaranie projektovej dokumentácie, revitalizácia stromoradí a rekonštrukcia chodníkov na ulici Odbojárov. Nadväzuje na v súčasnosti rozbehnuté procesy revitalizácie Budyšínskej ulice.

 

C.5.2. Vybudovanie športoviska na Kominárskej ulici

 

Cieľom je obstaranie projektovej dokumentácie za účelom vybudovania športoviska na Kominárskej ulici.

 

C.5.3. Multigeneračné športové centrum

 

Cieľom je vybudovať zo súčasného zastaralého ihriska medzi ulicami Pionierska, Legerského, Šuňavcova a Sibírska moderné multigeneračné športové centrum.

 

C.5.4. Pilotný projekt „Pamäť mestskej časti"


Na území vymedzenom ulicami Šancova, Račianska a Pionierska experimentálne osadiť mapy a informačné tabule, ktoré budú podrobne informovať o historických udalostiach a dôležitých stavbách. Ak projekt verejnosť zaujme, v ďalších rokoch bude pokračovať aj na území ostatných Novomestských častí.

 

 

D. PRIORITY

/oblasti, ktorými by sa mal úrad intenzívnejšie zaoberať/

 

 

 

D1. Systematická a zvýšená starostlivosť o chodníky v správe mestskej časti

 

 

Mestská časť má v správe chodníky pri cestách 3. a 4. triedy. Mnoho podnetov upozorňuje na ich nedostatočnú údržbu. Na zlepšenie starostlivosti o chodníky je potrebné navýšiť rozpočet a skvalitniť proces mapovania nedostatkov a ich obnovu.

 

D2. Skvalitnenie starostlivosti o zeleň v kompetencii mestskej častiach

 

 

Zeleň v správe Nového Mesta môže byť zdravšia a lepšie plniť svoju funkciu. Zlepšenie by priniesla prevencia pred chorobami a škodcami, kvalitné systematické orezy stromov a strihanie krov a plánovanie udržateľnej starostlivosti. Na niektorých miestach obyvateľom mestskej časti chýbajú stromy v stromoradiach, v parkoch a parčíkoch, či pred obytnými domami. Nové Mesto ich bude vysádzať na základe konkrétnych podnetov od verejnosti.

 

D3. Vytvoriť parkovaciu politiku

 

 

Mestská časť môže začať na niektorých komunikáciách upravovať parkovaciu politiku, podobne ako to robia niektoré iné mestské časti v Bratislave.

 

D4. Podpora pre cyklodopravu

 

 

Cyklotrasy postupne pribúdajú, stále však nie je ich sieť dobudovaná. Mestská časť by mala podporiť systematický rozvoj cyklotrás a cykloslužieb podľa priorít Stratégie rozvoja cyklodopravy v MČ Bratislava – Nové Mesto a zároveň iniciovať komunikáciu s Dopravným podnikom za účelom zabezpečenia nosičov na bicykle pre MHD na Kolibu, Železnú Studničku a Kačín

 

 

D5. Znižovanie bezpečnostných a zdravotných rizík podporou práce s ohrozenými komunitami v niektorých lokalitách mestskej časti

 

Mestská časť by mala vytvoriť politiku systematickej práce s ohrozenými komunitami a spolupracovať s organizáciami, ktoré sa jej už venujú. Súčasťou by mala byť pomoc ľudom bez domova, drogovo závislým, ľuďom s mentálnym postihom a ďalším.

 

D6. Hľadať riešenia netypickej situácie obyvateľov Bieleho kríža, Nobelovej a

Mierovej kolónie, ktorí vlastnia byty a domy bezprostredne obklopené pozemkami Istrochemu.

 

Všetky verejné priestory sú od privatizácie súkromným majetkom Istrochemu, a preto ani oni, ani mestská časť, nemôžu vôbec ovplyvniť ich charakter ani údržbu a aj ten najmenší zásah si vyžaduje získanie súhlasu. Mestská časť by mala hľadať riešenie, ktoré by prácu s verejným priestorom zjednodušilo a bolo akceptovateľné pre všetky zainteresované strany.

 

 

 

E   .      P   O   T   E   N   C   I   Á   L   N   E        Z    Á    S    A    H   Y

/rozvojové aktivity podmienené vysporiadaním vlastníckych vzťahov/

 

 

 

E.1. Stanica Filiálka

 

Budovu stanice by bolo možné využiť na komunitné a kultúrne aktivity a v priestore koľajníc zriadiť 2 dočasné oplotené venčiská a cvičiská pre psov a 2 nové prechody pre peších na kľúčových miestach. Zámerom je získať súhlas vlastníka na dočasné (v prípade potreby ľahko odstrániteľné) zásahy kultivujúce tento centrálny priestor mestskej časti.

 

 

E.2. Núdzové bývanie pre seniorov

 

Na rohu Českej a Vajnorskej stojí budova

s nevyužívanými nebytovými priestormi (bývalé zariadenie opatrovateľskej služby). Zámerom je požiadať správcu o zverenie priestorov do správy mestskej časti za účelom rekonštrukcie a zriadenia núdzového malometrážneho bývania pre seniorov bez domova.

 

E.3 Práčovňa a stredisko osobnej hygieny

 

Na rohu Budyšínskej a Osadnej stojí budova bývalej škôlky. Zámerom je požiadať správcu o zverenie do správy mestskej časti za účelom rekonštrukcie priestorov a zriadenia práčovne a strediska osobnej hygieny.

 

 

E.4. Rekonštrukcia schodísk na sídlisku ŠARAPI

 

Zámerom je získať vzťah k majetku a vybudovať bezbariérové rampy pre imobilné osoby na schodiskách na uliciach Mikovíniho, Sibírska, J. C. Hronského a ďalších.

 

E.5. Solárne osvetlenie na problematických miestach na sídlisku Hostinského

 

Zámerom je inštalovať solárne dobíjané lampy na území nevysporiadaných tmavých pozemkov medzi Obchodným domom Slimák a ulicou Čsl.parašutistov.

 

E.6. Vybudovať nové cestné a pešie prepojenie medzi Kramármi a Kolibou

 

Prepojenie vznikne predĺžením ulice Vlárska (Kramáre) a jej napojením na Cestu na Kamzík (Koliba). Potrebné je majetkové vysporiadanie so súkromnými vlastníkmi pozemkov. S prepojením sa dlhodobo počíta aj v územnom pláne.

 

E.7. Vybudovať malý parčík pri zastávke MHD Magurská (v smere do centra)

 

Nevyužívaný priestor za plotom nemocnice pri reštaurácii Slnečná záhrada by sa dal premeniť na parčík. Zámerom je odstrániť plot a revitalizovať dlhodobo nevyužívaný priestor na mini oddychovú zónu/park. Potrebná je dohoda s vlastníkom.

 

E.8. Solárne osvetlenie na problematických úsekoch na Ceste na Kamzík

 

Zámerom je po dohode s vlastníkom na problematických úsekoch osadiť solárne dobíjané lampy.

 

E.9. Revitalizácia športoviska na Ladzianskeho ulici

 

Športové ihrisko sa využívalo najmä na minifutbal, pozemný hokej, basketbal – streetball, tenis, volejbal a florbal. Zastaralo a je značne poškodené. Objekt si vyžaduje úplnú rekonštrukciu. V roku 2015 prebehlo participatívne plánovanie o jeho budúcej podobe s miestnymi komunitami a verejnosťou a pripravili sa podklady pre zadanie obstarávania predrealizačnej projektovej dokumentácie. Rekonštrukcia môže začať po dohode s majiteľmi.

 

E.10. Rekonštrukcia schodísk na Kramároch

 

Zámerom je získať vzťah k vybraným schodiskám, ktoré nepatria mestskej časti a realizovať rekonštrukcie.

Schodiská sú v majetku viacerých vlastníkov.

 

E.11. Rekonštrukcia športoviska na Jelšovej ulici

 

Zámerom je získať vzťah k pozemku a revitalizovať športovisko.

 

E.12. Rekonštrukcia Hornej Vančurovej ulice

 

Zámerom je získať posledné súhlasy od súkromných osôb, ktoré sú potrebné k doriešeniu vzťahu mestskej časti k pozemku a následne revitalizovať ulicu.

 

E.13. Revitalizácia Ihriska Skalka

 

Zámerom je získať vzťah k pozemku a revitalizovať ihrisko.

 

E.14. Vybudovanie cyklokrosového areálu pri Tylovej ulici

 

Zámerom je získať vzťah k pozemku na území Mierovej kolónie a vybudovať pumptrackovú dráhu.

 

E.15. Vybudovať nové cestné prepojenie k Waldorfskej škole v Mierovej kolónii

 

Zámerom je po dohode s majiteľmi pozemkov spolufinancovať vybudovanie novej cesty, ktorá prepojí Waldorfskú školu s Rožňavskou ulicou a odľahčí dopravu na sídlisku.

 

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Správy Správy

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

Ekonomika ako priestor spolupráce IV

Autor/ka: Utopia

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

Čítať ďalej...

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

Ekonomika ako priestor spolupráce III

Autor/ka: Utopia

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

Čítať ďalej...

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

Ekonomika ako priestor spolupráce II

Autor/ka: Utopia

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

Čítať ďalej...

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

Ekonomika ako priestor spolupráce I

Autor/ka: Utopia

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Čítať ďalej...

Zastavme dohodu CETA

Organizácie občianskej spoločnosti z Európskej únie a Kanady žiadajú, aby bola dohoda CETA odmietnutá

Autor/ka: -

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Hlavné správy Hlavné správy

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

Musíme ochraňovať demokraciu! Boj proti chudobe je súčasťou boja za záchranu demokracie!

Konferencia EAPN 28. september 2012 Brusel

Autor/ka: EAPN - SAPN

Musíme ochraňovať demokraciu

Konferencia Európskej siete proti chudobe vyslala jasnú správu, že boj proti chudobe je súčasťou širšieho zápasu za ochranu demokracie

Brusel, 02 Október 2012 – Viac ako dvesto účastníkov debatovalo v Bruseli 28. septembra s predstaviteľmi Európskej únie na strategickej konferencii Európskej siete proti chudobe (EAPN) o tom, či stratégia Európa 2020 prispieva k znižovaniu chudoby v Európe - o úlohe EÚ a výsledkoch pri znižovaní chudoby, o dôsledkoch politík šetrenia a o nedostatočnej účasti zainteresovaných aktérov, osobitne ľudí so skúsenosťou chudoby, na rozhodovaní. Bolestivé príklady dokumentujú ako politiky šetrenia uvrhávajú čoraz viac ľudí do chudoby, a tých, čo už v chudobe sú, dostávajú do čoraz zúfalejšej situácie. Pre EAPN to bola príležitosť predstaviť svoje hlavné odporúčania ako čeliť nebezpečnej situácii, v ktorej sa nachádzame a obnoviť dôveru v európske a národné inštitúcie.

Čítať ďalej...

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Autor/ka: Utopia

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Ako nás môžete podporiť Ako nás môžete podporiť

OZ Utopia sa zaoberá vytváraním a zavádzaním efektívnych mechanizmov občianskej participácie na správe verejných vecí.

Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť priamo - prispením na náš účet.

Identifikačné údaje OZ Utopia:

Adresa: Lipského 2, 84101 Bratislava-Dúbravka

IČO: 42178509

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: 12043307/5200 (OTP banka, a.s.)

Ďakujeme.

Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Projekty Projekty

Projekt Participatívny rozpočet pre Slovensko podporila Friedrich Ebert Stiftung.

Projekt Making cities resilient: chance for urban areas in the Central European Countries podporuje The International Visegrad Fund

 

Projekt Participatory budgeting – different perspective of civic participation procedures among V4 counties podporuje The International Visegrad Fund

 

Utopia facebook grupa Utopia facebook grupa

Utopia RSS Utopia RSS

RSS