Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Neschváľte zmeny a doplnky územného plánu ZaD 02!

Výzva mestskému zastupiteľstvu

Autor/ka: Bratislava otvorene

Občianski aktivisti a aktivistky iniciatívy Bratislava otvorene (BAO) adresujú dôležité upozornenie poslancom a poslankyniam mestského zastupiteľstva, aby sa nenechali vmanipulovať do ďalšieho schvaľovania zmien a doplnkov č. 2 územného plánu hl. m. SR Bratislavy (ďalej „ZaD 02") na zajtrajšom zasadnutí bez zásadných zmien v tomto dokumente.

BAO poukazuje na názor odborníka prof. Ing. arch. Bohumila Kováča, PhD., vedúceho Ústavu urbanizmu a územného plánovania Fakulty architektúry STU v Bratislave, ktorý opäť listom upozorňuje na vážne vecné nedostatky predloženého návrhu ZaD 02. Súčasne konštatuje nedodržanie formálnych zákonných postupov pri obstarávaní ZaD 02 a zdôrazňuje, že predložený materiál ako celok aj hlasovanie o ňom môže byť nezákonné.

Prof. Kováč v liste kladie veľký dôraz na zmeny, ktoré návrh ZaD 02 predkladá – podľa BAO sú likvidačné z hľadiska rozvoja a života mesta. Fakticky sa menia napr. obývané stabilizované územia na rozvojové, lebo sa ruší limit možného nárastu zastavanosti (v súčasnosti maximálne 15% podlažnej plochy) a nová formulácia je veľmi vágna. Dá sa preto nejednoznačne vysvetľovať i zneužiť na ďalšie (aj výrazné) zahusťovanie súčasnej zástavby. Stabilizované územia predstavujú cca 50% rozlohy mesta – takáto zmena teda zásadne mení hmotnoprávne vzťahy v území v neprospech súčasného stavu.

Tieto zásadné zmeny sú v záväznej textovej časti, kde sa menia a doplňujú funkcie pre jednotlivé kódy tak, že sa napr. ohrozuje zeleň v meste a umožňuje sa výstavba výškových budov v pamiatkovej zóne a je tu skrytých viac prešľapov a hlavne záujmov minulého vedenia magistrátu.

Rozsah zmien a doplnkov v ZaD 02 je taký veľký a zásadný, že si vyžaduje posudzovanie vplyvov v intenciách strategického environmentálneho hodnotenia SEA.

Prof. Kováč upozorňuje tiež na nedodržanie procesnoprávnych hľadísk. ZaD 02 obstaral aj spracoval magistrát ako právnická osoba pod „jednou strechou". V nadväznosti na zákon o verejnom obstarávaní však stavebný zákon v § 2a ods. 1 hovorí, že obstarávateľom a spracovateľom nemôže byť tá istá osoba. Ďalej, ak v rámci pripomienkovacieho konania mesto akceptovalo niektoré pripomienky a čiastočne zmenilo pôvodný návrh ZaD, môže to znamenať, že ostatné subjekty, ktoré sa k nim už nemohli vyjadriť, ostanú v omyle. Nový návrh by sa mal preto opätovne prerokovať. Prof. Kováč upozorňuje aj na skutočnosť, že ak je zastupiteľstvo pripravené hlasovať o zmenách en bloc, bude to právne neprípustné, pretože každá zmena má iný okruh dotknutých a malo by sa o nich hlasovať jednotlivo.

BAO z vyššie uvedených dôvodov žiada, aby zvolení zástupcovia a zástupkyne mestskej samosprávy neodsúhlasili predložený návrh ZaD 02, a navrhli urgentné obstaranie nového územného plánu!

Kontakt na BAO: info@bratislava-otvorene.sk

Priemerne (0 Hlasy)