Manifesto Manifesto

Slovak utopian manifesto

Autor/ka: Utopia

Namiesto vzdušných zámkov slovenská utópia

Naša spoločnosť sa atomizuje a komodifikuje – aspoň tak sa vyjadruje veľká časť sociálnych vedcov. Nech tieto slová znejú akokoľvek komplikovane, ich obsah je jednoduchý. Znamenajú asi toľko, že človek seba a svet chtiac-nechtiac vníma ako tovar a že jeho život, prežívanie a túžby sa izolujú a majú sa stať výlučne jeho vlastnou záležitosťou. Tento trend sa prejavuje vo všetkých aspektoch života, počnúc intimitou a končiac oblasťami, ktoré sa ľudská spoločnosť vo väčšine svojej histórie usilovala viac alebo menej úspešne riešiť kolektívne. Ide predovšetkým o tri riziká, ktorým je vystavený počas svojho života každý jednotlivec: starobu, chorobu a hlúposť. Pre mnoho ľudí sa tak stalo úplnou samozrejmosťou presvedčenie, že zdravie, vzdelanie a opatera v starobe je tovar, ktorý si kúpia a skonzumujú, a že množstvo tohto tovaru nahonobeného počas života je len ich vlastnou zodpovednosťou.

Použiť v tomto kontexte privlastňovacie zámeno „naša", napríklad v slovnom spojení „naša spoločnosť" je nielen nepatričné, ale dokonca aj podozrivé. Do slovníka neslušných výrazov sa postupne dostávajú všetky slová a frázy, ktoré neuprednostňujú trh (komodifikáciu) a špecifickú individuálnu snahu jednotlivca (atomizáciu). Veď už len samotné slovo utópia, utopistický, sa dá preložiť ako nemiestny! Zatiaľ takýto slovník nevznikol – možno len preto, že slovníky nebývajú individuálnym počinom a zostavuje ich kolektív autorov, ale sme presvedčení, že ak vznikne, bude v úvode obsahovať inštrukcie takéhoto typu: Nevarte a nejedzte doma, ničíte pracovné miesta v gastronómii. Nespite doma, pretože budú stagnovať hotelové služby. Nesexujte, ruinujete zábavný (porno) priemysel, čiže umenie. Alebo možno nakoniec aj: Nevychovávajte vlastné deti, poškodzujete tým obchod s adopciami aj obchod s orgánmi. Čo k tomu dodať - tým všetkým bránite univerzálnemu reprezentantovi jedinej možnej ľudskej slobody, ktorej sa aj u nás už zopár rôčkov hovorí "trh".

Jedným z privilegovaných slov tohto slovníka bude určite aj slovo utópia, ktoré už dnes slušný (rozumej: ako tak úspešný a zatiaľ aspoň vo svojich politických presvedčeniach výdatne komodifikovaný a atomizovaný) človek do úst nevezme. A keď ho aj začuje, dá poriadne ostentatívne najavo nechuť a pohŕdanie.

Takže prečo sme si zvolili názov utópia.sk? Práve preto – aspoň sčasti. Podstatnejšie sú však tri iné dôvody. Prvým a asi najpodstatnejším je skutočnosť, že každý človek je vo svojej podstate utopista. Jednou z najdôležitejších ľudských potrieb je predsa dať svojmu životu zmysel. Preto dennodenne vynakladá úsilie o vytvorenie lepšieho sveta, minimálne vo svojich snoch. Pre väčšinu ľudí sa táto snaha našťastie ani zďaleka nekončí zarábaním peňazí a konzumáciou. Mnohí svoje úsilie pretavujú do rozličných aktivít, projektov a združení, ktoré pracujú na vylepšovaní situácie napr. marginalizovaných skupín, chorých a bezbranných ľudí, dbajú a bojujú za ochranu prírody či za skvalitnenie svojho bezprostredného okolia alebo zefektívnenie lokálnych inštitúcií. Aj tieto aktivity a združenia však ovplyvňuje trend, ktorý tlačí na jednotlivcov. Sú atomizované a často sa ohraničujú len na lokálne miesto a konkrétnu činnosť, o ktorej málokto vie a nemôže ju tak podporiť. A taktiež sa musia komodifikovať a svoje aktivity zabaliť ako tovar. To, čo by ich pred týmito vplyvmi mohlo aspoň trochu chrániť a zároveň im dať väčší potenciál, je spoločné miesto, kde by si mohli vymieňať skúsenosti a informácie, získavať novú inšpiráciu a vytvárať širšie koalície pri presadzovaní vlastných cieľov.

A práve tento fakt vedie k druhému dôvodu, prečo sme sa rozhodli pre názov utópia.sk. Toto slovo znamená nemiesto, respektíve miesto, ktoré fyzicky neexistuje. Jedným z našich cieľov a zároveň jednou z prvých aktivít je vytvorenie internetového portálu, čiže virtuálnej entity – (ne)miestom spájajúcim konkrétne miesta a aktivity. Zatiaľ čo prvé utópie vychádzali z predpokladu, že skutočný svet má príliš veľa chýb a preto je nepoužiteľný, my sme presvedčení, že v skutočnom svete je veľa dobrého. Len sa málokedy dostane do centra pozornosti. Zatiaľ čo utopisti vytvárali „lepšie svety" na izolovaných neexistujúcich miestach ako „dokonalé" projekty, my chceme spájať a rozvíjať konkrétne „malé lepšie svety - utópie", ktoré sa realizujú za oknami našich domov – zväčša bez toho, aby sme si ich vôbec všimli.

Tretí dôvod sa opiera o presvedčenie, že tieto malé utópie nemusia fungovať len ako lokálne opravy problémov – ako symptomatologická liečba dnešných chorôb, ale že sa môžu stať návodmi, ktoré jednotlivé problémy pošlú do histórie preto, že im jednoducho budú predchádzať. Ich spájaním a vzájomnou komunikáciou môže vzniknúť nový model spoločnosti ako výsledok úsilia zdola. Naším cieľom nie je dokonalý svet, ale nechceme zostať pri opakovaní vraj definitívnej „múdrosti", že naša spoločnosť síce nie je dokonalá, ale nikto lepšiu nevymyslel (a ani sa vraj vymyslieť nedá). Nechceme len počúvať o vzdušných zámkoch, ktoré sľubujú, že ak našu ekonomiku dáme do rúk zahraničným investorov, budeme prosperovať, a ak našu politiku vložíme do rúk politických strán, budeme demokratickí. Nič z toho sa nenaplnilo a takýmto spôsobom sa ani nenaplní.

Jednoducho a v skratke: Namiesto vzdušných zámkov chceme realizovať slovenskú utópiu.

Našim najväčším politickým problémom nie je Robert Fico či Ivan Mikloš, Smer či SDKÚ. Nie je ním ani nedostatok politickej kultúry alebo akékoľvek iné nedostatky a chybičky krásy, ale samotný politický systém, ktorého logickým dôsledkom je vláda politických strán, ktoré nie sú ničím iným ako biznis projektom pre úzku skupinu zainteresovaných. Preto je nevyhnutné hľadať, vytvárať a realizovať modely lokálnej a priamej demokracie.

Naším najväčším ekonomickým problémom nie sú nadnárodné korporácie, štát ako „zlý vlastník", (ne)dostatok regulácie, či „nenažraní" burzoví makléri, ale samotný ekonomický systém, ktorý uvedené javy odmeňuje a podporuje. Preto je nevyhnutné hľadať, vytvárať a realizovať alternatívne ekonomické modely a štruktúry.

Naším základným cieľom je preto vytvorenie demokratického hnutia zdola, ktoré nemá ambíciu vytvárať ani „slušnejšiu" politickú stranu ani expertnú skupinu smerujúcu k vytvoreniu „lepšej" mocenskej elity. Z týchto dôvodov sa utopia.sk hneď na úvod svojej existencie pokúsi realizovať tieto dva kroky:

A/ Bude fungovať na princípe kooperatívu a bude sa podieľať na procese vytvárania modelu pre IT kooperatív (združenia živnostníkov podnikajúcich v IT oblasti);

B/ Bude realizovať iniciatívu za participatívny rozpočet mesta Bratislava, ktorého cieľom bude zaviazať mestskú samosprávu k umožneniu využiť časť mestského rozpočtu na základe požiadaviek občanov;

Motiváciu a ciele projektu utópia.sk tvoria nasledujúce východiská:

  • Ľudská prirodzenosť je skrz-naskrz utopistická, pretože človek túži dať svojmu životu zmysel a pretvárať seba a svet tak, aby sa z jeho pohľadu stal lepším;
  • Ľudská prirodzenosť je skrz-naskrz spoločenská, pretože človek túži žiť vo vzťahoch, ktoré majú povahu blízkosti, vzájomnosti a intimity. Preto je jednotlivec vždy členom niekoľkých skupín zároveň, na základe ktorých si vytvára vlastný sebaobraz a sebaporozumenie;
  • Ľudská prirodzenosť je skrz-naskrz aktívna a túži po moci. Spôsob, akým sa aktivita a moc realizuje, je vždy daná kultúrou a pravidlami spoločnosti, v ktorej žije. Napriek rôznorodosti týchto pravidiel sa dá s istotou povedať, že človek viac túži po tom, aby bol užitočný a akceptovaný, než aby víťazil a bol prvý;
  • Ľudská prirodzenosť je skrz-naskrz empatická. Schopnosť vciťovať sa spolu so snahou o aktivitu a moc vzbudzujú v človeku túžbu pomáhať a byť solidárny;
  • Ľudská prirodzenosť sa vyznačuje tvorivosťou a vynaliezavosťou, preto človek nevyhnutne k životu potrebuje slobodu, zároveň však nedokáže žiť bez istoty a bezpečia, ktoré si nikdy nedokáže zabezpečiť sám, ale len v spolupráci s inými ľuďmi;
  • Najdôležitejšou ľudskou vlastnosťou je jej neuveriteľne variabilný potenciál, ktorého realizácia v konkrétnom ľudskom živote vždy bezprostredne vyplýva zo životnej skúsenosti jednotlivca a spoločnosti, ktorej je súčasťou. To je najdôležitejší dôvod, prečo sa ľudská prirodzenosť môže „zhovadiť" do rôznorodých nechutných podôb, ktoré sa však vždy vyznačujú nepriateľským postojom a snahou profitovať na úkor iných;

Z nich odvodzujeme nasledujúce princípy:

1. Akákoľvek nadvláda človeka nad človekom je minimálne podozrivá, vo väčšine existujúcich prípadov však neopodstatnená a preto neakceptovateľná.

2. Nerovnosť na základe pohlavia, rasy, etnicity alebo svetonázoru je neprijateľná.

3. Rovnosť šancí nemôže byť len formálnym právom v zákonoch, ale musí byť skutočnosťou pre každého člena spoločnosti.

4. Základnou ľudskou interakciou nie je obchodná transakcia, ale reciprocita, ktorá neočakáva priamu výmenu „tu a teraz", ale v dlhodobom horizonte a neviaže sa priamo na aktérov interakcie.

5. Súťaživosť má svoje miesto aj význam, ale spolupráca je omnoho lepšia.

6. Jednotlivec má práva a hodnotu sám o sebe, avšak človek sa stáva človekom len v rôznorodých vzťahoch s inými ľuďmi. Bez nich slová "právo" a "hodnota" strácajú význam.

7. Základným princípom slobodnej a dlhodobo sa rozvíjajúcej spoločnosti je samospráva, ktorá sa viaže na lokálne komunity a vzťahuje sa nielen na politické, ale aj ekonomické právomoci.

8. Neexistuje nijaký konkrétny politický a ekonomický model, ktorý by bol najlepší a preto všeobecne aplikovateľný, a už vôbec nie násilím. Evolúcia ako hybný mechanizmus života jednoznačne ukazuje, že základom života je rôznorodosť – prežitie ľudstva a vôbec živých organizmov sa bezprostredne viaže na túto vlastnosť.

9. Ekonomický model, ktorý nerešpektuje obnoviteľnosť prírodných zdrojov je neprijateľný.

10. Existujú však princípy, o ktorých sme presvedčení/é, že by sa mohli stať spoločným základom rôznych spoločností a ktoré sme vymenovali vyššie.

Novinky Novinky

Matky z Ituzaingó za životné prostredie

Matky z Ituzaingó za životné prostredie

Tento týždeň sa v Argentíne začína súd o toxických látkach v poľnohospodárstve, ktorý sa stane symbolickým. Jeho protagonistkami a žalobkyňami sú ženy z organizácie Matky z Ituzaingó (Madres de Ituzaingó). Rovnako ako ženy v Matkách z Májového námestia (Madres de Plaza de Mayo) v období vojenskej diktatúry, aj ženy zo štvrte Ituzaingó Anexo v meste Córdoba boli spočiatku označované za „šibnuté". Išlo o prosté ženy, matky, ktoré vystrašili náhle ochorenia detí a okolitých susedov a v roku 2001 začali mať podozrenie, že sa „niečo deje". Poobzerali sa okolo seba a nemuseli dlho uvažovať, čo: žili obklopené sójovými plantážami a chemické postreky prenikali priamo do ich obydlí.

Únik nafty do Dunaja je ďalším argumentom proti ropovodu BSP

Únik nafty do Dunaja je ďalším argumentom proti ropovodu BSP

V súvislosti s aktuálnou ropnou haváriou na Dunaji sieť environmentálnych mimovládnych organizácií Ekofórum upozorňuje na ďalšie rizikové aktivity v tomto citlivom území, napríklad plánovaný ropovod Bratislava-Schwechat Pipeline.

Kolumbia a Guatemala opätovne na prvých miestach v počte vrážd odborárov

Kolumbia a Guatemala opätovne na prvých miestach v počte vrážd odborárov

Medzinárodná konfederácia odborových zväzov (International Trade Union Confederation, ITUC) vo svojom výročnom hodnotení porušovania práv odborových zväzov zo 6. júna 2012 potvrdila, že Latinská Amerika je pre členov odborov aj naďalej najnebezpečnejším miestom na svete, s Kolumbiou na prvom a Guatemalou na druhom mieste.

Fond umeleckej slobody: Alternatíva k autorským právam v dobe internetu

Fond umeleckej slobody: Alternatíva k autorským právam v dobe internetu

Zhrnutie

Inštitúcia autorských práv má svoje korene vo feudálnom systéme. Autorské práva poskytujú stimuly pre kreatívnu činnosť prostredníctvom štátom vynúteného monopolu. Ako každý iný monopol, aj tento systém vedie k veľkej neefektívnosti a vytvára výrazné problémy s vymáhaním práv. Neefektívnosť a problémy s vymožiteľnosťou v internetovom veku dramaticky vzrástli, keďže digitálna technológia umožňuje reprodukciu písomných materiálov, hudby a video záznamov bez dodatočných nákladov.

Fond umeleckej slobody (Artistic Freedom Voucher, ďalej AFV) je alternatívny mechanizmus podpory tvorivej a umeleckej činnosti. Je navrhnutý tak, aby maximalizoval rozsah individuálnej voľby, pričom plne využíva potenciál novej internetovej  technológie.

Kde je homofóbia normou, revolúcia je svojou vlastnou paródiou

Kde je homofóbia normou, revolúcia je svojou vlastnou paródiou

Marxisti aj kresťania, počúvaj ma dobre, budú dovtedy brázdiť svet so scvrknutou riťou, kým neuznajú naše miesto a neakceptujú nás ako spojencov, kým otvorene a priamo nepochopia, že vzťah voči vývoju spoločnosti s nimi zdieľame rovnako citlivo. (Senel Paz: Vlk, les a nový človek)

"Vzťah umelca s jeho prostredím je životne dôležitý pre jeho tvorbu, a  skutočné puto sa takmer vždy diaľkou pretrháva. Väčšina diel spisovateľov, ktorí opustili našu ostrovnú realitu, je poznačená väčšmi nostalgiou ako skutočným duchom ostrova. Umelec môže urobiť niekoľko vecí: môže ťažko prežívať zložitú realitu doma, môže odísť a smútku sa brániť vytváraním inej reality. Môže aj ostať, a v zložitej realite hľadať  spôsob, ako sa vnútorne  vyrovnať so všetkými rozpormi."  Takú odpoveď ponúkol kubánsky spisovateľ Senel Paz redaktorovi istého kubánskeho literárneho časopisu na otázku, aký má názor na takzvanú literatúru diaspóry, čím sa samozrejme myslí tvorba tých, ktorí z Kuby odišli počas svojho života alebo sa už v cudzine narodili. Zároveň tak podal jednoduchú a výstižnú charakteristiku svojho vlastného diela. Našinec sa azda bude s úškrnom pýtať, koľko objektivity si môže dovoliť intelektuál žijúci na Kube v rozhovore pre kubánsky časopis, a môže jeho pôsobivo znejúce slová ľahko spochybniť. Literárna tvorba tohto mimoriadne obľúbeného kubánskeho spisovateľa a scenáristu však podáva verný a presvedčivý obraz autorovho postoja k životu, a to nielen výberom tematiky, ale aj literárnym spôsobom, ktorý si zvolil vo vlastnom, subjektívnom hľadaní  trvalých hodnôt vo svete, ktorého hodnoty sa plynutím času neraz menia.

Ženy v boji proti komodifikácii prírody a života!

Ženy v boji proti komodifikácii prírody a života!

Správa o účasti hnutia Svetový pochod žien (World March of Women, WMW) v procese orientovanom na Občiansky summit ľudí za sociálnu a environmentálnu spravodlivosť: proti komodifikácii života a za obranu ľudí od 15. do 23. júna 2012, ktorý sa uskutočňuje paralelne s Konferenciou OSN Rio+20.

WMW je medzinárodné feministické hnutie spájajúce skupiny a organizácie hnutí zdola (grass-roots) s cieľom odstraňovať najhlbšie príčiny biedy a násilia voči ženám. Bojujeme proti všetkým formám nerovnosti a diskriminácie žien. Naše hodnoty a skutky smerujú k politickým, ekonomickým a sociálnym zmenám. Sústredia sa na rozširovanie solidarity, rovnosť medzi ženami a mužmi, rovnosť medzi samotnými ženami a medzi všetkými ľuďmi; na budovanie rešpektu a uznania rôznorodosti medzi ženami; na znásobovanie našich stratégií a posilňovanie ženskej jednoty a spojenectva s inými progresívnymi sociálnymi hnutiami.

Vykorisťovanie Indonézie: Adidas a Olympijské hry 2012 v Londýne

Vykorisťovanie Indonézie: Adidas a Olympijské hry 2012 v Londýne

Adidas, nemecká spoločnosť zameraná na produkciu športového oblečenia, vyrába rovnošaty pre britský olympijský tím v manufaktúre s lacnou pracovnou silou v meste Tangerang, neďaleko medzinárodného letiska v indonézskom hlavnom meste Jakarte. Podľa odhalení britského denníka Independent tu mladým pracovníčkam vyplácajú 5-tisíc rupií (54 centov dolára) na hodinu počas 65-hodinového pracovného týždňa.

Mariela Castro v USA o LGBT právach na Kube a o sociálnych zápasoch

Mariela Castro v USA o LGBT právach na Kube a o sociálnych zápasoch

Marielu Castro Espínovú prekvapilo, že dostala povolenie na vstup do USA, čo vyvolalo takmer hysterické reakcie medzi anticastrovskými politikmi. Na druhej strane mnohých prekvapuje aj samotná Mariela, dcéra kubánskej revolúcie, svojím moderným a kritickým hlasom, ktorým vyzýva na budúce zápasy proti rôznorodým druhom hegemónie a politiky nanucovania, čím sa má dospieť k emancipovanej spoločnosti dodržiavajúcej všetky druhy práv.

Uvedomelosť hnutia 15M podnecuje rast Etickej banky v Španielsku

Uvedomelosť hnutia 15M podnecuje rast Etickej banky v Španielsku

Coop57, Jak, Fiare či Trocobank sú niektoré z alternatív k tradičným bankám, ktoré u nás rozkvitajú, čiastočne vďaka propagácii projektov hnutím Indignados (Rozhorčení).

Spoločnosť Chiquita čelí obvineniam z mučenia v Kolumbii

Spoločnosť Chiquita čelí obvineniam z mučenia v Kolumbii

Spoločnosť Chiquita, svetový producent banánov, dostala koncom marca predvolanie od federálneho súdu, aby sa dostavila na pojednávanie týkajúce sa jej úlohy vo financovaní pravicových eskadier smrti v Kolumbii. Miestni vidiečania uviedli, že eskadry páchali „náhodné aj cielené násilie výmenou za finančnú podporu a prístup k prístavom spoločnosti za účelom pašovania zbraní a drog". Obvinenia boli vznesené počas procesu, v ktorom bola Chiquita obvinená organizáciou Earth Rights International a právnou firmou zaoberajúcou sa prípadmi so sociálnym a politickým kontextom Cohen Milstein.