Projekt zastavený Projekt zastavený

OZ Utopia ukončilo spoluprácu s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy. Projekt Participatívneho rozpočtu pre Bratislavu bol zastavený z dôvodov, ktoré boli pomenované v otvorenom liste Za funkčný participatívny rozpočet v Bratislave.

OZ Utopia pokračuje v podpore zavádzania participatívnych rozpočtov v SK a CZ mestách. Viac informácií o aktuálnych projektoch je možné nájsť na stránke http://utopia.sk/liferay/projekty.

Výzva Výzva

Za funkčný participatívny rozpočet v Bratislave - otvorený list

Autor/ka: -

Vážený pán primátor, viceprimátorky a viceprimátor, vážené mestské zastupiteľstvo,

 

v júli roku 2011 bol na tlačovej konferencii primátora hlavného mesta Bratislava Milana Ftáčnika a zástupcov občianskeho združenia Utopia spustený pilotný projekt participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave. Utopia o.z. sa stalo odborným garantom zavádzania mechanizmu PR a prevzalo na seba aj časť financovania nákladov na jeho vytvorenie a zavedenie. Na základe výsledkov pilotného projektu poslanci a poslankyne mestského zastupiteľstva v Bratislave vo svojom uznesení z novembra 2011 poverili primátora, aby na participatívny rozpočet vyčlenil prostriedky z rozpočtu mesta. V prospech uznesenia hlasovalo všetkých 37 prítomných a prvý ročník participatívneho rozpočtu sa tak mohol začať.

Odvtedy proces participatívneho rozpočtovania prebehol dvakrát a tretí ročník sa nachádza v poslednej fáze. Vzhľadom k nahromadeným a neriešeným problémom však OZ Utopia nemôže naďalej garantovať úspešný a kvalitný priebeh tohto procesu. Náš záujem je pokračovať v projekte participatívneho rozpočtu pre Bratislavu a stále ho zlepšovať, no to nebude možné, pokiaľ nebudú zo strany orgánov mesta zodpovedané niektoré závažné otázky a vyriešené fundamentálne problémy.

 

Úspešnej aplikácii projektu, s ktorého realizáciou ste súhlasili, bránia nasledovné nedostatky, ktoré sme sa opakovane pokúšali odstrániť, no dodnes sa to, napriek mnohým prísľubom, nepodarilo:

 

Adekvátna suma a spôsob jej vyčlenenia

Participatívny rozpočet je zavedený v mnohých mestách po celom svete a obvykle v ňom občania rozhodujú o prostriedkoch vo výške 1 až 10 percent mestského rozpočtu. Suma vyčlenená na PR v Bratislave je neporovnateľne nižšia a blíži sa skôr objemu prostriedkov, ktoré sú v iných mestách použité len na propagáciu procesu PR a komunikáciu s občanmi. Primátor Milan Ftáčnik pri jeho zavádzaní hovoril o úmysle dostať sa počas tohto volebného obdobia, ktoré sa končí na budúci rok, k sume rovnajúcej sa jednému percentu mestského rozpočtu, čo by boli približne 2 milióny eur. V roku 2013 bolo v Bratislave na PR vyčlenených 46-tisíc eur. Pre úspešný priebeh participácie je tiež nevyhnutné, aby občania a občianky vopred vedeli, o akom objeme financií rozhodujú. Preto je obvyklé, že príslušnú sumu mesto oznámi na začiatku procesu, čo sa v Bratislave nedeje. Na PR nie je potrebné vyčleňovať žiadne prostriedky navyše, jeho zavedenie znamená len zmenu formy prerozdeľovania už existujúcich zdrojov, preto by pri dostatočnej politickej vôli jeho aplikácia nemala spôsobovať žiadne problémy.

 

Propagácia

Pre úspešný priebeh participácie je nevyhnutné, aby čo najviac občanov a občianok vedelo, kedy a ako môžu vstúpiť do procesu. Preto je potrebné vytvoriť a realizovať dlhodobú systematickú komunikačnú stratégiu, ktorá má osloviť čo najširšie spektrum občanov a občianok. Napriek opakovaným požiadavkám zo strany Utopia o.z. a občanov a občianok zapájajúcich sa do procesu PR mesto žiadnu takúto komunikačnú stratégiu nerealizovalo. Pritom je evidentné, že ak existuje dostatočná vôľa, mesto je schopné pripraviť úspešnú kampaň a na rôzne udalosti pritiahnuť množstvo občanov a občianok.

 

Problémy s čerpaním prostriedkov a realizáciou projektov

Napriek tomu, že mestské zastupiteľstvo v mestskom rozpočete vyčlenilo na PR prostriedky, vznikajú problémy s ich čerpaním. Niektoré projekty sa nezrealizovali vôbec, niektoré len čiastočne. V niektorých prípadoch sa vykonala práca, ktorá nebola zaplatená. Aj keď sa situácia v druhom roku čiastočne zlepšila, problémy pretrvávajú a zrejme ani tentokrát sa nepodarí zabezpečiť, aby boli vyčerpané všetky prostriedky schválené pre participatívny rozpočet. Bezproblémová realizácia občianskych projektov je pritom jednou z najdôležitejších podmienok úspešnej participácie. Akékoľvek problémy s realizáciou projektov spôsobujú nedôveryhodnosť procesu a odrádzajú ľudí od zapájania sa. V Bratislave práve preto veľa nespokojných občanov a občianok z procesu PR odišlo, mnohí po tom, ako do práce na PR investovali obrovské množstvo hodín dobrovoľníckej práce vo svojom voľnom čase. Opakovane sme žiadali o zavedenie štandardizovaných a transparentných postupov pre čerpanie prostriedkov, zatiaľ však žiadny z vypracovaných návrhov nebol schválený a aplikovaný.

 

Kvalita a autonómia procesu

Pre úspešný priebeh participácie občanov a občianok na rozhodovaní o prostriedkoch, ktorými ako daňoví poplatníci prispeli do mestského rozpočtu, je potrebné stanoviť jasné pravidlá pre priebeh procesov PR a zabezpečiť ich stabilitu. Občania a občianky na základe pilotného projektu a skúseností z prvého ročníka PR spoločne vytvorili Rámcovú koncepciu participatívneho rozpočtu, ktorá mala tieto pravidlá zaviesť. Dokument bol odovzdaný na posúdenie aj orgánom mesta a väčšina pripomienok, ktoré od primátora a poslancov MsZ vzišli, doň bola zapracovaná. Zásadná nezhoda vznikla pri diskusii o podobe rozhodovacieho procesu a váhe jednotlivých foriem rozhodovania. Veľká časť poslancov a poslankýň MsZ nesúhlasila s tým, aby sa rozhodnutie prijímalo na zhromaždeniach občanov a občianok (tzv. verejných fórach), čo je najbežnejší model rozhodovacieho procesu v PR a jeho kľúčová súčasť. Občania a občianky preto čiastočne akceptovali návrh, aby sa vo výsledku procesu zohľadnilo aj internetové hlasovanie s váhou 20 percent. MsZ sa však ani po tomto ústupku nedokázalo s Rámcovou koncepciu PR stotožniť (http://www.zastupitelstvo.sk/26-bod-Ramcova-koncepcia-participativneho-rozpoctu-pre-Bratislavu.html?vid=69473). K tomu je potrebné dodať, že internetové hlasovanie, na ktorého vyššej váhe MsZ trvalo, nepovažujeme za legitímne, pokiaľ nebude zabezpečené, že každý občan a občianka bude môcť vyplniť len jeden hlasovací formulár. Doteraz sa tak nestalo.

 

Vzhľadom k mnohým nejasnostiam prebiehal proces PR pre rok 2014 s veľkými ťažkosťami. Jeho kvalita tým výrazne utrpela. Teraz je vo svojom závere. Napriek pôvodnej dohode a našim námietkam sa už neuskutoční žiadne verejné fórum a rozhodovanie tak zostane výhradne na problematickom internetovom hlasovaní. S takýmto postupom nemôžeme súhlasiť. Projekt prebieha už vyše dva roky a dodnes sa nepodarilo s orgánmi mesta dohodnúť na viacerých kľúčových prvkoch participatívneho rozpočtu. Situácia sa nezlepšuje. Práve naopak, posledné udalosti ukazujú, že sa z celého procesu môže stať fraška. Namiesto toho, aby sme spoločne hľadali cesty k čo najefektívnejšej podobe občianskej participácie, zápasíme s fundamentálnymi problémami, ktoré ju znemožňujú. Za týchto okolností vlastne vôbec nie je možné hovoriť o tom, že Bratislava zaviedla participatívny rozpočet.

 

Od roku 2011 sa snažíme, aby sa zavedenie participatívneho rozpočtu v Bratislave podarilo. K tomu by sme ale potrebovali jasné signály od orgánov mesta, že projekt, s ktorého realizáciou súhlasili, má naozaj politickú podporu a že návrhy voličov a voličiek a obrovské množstvo dobrovoľnej práce, ktorú pri doterajšej snahe o jeho spustenie vykonali, berú vážne. Inak budeme musieť našu spoluprácu ukončiť.

 

Žiadame vás preto o zvolanie verejného fóra, na ktorom sa zástupcovia orgánov mesta spolu s občanmi a občiankami verejne dohodnú na ďalšom postupe pri zavádzaní participatívneho rozpočtu v Bratislave.

 

Na vedomie:

Primátor mesta Bratislava Milan Ftáčnik,

viceprimátorky a viceprimátor Viera Kimerlingová, Petra Nagyová-Džerengová, Ján Budaj,

všetci poslanci a všetky poslankyne mestského zastupiteľstva v Bratislave.

 

Za Utopia o.z., Koordinačnú radu PR a občanov a občianky zapojených do PR:

 

Peter Vittek,

Peter Nedoroščík,

Gabriel Lachmann,

Eva Riečanská,

Lukáš Bulko,

Martin Jankovič,

Andrej Ďumbala,

Erich Šašinka,

Vladimír Skokňa,

Marta Hrebíčková,

Peter Hanečák,

Filip Rakús,

Zdena Skokňová,

Juraj Melichár,

Martina Krivošová

Novinky Novinky

Späť

Komunitné centrum generácií (Senior – Junior)

Pilotný projekt „Participatívny rozpočet pre Bratislavu"

Projektová dokumentácia

Background

Charta práv starších ľudí
Starší ľudia potrebujú primeranú podporu príjmov aj v starobe, možnosť sebarealizácie - uplatniť sa v slušnom zamestnaní, ak chcú zostať aktívni, a prístup k príslušnej zdravotnej a sociálnej službe, vrátane dlhodobej starostlivosti. Práva zahŕňajú právo na rovnosť v ochrane pred zákonom, právo na vlastný majetok, právo na vzdelanie, právo na prácu a právo na účasť vo vláde. Ochrana práv seniorov im má pomôcť viesť dôstojný a bezpečný život ako rovnocenným členom spoločnosti.

Priority roku 2012:
1. zamestnanosť, 2. zapojenie sa do spoločnosti, 3. zdravie a nezávislý život a 4. medzigeneračná solidarita

Aj na Slovensku sa rozmáha ageizmus, negatívna predstava o starých ľuďoch!
Ageizmus znamená vekovú diskrimináciu, názor o nízkej hodnote a nekompetentnosti staroby, spoločenský predsudok voči starnutiu. Poukazuje na rastúcu nevrlosť mladých ľudí a ľudí v strednom veku voči starším. Prejavuje sa podceňovaním, odmietaním, ba až odporom k starším ľuďom. Starší muži a ženy sú často vystavení zneužívaniu (verbálne, sexuálne, psychické a finančné zneužívanie). Mnohí starší ľudia nemajú ani finančnú ochranu, ako sú dôchodky a iné formy primeraného sociálneho zabezpečenia. Nedostatočné zabezpečenie minimálneho príjmu môže starších ľudí a ich rodiny priviesť do trvalej chudoby. Ageizmus je postoj, ktorý výrazne diskriminuje, podceňuje a odmieta starých jednotlivcov len na základe ich veku/staroby.

Demografický vývoj a jeho výzvy! Zaobchádzať s úctou – kontakty s mladšími ľuďmi
V súvislosti s rýchlym starnutím populácie treba posilniť odpovede spoločnosti adekvátne významu vplyvu demografických zmien a zvýšením medzigeneračnej solidarity pomôcť starším ľuďom žiť život dôstojne. Výkon, uplatňovanie týchto práv umožní starším ľuďom zachovať sebaúctu a žiť v súlade s generáciami na základe rovnosti. Súčasný stav s nedostatočnou legislatívou si vyžaduje nápravu a musí v záujme spravodlivosti dotvoriť tiež potrebné štandardy pre poskytovanie služieb. Dodržiavanie práv starších ľudí. si vyžaduje poskytnúť lepšie základy pre advokáciu, verejnú informovanosť a vzdelávanie o právach starších ľudí. Potrebné je zmeniť zobrazovanie starších ľudí ako príjemcov charity a pomoci a posilniť obraz ako osôb s vedomosťami, životnou múdrosťou a skúsenosťami. Zvýšená úcta k starším ľuďom zlepší vzťahy medzi rôznymi generáciami a upevní súdržnosť spoločnosti. Potrebný je tlak na prijatie politických rozhodnutí, ktoré podporia vekovo citlivé programy; s nadväzným prideľovaním finančných prostriedkov na ich realizáciu. Pre zlepšenie súčasného neutešeného stavu je dôležité zhromaždiť dôkazy diskriminácie (zneužívanie, zanedbávanie, či násilie voči starším ľuďom) a využiť ich aj v právnom konaní a ďalšom legislatívnom procese. Informačné zdroje s príkladmi dobrej praxe a programoch: www.ageuk.org.uk; www.ohchr.org; www.who.int; www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/egm/un.org

Delegáti Valného zhromaždenia EAPN (Európska sieť proti chudobe) sa zhodli na prioritách programu, ktorý požadujú od národných vlád: Sociálny a udržateľný rozvoj a solidaritu pozdvihnúť do čela európskych priorít a z ľudských práv urobiť centrálnu os úsilia v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Požadujú posilňovať reálnu ekonomiku, vrátane podpory sociálnej ekonomiky a komplexného investovania do stratégií pracovného trhu na vytváranie a podporu kvalitného zamestnania a príležitostí pre všetkých. www.eapn.org

1. Anotácia – krátky opis projektu (V krátkosti definujte projekt, rozsah textu približne 1000 znakov.)

V podmienkach „veľkej Bratislavy" sú potreby starších ľudí riešené v jednotlivých mestských častiach na veľmi rôznorodej úrovni, avšak možno tvrdiť, že všade nedostatočne. Ani prijaté právne normy nie sú ešte v súlade s právami deklarovanými ústavou a tiež finančné mechanizmy, a najmä uplatňovaná prax, nezabezpečujú starším ľuďom právo na bezpečnú a dôstojnú starobu. Najmä nedostatok finančných prostriedkov, nedostatok programov aktívneho starnutia a pochybenia úradných inštitúcií (ľudský faktor) je potrebné vykompenzovať aj mobilizáciou vnútorných zdrojov – občianskou participáciou. Projekt chce pomôcť vytvoriť priestor a podmienky pre aktivizáciu občanov min. dvoch generácií a umožniť im vzájomné zbližovanie, pochopenie rolí v spoločnosti, ktoré majú vyústiť do vzájomnej spolupráce a spolutvorbu pri programovaní spoločenských vízií a ich presadzovaní do života. Stály priestor s podmienkami pre spoluprácu generácií a komunít v meste umožní podnety a návrhy potrieb spoločne riešiť a prehlbovať vplyv na zlepšenie kvality života obyvateľov mesta.

2. Problém (Opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality samosprávou už poskytovanej služby, alebo o jej absenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby.)

V súčasnosti je život generácií značne oddelený a prehlbujú sa negatívne vzťahy. Na zhoršovaní sa odzrkadľuje aj rozpad tradičného života rodiny. Kedysi boli spoločenské podujatia, kde sa družne vedeli spolu zabaviť na jednom mieste starí rodičia s deťmi a vnukmi, pravnukmi, prípadne i ďalšími príbuznými bežné (hoci len nedeľné vychádzky do parku, na štadión, amfiteáter apod.).
Dnes takúto klasiku možno zažívajú ešte na vidieku a výnimky. Žiaľ nechýba ani tak idylický obraz ako skutočne spoločensky uznávané ľudské hodnoty, ktoré sa v takýchto spoločenstvách utvárali a upevňovali. Medzi oboma generáciami existuje aj spojivo, ktoré im môže pomôcť nájsť cestu k vzájomnej úcte, spolupráci a nachádzaniu spoločných cieľov pri angažovaní sa na pretváraní a zlepšovaní života súčasnej spoločnosti.
Predpokladáme, že prvotne spoločný cieľ – naplnenie zmyslu vlastného života, v ktorom prioritne každá komunita uznáva spoločné hodnoty – umožní prirodzenou cestou nachádzať vlastné prostriedky na realizáciu a prevzatím rolí jednotlivci i komunity (skupiny seniori a juniori) vytvoria samosprávnu realizačnú dvojgeneračnú komunitu.

3. Východisková situácia (Opíšte na aké aktivity uskutočnené v minulosti má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu má komunita k dispozícii.)

V súčasnosti ako malé komunitné centrá existujú denné centrá seniorov (bývalé kluby dôchodcov), ktoré však iba zmenili názov ale nie predmet činnosti. Roky neúnosný stav spočíva v „uzavretosti" osadenstva, ktoré nevpúšťa do svojho kruhu nových členov, takže starí starnú, vymierajú ale noví členovia nie sú vítaní. Po mnohých pokusoch prelomiť bariéru napokon vznikol Klub Senior v priestoroch Ružinovského domova seniorov, ktorý poskytuje už tretí rok najviac požadovanú službu - vzdelávanie v informačnej gramotnosti (práca na počítači a internete). V ústrety požiadavkám ľudí nad 50 rokov sa začal budovať ako Vzdelávacie, informačné a poradenské centrum, ktoré poriadalo aj osvetovú činnosť, diskusné fóra, tvorivé dielne a pohybové aktivity pod hlavičkou Akadémia seniorov. Po strate priestorov však po roku činnosti ostala iba vzdelávacia činnosť (PC a internet; jazykové konverzácie) a poradenstvo. Narastá záujem seniorov o vzdelávanie a zapojenie sa do verejného života. V Bratislave je viac možností, avšak informácie sú rozptýlené a nesúrodé.
Potreba Komunitného centra, ktoré by zaplnilo funkciu chýbajúcej inštitúcie pre obhajobu reálnych potrieb a práv seniorov i iných komunít a koordinovanie a cieľavedomé monitorovanie objavujúcich sa problémo. Nové výzvy a programové priority nadchádzajúceho roka – Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami (ERAS) 2012, môže centrum v mestskom priestore propagovať a pomôcť iniciovať konkrétne riešenia a implementovať projekty dobrej praxe aj v lokalitách MČ.

4. Predkladateľ a realizátori projektu: Komunita seniori
(Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

1. Jednotlivci – občania seniori, dobrovoľníci ochotní prevziať zodpovednosť za plnenie konkrétnych úloh v dohodnutej oblasti
2. Občianske združenia a neformálne skupiny: dobrovoľníci a manažment MVO
regióny.sk (BA I- SM) – oblasť organizačná, vzdelávacia, poradenská ZKS (9 klubov v BA) – oblasť koordinačná, osvetová, kultúrna, sociálna Živena (BA) – oblasť kultúrna, osvetová JDS (okresné org. BA) – sociálna, záujmová, športová, iná Za rozvoj Dúbravky (BA IV) – sociálna, kultúrna, koordinačná Občan, demokracia a zodpovedmosť (BA) – vzdelávacia, legislatívna Utópia (BA) – vzdelávacia, koordinačná Práca a vzťahy – kampane, poradenstvo Devínska inak - kampane, koordinačná Centrum pre rozvoj regiónov, n.o. – monitoring, prieskum

5. Cieľ (Zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu.)

1. Spolupráca generácií Senior - Junior
- Dosiahne sa zbližovanie dvoch generácií (zamedzenie rastu negatívneho vplyvu ageizmu), následná vyššia efektívnosť vkladaných prostriedkov, zdravší vývoj spoločenských vzťahov, obnova tradičných hodnôt
- Zvýšenie občianskej participácie oboch komunít na riešení vlastných problémov, potrieb a definovaní úloh v spoločnosti, sebarealizácia v prospech vlastných komunít
2. Samospráva fungujúcich komunít zabezpečí
- Zlepšenie spolupráce so samosprávou, štátnou správou, zefektívni sa proces tvorby a plnenia miestnych politík, zlepší sa informovanosť občanov a spätná väzba
- Zvýši sa participácia dobrovoľníckej práce hlavne z komunity seniori, juniori, - efektívnosť ľudských zdrojov

6. Cieľová skupina
(Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)
Seniori
- jednotlivci - organizované skupiny
Juniori
- jednotlivci - organizované skupiny
Spolupracujúce organizácie: samosprávne a štátne, poslanci, MVO, médiá, odborné firmy

7. Pokračovanie projektu
(Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Komunitné centrum sa stane trvalým miestom tvorby a realizácie ďalších nových projektov a riešení aktuálnych problémov občanov a komunít mesta Bratislava.
Bude plniť funkcie: 1. Vzdelávacie: Kurzy; Školenia; Diskusné fóra;
2. Osvetové: Prednášky s diskusiou, Živá knižnica, Kampane,
3. Poradenské: Občianske poradne; Celoživotné učenie
4. Monitorovacie: Monitoring služieb; Spracovanie databáz; Distribúcia informácií
5. Propagačné a administratívne: www.senior.sk, www.senior-help.sk; médiá
6. Organizačné a administratívne: Tvorba vízií, projektov; rozvoj dobrovoľníctva (www.dobrovolnik.sk);

8. Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Harmonogram realizácie
0 – mesiac : Príprava priestorov Komunitného centra– kancelárske zariadenie a vybavenie IKT
1. mesiac
- Vytvorenie realizačného tímu, rozdelenie úloh podľa tematických oblasti - Tvorba harmonogramu aktivít (Rozdelenie služieb v prevádzke KCG ) - Propagácia aktivít KC (propagačná sekcia) v MČ, komunitách, plagátiky - Rozdelenie služieb v prevádzke centra - Vytvorenie projektového tímu (spoločná tvorba projektov a vízií) - -Tvorba vlastnej webstránky, informačné materiály, kampane - Voľba samosprávneho orgánu Komunitného centra (seniori, juniori, iní) - Tvorba organizačného poriadku KGC - Deň otvorených dverí (prijímanie podnetov od širokej verejnosti)
Ďalšie mesiace v roku
- pravidelná denná 7-dňová prevádzka s inováciami v programe, rozširovaním spolupráce – otvorená pre potreby všetkých komunít v participatívnom rozpočte a spolupracujúcim aktivistom a organizáciám

9. Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

Nepoznáme ešte konečnú cenu prenájmu priestorov - Špecifikácia podľa plánovaných aktivít:

Prenájom priestorov; Zriadenie digitálnej .kancelária
Kancelárske zariadenie a vyb.; IKT : 3xPC, notebook, foto/kamera, tlačiareň, multifunkčné zar., iné
5000 € (prenájom YMCA); ostatné z vlastných zdrojov

Vzdelávanie

Kurzy, tréningy, školenia
1. Finančná gramotnosť (Škola rodinnych financii) v MČ/rok
2. IKT gramotnosť (denne KC)/rok
Vlastné zdroje
Osveta
Kampane, diskusie, vl. príručky, informácie, iné
3. Cyklus diskusií v MČ: Burza nápadov občanov (súčasne monitoring a propagácia ERAS –solidarita medz generáciami)/rok
•4.Kampaň proti zneužívaniu seniorov (celoplošne, MČ)/3 mesiace
5. Živé knižnice (1x mesačne – búranie predsudkov, zbližovanie generácií) realizácia v MČ + KC
Spolupráca so samosprávou – MČ

600 € (vrátane poradenstva)

450 €

Poradenstvo

6. Dobrovoľnícke centrum pomoci – poradenstvo a služby Pracovné materiály a pomôcky

Projektová a koordinačná činnosť centra KCG (admin. dokumenttacia, propagacia, info)

7. Tvorba spoločných projektov a vízií www.dobrovolnik.sk (nový) (administrácia a návrh)
Tlač,kopírovanie, služby digitálnej kancelárie, CD/DVD...
500 €

Spoločné prevádzkové náklady pre celoročnú dobrovoľnícku prácu (minimálne požiadavky) a prevádzku Komunitného centra (7 dní režim)
Mhd + stravné lístky - 1500 € internet - 250 € mobil - 360 € pevná linka 360 € toner + cartzridge - 680 € ostatné kanc. potreby - 500 €
3650
SPOLU: 5200 + 5000 = 10200 €
 

Priemerne (0 Hlasy)


Kalendár (pozvánky) Kalendár (pozvánky)

Aktuálne kalendáre sídla

Čo je to participatívny rozpočet? Čo je to participatívny rozpočet?

Participatívny rozpočet je nástroj, ktorý umožňuje občanom a občiankam priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu rozhodovania o prioritách týkajúcich sa jeho mesta či mestskej štvrte.

Proces prebieha po celý rok a je otvorený pre každého, kto má záujem zapojiť sa. Občania a občianky majú možnosť sa pravidelne stretávať v komunitách alebo sa zúčastňovať verejných fór, v ktorých hovoria o problémoch a nedostatkoch v meste a podávajú návrhy na zlepšenie situácie.

V samosprávach, ktoré majú skúsenosť s participatívnym rozpočtom, došlo k výraznému poklesu korupcie, skvalitneniu služieb mesta a zvýšila sa v nich aj občianska angažovanosť a ochota zapájať sa do verejných záležitostí.

Zapojte sa priamo do rozhodovania o tom, ako majú byť použité peniaze z mestského rozpočtu!

Výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2013

Autor/ka: -

Vo štvrtok 7. februára sa v Primaciálnom paláci v Bratislave stretli občania a občianky na verejnom zvažovaní, ktorého cieľom bolo transparentne uzavrieť poslednú časť procesu participatívneho rozpočtu pre rok 2013 pred spustením realizácie občianskych projektov.

Proces participatívneho rozpočtu (PR) pre rok 2013 sa začal v auguste 2012 prípravami na septembrové verené fóra a jeho prvá časť skončila 8. novembra 2012 verejným zvažovaním a internetovou anketou na stránkach hlavného mesta a na sociálnej sieti. Občianky a občania sa do PR mohli zapojiť viacerými spôsobmi odlišujúcimi sa mierou participácie na procese a investovanou aktivitou. Participovať mohol každý, kto mal záujem. Od septembra do novembra sa pravidelne stretávali jednotlivé participatívne komunity PR, kde prebieha systematická práca s kritickými pripomienkami, podnetmi a návrhmi občanov a občianok na priority a projekty komunít. Na konci septembra a začiatku októbra prebehlo šesť verejných fór, ktorých cieľom bolo predstaviť občanom a občiankam projekt participatívneho rozpočtu, štruktúru rozpočtu mesta Bratislava, zozbierať od nich kritické pripomienky k službám a verejnému priestoru mesta a návrhy na ich riešenie, vytvoriť zoznam priorít, ktorými by sa mali jednotlivé participatívne komunity PR prednostne zaoberať a zapojiť čo najviac ďalších záujemkýň a záujemcov do činnosti komunít. Po celý čas bolo možné zapojiť sa prostredníctvom ankety Burza nápadov, či už fyzicky, alebo na internete. 30. októbra 2012 sa uskutočnila verejná prezentácia projektov, na ktorej boli znova širokej verejnosti predstavené všetky priority komunít a projekty vypracované na základe podnetov a nápadov občanov a občianok jednotlivými komunitami. Po prezentácii bola spustená anketa na stránke hlavného mesta a na sociálnej sieti, v ktorej občania a občianky mohli odovzdať hlas projektu podľa vlastných preferencií. 8. novembra sa táto časť procesu PR zavŕšila verejným zvažovaním. Hlasovanie v ankete bolo ukončené a spolu s výsledkami z verejného zvažovania vznikol výsledok, ktorý bol začlenený do procesu schvaľovania rozpočtu mesta pre rok 2013. Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí zobrali na vedomie materiál, ktorý obsahoval tematické priority vytvorené občanmi a občiankami a poradie ich projektov. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) na realizáciu PR namiesto celkovej požadovanej sumy 90 055 € potrebnej na plnú realizáciu všetkých projektov nakoniec vyčlenilo 46 000 €. 

V minulých ročníkoch PR sa ustanovila tradícia, podľa ktorej sa posledným bodom na verejnom zvažovaní stala diskusia o možnej realokácii prostriedkov pre jednotlivé projekty komunít. Cieľom tohto kroku je posilňovať konsezuálnu povahu vereného zvažovania a spoluprácu medzi participujúcimi občanmi a občiankami, pričom podmienkou pre zmysluplnosť akejkoľvek realokácie je vždy realizovateľnosť projektu po úprave rozpočtu. V tomto ročníku prebiehal proces PR v modifikovanej podobe, a preto rozhodnutie MsZ nasledovalo až po tom, ako verejné zvažovanie v novembri 2012 rozhodlo o podobe projektov PR pre rok 2013. Keďže čiastka, ktorú projektom PR odsúhlasilo MsZ bola takmer o polovicu nižšia než navrhovaný celkový rozpočet projektov, vyhradili si občania a občianky právo zvolať po rozhodnutí MsZ o výške prostriedkov vyčlenených na realizáciu projektov komunít ešte jedno verejné zvažovanie, na ktorom sa budú zaoberať realokáciou. Uskutočnilo sa 7. februára 2013. Pri rozhodovaní o realokácii boli pre občanov záväzné priority komunít a poradie projektov tak, ako ich zobralo na vedomie mestské zastupiteľstvo. Predmetom diskusie bola realokácia  prostriedkov, jej zmysluplnosť a evaluácia procesu PR. Občania a občianky sa zhodli na tom, že ďalšie evaluačné verejné zvažovanie sa uskutoční v júni a zaviedli inštitút mimoriadneho verejného zvažovania. Pri diskusii o realokáciách pre rok 2013 občania a občianky nakoniec pridelili projektom komunít nasledovné prostriedky:

Poradie

Názov projektu

Výsledný pomer v % (verejné zvažovanie + hlasovanie)

Rozpočet po realokácii

1.

Kultúrne a komunitné centrum Zora II

8,45 %

13 300 €

2.

Pracovná skupina a katalóg verejných datasetov magistrátu

8,38 %

3 500 €

3.

Zverejnenie vybraných datasetov na základe požiadaviek komunít PR

8,21 %

700 €

4.

Revitalizácia stromoradí pozdĺž cestných komunikácií v Bratislave

8,03 %

8 700 €

5.

Komunitné centrum generácií III

7,86 %

7 000 €

6.

Revitalizácia stanice Bratislava Filiálka

7,82 %

800 €

7.

Outdoorové športoviská

7,57 %

3 000 €

8.

Komunitné záhrady II

7,31 %

2 600 €

9.

Autonómna zóna Lafranconi

6,48 %

1 400 €

10.

SEMAFOR na sídlisku

6,28 %

1 000 €

11.

Krízová linka pomoci III

6,23 %

1 000 €

12.

Zodpovedné spolužitie so psami a vybudovanie rekreačnej zóny pre aktivity so psami

6,22 %

1 600 €

13.

Kompostovanie II

6,10 %

400 €

14.

Letné tábory

5,06 %

1 000 €

 

Fotografia: Wikimedia Commons

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Priebeh verejného zvažovania

Na úvod sa účastníci a účastníčky oboznámili s programom verejného zvažovania a jeho úlohou v procese PR. Následne začala diskusia o kritériách, podľa ktorých sa budú prezentovať a hodnotiť jednotlivé projekty nominované participatívnymi komunitami. Zhromaždenie sa zhodlo na týchto štyroch kritériách:

  • veľkosť cieľovej skupiny a dopad a ňu;

  • zapojenie participatívnych komunít a aktivizácia obyvateľov;

  • efektívnosť využitia financií;

  • prínos projektu pre Participatívny rozpočet.

Verejné zvažovanie pokračovalo predstavením jednotlivých projektov, po ktorom o nich účastníci a účastníci zhromaždenia diskutovali a začali hodnotiť projekty. Na základe hodnotenia vzniklo poradie projektov. V záverečnej fáze diskusie zhromaždenie hľadalo možnosti ako znížiť náklady na projekty bez toho, aby stratili svoj zmysel a stali sa nerealizovateľnými a podporiť ich tak čo najviac. Zvažovanie ukončila reflexia celého procesu a náčrt podoby ďalšieho ročníka PR.

K výsledkom verejného zvažovania sa pričítali výsledky verejného hlasovania, pričom váha verejného zvažovania tvorí 90 percent a hlasovania 10 percent výsledku. Vo verejnom hlasovaní bolo odovzdaných 628 hlasov.

Celkový výsledok participatívneho rozpočtu pre Bratislavu za rok 2012

Názov projektu

Verejné zvažovanie – počet bodov

Percento

Verejné hlasovanie – počet hlasov

Percento

Spolu percent

Pridelená suma - euro

Kultúrne a komunitné centrum ZORA

58

5,97

152

2,37

8,34

13000

Komunitné záhrady v Bratislave

66

6,8

70

1,09

7,89

2375

Komunitné centrum generácií (KCG) II.

68

7

 

34

0,53

 

7,53

5400

Cyklokuchyňa rozbicykluje Bratislavu

65

6,69

19

0,3

6,99

1400

Zelená hliadka II

65

6,69

19

0,3

6,99

3200

Marketing PR a KCG

61

6,28

12

0,19

6,47

1700

Kompostovanie

54

5,56

38

0,59

6,15

2000

Zodpovedné spolužitie so psami v meste

54

5,56

36

0,56

6,12

900

 

Podporené projekty sa budú realizovať od septembra 2012. Nasledujúci ročník participatívneho rozpočtu začne rovnako v septembri verejnými diskusnými fórami. Všetky informácie o priebehu PR, práci jednotlivých komunít, anketách alebo verejných diskusných fórach nájdete na stránke pr.bratislava.sk. Do ktorejkoľvek formy participácie sa môže zapojiť každý občan alebo občianka.

Fotografia: aromano

Pripomenutie pilotného projektu participatívneho rozpočtu Pripomenutie pilotného projektu participatívneho rozpočtu

Priebeh verejného zvažovania a výsledok pilotného projektu participatívneho rozpočtu

Autor/ka: Utopia

V stredu 7. decembra 2011 sa zavŕšil pilotný projekt participatívneho rozpočtu pre Bratislavu realizovaný v spolupráci občianskeho združenia Utopia a mestskej samosprávy. Pilotný projekt sa oficiálne začal v júli minulého roka tlačovou konferenciou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika a zástupcov OZ Utopia. Aktívne zapojilo približne 200 občanov a občianok, ktorí sformovali základy piatich tematických participatívnych komunít. Tie tvoria základnú stavebnú jednotku v procese rozhodovania o rozdelení prostriedkov z rozpočtu samotnými občanmi a občiankami. V prvej fáze prebiehali v jednotlivých komunitách diskusie o kľúčových problémoch mesta a každý účastník mohol podávať návrhy, ktoré by ich pomohli odstrániť či zmierniť. V participatívnom dialógu prebiehajúcom na pravidelných stretnutiach niekoľko mesiacov potom občania a občianky dospeli k dohode o prioritách komunít a na ich základe spracovali niekoľko projektov. Nakoniec každá komunita vybrala dva projekty a dvoch delegátov, ktorí projekty prezentovali a obhajovali vo verejnom zvažovaní na zhromaždení s delegátmi z ostatných komunít.

V úvode facilitátorky vysvetlili, čo je verejné zvažovanie a aký bude jeho priebeh. Potom delegáti a delegátky začali navrhovať kritériá, podľa ktorých budú posudzovať projekty participatívnych komunít. V diskusii následne dospeli k ich konečnej podobe. Neskôr všetci zúčastnení predstavili svoje projekty a začali ich hodnotiť na základe vybraných kritérií.  Z desiatich projektov nakoniec získalo prostriedky na realizáciu sedem. Niektoré nezískali celú sumu, ktorú pôvodne požadovali. Zo 15-tisíc euro, ktoré na realizáciu pilotného projektu participatívneho rozpočtu pre Bratislavu poskytol primátor Bratislavy Milan Ftáčnik, dostali prostriedky nasledujúce projekty: Zelená hliadka, Sadaj na bike, Bike2work, Osadenie pamätných tabúľ pre významných Bratislavčanov a Bratislavčanky , Plavárne pre Bratislavčanov, Komunitné centrum generácií (senior – junior) a Krízová linka pomoci.

Od januára sa začalo s realizáciou vybraných projektov. Prevádzku spustilo Komunitné centrum generácií, ktoré slúži všetkým participatívnym komunitám a záujemcom o účasť na participatívnom rozpočtovaní v Bratislave. Počas každého pracovného dňa v ňom môžete získať informácie o participatívnom rozpočte, realizovaných projektoch a možnostiach, ako sa zapojiť do procesu. Na základe pilotného projektu mestské zastupiteľstvo schválilo participatívny rozpočet ako formu, ktorou je možné rozhodovať o prostriedkoch z mestského rozpočtu. V týchto týždňoch sa začína proces participatívneho rozpočtovania pre tento rok a každý, kto má záujem, sa môže zapojiť. Všetky informácie o realizovaných projektoch a stretnutiach participatívnych komunít nájdete na stránke pr.bratislava.sk.

Víťazné projekty a sumy, ktoré im boli pridelené:

Komunitné centrum generácií - 6000 €

Zelená hliadka - 3400 €

Pamätné tabule významným Bratislavčanom a Bratislavčankám - 2200 €

Plavárne pre Bratislavčanov - 600 €

Sadaj na Bike - 500 €

Bike 2 Work - 600 €

Krízová linka pomoci - 1700 €

Ako sa zapojiť Ako sa zapojiť

Najjednoduchší spôsob predstavuje vytvorenie si účtu a prihlásenie sa do jednej z participatívnych komunít, alebo len napísanie odkazu prostredníctvom burzy nápadov v diskusných skupinách na stránke pr.bratislava.sk. Môžete nám napísať, čo vás trápi, alebo aké vidíte možné riešenia.

Ak by ste radi zapojili intenzívnejšie, alebo ste zvedaví, ako v tejto chvíli celý proces prebieha, príďte nás navštíviť do Komunitného centra generácií na Karpatskej ulici v budove YMCA, v ktorom sa pravidelne stretávajú jednotlivé participatívne komunity. Do ich činnosti sa môže zapojiť každý, kto má záujem.

V tomto roku chystáme aj verejné fóra a internetové hlasovania o ťažiskových problémoch Bratislavy a o podpore projektov participatívnych komunít. Všetky informácie budú postupne zverejňované na tejto stránke.

Ďalšie informácie a kontakt Ďalšie informácie a kontakt

O aktuálnej činnosti participatívnych komunít a ďalších udalostiach sa môžete dočítať na stránke Komunitného centra generácií, sledovaním sekcie Novinky na tejto stránke alebo sledovaním stránok jednotlivých tematických participatívnych komunít.

O mechanizme participatívneho rozpočtu, o zahraničných príkladoch a o rôznych formách participácie sa dozviete viac na stránke: www.utopia.sk

V anglickom jazyku nájdete množstvo informácií z celého sveta na stránke: www.participedia.net

Ak chcete vedieť ešte viac, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: utopia@utopia.sk