Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu V.

Autor/ka: -

Posledná, tretia časť rámcového dokumentu PR Lichtenberg sa zameriva na proces informovania a zapájania verejnosti s dôrazom na nízkoprahový – teda čo najjednoduchší, prístup verejnosti k procesom PR. Záverečné ustanovenia sa venujú procesom hodnotenia a kontrole prijatých rozhodnutí a realizovaných návrhov.

6. Práca a angažovanie sa verejnosti

Pri vytváraní všetkých materiálov potrebných pre prácu a angažovanie sa verejnosti sa využíva jednotná schéma.

Pri zverejňovaní všetkých druhov dokumentov je záväzné používanie loga PR Lichtenberg.

Kancelária PR v organizačnej službe úradu mestskej časti koordinuje vytváranie informačných materiálov pre PR a internetový prístup.

Pre sprievodne informovanie sa využívajú všetky dostupné, resp. primerané informačné kanály v zmysle stratégie Cross – Media.

6.1 Informačné materiály

Primátor mestskej časti pozýva na začiatku nového cyklu PR náhodne vybrané domácnosti pomerne podľa počtu obyvateľov z každej miestnej časti, aby sa zúčastnili na procese PR Lichtenberg. Toto pozvanie sa realizuje listovou formou.

Na letákoch prispôsobených cieľovým skupinám sa informuje o možnostiach participácie a PR.

Mapy jednotlivých miestnych častí informujú o doteraz zrealizovaných návrhoch a slúžia ako podklad pre prechádzky miestnymi časťami.

6.2 Internet

Portál www.buergerhaushalt-lichtenberg.de je informačnou a diskusnou platformou PR v Lichtenbergu.

K dispozícii sú každoročne aktualizované a štatistickými dátami a faktami obohatené informácie o mestskej časti Lichtenberg a jeho miestnych častiach.

Možnosti participácie v rámci mechanizmu PR sú zrozumiteľne vysvetlené. Krátky text objasňuje na konkrétnych príkladoch, čo môže byť predmetom návrhov pre PR. K požiadavkám, ktoré nie sú predmetom PR, sa ponúkajú zodpovedajúce odkazy.

Nepretržite sa ponúka poskytovanie informácií o aktuálnom stave prebiehajúcich procesov. Tu sa môžu priamo predkladať návrhy, diskutovať o nich a komentovať. Diskutovať je možné aj o všetkých ostatných doručených návrhoch – písomných a aj z diskusií miestnych častí. Online moderovanie zabezpečuje kancelária PR. Dostupné sú aj informácie o procesoch týkajúcich sa jednotlivých návrhov z predošlých rokov.

Koordinátori práce a účasti miestnych častí využívajú vlastné portály (portály miestnych častí) a prepojenie odkazmi na stránku mestskej časti Lichtenberg. Ponúkajú na nich neustále aktualizované informácie o PR s ťažiskom na informácie týkajúce sa danej miestnej časti.

Lichtenbergské prevádzky a firmy, ktoré sa prezentujú aj v atlase miestnych častí, sú povinné informovať o PR prostredníctvom banerov a loga na ich vlastných stránkach a tiež pridaním odkazu na stránku PR. Všetky e-mailové adresy registrované v atlase miestnych častí sa zverejňujú v informačných letákoch o PR.

6.3 Podujatia

Na začiatku každého nového cyklu PR organizujú centrá miestnych častí a sociálne kontaktné miesta informačné kolá, kde sa poskytujú informácie o procese PR a možnostiach participácie. V každej miestnej časti sa uskutočňuje minimálne jedno informačné kolo.

V rámci dialógov miestnych častí sa realizujú podujatia s rôznymi cieľovými skupinami, témami a v rôznych obytných častiach, s cieľom spracovať návrhy pre PR a rozvíjanie miestnych častí (pozri bod 4.4).

Na podujatiach mestskej časti, ktoré majú podobný tematický charakter, sa prezentuje PR a možnosti zapojenia občanov.

V mestskej časti pôsobiace sieťové štruktúry a rôzne grémiá sa majú viac využívať pre získavanie multiplikátorov a zvyšovanie informačnej transparentnosti.

Primerané metódy participácie a spôsoby informovania je potrebné ponúkať najmä cieľovej skupine detí a mládeže.

Na podujatiach zameraných na miestne časti sa prezentuje aj stav realizácie návrhov z predchádzajúceho roka.

Moderovanie, resp. vedenie diskusií kladie počas podujatí dôraz na to, aby sa pri relevantných návrhoch diskutovalo aj o minimálnych potrebách a redukovaní výdavkov vzhľadom na to, že prostriedky, ktoré sú k dispozícii, sú obmedzené.

Dáta o účastníkoch podujatí, ktoré sa týkajú vekovej štruktúry, pohlavia a migračného pozadia, sa štatisticky zaznamenávajú spolu s vypracovanými návrhmi a odovzdávajú kancelárii PR.

6.4 Informovanie a vyúčtovanie

Podstatnou súčasťou procesu PR Lichtenberg je pravidelné a transparentné informovanie. Nejde pritom len o čisté informovanie, ale aj o aktívne zapájanie navrhovateľov nápadov.

Na štvrťročných poradách redakčného tímu sa zúčastňujú aj autori návrhov. Možnosť informovať sa priamo na mieste majú aj iní občania.

Schválený spôsob procesu sa pre všetky doručené návrhy predstavuje verejnosti v primeranej forme.

Doručitelia/ľky návrhov sú priamo informovní/é o procese, resp. výsledku ich návrhu. Týka sa to aj návrhov, ktoré na základe svojho obsahu nespadajú do kompetencií úradu mestskej časti a preto sa v danom prípade posúvajú na kompetentné orgány alebo inštitúcie.

Zasadnutia zastupiteľstva mestskej časti a jeho výborov, na ktorých sa prerokovávajú návrhy PR, sú verejné.

Príslušné sledovacie číslo jednotlivého návrhu možno medzi iným vždy v aktuálnej podobe dohľadať aj na internetovej stránke.

7.1 Prioritné návrhy

O zaobchádzaní s prioritnými návrhmi je potrebné patričným spôsobom informovať:

  • zastupiteľstvo

  • úrad mestskej časti

V takýchto prípadoch je po rozhodnutí zastupiteľstva nutné predovšetkým v prípade odmietnutia predstaviť dôvody.

Úrad mestskej časti názorne vysvetlí, ako a s akými výsledkami uskutočňuje návrhy občanov plánované na schválenie zastupiteľstvom. Prezentácia sa realizuje ako tematicky, tak aj teritoriálne.

7.2 Realizované návrhy

Realizované návrhy je nutné vždy podľa možností označovať, resp. vykazovať priamo na mieste a zaznamenávať v zodpovedajúcich informačných materiálov.

Je žiaduce mediálne informovať o realizovaných návrhoch a odporúčaniach PR. Podporuje to transparentnosť postupov a prispieva k zachovávaniu, resp. zvyšovaniu kvality a kvantity participácie.

Dňa 26. 06. 2012, Berlín – Lichtenberg.

Návrh na prerokovanie Zastupiteľstva mestskej časti Lichtenberg.

Predkladatelia: Frakcie - DIE LINKE, SPD, CDU, PIRATEN Lichtenberg, Buendnis 90/Die Gruenen.

Preložil a upravil Peter Nedoroščík

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu I.

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu II.

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu III.

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu IV.

Fotografia: Little Li

Priemerne (0 Hlasy)