OZNAM OZNAM

My, občania mesta Banská Bystrica, starší ako 15 rokov (s trvalým aj prechodným bydliskom v Banskej Bystrici), máme aj v r. 2018 možnosť navrhnúť a rozhodnúť, na čo sa využije čiastka 40 000,- €, vyčlenená na tento účel z rozpočtu nášho mesta.

Cieľom je, aby sme mohli prostredníctvom mechanizmu zvaného "participatívny rozpočet" demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie nášho mesta, samosprávy a komunity.

Budeme tak v rámci nášho mesta môcť:

1. iniciovať inovatívne občianske projekty a služby,

2. navrhovať prioritné témy a

3. spolunavrhovať a hlasovať o investičných návrhoch, tzv. zadaniach - strategických investíciách mesta.

Zámerom je nielen to, aby sme my, ako verejnosť, boli účastní na tvorbe rozpočtu, ale tiež aby sme sa zaujímali a porozumeli mestským mechanizmom a aby nám na investíciách a projektoch, ktoré vyberieme, skutočne záležalo.

Počet návštev Počet návštev

Po zozbieraní projektových návrhov v procese participatívneho rozpočtu pokračujeme:

16. 3. 2018 - Stanoviská ÚHA, KPÚ a pod. k projektovým návrhom, u ktorých je takéto stanovisko nutné

19. 3. 2018 - Zverejnenie projektov

27. 3. 2018 - Druhé diskusné fórum (17:00 Veľká sála MsÚ, ul. ČSA 26)

19. 4. 2018 - Ukončenie hlasovania o projektoch

 

POZVÁNKA POZVÁNKA