OZNAM OZNAM

My, občania mesta Banská Bystrica, starší ako 15 rokov (s trvalým aj prechodným bydliskom v Banskej Bystrici), máme každoročne možnosť navrhnúť a rozhodnúť, na čo sa využije čiastka, vyčlenená na tento účel z rozpočtu nášho mesta.

Cieľom je, aby sme mohli prostredníctvom mechanizmu zvaného "participatívny rozpočet" demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie nášho mesta, samosprávy a komunity.

Budeme tak v rámci nášho mesta môcť:

1. iniciovať inovatívne občianske projekty a služby a

2. rozhodovať o tom, ktoré z nich budú v spolupráci s Mestom zrealizované.

Zámerom je nielen to, aby sme my, ako verejnosť, boli účastní na tvorbe rozpočtu, ale tiež aby sme sa zaujímali a porozumeli mestským mechanizmom a aby nám na investíciách a projektoch, ktoré vyberieme, skutočne záležalo.

Novinky Novinky

Späť

Príklad z Nových Sedlic

Nové Sedlice – jak na strategický plán se zapojením veřejnosti

Vedení obce Nové Sedlice na Opavsku mělo díky dřívějšímu grantu Nadace Via pozitivní zkušenost se zapojením veřejnosti do plánování a tvorby zdejšího centrálního veřejného prostranství (Areál soudržnosti). Rozhodli se proto s nastartovanou energií obyvatel pracovat dále a připravit v úzké spolupráci s místními občany strategický plán obce, který by sumarizoval potřeby jejího rozvoje na dlouhodobější období.

Jak tvorba strategického plánu probíhala:

  • Příprava harmonogramu aktivit, který je důležitý pro hladký průběh procesu nejen tvorby strategického plánu, ale také včasného a efektivního zapojení veřejnosti.
  • První plánovací setkání s názvem „Nové Sedlice v našich představách" mělo za cíl s místními obyvateli zmapovat krásná, významná, problematická, nebezpečná místa, zkrátka jak místa, se kterými je třeba něco dělat, tak místa, jejichž funkci a význam je třeba rozvíjet. Vybraná místa byla zanesena do mapy, ale rovněž podrobně charakterizována v písemné podobě.
  • Druhé veřejné setkání na to předchozí navázalo a doplnilo předchozí analýzu do podoby SWOT analýzy a stanovení dlouhodobých cílů rozvoje. V rámci setkání účastníci ve skupinách rozpracovávali některé projektové záměry do větší podrobnosti následných kroků, překážek, hledání partnerů apod.
  • Dotazníkové šetření, které elektronicky nebo v papírové podobě vyplnilo 88 respondentů z řad místních obyvatel, se zaměřilo na ověření stanovených cílů, doplnění informací a určitou mírou kvantifikace názorů s cílem vybrat priority pro strategický plán.
  • Závěrečné setkání s veřejností mělo za cíl prezentovat pracovní verzi strategického plánu, doformulovat vizi obce a prodiskutovat způsob naplňování a aktualizace plánu. Vypracování finálního strategického plánu obce, který vychází z podkladů získaných jak ze všech setkání s veřejností, tak podnětů z dotazníkového šetření i připomínek všech zainteresovaných.

Výsledek?

Výsledkem procesu je strategický plán obce, který shrnuje výsledky analýz, prezentuje vizi obce a také navrhuje 4 programové cíle a 18 rozpracovaných opatření, která jsou seřazena dle priorit. Důležitým vedlejším efektem je to, že setkání se účastnilo vždy zhruba 40-60 obyvatel, kteří měli možnost společně prodiskutovat a vyjádřit se k budoucímu rozvoji obce, na které jim záleží. Výhodou načasování přípravy strategie bylo i to, že na strategický plán navazovala příprava i plánu územního.

Realizátoři: Partnerství o.p.s. založená Nadací Partnerství

Více: www.novesedlice.cz

Autor textu: Martin Nawrath

Prevzaté z: www.paktparticipace.cz

Priemerne (0 Hlasy)


Počet návštev Počet návštev

Výsledky hlasovania o projektoch Výsledky hlasovania o projektoch

Poradie projektov podľa odovzdaných hlasov:

1. Laskomerské singletraily - Flow trail I.               212
2. Obnova altánkov na Urpínskych serpentínach  210
3. Zo "smetiska" ihrisko                                          157
4. Relax zóna V. etapa                                           142
5. V zdravom tele zdravý duch                               123
6. Areál stálych kontrol v meste a prírode              112
7. TUŠ festival                                                        104
8. Rockscaspe                                                          86
9. Bezbariérová hojdačka Medical Park                   82