OZNAM OZNAM

My, občania mesta Banská Bystrica, starší ako 15 rokov (s trvalým aj prechodným bydliskom v Banskej Bystrici), máme aj v r. 2018 možnosť navrhnúť a rozhodnúť, na čo sa využije čiastka 40 000,- €, vyčlenená na tento účel z rozpočtu nášho mesta.

Cieľom je, aby sme mohli prostredníctvom mechanizmu zvaného "participatívny rozpočet" demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie nášho mesta, samosprávy a komunity.

Budeme tak v rámci nášho mesta môcť:

1. iniciovať inovatívne občianske projekty a služby,

2. navrhovať prioritné témy a

3. spolunavrhovať a hlasovať o investičných návrhoch, tzv. zadaniach - strategických investíciách mesta.

Zámerom je nielen to, aby sme my, ako verejnosť, boli účastní na tvorbe rozpočtu, ale tiež aby sme sa zaujímali a porozumeli mestským mechanizmom a aby nám na investíciách a projektoch, ktoré vyberieme, skutočne záležalo.

Počet návštev Počet návštev

Závery diskusného fóra PR BB 2018 Závery diskusného fóra PR BB 2018

Dňa 5. 12. 2017 sa vo Veľkej sále Mestského úradu v Banskej Bystrici konalo Diskusné fórum participatívneho rozpočtu pre rok 2018. Občania, prítomní na fóre, navrhli a schválili pre rok 2018 5 tematických oblastí, v rámci ktorých bude možné podávať projektové návrhy:

  • Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj
  • Zeleň v meste a verejné priestory
  • Kultúra a umenie (zahŕňa aj projektové návrhy, súvisiace s históriou Mesta)
  • Šport pre všetkých
  • Vzdelávanie

Ak sa chcete zapojiť do participatívneho rozpočtu, stačí mať nápad či podnet, ktorý spracujete do podoby jednoduchého projektu. Ako vypracovať projekt sa dozviete na stretnutiach tematických skupín. Tematické skupiny slúžia ako priestor pre stretávanie sa ľudí, ktorých spája spoločná oblasť záujmu, s cieľom navzájom si pomôcť alebo sa inšpirovať pri tvorbe riešení pre mesto v podobe projektových návrhov.

Ďalej boli účastníkmi diskusného fóra zvolení noví členovia koordinačnej rady pre participtívny rozpočet na rok 2018.

Občania na diskusnom fóre schválili výšku finančej čiastky, o ktorú sa môže v roku 2018 uchádzať 1 projektový návrh pre pokrytie svojich nákladov. Touto čiastkou je suma 4000,- €.

Napokon boli schválené nasledovné dôležité termíny:

Termín na podávanie projektových návrhov na r. 2018: 16. febuára 2018

9. 3. 2018 - Kontrola projektov (KooR, ekonomické oddelenie)
16. 3. 2018 - Stanoviská ÚHA, KPÚ a pod. k projektovým návrhom, u ktorých je takéto stanovisko nutné
19. 3. 2018 - Zverejnenie projektov

27. 3. 2018 - Druhé diskusné fórum

Foto: Magdaléna Bernátová