Manifesto Manifesto

Slovak utopian manifesto

Autor/ka: Utopia

Namiesto vzdušných zámkov slovenská utópia

Naša spoločnosť sa atomizuje a komodifikuje – aspoň tak sa vyjadruje veľká časť sociálnych vedcov. Nech tieto slová znejú akokoľvek komplikovane, ich obsah je jednoduchý. Znamenajú asi toľko, že človek seba a svet chtiac-nechtiac vníma ako tovar a že jeho život, prežívanie a túžby sa izolujú a majú sa stať výlučne jeho vlastnou záležitosťou. Tento trend sa prejavuje vo všetkých aspektoch života, počnúc intimitou a končiac oblasťami, ktoré sa ľudská spoločnosť vo väčšine svojej histórie usilovala viac alebo menej úspešne riešiť kolektívne. Ide predovšetkým o tri riziká, ktorým je vystavený počas svojho života každý jednotlivec: starobu, chorobu a hlúposť. Pre mnoho ľudí sa tak stalo úplnou samozrejmosťou presvedčenie, že zdravie, vzdelanie a opatera v starobe je tovar, ktorý si kúpia a skonzumujú, a že množstvo tohto tovaru nahonobeného počas života je len ich vlastnou zodpovednosťou.

Použiť v tomto kontexte privlastňovacie zámeno „naša", napríklad v slovnom spojení „naša spoločnosť" je nielen nepatričné, ale dokonca aj podozrivé. Do slovníka neslušných výrazov sa postupne dostávajú všetky slová a frázy, ktoré neuprednostňujú trh (komodifikáciu) a špecifickú individuálnu snahu jednotlivca (atomizáciu). Veď už len samotné slovo utópia, utopistický, sa dá preložiť ako nemiestny! Zatiaľ takýto slovník nevznikol – možno len preto, že slovníky nebývajú individuálnym počinom a zostavuje ich kolektív autorov, ale sme presvedčení, že ak vznikne, bude v úvode obsahovať inštrukcie takéhoto typu: Nevarte a nejedzte doma, ničíte pracovné miesta v gastronómii. Nespite doma, pretože budú stagnovať hotelové služby. Nesexujte, ruinujete zábavný (porno) priemysel, čiže umenie. Alebo možno nakoniec aj: Nevychovávajte vlastné deti, poškodzujete tým obchod s adopciami aj obchod s orgánmi. Čo k tomu dodať - tým všetkým bránite univerzálnemu reprezentantovi jedinej možnej ľudskej slobody, ktorej sa aj u nás už zopár rôčkov hovorí "trh".

Jedným z privilegovaných slov tohto slovníka bude určite aj slovo utópia, ktoré už dnes slušný (rozumej: ako tak úspešný a zatiaľ aspoň vo svojich politických presvedčeniach výdatne komodifikovaný a atomizovaný) človek do úst nevezme. A keď ho aj začuje, dá poriadne ostentatívne najavo nechuť a pohŕdanie.

Takže prečo sme si zvolili názov utópia.sk? Práve preto – aspoň sčasti. Podstatnejšie sú však tri iné dôvody. Prvým a asi najpodstatnejším je skutočnosť, že každý človek je vo svojej podstate utopista. Jednou z najdôležitejších ľudských potrieb je predsa dať svojmu životu zmysel. Preto dennodenne vynakladá úsilie o vytvorenie lepšieho sveta, minimálne vo svojich snoch. Pre väčšinu ľudí sa táto snaha našťastie ani zďaleka nekončí zarábaním peňazí a konzumáciou. Mnohí svoje úsilie pretavujú do rozličných aktivít, projektov a združení, ktoré pracujú na vylepšovaní situácie napr. marginalizovaných skupín, chorých a bezbranných ľudí, dbajú a bojujú za ochranu prírody či za skvalitnenie svojho bezprostredného okolia alebo zefektívnenie lokálnych inštitúcií. Aj tieto aktivity a združenia však ovplyvňuje trend, ktorý tlačí na jednotlivcov. Sú atomizované a často sa ohraničujú len na lokálne miesto a konkrétnu činnosť, o ktorej málokto vie a nemôže ju tak podporiť. A taktiež sa musia komodifikovať a svoje aktivity zabaliť ako tovar. To, čo by ich pred týmito vplyvmi mohlo aspoň trochu chrániť a zároveň im dať väčší potenciál, je spoločné miesto, kde by si mohli vymieňať skúsenosti a informácie, získavať novú inšpiráciu a vytvárať širšie koalície pri presadzovaní vlastných cieľov.

A práve tento fakt vedie k druhému dôvodu, prečo sme sa rozhodli pre názov utópia.sk. Toto slovo znamená nemiesto, respektíve miesto, ktoré fyzicky neexistuje. Jedným z našich cieľov a zároveň jednou z prvých aktivít je vytvorenie internetového portálu, čiže virtuálnej entity – (ne)miestom spájajúcim konkrétne miesta a aktivity. Zatiaľ čo prvé utópie vychádzali z predpokladu, že skutočný svet má príliš veľa chýb a preto je nepoužiteľný, my sme presvedčení, že v skutočnom svete je veľa dobrého. Len sa málokedy dostane do centra pozornosti. Zatiaľ čo utopisti vytvárali „lepšie svety" na izolovaných neexistujúcich miestach ako „dokonalé" projekty, my chceme spájať a rozvíjať konkrétne „malé lepšie svety - utópie", ktoré sa realizujú za oknami našich domov – zväčša bez toho, aby sme si ich vôbec všimli.

Tretí dôvod sa opiera o presvedčenie, že tieto malé utópie nemusia fungovať len ako lokálne opravy problémov – ako symptomatologická liečba dnešných chorôb, ale že sa môžu stať návodmi, ktoré jednotlivé problémy pošlú do histórie preto, že im jednoducho budú predchádzať. Ich spájaním a vzájomnou komunikáciou môže vzniknúť nový model spoločnosti ako výsledok úsilia zdola. Naším cieľom nie je dokonalý svet, ale nechceme zostať pri opakovaní vraj definitívnej „múdrosti", že naša spoločnosť síce nie je dokonalá, ale nikto lepšiu nevymyslel (a ani sa vraj vymyslieť nedá). Nechceme len počúvať o vzdušných zámkoch, ktoré sľubujú, že ak našu ekonomiku dáme do rúk zahraničným investorov, budeme prosperovať, a ak našu politiku vložíme do rúk politických strán, budeme demokratickí. Nič z toho sa nenaplnilo a takýmto spôsobom sa ani nenaplní.

Jednoducho a v skratke: Namiesto vzdušných zámkov chceme realizovať slovenskú utópiu.

Našim najväčším politickým problémom nie je Robert Fico či Ivan Mikloš, Smer či SDKÚ. Nie je ním ani nedostatok politickej kultúry alebo akékoľvek iné nedostatky a chybičky krásy, ale samotný politický systém, ktorého logickým dôsledkom je vláda politických strán, ktoré nie sú ničím iným ako biznis projektom pre úzku skupinu zainteresovaných. Preto je nevyhnutné hľadať, vytvárať a realizovať modely lokálnej a priamej demokracie.

Naším najväčším ekonomickým problémom nie sú nadnárodné korporácie, štát ako „zlý vlastník", (ne)dostatok regulácie, či „nenažraní" burzoví makléri, ale samotný ekonomický systém, ktorý uvedené javy odmeňuje a podporuje. Preto je nevyhnutné hľadať, vytvárať a realizovať alternatívne ekonomické modely a štruktúry.

Naším základným cieľom je preto vytvorenie demokratického hnutia zdola, ktoré nemá ambíciu vytvárať ani „slušnejšiu" politickú stranu ani expertnú skupinu smerujúcu k vytvoreniu „lepšej" mocenskej elity. Z týchto dôvodov sa utopia.sk hneď na úvod svojej existencie pokúsi realizovať tieto dva kroky:

A/ Bude fungovať na princípe kooperatívu a bude sa podieľať na procese vytvárania modelu pre IT kooperatív (združenia živnostníkov podnikajúcich v IT oblasti);

B/ Bude realizovať iniciatívu za participatívny rozpočet mesta Bratislava, ktorého cieľom bude zaviazať mestskú samosprávu k umožneniu využiť časť mestského rozpočtu na základe požiadaviek občanov;

Motiváciu a ciele projektu utópia.sk tvoria nasledujúce východiská:

  • Ľudská prirodzenosť je skrz-naskrz utopistická, pretože človek túži dať svojmu životu zmysel a pretvárať seba a svet tak, aby sa z jeho pohľadu stal lepším;
  • Ľudská prirodzenosť je skrz-naskrz spoločenská, pretože človek túži žiť vo vzťahoch, ktoré majú povahu blízkosti, vzájomnosti a intimity. Preto je jednotlivec vždy členom niekoľkých skupín zároveň, na základe ktorých si vytvára vlastný sebaobraz a sebaporozumenie;
  • Ľudská prirodzenosť je skrz-naskrz aktívna a túži po moci. Spôsob, akým sa aktivita a moc realizuje, je vždy daná kultúrou a pravidlami spoločnosti, v ktorej žije. Napriek rôznorodosti týchto pravidiel sa dá s istotou povedať, že človek viac túži po tom, aby bol užitočný a akceptovaný, než aby víťazil a bol prvý;
  • Ľudská prirodzenosť je skrz-naskrz empatická. Schopnosť vciťovať sa spolu so snahou o aktivitu a moc vzbudzujú v človeku túžbu pomáhať a byť solidárny;
  • Ľudská prirodzenosť sa vyznačuje tvorivosťou a vynaliezavosťou, preto človek nevyhnutne k životu potrebuje slobodu, zároveň však nedokáže žiť bez istoty a bezpečia, ktoré si nikdy nedokáže zabezpečiť sám, ale len v spolupráci s inými ľuďmi;
  • Najdôležitejšou ľudskou vlastnosťou je jej neuveriteľne variabilný potenciál, ktorého realizácia v konkrétnom ľudskom živote vždy bezprostredne vyplýva zo životnej skúsenosti jednotlivca a spoločnosti, ktorej je súčasťou. To je najdôležitejší dôvod, prečo sa ľudská prirodzenosť môže „zhovadiť" do rôznorodých nechutných podôb, ktoré sa však vždy vyznačujú nepriateľským postojom a snahou profitovať na úkor iných;

Z nich odvodzujeme nasledujúce princípy:

1. Akákoľvek nadvláda človeka nad človekom je minimálne podozrivá, vo väčšine existujúcich prípadov však neopodstatnená a preto neakceptovateľná.

2. Nerovnosť na základe pohlavia, rasy, etnicity alebo svetonázoru je neprijateľná.

3. Rovnosť šancí nemôže byť len formálnym právom v zákonoch, ale musí byť skutočnosťou pre každého člena spoločnosti.

4. Základnou ľudskou interakciou nie je obchodná transakcia, ale reciprocita, ktorá neočakáva priamu výmenu „tu a teraz", ale v dlhodobom horizonte a neviaže sa priamo na aktérov interakcie.

5. Súťaživosť má svoje miesto aj význam, ale spolupráca je omnoho lepšia.

6. Jednotlivec má práva a hodnotu sám o sebe, avšak človek sa stáva človekom len v rôznorodých vzťahoch s inými ľuďmi. Bez nich slová "právo" a "hodnota" strácajú význam.

7. Základným princípom slobodnej a dlhodobo sa rozvíjajúcej spoločnosti je samospráva, ktorá sa viaže na lokálne komunity a vzťahuje sa nielen na politické, ale aj ekonomické právomoci.

8. Neexistuje nijaký konkrétny politický a ekonomický model, ktorý by bol najlepší a preto všeobecne aplikovateľný, a už vôbec nie násilím. Evolúcia ako hybný mechanizmus života jednoznačne ukazuje, že základom života je rôznorodosť – prežitie ľudstva a vôbec živých organizmov sa bezprostredne viaže na túto vlastnosť.

9. Ekonomický model, ktorý nerešpektuje obnoviteľnosť prírodných zdrojov je neprijateľný.

10. Existujú však princípy, o ktorých sme presvedčení/é, že by sa mohli stať spoločným základom rôznych spoločností a ktoré sme vymenovali vyššie.

Novinky Novinky

Grécky problém očami Gréka

Grécky problém očami Gréka

Som Grék a na Slovensku dlhší čas pracujem. Rozhodol som sa napísať o gréckej kríze, pretože už nevládzem počúvať a čítať iba propagandu. Načrtnem príčiny momentálnej situácie Grécka a pokúsim sa uviesť na správnu mieru, ako to v skutočnosti je s našimi platmi, kto štrajkuje, koho podporuje väčšina Grékov a aký je ich názor na úsporné opatrenia a pôžičku.

utopia.sk

Marihuanou a extázou proti Alzheimerovi a Parkinsonovi

V poslednej dobe sa nazhromaždila závratná hromada dôkazov, že ilegálne rekreačné drogy majú okrem dôkladne overeného zábavného potenciálu aj potenciál medicínsky. Priamo v priebehu výskumu, financovaného protidrogovými inštitúciami, došlo k zaujímavým objavom pozitívnych účinkov marihuany a extázy.

Žijeme v ekonomickej diktatúre

Žijeme v ekonomickej diktatúre

Ako sa Slovák alebo Čech môže zapojiť do diskusie, ktorá udáva tón modernému ľavicovému mysleniu? Je možné začať v našich podmienkach realizovať ekonomickú demokraciu a ako funguje v praxi? Na otázky diskutérov z Klubu Nového slova odpovedá český filozof Marek Hrubec, riaditeľ Centra globálnych štúdií a podpredseda Masarykovej demokratickej akadémie.

Zjednotené transnacionálne republiky

Zjednotené transnacionálne republiky

Zjednotené transnacionálne republiky sú prvou známou „3GO“ (transvládnou organizáciou) – globálnou vládnou ľudovou organizáciou, ktorá sa usiluje o demokratizáciu globalizovaného sveta.

utopia.sk

Kooperatívy krajín Mercosur v ére integrácie II.

„Nehovoríme o Mercosure ako o spoločnom trhu Juhu. Mercosur je pre nás synonymum regionálneho procesu integrácie“, hovorí Daniel Betancur, prezident RECM. „Prečo? Pretože jedným z našich princípov je integrácia, pretože vzťahy medzi kooperatívnymi hnutiami a aj sporadické stretnutia na štátnej úrovni majú svoju kultúru a históriu.“

Kooperatívy krajín Mercosur v ére integrácie I.

Kooperatívy krajín Mercosur v ére integrácie I.

„Mal by prebiehať proces integrácie, proces spolupráce, mal by prebiehať proces posilňovania identít hnutí kooperatívov s ohľadom na to, že sme odlišní a dostatočne to chápeme, pretože hnutia získavajú množstvo identít s rôznymi akcentami podľa toho, z akého sú sektora, z akej sú oblasti a podľa pozitívnej alebo negatívnej charakteristiky svojej verejnej politiky.“

utopia.sk

Radikalizácia neoliberalizmu: prípad Grécko

Špekulatívne útoky na Grécko otvorene ukázali priepastný rozdiel v rámci eurozóny. Na jednej strane stoja krajiny s vysokým exportom a na druhej štáty s výrazným importným prebytkom. Politiku EÚ však neurčuje snaha o zmiernenie tohto štrukturálneho napätia. Zadlženie Grécka vníma skôr ako príležitosť znižovať príjmy a odbúravať sociálny štát. Táto krajina je len začiatkom.

Podporte Arundhati Royovú!

Podporte Arundhati Royovú!

Dvadsiateho deviateho marca 2010 uverejnil indický časopis Outlook esej spisovateľky Arundhati Royovej (známej aj u nás vďaka prekladu bestselleru Boh maličkostí) z jej návštevy indických území oslobodených gerilou vedenou Indickou komunistickou maoistickou stranou. Esej nazvala Pochod so súdruhmi (Walking with the Comrades) a opisuje v nej svoje skúsenosti zo života medzi rôznymi kmeňmi v lesoch v regióne Dandakaranya v strednej Indii, z ktorých mnohí členovia sa vzbúrili proti spoločnostiam ničiacich ich životné prostredie a proti politike indického štátu. Svetoznámej spisovateľke a aktivistke za práva ľudí a prírody v jej vlasti dnes hrozí desať rokov väzenia. Podporiť ju môžete aj vy.

utopia.sk

Portorickí študenti už druhý mesiac štrajkujú

Štrajk, ktorý v apríli tohto roku vyhlásili študenti, profesori, učitelia a zamestnanci Portorickej univerzity (Universidad de Puerto Rico, UPR), naďalej pokračuje. Katedra UNESCO odporučila občianskym organizáciám, študentom, odborom a ďalším zástancom ľudských práv „byť ostražití pred represáliami zo strany vlády“, ktorá volí tvrdú ruku, vyhrážanie a ozbrojené policajné zásahy voči študentom.

utopia.sk

Narkopolitika, tajomstvo kolumbijských volieb

Kolumbijské prezidentské voľby sa 30. mája skončili „prekvapením“: kandidáti blízki prezidentovi Álvarovi Uribemu sa v hlasovaní prestrieľali vysoko. Prezidentský kandidát zo strany Partido de la U, Juan Manuel Santos, ktorý by podľa výskumov získal 37,5 percent hlasov, napokon dostal takmer o desať percent viac. Kandidát Germán Vargas zo strany Cambio Radical (Radikálna zmena) prakticky strojnásobil predpokladaný zisk 3,8 percenta. Nepotvrdilo sa nič z toho, čo relevantné výskumy verejnej mienky predpokladali a odborníci sa teraz pretekajú v rôznych interpretáciách. Nezaznamenal som však žiadnu, ktorá by spomenula jav, ktorý možno najväčšmi ovplyvnil výsledky volieb: narkopolitiku.