Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Na petržalskom brehu Dunaja pribudlo nové chránené územie

Slávnostné vyhlásenie Chráneného areálu Pečniansky les

Autor/ka: Bratislavské regionálne ochranárske združenie

V zasadačke Výskumného ústavu vodného hospodárstva na nábreží Dunaja s výhľadom na lesy nového Chráneného areálu Pečniansky les sa dnes zišli zástupcovia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava, Mestskej časti Peržalka, Štátnej ochrany prírody SR, rakúskeho Národného parku Donau-Auen, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. a Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ), aby spoločne oslávili výsledok dlhoročného úsilia bratislavských ochranárov o ochranu tohoto vzácneho územia.

Na celom slovenskom úseku Dunaja sa dodnes zachovalo už len niekoľko posledných lokalít pôvodných lužných lesov. Jednou z nich je aj Pečniansky les (známy tiež ako Pečňa) v katastrálnom území mestskej časti Petržalka. Táto lokalita je súčasťou Územia európskeho významu SKÚEV0064 Bratislavské luhy.

Dôvodom vyhlásenia chráneného areálu bolo  zachovanie prírodného bohatstva územia, ako aj typického rázu lužnej krajiny. Nachádzajú sa tu biotopy európskeho významu tvorené najmä lužnými lesmi, ako aj viaceré vzácne druhy živočíchov – žije tu aj najväčší európsky ďateľ – ďateľ čierny, bobor vodný a tiež viaceré druhy netopierov.

Územie súčasne chráni cenné zdroje pitnej vody pre Bratislavu. Chránený areál Pečniansky les bol vyhlásený vyhláškou Krajského úradu životného prostredia v Bratislave  č. 1/2012 z 13. januára 2012, ktorá nadobudla účinnosť 1. februára 2012. Chránený areál s celkovou rozlohou 295,35 ha sa podľa povahy prírodných hodnôt člení na tri zóny so 4., 3., a 2. stupňom ochrany.

Pečniansky les patrí medzi cieľové lokalityprojektu LIFE10 NAT/SK/080 „Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy", ktorý sa pod vedením BROZ začal v januári tohoto roka. Projekt sa zameriava na praktickú ochranu  prírody v  17 územiach európskeho významu priamo v Bratislave a v jej blízkom okolí. Tieto územia sú súčasťou sústavy NATURA 2000, ktorá sa vytvára  vo  všetkých členských krajinách EÚ a ktorej hlavným cieľom je zachovanie najcennejších prírodných biotopov a najviac ohrozených druhov rastlín a živočíchov.

Fotografia: Roberto Verzo

Priemerne (0 Hlasy)