Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu III.

Autor/ka: -

Navrhovateľom a iniciátorom PR v Lichtenbergu sú frakcie jednotlivých politických strán zastúpených v miestnom parlamente. Konkrétne ide o: DIE LINKE (radikálna ľavica), SPD (sociálna demokracia), CDU (konzervatívci), PIRATEN Lichtenberg (piráti) a Die Gruenen (zelení).

Nasledujúci text je návrhom rámcovej koncepcie PR, presnejšie jeho prvou časťou, ktorú poslanci z uvedených strán predložili do zastupiteľstva v júni tohto roku. Prvé dva body sa venujú zadefinovaniu rámcov a cieľov a kompetenciám občianskych štruktúr PR.

Rámcová koncepcia PR v Lichtenbergu

1.Ciele a charakteristiky PR

 • PR je základným stavebným kameňom občianskej spoločnosti a pri rozvíjaní spoločenstva v Lichtenbergu.

 • Participácia podporuje rozvoj miestnych častí.

 • Konanie samosprávy zamerané na miestne časti sa posilní.

 • Participácia sa realizuje spoločne pre všetky mestské časti a celý obvod Lichtenberg.

 • Rozpočet mestskej časti bude zrozumiteľný a čitateľný.

 • Proces je otvorený, dlhodobý a realizuje sa v ročnom cykle.

 • Prístup k PR je nízkoprahový, právo zúčastniť sa má každý, kto v Lichtenbergu býva a/alebo pracuje.

 • Účasť sa uskutočňuje v samostatných diskusných a konzultačných procesoch prostredníctvom dialógu miestnych častí a v internetovom dialógu.

 • Prostriedky, ktoré sú k dispozícii len v ohraničenej miere, môžu byť efektívne využité iba na základe dôkladného stanovenia priorít a potrieb občianok a občanov.

 • Verejný dialóg o potrebách a zdrojoch umožňuje na jednej strane transparentnosť rozhodnutí o rozpočte, na druhej strane zvyšuje informovanosť jednak tých, ktorí prijímajú rozhodnutia, ako aj zúčastnených občanov a občianok.

 • Zastupiteľstvo a  úrad mestskej časti predkladajú účet o tom, v akej miere sa prijali návrhy do rozpočtu, resp. uskutočnili sa v rámci realizácie rozpočtu.

 • Proces participácie každoročne vyúsťuje do evaluačného workshopu, ktorý je určený na vyhodnotenie celkového procesu, posúdenie jednotlivých modulov, predovšetkým vzhľadom na ich efektivitu a prispôsobenie procesu individuálnym danostiam.

2.Sprievodný výbor/grémium

Sprievodný výbor vedie celkový proces PR a stará sa o to, aby moderovanie prebiehajúceho internetového dialógu realizovala kancelária PR organizačnej služby samosprávy.

Sprievodný výbor usmerňuje zmeny a zlepšenia v PR s ohľadom na výsledky verejnej evaluácie a predkladá úradu a zastupiteľstvu mestskej časti na uznesenie návrhy pre zadania, ktoré má zrealizovať miestna správa.

Sprievodný výbor vedie a organizuje permanentný dialóg s občiankami a občanmi Lichtenbergu o ich návrhoch k PR. Aspoň raz za štvrťrok sprehľadňuje a systematizuje prijaté návrhy a organizuje ich spracovanie v súlade so štyrmi stanovenými spôsobmi navrhovania.

Členovia a členky s hlasovacím právom majú povinnosť vytvoriť zo svojich radov redakčný tím. Návrhy redakčného tímu prerokuje a schváli sprievodný výbor a ako podklad sa každý štvrťrok predkladajú zastupiteľstvu. Tento materiál predkladá predseda výboru. Odborné referáty úradu mestskej časti podporujú a poskytujú poradenstvo redakčnému tímu. Sprievodné grémium rokuje verejne a pracuje na základe vlastného rokovacieho poriadku potvrdeného miestnym zastupiteľstvom.

Sprievodný výbor pozostáva z členov oprávnených hlasovať a z členov – poradcov. V prípade potreby je možné prizvať dotknutých, expertov a občanov znalých vecí.

Na porade a prijatí uznesenia k PR je potrebné zabezpečiť účasť navrhovateľa. Vo výnimočnom prípade možno predloženie návrhu chápať ako súhlas predkladateľa s plánovaným rozhodnutím a uznesením.

Skupinu členov s oprávnením hlasovať tvorí:

 • Desať zástupcov občanov ( podľa pomerov miestnych častí vždy jedna žena a jeden muž);

 • Päť členov miestneho zastupiteľstva na návrh frakcií zastúpených v zastupiteľstve;

 • Traja členovia miestneho úradu (každá politická strana zastúpená v miestnom úrade nominuje jedného člena).

Skupinu stálych členov s poradným hlasom tvorí:

 • Jedna/jeden zástupkyňa/zástupca záujmovej skupiny seniorov na základe návrhu zastúpenia seniorov;

 • Jedna/jeden zástupkyňa/zástupca spomedzi fyzicky znevýhodnených ľudí ma návrh zodpovedajúceho poradného zboru;

 • Jedna/jeden zástupkyňa/zástupca spomedzi ľudí s imigračnou históriou na návrh integračného výboru (nemôžu byť nominovaní miestni poslanci);

 • Jedna/jeden zástupkyňa/zástupca záujmovej skupiny mládeže a detí na návrh miestneho výboru školákov a školáčok;

 • Poverenec miestneho úradu pre otázky zrovnoprávnenia;

 • Spolupracovníci organizačnej služby z úradu správy mestskej časti;

 • Odborne a tematicky zameraní zástupcovia úradov miestnej správy;

 • Vždy jedna/jeden zástupkyňa/zástupca centier miestnych častí a sociálnych kontaktných bodov.

Sprievodný výbor má na spracovanie občianskych návrhov k dispozícii nasledujúce štyri spôsoby:

 • Návrhy, ktoré sa môžu realizovať prostredníctvom Fondu mestských častí sa nasmerujú príslušnej občianskej komisii na posúdenie a schválenie;

 • Návrhy, na ktorých realizáciu miestny úrad nemá kompetencie, sa nasmerujú k úradom, respektíve k organizáciám na spracovanie, respektíve zaujatie stanoviska;

 • Návrhy, ktoré sa môžu uskutočniť v danom rozpočtovom roku, sa odovzdajú miestnemu zastupiteľstvu na prerokovanie a schválenie;

 • Návrhy, ktoré sa nemôžu realizovať v prebiehajúcom rozpočtovom roku, sa posúvajú do procesu hlasovania.

 • Nezávislosť občianskych komisií sa vzhľadom na právomoc rozhodovania sprievodného výboru jeho rozhodnutím neobmedzuje.

Zasadnutia sprievodného výboru sa oznamujú na internete. Na internetových stránkach sa informuje aj o tom, aké témy sa na zasadnutí budú prerokovávať. Prácu sprievodného výboru podporuje a sprevádza kancelária PR organizačnej služby úradu mestskej časti.

Preložil a upravil Peter Nedoroščík

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu I.

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu II.

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu IV.

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu V.

Fotografia: Bergfels

Priemerne (0 Hlasy)