Manifesto Manifesto

Slovak utopian manifesto

Autor/ka: Utopia

Namiesto vzdušných zámkov slovenská utópia

Naša spoločnosť sa atomizuje a komodifikuje – aspoň tak sa vyjadruje veľká časť sociálnych vedcov. Nech tieto slová znejú akokoľvek komplikovane, ich obsah je jednoduchý. Znamenajú asi toľko, že človek seba a svet chtiac-nechtiac vníma ako tovar a že jeho život, prežívanie a túžby sa izolujú a majú sa stať výlučne jeho vlastnou záležitosťou. Tento trend sa prejavuje vo všetkých aspektoch života, počnúc intimitou a končiac oblasťami, ktoré sa ľudská spoločnosť vo väčšine svojej histórie usilovala viac alebo menej úspešne riešiť kolektívne. Ide predovšetkým o tri riziká, ktorým je vystavený počas svojho života každý jednotlivec: starobu, chorobu a hlúposť. Pre mnoho ľudí sa tak stalo úplnou samozrejmosťou presvedčenie, že zdravie, vzdelanie a opatera v starobe je tovar, ktorý si kúpia a skonzumujú, a že množstvo tohto tovaru nahonobeného počas života je len ich vlastnou zodpovednosťou.

Použiť v tomto kontexte privlastňovacie zámeno „naša", napríklad v slovnom spojení „naša spoločnosť" je nielen nepatričné, ale dokonca aj podozrivé. Do slovníka neslušných výrazov sa postupne dostávajú všetky slová a frázy, ktoré neuprednostňujú trh (komodifikáciu) a špecifickú individuálnu snahu jednotlivca (atomizáciu). Veď už len samotné slovo utópia, utopistický, sa dá preložiť ako nemiestny! Zatiaľ takýto slovník nevznikol – možno len preto, že slovníky nebývajú individuálnym počinom a zostavuje ich kolektív autorov, ale sme presvedčení, že ak vznikne, bude v úvode obsahovať inštrukcie takéhoto typu: Nevarte a nejedzte doma, ničíte pracovné miesta v gastronómii. Nespite doma, pretože budú stagnovať hotelové služby. Nesexujte, ruinujete zábavný (porno) priemysel, čiže umenie. Alebo možno nakoniec aj: Nevychovávajte vlastné deti, poškodzujete tým obchod s adopciami aj obchod s orgánmi. Čo k tomu dodať - tým všetkým bránite univerzálnemu reprezentantovi jedinej možnej ľudskej slobody, ktorej sa aj u nás už zopár rôčkov hovorí "trh".

Jedným z privilegovaných slov tohto slovníka bude určite aj slovo utópia, ktoré už dnes slušný (rozumej: ako tak úspešný a zatiaľ aspoň vo svojich politických presvedčeniach výdatne komodifikovaný a atomizovaný) človek do úst nevezme. A keď ho aj začuje, dá poriadne ostentatívne najavo nechuť a pohŕdanie.

Takže prečo sme si zvolili názov utópia.sk? Práve preto – aspoň sčasti. Podstatnejšie sú však tri iné dôvody. Prvým a asi najpodstatnejším je skutočnosť, že každý človek je vo svojej podstate utopista. Jednou z najdôležitejších ľudských potrieb je predsa dať svojmu životu zmysel. Preto dennodenne vynakladá úsilie o vytvorenie lepšieho sveta, minimálne vo svojich snoch. Pre väčšinu ľudí sa táto snaha našťastie ani zďaleka nekončí zarábaním peňazí a konzumáciou. Mnohí svoje úsilie pretavujú do rozličných aktivít, projektov a združení, ktoré pracujú na vylepšovaní situácie napr. marginalizovaných skupín, chorých a bezbranných ľudí, dbajú a bojujú za ochranu prírody či za skvalitnenie svojho bezprostredného okolia alebo zefektívnenie lokálnych inštitúcií. Aj tieto aktivity a združenia však ovplyvňuje trend, ktorý tlačí na jednotlivcov. Sú atomizované a často sa ohraničujú len na lokálne miesto a konkrétnu činnosť, o ktorej málokto vie a nemôže ju tak podporiť. A taktiež sa musia komodifikovať a svoje aktivity zabaliť ako tovar. To, čo by ich pred týmito vplyvmi mohlo aspoň trochu chrániť a zároveň im dať väčší potenciál, je spoločné miesto, kde by si mohli vymieňať skúsenosti a informácie, získavať novú inšpiráciu a vytvárať širšie koalície pri presadzovaní vlastných cieľov.

A práve tento fakt vedie k druhému dôvodu, prečo sme sa rozhodli pre názov utópia.sk. Toto slovo znamená nemiesto, respektíve miesto, ktoré fyzicky neexistuje. Jedným z našich cieľov a zároveň jednou z prvých aktivít je vytvorenie internetového portálu, čiže virtuálnej entity – (ne)miestom spájajúcim konkrétne miesta a aktivity. Zatiaľ čo prvé utópie vychádzali z predpokladu, že skutočný svet má príliš veľa chýb a preto je nepoužiteľný, my sme presvedčení, že v skutočnom svete je veľa dobrého. Len sa málokedy dostane do centra pozornosti. Zatiaľ čo utopisti vytvárali „lepšie svety" na izolovaných neexistujúcich miestach ako „dokonalé" projekty, my chceme spájať a rozvíjať konkrétne „malé lepšie svety - utópie", ktoré sa realizujú za oknami našich domov – zväčša bez toho, aby sme si ich vôbec všimli.

Tretí dôvod sa opiera o presvedčenie, že tieto malé utópie nemusia fungovať len ako lokálne opravy problémov – ako symptomatologická liečba dnešných chorôb, ale že sa môžu stať návodmi, ktoré jednotlivé problémy pošlú do histórie preto, že im jednoducho budú predchádzať. Ich spájaním a vzájomnou komunikáciou môže vzniknúť nový model spoločnosti ako výsledok úsilia zdola. Naším cieľom nie je dokonalý svet, ale nechceme zostať pri opakovaní vraj definitívnej „múdrosti", že naša spoločnosť síce nie je dokonalá, ale nikto lepšiu nevymyslel (a ani sa vraj vymyslieť nedá). Nechceme len počúvať o vzdušných zámkoch, ktoré sľubujú, že ak našu ekonomiku dáme do rúk zahraničným investorov, budeme prosperovať, a ak našu politiku vložíme do rúk politických strán, budeme demokratickí. Nič z toho sa nenaplnilo a takýmto spôsobom sa ani nenaplní.

Jednoducho a v skratke: Namiesto vzdušných zámkov chceme realizovať slovenskú utópiu.

Našim najväčším politickým problémom nie je Robert Fico či Ivan Mikloš, Smer či SDKÚ. Nie je ním ani nedostatok politickej kultúry alebo akékoľvek iné nedostatky a chybičky krásy, ale samotný politický systém, ktorého logickým dôsledkom je vláda politických strán, ktoré nie sú ničím iným ako biznis projektom pre úzku skupinu zainteresovaných. Preto je nevyhnutné hľadať, vytvárať a realizovať modely lokálnej a priamej demokracie.

Naším najväčším ekonomickým problémom nie sú nadnárodné korporácie, štát ako „zlý vlastník", (ne)dostatok regulácie, či „nenažraní" burzoví makléri, ale samotný ekonomický systém, ktorý uvedené javy odmeňuje a podporuje. Preto je nevyhnutné hľadať, vytvárať a realizovať alternatívne ekonomické modely a štruktúry.

Naším základným cieľom je preto vytvorenie demokratického hnutia zdola, ktoré nemá ambíciu vytvárať ani „slušnejšiu" politickú stranu ani expertnú skupinu smerujúcu k vytvoreniu „lepšej" mocenskej elity. Z týchto dôvodov sa utopia.sk hneď na úvod svojej existencie pokúsi realizovať tieto dva kroky:

A/ Bude fungovať na princípe kooperatívu a bude sa podieľať na procese vytvárania modelu pre IT kooperatív (združenia živnostníkov podnikajúcich v IT oblasti);

B/ Bude realizovať iniciatívu za participatívny rozpočet mesta Bratislava, ktorého cieľom bude zaviazať mestskú samosprávu k umožneniu využiť časť mestského rozpočtu na základe požiadaviek občanov;

Motiváciu a ciele projektu utópia.sk tvoria nasledujúce východiská:

  • Ľudská prirodzenosť je skrz-naskrz utopistická, pretože človek túži dať svojmu životu zmysel a pretvárať seba a svet tak, aby sa z jeho pohľadu stal lepším;
  • Ľudská prirodzenosť je skrz-naskrz spoločenská, pretože človek túži žiť vo vzťahoch, ktoré majú povahu blízkosti, vzájomnosti a intimity. Preto je jednotlivec vždy členom niekoľkých skupín zároveň, na základe ktorých si vytvára vlastný sebaobraz a sebaporozumenie;
  • Ľudská prirodzenosť je skrz-naskrz aktívna a túži po moci. Spôsob, akým sa aktivita a moc realizuje, je vždy daná kultúrou a pravidlami spoločnosti, v ktorej žije. Napriek rôznorodosti týchto pravidiel sa dá s istotou povedať, že človek viac túži po tom, aby bol užitočný a akceptovaný, než aby víťazil a bol prvý;
  • Ľudská prirodzenosť je skrz-naskrz empatická. Schopnosť vciťovať sa spolu so snahou o aktivitu a moc vzbudzujú v človeku túžbu pomáhať a byť solidárny;
  • Ľudská prirodzenosť sa vyznačuje tvorivosťou a vynaliezavosťou, preto človek nevyhnutne k životu potrebuje slobodu, zároveň však nedokáže žiť bez istoty a bezpečia, ktoré si nikdy nedokáže zabezpečiť sám, ale len v spolupráci s inými ľuďmi;
  • Najdôležitejšou ľudskou vlastnosťou je jej neuveriteľne variabilný potenciál, ktorého realizácia v konkrétnom ľudskom živote vždy bezprostredne vyplýva zo životnej skúsenosti jednotlivca a spoločnosti, ktorej je súčasťou. To je najdôležitejší dôvod, prečo sa ľudská prirodzenosť môže „zhovadiť" do rôznorodých nechutných podôb, ktoré sa však vždy vyznačujú nepriateľským postojom a snahou profitovať na úkor iných;

Z nich odvodzujeme nasledujúce princípy:

1. Akákoľvek nadvláda človeka nad človekom je minimálne podozrivá, vo väčšine existujúcich prípadov však neopodstatnená a preto neakceptovateľná.

2. Nerovnosť na základe pohlavia, rasy, etnicity alebo svetonázoru je neprijateľná.

3. Rovnosť šancí nemôže byť len formálnym právom v zákonoch, ale musí byť skutočnosťou pre každého člena spoločnosti.

4. Základnou ľudskou interakciou nie je obchodná transakcia, ale reciprocita, ktorá neočakáva priamu výmenu „tu a teraz", ale v dlhodobom horizonte a neviaže sa priamo na aktérov interakcie.

5. Súťaživosť má svoje miesto aj význam, ale spolupráca je omnoho lepšia.

6. Jednotlivec má práva a hodnotu sám o sebe, avšak človek sa stáva človekom len v rôznorodých vzťahoch s inými ľuďmi. Bez nich slová "právo" a "hodnota" strácajú význam.

7. Základným princípom slobodnej a dlhodobo sa rozvíjajúcej spoločnosti je samospráva, ktorá sa viaže na lokálne komunity a vzťahuje sa nielen na politické, ale aj ekonomické právomoci.

8. Neexistuje nijaký konkrétny politický a ekonomický model, ktorý by bol najlepší a preto všeobecne aplikovateľný, a už vôbec nie násilím. Evolúcia ako hybný mechanizmus života jednoznačne ukazuje, že základom života je rôznorodosť – prežitie ľudstva a vôbec živých organizmov sa bezprostredne viaže na túto vlastnosť.

9. Ekonomický model, ktorý nerešpektuje obnoviteľnosť prírodných zdrojov je neprijateľný.

10. Existujú však princípy, o ktorých sme presvedčení/é, že by sa mohli stať spoločným základom rôznych spoločností a ktoré sme vymenovali vyššie.

Novinky Novinky

Sopka znižuje emisie

Sopka znižuje emisie

Populárna islandská sopkav oblasti ľadovca Eyjafalla pôsobila v apríli veľmi efektívne  na znižovanie emisií CO2 do atmosféry. Napriek tomu, že denne vychrlila približne 150-tisíc ton CO2,  šesťdesiat percentné obmedzenie leteckej prepravy v dôsledku erupcií  znamenalo denné zníženie emisií leteckého priemyslu o 206,465 ton.

Blokáda úradu Monsanta v Holandsku

Blokáda úradu Monsanta v Holandsku

17. mája o šiestej ráno 50 členov skupiny „Roundup Munsanto” (Zatknúť Monsanto) zablokovalo obidve vstupné brány pobočky spoločnosti Monsanto blízko Rotterdamu. Skupina „Roundup Monsanto” chce, aby spoločnosť odišla z trhu so semenami a požaduje ukončenie patentovania semien a živých organizmov. Monsanto a iné agrochemické nadnárodné spoločnosti lobujú u holandskej vlády a Európskej únii za legislatívne zmeny, ktoré by veľkým spoločnostiam uľahčili kontrolu nad trhom so semenami a produkciou potravín.

utopia.sk

Haitskí farmári sa zaviazali spáliť hybridné semená od Monsanta

Výkonný riaditeľ Papajského roľníckeho hnutia (Peasant Movement of Papay), Chavannes Jean-Baptiste v otvorenom liste zo 14. mája označil prísun semien od Monsanta na Haiti za veľmi silný útok na malých roľníkov, farmárov, biodiverzitu a kreolské semená a na pozostatky prírodného prostredia na Haiti”. Skutočnosť, že Monsanto chce darovať 60-tisíc balení semien (475 ton) hybridnej kukurice a zeleniny, niektoré z nich ošetrené vysoko toxickými pesticídmi, nazval „novým zemetrasením”.

utopia.sk

Vzťah ,,militantného" Iránu k jadrovým zbraniam

Na Konferencii OSN o jadrovom odzbrojení navrhol iránsky prezident Mahmúd Ahmadínedžád nasledovné kroky

Queer Nation<br>Sestry, kde ste?

Queer Nation
Sestry, kde ste?

Za neviditeľnosť sme zodpovedné my samy
Svoj ružový trojuholník nosím všade. Keď na verejnosti hovorím o lesbickej láske alebo sexe, nestišujem hlas. To, že som lesba, ľuďom poviem vždy. Nečakám, kým sa ma spýtajú na „priateľa“. Ani im nehovorím, že ich „do toho nič nie je“.

Nerobím to kvôli heteráčkam a heterákom. Väčšina z nich ani nevie, čo ružový trojuholník vôbec znamená. Väčšine je úplne jedno, či sa so svojou priateľkou ľúbime alebo sa na ulici pohádame. Je jedno, čo robíme, väčšina nás aj tak nezbadá. To, čo robím, robím preto, aby som sa spojila s ďalšími lesbami. To, čo robím, robím preto, lebo nechcem, aby ma lesby považovali za heteráčku. Som outovaná, vždy a všade, lebo sa chcem spojiť s vami. Možno si ma všimnete, začneme sa rozprávať, možno sa spriatelíme. Možno nepoviete ani slovo, no naše oči sa stretnú a predstavím si vás nahé, spotené, s otvorenými ústami, v záklone, predstavím si, ako sa milujeme. A budeme šťastné, že na svete nie sme samy. Budeme šťastné, lebo sme sa našli, bez slova, hoci aj na chvíľu.

Nech nás zbadajú

Nech nás zbadajú

Niech nas zobacza (Nech nás zbadajú) bol projekt, ktorý v roku 2003 zorganizovala Kampania przecziw homofobii (Kampaň proti homofóbii) v Poľsku. Na tridsiatich fotografiách Karoliny Berguły bolo akoby na pokojnej a bežnej zimnej prechádzke zachytených 15 lesbických a 15 gejských párov, ktoré sa držia za ruky. Fotografie vystavené v galerijných priestoroch vo viacerých poľských mestách, sprevádzané širšou spoločenskou kampaňou, mali konfrontovať verejnosť s faktom teplých partnerstiev, túžob, s faktom teplej identity.

 

 

utopia.sk

Dúhový PRIDE Bratislava, 22. máj 2010!
Dve pesničky na najbližšiu sobotu

Možno to nie je bohvieaký aktivizmus – natočiť video k pesničke Lily Allen, naprázdno otvárať ústa, mykať hlavou, strihať nohami, jednoducho, predvádzať sa v amatérskom hudobnom klipe. A možno je. Podobne ako v poľskej kampani Nech nás zbadajú, aj v klipe, ktorí natočili priaznivkyne a priaznivci záhrebského pochodu hrdosti, ide o vystúpenie z neviditeľnosti, verejný coming out. Myslím, že pre ľudí, ktorí v klipe účinkujú, pre ich rodiny a známych, to znamená veľa.

utopia.sk

Teplé linky

Si lesba a ešte nemáš svoju vizitku? Stiahni si túto: „Práve ste sa rozprávali s lesbou. Okrem mňa je tu ešte 99 999 našich.“

utopia.sk

Vo Venezuele predstavili zamestnaneckú samosprávu v spoločnostiach surovinového priemyslu

Pätnásteho mája prezident Hugo Chávez uviedol do úradu riaditeľov štátom vlastnených spoločností, ktoré tvoria Venezuelskú korporáciu Guayany (CVG). Vybrali ich pracovné skupiny zamestnancov a ratifikoval prezident. Chávez tiež ohlásil viacero opatrení, medzi nimi niekoľko znárodnení a postupov na elimináciu outsourcingu, ktoré majú napomôcť k ďalšej implementácii Plánu socialistická Guayana.

utopia.sk

Hnev v „hrdzavom páse"

Osemnásteho februára narazil 53- ročný počítačový technik Joe Stack svojím malým lietadlom do budovy v Austine v štáte Texas a zasiahol úrad daňovej služby (IRS). Spáchal samovraždu, pričom jednu osobu zabil a ďalšie zranil.