OZNAM OZNAM

My, občania mesta Banská Bystrica, starší ako 15 rokov (s trvalým aj prechodným bydliskom v Banskej Bystrici), máme každoročne možnosť navrhnúť a rozhodnúť, na čo sa využije čiastka, vyčlenená na tento účel z rozpočtu nášho mesta.

Cieľom je, aby sme mohli prostredníctvom mechanizmu zvaného "participatívny rozpočet" demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie nášho mesta, samosprávy a komunity.

Budeme tak v rámci nášho mesta môcť:

1. iniciovať inovatívne občianske projekty a služby a

2. rozhodovať o tom, ktoré z nich budú v spolupráci s Mestom zrealizované.

Zámerom je nielen to, aby sme my, ako verejnosť, boli účastní na tvorbe rozpočtu, ale tiež aby sme sa zaujímali a porozumeli mestským mechanizmom a aby nám na investíciách a projektoch, ktoré vyberieme, skutočne záležalo.

Novinky Novinky

Späť

Príklad z Nových Sedlic

Nové Sedlice – jak na strategický plán se zapojením veřejnosti

Vedení obce Nové Sedlice na Opavsku mělo díky dřívějšímu grantu Nadace Via pozitivní zkušenost se zapojením veřejnosti do plánování a tvorby zdejšího centrálního veřejného prostranství (Areál soudržnosti). Rozhodli se proto s nastartovanou energií obyvatel pracovat dále a připravit v úzké spolupráci s místními občany strategický plán obce, který by sumarizoval potřeby jejího rozvoje na dlouhodobější období.

Jak tvorba strategického plánu probíhala:

  • Příprava harmonogramu aktivit, který je důležitý pro hladký průběh procesu nejen tvorby strategického plánu, ale také včasného a efektivního zapojení veřejnosti.
  • První plánovací setkání s názvem „Nové Sedlice v našich představách" mělo za cíl s místními obyvateli zmapovat krásná, významná, problematická, nebezpečná místa, zkrátka jak místa, se kterými je třeba něco dělat, tak místa, jejichž funkci a význam je třeba rozvíjet. Vybraná místa byla zanesena do mapy, ale rovněž podrobně charakterizována v písemné podobě.
  • Druhé veřejné setkání na to předchozí navázalo a doplnilo předchozí analýzu do podoby SWOT analýzy a stanovení dlouhodobých cílů rozvoje. V rámci setkání účastníci ve skupinách rozpracovávali některé projektové záměry do větší podrobnosti následných kroků, překážek, hledání partnerů apod.
  • Dotazníkové šetření, které elektronicky nebo v papírové podobě vyplnilo 88 respondentů z řad místních obyvatel, se zaměřilo na ověření stanovených cílů, doplnění informací a určitou mírou kvantifikace názorů s cílem vybrat priority pro strategický plán.
  • Závěrečné setkání s veřejností mělo za cíl prezentovat pracovní verzi strategického plánu, doformulovat vizi obce a prodiskutovat způsob naplňování a aktualizace plánu. Vypracování finálního strategického plánu obce, který vychází z podkladů získaných jak ze všech setkání s veřejností, tak podnětů z dotazníkového šetření i připomínek všech zainteresovaných.

Výsledek?

Výsledkem procesu je strategický plán obce, který shrnuje výsledky analýz, prezentuje vizi obce a také navrhuje 4 programové cíle a 18 rozpracovaných opatření, která jsou seřazena dle priorit. Důležitým vedlejším efektem je to, že setkání se účastnilo vždy zhruba 40-60 obyvatel, kteří měli možnost společně prodiskutovat a vyjádřit se k budoucímu rozvoji obce, na které jim záleží. Výhodou načasování přípravy strategie bylo i to, že na strategický plán navazovala příprava i plánu územního.

Realizátoři: Partnerství o.p.s. založená Nadací Partnerství

Více: www.novesedlice.cz

Autor textu: Martin Nawrath

Prevzaté z: www.paktparticipace.cz

Priemerne (0 Hlasy)


Počet návštev Počet návštev

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

OZNAM

 

Ako preventívne opatrenie proti šíreniu nového Corona vírusu sú stretnutia tematických skupín zrušené do odvolania. Nové termíny stretnutí Koordinačná rada včas oznámi.