PR na Slovensku PR na Slovensku

http://utopia.sk/liferay/home - Utopia

http://pr.banm.sk/liferay/home - PR Bratislava Nové Mesto

http://hlohovec.ideasity.sk - PR Hlohovec

http://utopia.sk/liferay/web/trnava-participacia/ - PR Trnava

www.piestany.sk/transparentne/participativny-rozpocet-mesta/ - PR Piešťany

http://pr.levice.eu/liferay/web/levice - PR Levice

www.prievidza.sk/pr/ - PR Prievidza

http://pr.ruzomberok.sk/liferay/ - PR Ružomberok

 

Spriaznené webstránky:

http://participativnirozpocet.cz/ - Participativní rozpočet - portál o participativním rozpočtu

http://www.participativni-rozpocet.cz/ - Participativní rozpočet

http://alternativazdola.cz/liferay/ - Alternativa zdola

http://www.agora-ce.cz/ - Agora Central Europe

http://nerust.wordpress.com/ - Udržitelný nerůst

http://www.transitionnetwork.org/ - Transition Network

Licencia stránok PR BB Licencia stránok PR BB

This material is Open Data

Creative Commons License

Na tieto stránky sa vzťahuje licencia

Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

 

Diskusné fórum participatívneho rozpočtu pre rok 2019 Diskusné fórum participatívneho rozpočtu pre rok 2019

Dňa 13. 12. 2018 sa konalo Diskusné fórum participatívneho rozpočtu pre rok 2019. Jeho účastníci schválili pre rok 2019 4 tematické oblasti, v rámci ktorých bude možné podávať projektové návrhy:

  • Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj
  • Zeleň v meste a verejné priestory
  • Kultúra a umenie (zahŕňa aj projektové návrhy, súvisiace s históriou mesta)
  • Šport a vzdelávanie

Diskusné fórum zvolilo 5 členov novej Koordinačnej rady pre rok 2019:

Lucia Rossová
Katarína Kováčová
Juraj Droppa
Milan Cerovský
Miroslav Šimkovič

Suma, ktorú Mesto Banská Bystrica alokuje pre účely participatívneho rozpočtu v r. 2019 ostane vo výške €40 000; účastníci fóra po diskusii schválili výšku sumy, o ktorú sa môže 1 projektový návrh uchádzať pre pokrytie svojich nákladov: v r. 2019 to bude suma €10 000,-.

Člen Koordinačnej rady PR BB Miroslav Šimkovič informoval účastníkov fóra o tom, že uznesením zo dňa 26. júna 2018 Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu v Štatúte:
V § 9 sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie: "V prípade, že v danom rozpočtovom roku nie sú v rámci druhého diskusného fóra vyčerpané všetky finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu Mesta, je Koordinačná rada oprávnená rozhodnúť o prerozdelení týchto zvyšných financií, avšak výhradne v prospech úspešných návrhov."

Ďalej Miroslav Šimkovič informoval prítomných o plánoch KooR PRBB do budúcnosti, medzi ktoré patrí snaha o zavedenie prvku verejného zvažovania o podaných projektoch ešte pred verejným hlasovaním o nich a o zámere zmeniť proces participatívneho rozpočtu v Banskej Bystrici tak, aby realizácia projektov mohla prebiehať po celý rok. Súčasne by prebiehal zber podnetov a nápadov pre nové projektové návrhy a ich vypracovávanie. Viac informácií o priparvovaných zmenách zverejní KooR PRBB priebežne.

Počas konania diskusného fóra pre r. 2019 prebehla aj krátka diskusia o návrhu Juraja Droppu, aby projektové návrhy nemali limit na realizačné náklady (ten by tvorila len celková suma, vyhradená na účely PR BB); pre r. 2019 účastníci ešte schválili uvedený limit €10 000,- s tým, že návrh J. Droppu môže byť opäť prediskutovaný a po schválení implementovaný ako súčasť plánovaných zmien v procese PR BB.

 

Dôležité termíny:

11. 02. 2019 - Deadline pre podávanie projektových návrhov
Kontrola projektov (KooR, ekonomické oddelenie), stanoviská ÚHA, KPÚ a pod.
11. 03. 2019 - Zverejnenie projektov
25. 03. 2019Verejné zvažovanie o projektových návrhoch
28. 03. 2019 - Druhé diskusné fórum