Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu I.

Autor/ka: -

„Participatívny rozpočet je úspechom. Môžeme to tvrdiť najmä vtedy, ak si bližšie pozrieme čísla: viac než 34 tisíc občianok a občanov Lichtenbergu v posledných šiestich rokoch prejavilo záujem o participatívny rozpočet (PR) a rozpočtovú politiku.

Podalo sa tisíc sedemsto občianskych návrhov, ktoré sme spoločne prediskutovali. Viac ako tristo z nich občania a občianky považovali za veľmi dôležité. Z týchto tristo prioritných návrhov schválilo zastupiteľstvo viac ako 90 percent. Občianky a občania prinášajú návrhy, na ktoré by politici ani verejná správa sami neprišli, ako napríklad preniesť lavičky z priameho slnka do tieňa." Týmito slovami vtedajšej starostky mestskej časti Berlín - Lichtenberg Christiny Emmrichovej sa začína brožúra o PR, ktorú vydal miestny úrad v roku 2010.

Nasledujúci text je prvým z päťdielneho cyklu o participatívnom rozpočte (PR) v berlínskej mestskej časti Lichtenberg. V skratke predstaví túto časť Berlína a opíše východiská, z ktorých tu PR vychádza. V druhej časti budú predstavené možnosti a podoby participácie, ktoré sa miestnym obyvateľom ponúkajú. Tretia až piata časť je upraveným prekladom rámcovej koncepcie PR v Lichtenbergu predloženej a schválenej miestnym zastupiteľstvom v júni tohto roka. Rámcový koncept dôkladne predstavuje a opisuje procesy a pravidlá, v rámci ktorých sa PR každoročne pripravuje a realizuje.

Mestská časť Lichtenberg

Lichtenberg sa nachádza v severovýchodnej časti Berlína. Na 5.229 hektároch tu žije 253 tisíc obyvateľov, čo znamená 4 800 obyvateľov na kilometer štvorcový. Podľa reprezentatívneho prieskumu z roku 2005 osemdesiatpäť percent opýtaných odpovedalo, že tu žijú radi, resp. veľmi radi.

Podľa brožúry vydanej miestnym úradom možno Lichtenberg charakterizovať nasledovne – je to mestská štvrť naklonená:

 • rodinám a deťom: 88 škôlok ponúka viac než desať tisíc miest pre deti od 0 do 6 rokov; 143 detských ihrísk, 48 voľnočasových zariadení pre deti a mládež ponúka vekovej skupine od 6 do 25 rokov viac než 4 tisíc miest pre mimoškolské vzdelávanie a trávenie voľného času;

 • seniorkám a seniorom: viac ako 50 tisíc obyvateľov je starších než 65 rokov. V ôsmich seniorských centrách je k dispozícii 780 miest. Miestne časti majú k dispozícii 23 domovov dôchodcov s kapacitou 2 600 miest;

 • športu: k dispozícii je 150 športových zariadení (haly, bazény a pod.); dve športové centrá majú celoberlínsky rozmer, rovnako ako pláž pri jazere Orank Hochseilgarten a v zátoke Rummelsburg;

 • zeleni: takmer 13 kilometrov štvorcových zelených plôch a parkov a zoologická záhrada ponúkajú dostatok možností pre oddych a voľnočasové aktivity;

 • rôznorodosti a rovností šancí: žije tu takmer 18-tisíc cudzincov zo 140 štátov, čo zodpovedá približne siedmim percentám zo všetkých obyvateľov. Celkový počet obyvateľov s imigrantským pozadím dosahuje takmer 14 percent populácie.

Rozpočet

Participácia občanov a občianok prebieha na úrovni celej mestskej časti a tiež na úrovni jednotlivých miestnych častí. Lichtenberg pozostáva z 13 miestnych častí s rozličnou veľkosťou a počtom obyvateľov. V nich pôsobia centrá miestnych častí, ktoré organizujú a koordinujú dobrovoľnú prácu občanov a starajú sa o rozmanitý sociálny a kultúrny život obyvateľov.

Príjmy do rozpočtu prichádzajú predovšetkým od krajinskej vlády Berlína – približne 85 percent. Zvyšok dopĺňa spolková vláda a vlastné príjmy mestskej časti, ktoré činia približne 94 miliónov euro. Celkové výdavky rozpočtu na služby stanovené zákonom dosahujú výšku približne 580 miliónov euro. To, na čo sa peniaze používajú, do veľkej miery určuje zákon. Služby, ktoré mestská časť poskytuje, sú veľmi pestré. Je ich približne tristo. K povinným verejným výdavkom patria napr. správa škôl, sociálne služby, infraštruktúra a komunikácie, verejné budovy a podobne.

PR v Lichtenbergu – čo to znamená?

Až keď sú finančne pokryté všetky nevyhnutné výdavky a zabezpečené úlohy, ktoré sú povinné, môže mestská časť financovať aj ďalšie aktivity. Brožúra k PR hovorí o „usmerniteľných výdavkoch" a osvetľuje situáciu analógiou k výdavkom jednotlivca v domácnosti. Až keď sú zaplatené nájomné, elektrina, plyn, telefón atď., môže sa jednotlivec rozhodnúť, čo so zvyšnými financiami. V Lichtenbergu k takýmto usmerniteľným výdavkom patria kultúrne zariadenia, hudobná škola, ľudová vysoká škola, celková podpora športu a práca so seniormi, podpora mládeže a zdravia. Usmerniteľné výdavky umožňujú mestskej časti rozhodovať, ktoré služby a v akom rozsahu a kvalite bude občanom ponúkať. Brožúra zdôrazňuje, že práve toto je dôvod, prečo by sa mali občianky a občania zapojiť a spolurozhodovať o nich:

 • Čo chceme a čo si môžeme dovoliť?

 • Ktoré oblasti sú dôležitejšie a ktoré menej?

 • Ako môžeme prerozdeliť peniaze a pritom vytvárať spoločný úžitok?

 • Ktoré plány sa majú realizovať?

Druhý dôvod, prečo sa zapojiť, je podľa brožúry ešte zreteľnejší: V Lichtenbergu sa nielen oznamuje a diskutuje, ale aj koná.

 • Občianky a občania radia, akým spôsobom sa majú peniaze využiť.

 • Politici a političky rozhodujú, ktoré návrhy sa dostanú do rozpočtu.

 • Verejná správa sprostredkúva náklady a presadzuje návrhy.

Prostredníctvom financií sa vo veľkej miere rozhoduje o kvalite nášho života. Rozpočet je tak jedným z najdôležitejších priestorov politického konania. A preto by ste túto oblasť nemali prenechať len samotným politikom.

Ako uvádza stránka PR, proces participácie a teda možnosť zapojiť sa, prebieha v štyroch základných etapách:

1. Koncepcia a plánovanie
2. Podieľanie sa (participácia)
3. Konzultácie a preskúmanie
4. Realizácia a kontrola

Občianky a občania sa do týchto etáp zapájajú rôznym spôsobom a v rozličnej miere. Ako už napovedajú názvy jednotlivých etáp, dominantný faktor predstavuje občianska spoločnosť v druhom kroku. V ostatných etapách sa participácia nerealizuje až v takej miere, čo možno pokladať za slabú stránku celkového procesu. Občianska spoločnosť sa neorganizuje, ale podobne ako v prípade občianskych rád je organizovaná administratívnymi a politickými štruktúrami. Na druhej strane je však výhodou efektivita celkového procesu PR, ktorú garantujú verejná správa a politické orgány vykonávajúce podstatnú časť úloh a postupov nutných pre fungovanie PR.

Zostavil, preložil a upravil Peter Nedoroščík

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu II.

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu III.

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu IV.

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu V.

Fotografia: judith74

Zdroj: Bürgerhaushalt Lichtenberg www.buergerhaushalt-lichtenberg.de
Priemerne (1 Hlas)