Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Zapojte sa do rozhodovania o vašom meste!

Pozývame vás na verejné fóra participatívneho rozpočtu v Bratislave

Autor/ka: Participatívny rozpočet v Bratislave

Participatívny rozpočet v Bratislave poskytuje priestor občanom a občiankam, aby sa priamo zapojili do diskusie o tom, ako by sa mali využiť prostriedky z mestského rozpočtu. Práve preto jeho organizátori neustále pripravujú verejné zhromaždenia, na ktorých okrem diskusie o verejnom priestore mesta a službách poskytovaných mestom, môžu občania a občianky odovzdať svoje pripomienky, návrhy na mestské projekty a nápady týkajúce sa práve verejného priestoru a služieb mesta. Všetky informácie o participatívnom rozpočte nájdete na stránke pr.bratislava.sk.

Termíny verejných fór:

11. júna 2013 Verejné fórum OpenData je určené všetkým záujemcom o transparentnú a otvorenú samosprávu, ktorá sa realizuje prostredníctvom elektronizácie a sprehľadňovania dát vo forme datasetov na základe požiadaviek a potrieb občanov mesta Bratislava.

13. júna 2013 Verejné fórum Seniori je určené pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o to, čo mesto robí pre seniorov a seniorky. Seniori v rámci participatívneho rozpočtu zriadili Komunitné centrum generácií, ktoré slúži na rozvíjanie komunitných a občianskych aktivít, ako aj na rozvíjanie záujmových  aktivít a medzigeneračnú výmenu.

18. júna 2013 Verejné fórum Zelené mesto je určené všetkým, ktorí chcú prispieť k tomu, aby naše mesto bolo čo najzdravšie, najzelenšie a malo dostatok oddychových zón. Z prostriedkov participatívneho rozpočtu sa doteraz podarilo zabezpečiť obnovenie stromoradia na Račianskej ulici, pomôcť pri zakladaní komunitných záhrad, napríklad pri budovaní prvej komunitnej záhrady v Bratislave - Krasňanský zelovoc, podporiť zriaďovanie komunitných kompostovísk, či umožniť vzdelávanie v oblasti správneho a bezkonfliktného spolužitia so psami – miláčikmi mnohých Bratislavčanov.

20. júna 2013 Verejné fórum Mládež je určené pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o služby mesta poskytované jeho mladým obyvateľom a obyvateľkám. V rámci participatívneho rozpočtu sa z chátrajúceho kina Zora podarilo vybudovať kultúrne a komunitné centrum a otvoriť kvalifikovanú verejnú diskusiu o oživení územia pod mostom Lafranconi.

Spoločný program verejných fór:

14:00 Otvorenie informačného stánku na Primaciálnom námestí (možnosť získať informácie o participatívnom rozpočte, ako aj pridať nápad alebo pripomienky v ankete Burza nápadov).

17:00 Verejná diskusia v Primaciálnom paláci (miestnosť č. 19), ktorá bude ukončená verejným zvažovaním o prioritách pre danú tému.
 
Všetky podnety zozbierané od občanov a občianok budú spracované a odovzdané jednotlivým komisiám mestského zastupiteľstva. Návrhy na mestské projekty sa rozpracujú a zaradia do záverečného hodnotenia, kde budú môcť získať prostriedky z mestského rozpočtu. Svoje nápady môžete odovzdávať aj elektronicky, prostredníctvom ankety Burza nápadov, ktorú nájdete na oficiálnej stránke participatívneho rozpočtu v Bratislave pr.bratislava.sk.

Každý Bratislavčan a každá Bratislavčanka sa ročne podieľa sumou priemerne 480€ z vybraných daní na mestskom rozpočte. Zapojte sa do demokratických diskusií o tom, ako majú byť tieto zdroje využité!

Tešíme sa na vašu účasť.

Priemerne (1 Hlas)