Projekt zastavený Projekt zastavený

OZ Utopia ukončilo spoluprácu s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy. Projekt Participatívneho rozpočtu pre Bratislavu bol zastavený z dôvodov, ktoré boli pomenované v otvorenom liste Za funkčný participatívny rozpočet v Bratislave.

OZ Utopia pokračuje v podpore zavádzania participatívnych rozpočtov v SK a CZ mestách. Viac informácií o aktuálnych projektoch je možné nájsť na stránke http://utopia.sk/liferay/projekty.

Výzva Výzva

Za funkčný participatívny rozpočet v Bratislave - otvorený list

Autor/ka: -

Vážený pán primátor, viceprimátorky a viceprimátor, vážené mestské zastupiteľstvo,

 

v júli roku 2011 bol na tlačovej konferencii primátora hlavného mesta Bratislava Milana Ftáčnika a zástupcov občianskeho združenia Utopia spustený pilotný projekt participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave. Utopia o.z. sa stalo odborným garantom zavádzania mechanizmu PR a prevzalo na seba aj časť financovania nákladov na jeho vytvorenie a zavedenie. Na základe výsledkov pilotného projektu poslanci a poslankyne mestského zastupiteľstva v Bratislave vo svojom uznesení z novembra 2011 poverili primátora, aby na participatívny rozpočet vyčlenil prostriedky z rozpočtu mesta. V prospech uznesenia hlasovalo všetkých 37 prítomných a prvý ročník participatívneho rozpočtu sa tak mohol začať.

Odvtedy proces participatívneho rozpočtovania prebehol dvakrát a tretí ročník sa nachádza v poslednej fáze. Vzhľadom k nahromadeným a neriešeným problémom však OZ Utopia nemôže naďalej garantovať úspešný a kvalitný priebeh tohto procesu. Náš záujem je pokračovať v projekte participatívneho rozpočtu pre Bratislavu a stále ho zlepšovať, no to nebude možné, pokiaľ nebudú zo strany orgánov mesta zodpovedané niektoré závažné otázky a vyriešené fundamentálne problémy.

 

Úspešnej aplikácii projektu, s ktorého realizáciou ste súhlasili, bránia nasledovné nedostatky, ktoré sme sa opakovane pokúšali odstrániť, no dodnes sa to, napriek mnohým prísľubom, nepodarilo:

 

Adekvátna suma a spôsob jej vyčlenenia

Participatívny rozpočet je zavedený v mnohých mestách po celom svete a obvykle v ňom občania rozhodujú o prostriedkoch vo výške 1 až 10 percent mestského rozpočtu. Suma vyčlenená na PR v Bratislave je neporovnateľne nižšia a blíži sa skôr objemu prostriedkov, ktoré sú v iných mestách použité len na propagáciu procesu PR a komunikáciu s občanmi. Primátor Milan Ftáčnik pri jeho zavádzaní hovoril o úmysle dostať sa počas tohto volebného obdobia, ktoré sa končí na budúci rok, k sume rovnajúcej sa jednému percentu mestského rozpočtu, čo by boli približne 2 milióny eur. V roku 2013 bolo v Bratislave na PR vyčlenených 46-tisíc eur. Pre úspešný priebeh participácie je tiež nevyhnutné, aby občania a občianky vopred vedeli, o akom objeme financií rozhodujú. Preto je obvyklé, že príslušnú sumu mesto oznámi na začiatku procesu, čo sa v Bratislave nedeje. Na PR nie je potrebné vyčleňovať žiadne prostriedky navyše, jeho zavedenie znamená len zmenu formy prerozdeľovania už existujúcich zdrojov, preto by pri dostatočnej politickej vôli jeho aplikácia nemala spôsobovať žiadne problémy.

 

Propagácia

Pre úspešný priebeh participácie je nevyhnutné, aby čo najviac občanov a občianok vedelo, kedy a ako môžu vstúpiť do procesu. Preto je potrebné vytvoriť a realizovať dlhodobú systematickú komunikačnú stratégiu, ktorá má osloviť čo najširšie spektrum občanov a občianok. Napriek opakovaným požiadavkám zo strany Utopia o.z. a občanov a občianok zapájajúcich sa do procesu PR mesto žiadnu takúto komunikačnú stratégiu nerealizovalo. Pritom je evidentné, že ak existuje dostatočná vôľa, mesto je schopné pripraviť úspešnú kampaň a na rôzne udalosti pritiahnuť množstvo občanov a občianok.

 

Problémy s čerpaním prostriedkov a realizáciou projektov

Napriek tomu, že mestské zastupiteľstvo v mestskom rozpočete vyčlenilo na PR prostriedky, vznikajú problémy s ich čerpaním. Niektoré projekty sa nezrealizovali vôbec, niektoré len čiastočne. V niektorých prípadoch sa vykonala práca, ktorá nebola zaplatená. Aj keď sa situácia v druhom roku čiastočne zlepšila, problémy pretrvávajú a zrejme ani tentokrát sa nepodarí zabezpečiť, aby boli vyčerpané všetky prostriedky schválené pre participatívny rozpočet. Bezproblémová realizácia občianskych projektov je pritom jednou z najdôležitejších podmienok úspešnej participácie. Akékoľvek problémy s realizáciou projektov spôsobujú nedôveryhodnosť procesu a odrádzajú ľudí od zapájania sa. V Bratislave práve preto veľa nespokojných občanov a občianok z procesu PR odišlo, mnohí po tom, ako do práce na PR investovali obrovské množstvo hodín dobrovoľníckej práce vo svojom voľnom čase. Opakovane sme žiadali o zavedenie štandardizovaných a transparentných postupov pre čerpanie prostriedkov, zatiaľ však žiadny z vypracovaných návrhov nebol schválený a aplikovaný.

 

Kvalita a autonómia procesu

Pre úspešný priebeh participácie občanov a občianok na rozhodovaní o prostriedkoch, ktorými ako daňoví poplatníci prispeli do mestského rozpočtu, je potrebné stanoviť jasné pravidlá pre priebeh procesov PR a zabezpečiť ich stabilitu. Občania a občianky na základe pilotného projektu a skúseností z prvého ročníka PR spoločne vytvorili Rámcovú koncepciu participatívneho rozpočtu, ktorá mala tieto pravidlá zaviesť. Dokument bol odovzdaný na posúdenie aj orgánom mesta a väčšina pripomienok, ktoré od primátora a poslancov MsZ vzišli, doň bola zapracovaná. Zásadná nezhoda vznikla pri diskusii o podobe rozhodovacieho procesu a váhe jednotlivých foriem rozhodovania. Veľká časť poslancov a poslankýň MsZ nesúhlasila s tým, aby sa rozhodnutie prijímalo na zhromaždeniach občanov a občianok (tzv. verejných fórach), čo je najbežnejší model rozhodovacieho procesu v PR a jeho kľúčová súčasť. Občania a občianky preto čiastočne akceptovali návrh, aby sa vo výsledku procesu zohľadnilo aj internetové hlasovanie s váhou 20 percent. MsZ sa však ani po tomto ústupku nedokázalo s Rámcovou koncepciu PR stotožniť (http://www.zastupitelstvo.sk/26-bod-Ramcova-koncepcia-participativneho-rozpoctu-pre-Bratislavu.html?vid=69473). K tomu je potrebné dodať, že internetové hlasovanie, na ktorého vyššej váhe MsZ trvalo, nepovažujeme za legitímne, pokiaľ nebude zabezpečené, že každý občan a občianka bude môcť vyplniť len jeden hlasovací formulár. Doteraz sa tak nestalo.

 

Vzhľadom k mnohým nejasnostiam prebiehal proces PR pre rok 2014 s veľkými ťažkosťami. Jeho kvalita tým výrazne utrpela. Teraz je vo svojom závere. Napriek pôvodnej dohode a našim námietkam sa už neuskutoční žiadne verejné fórum a rozhodovanie tak zostane výhradne na problematickom internetovom hlasovaní. S takýmto postupom nemôžeme súhlasiť. Projekt prebieha už vyše dva roky a dodnes sa nepodarilo s orgánmi mesta dohodnúť na viacerých kľúčových prvkoch participatívneho rozpočtu. Situácia sa nezlepšuje. Práve naopak, posledné udalosti ukazujú, že sa z celého procesu môže stať fraška. Namiesto toho, aby sme spoločne hľadali cesty k čo najefektívnejšej podobe občianskej participácie, zápasíme s fundamentálnymi problémami, ktoré ju znemožňujú. Za týchto okolností vlastne vôbec nie je možné hovoriť o tom, že Bratislava zaviedla participatívny rozpočet.

 

Od roku 2011 sa snažíme, aby sa zavedenie participatívneho rozpočtu v Bratislave podarilo. K tomu by sme ale potrebovali jasné signály od orgánov mesta, že projekt, s ktorého realizáciou súhlasili, má naozaj politickú podporu a že návrhy voličov a voličiek a obrovské množstvo dobrovoľnej práce, ktorú pri doterajšej snahe o jeho spustenie vykonali, berú vážne. Inak budeme musieť našu spoluprácu ukončiť.

 

Žiadame vás preto o zvolanie verejného fóra, na ktorom sa zástupcovia orgánov mesta spolu s občanmi a občiankami verejne dohodnú na ďalšom postupe pri zavádzaní participatívneho rozpočtu v Bratislave.

 

Na vedomie:

Primátor mesta Bratislava Milan Ftáčnik,

viceprimátorky a viceprimátor Viera Kimerlingová, Petra Nagyová-Džerengová, Ján Budaj,

všetci poslanci a všetky poslankyne mestského zastupiteľstva v Bratislave.

 

Za Utopia o.z., Koordinačnú radu PR a občanov a občianky zapojených do PR:

 

Peter Vittek,

Peter Nedoroščík,

Gabriel Lachmann,

Eva Riečanská,

Lukáš Bulko,

Martin Jankovič,

Andrej Ďumbala,

Erich Šašinka,

Vladimír Skokňa,

Marta Hrebíčková,

Peter Hanečák,

Filip Rakús,

Zdena Skokňová,

Juraj Melichár,

Martina Krivošová

Novinky Novinky

Späť

Lisabon, prvé európske hlavné mesto, ktoré zaviedlo celoplošný participatívny rozpočet

Aj my chceme participatívny rozpočet pre Bratislavu!

Autor/ka: Silvia Ruppeldtová

Hlavné mesto Portugalska sa svojim obyvateľom a návštevníkom hrdo a oprávnene predstavuje ako „princezná Teja". O Bratislave sa tiež dlho a oprávnene hovorilo ako o „krásavici na Dunaji", ako o „malom slovenskom Paríži", či ešte dávnejšie ako o „najkrajšom meste Horného Uhorska". Podobne ako Lisabon, aj Bratislavu ospevovali básnici, spisovatelia, cestovatelia, milovali hudobníci, výtvarníci a vinári, z bližšieho aj širšieho okolia a z celého sveta. Na rozdiel od Lisabonu, toto všetko je preč.

Bratislava je svojim obyvateľom odcudzená – či už tým, ktorí sa v nej pomerne roztrieštene usilujú zachrániť posledný kameň na kameni a posledné charakteristické miesto, alebo tým, ktorí si k nej nikdy žiadny pozitívny vzťah ani nepokúsili vytvoriť, zabíjaniu živého mestského organizmu tak dali zelenú a ešte sa prenáramne čudujú, že nemajúc vzťah k mestu, v ktorom žijú, nemajú čo ponúknuť ani jeho návštevníkom. Namiesto hrdej krásavice na Dunaji máme len akési vyprázdnené, nič nehovoriace „Little Big City" a na označenie jeho lokalít už nedokážeme používať ich pôvodné názvy či vlastný jazyk. Na rozdiel od Lisabonu, v Bratislave vládne apatia, rezignácia, znechutenie. No predsa: ešte stále existujú tí, ktorí by svoju nespokojnosť chceli pretaviť do tvorivého zápasu o krajšiu, príjemnejšiu a prívetivejšiu tvár mesta, ktoré im bolo proti ich vôli ukradnuté. No predsa: mnohé podobnosti Bratislavy s Lisabonom jej môžu pomôcť vytrhnúť sa z bolestivej agónie nezáujmu, apatie, rozčarovania, arogancie developerov a politikov. No predsa: nielen podobnosti, ale aj odlišnosti, ako Lisabon pristupuje k riešeniu svojich naliehavých problémov aj v čase krízy. Jedným z odlišných mechanizmov je priama účasť obyvateľstva na spolurozhodovaní o tvári mesta, a jeden zo spôsobov jej zavádzania je politika participatívneho rozpočtu.

Politika participatívneho rozpočtu ako nástroja priamej demokracie v komunálnej politike bola v Lisabone prijatá v roku 2007 na podnet Socialistickej strany. Lisabon sa tak stal prvým hlavným mestom Európy, ktoré zaviedlo model občianskej účasti na rozvoji mesta. Základná rovnica znie: občania navrhujú, radnica realizuje. Táto myšlienka vznikla v roku 1989 v brazílskom meste Porto Alegre a odvtedy sa rozšírila do celého sveta vrátane Európy. Nakoľko ide o proces, v ktorom obyvatelia toho ktorého mesta poukazujú na tie špecifické prvky, ktoré považujú za najzávažnejšie, modely participatívneho rozpočtu a účastníckych procesov sa líšia podľa lokálnych podmienok. Univerzálna a definitívna schéma neexistuje, preto sa aj mechanizmy participácie neustále upravujú, zdokonaľujú a prispôsobujú novým situáciám. Každé mesto alebo mestská štvrť prichádza s problémami, ktoré sú rozšírené všeobecne, ale aj s tými, ktoré predstavujú lokálne špecifiká. Samotné definovanie týchto lokálnych špecifík občianska účasť – participácia – priamo umožňuje. Okrem toho je možnosť uvedenia jednotlivých pripomienok a návrhov riešení zo strany občanov najefektívnejším nástrojom prebúdzania a zvyšovania záujmu apatických občanov o dianie v ich meste, a teda aj jedným z predpokladov vytvárania pozitívneho vzťahu k svojmu životnému prostrediu.

Mesto Lisabon je vhodným modelovým vzorom pre Bratislavu z viacerých príčin:

- podobná geografická poloha: výrazný kopcovitý terén, široká a dominantná rieka

- približne podobná rozloha a počet obyvateľstva

- skutočnosť, že ide o hlavné mestá s pečaťou istej európskej periférnosti

- podobne turbulentý vývoj, aký zažíva Bratislava od roku 1989 postihol Lisabon po karafiátovej revolúcii v apríli 1974. Ulice preplnené autami, zmenšovanie zelených plôch, čiastková rekonštrukcia historických objektov v záujme vyhovieť požiadavkám štandardizovaného masového turizmu bez rozvíjania konceptu celoplošnej ochrany kultúrnych a historických pamiatok, horúčkovitá výstavba kongresových centier, zanedbávanie sociálnych otázok, vytváranie vylúčených skupín obyvateľstva, nefunkčné služby, a pod. Oproti Bratislave však má Lisabon niekoľko obrovských výhod: kultúrne povedomie a hrdosť obyvateľov a predstaviteľov mesta zabraňujú odovzdanej sebakolonizácii a aj napriek neoliberálnym tendenciám neumožnili bezcitné urbanistické zásahy a demolácie v samotnom centre mesta. Pozitívny vzťah k mestu zo strany jeho obyvateľov takisto zjednodušil presadenie politiky participácie pomerne rýchlo a účinne. Ukazuje sa, že táto možnosť dokáže zmobilizovať aj rôzne skupiny prisťahovalcov, sociálne znevýhodnených občanov či ľudí viac-menej ľahostajných voči mestskému smerovaniu, čo je zároveň dôkaz, že participácia dokáže spoluvytvárať o. i. aj lepšiu sociálnu kohéziu, porozumenie a prebúdzať lásku k mestu.

Participatívny rozpočet ako politika mesta

Lisabonský participatívny rozpočet (PR) je stratégia prijatá Magistrátom mesta Lisabon motivujúca občanov zúčastňovať sa na formovaní mestskej politiky, a to jednak podporovaním verejných diskusií a verejných hlasovaní, jednak vytváraním procesov väčšej transparentnosti, ktorá umožňuje, aby občania jednotlivo alebo organizovanou formou vyjadrovali svoje pripomienky a návrhy a na základe toho rozhodovali o zásadných otázkach mestskej správy.

V súčasnosti sa na podpore PR podieľajú štyria hlavní partneri:

Socialistická strana

Občianske združenie Občania pre Lisabon (Cidadãos por Lisboa): zaoberá sa najmä sociálnymi otázkami a otázkami bývania. Združuje viaceré menšie občianske združenia.

Občianske združenie Lisabon je veľa ľudí (Lisboa é muita gente): zaoberá sa najmä otázkami ekológie a životného prostredia, ochrany a rekonštrukcie kultúrneho dedičstva ako aj rozvojom medzikultúrnych vzťahov a solidarity v meste. Takisto združuje viaceré menšie občianske združenia.

Magistrát mesta Lisabon

Participatívny rozpočet od ľudí a pre ľudí

Každý občan a občianka mesta má právo predstaviť návrhy pre svoje mesto, a v nadchádzajúcej fáze môže hlasovať za tie projekty, ktoré považuje za najdôležitejšie. Mestský magistrát potom realizuje víťazné projekty.

Okrem toho, že Lisabon je prvé európske hlavné mesto so zavedeným participatívnym rozpočtom (PR), tento proces v portugalskom kontexte odkrýva aj niektoré ďalšie zaujímavé zvláštnosti, napríklad:

• Iniciatíva má postupný, vývojový charakter. V roku 2007 bolo základom PR vytvorenie štyroch konzultačných stredísk v meste; v roku 2008 vedenie mesta vyčlenilo viac ako 5 miliónov eur na financovanie projektov, ktoré vybrali jednotlivé mestské časti na základe pripomienok na internete; v roku 2009 sa začalo hovoriť o organizovaní participatívnych zhromaždení, čo umožňovalo aj priamu účasť jednotlivých drobných správnych celkov. V súčasnosti je na participatívny rozpočet vyčlenených 5 miliónov eur, čo predstavuje cca 5 percent z celkového ročného investičného rozpočtu mesta.

• Normatívne zarámcovanie schválené hlasovaním. Vedenie mesta prijalo na zasadnutí mestskej rady Listinu dohôd, ktorá potvrdzuje prijatie PR ako jednu z možností inšpirovaných hodnotami participatívnej demokracie, zapísanú v článku 2 Ústavy Portugalskej republiky

• Vzdelávacie programy pre koordinátorov a jednotlivé organizácie v lisabonskej oblasti. Magistrát Lisabonu zahrnul do formatívneho plánu organizovanie vzdelávacích seminárov určených pre predstaviteľov administratívnych správnych jednotiek; pre členov 53 miestnych zastupiteľstiev mesta; pre občianske združenia ako aj pre jednotlivých dobrovoľníkov.

V roku 2010 zahájil Magistrát mesta Lisabon tretí ročník PR. Nadviazal na projekt, ktorý sa začal v roku 2008 s cieľom zlepšiť prepojenie medzi samostatnými administratívno-správnymi jednotkami a miestnymi zastupiteľstvami. Pôvodný projekt vznikol na báze výsledkov verejných stretnutí členov jednotlivých správnych celkov podliehajúcich miestnym zastupiteľstvám. Víťazné projekty (vyčíslené do celkovej výšky 5 miliónov eur) sa začlenia do mestského rozpočtu na ďalší rok. Kompetentné úrady – Magistrát a Mestské zhromaždenie schvália mestský rozpočet a ročný plán činnosti. Na záver sa zhodnotí ukončený participatívny proces a začne sa príprava nového cyklu.

Lisabon sa čoraz väčšmi profiluje ako mesto ľudí a pre ľudí. Za posledné tri roky prispeli svojimi pripomienkami a návrhmi priami účastníci k tisíckam riešení problémov v meste, či už išlo o drobné každodenné ťažkosti, alebo o dlhodobé projekty.

Lisabon patrí všetkým, a všetci sme vypočutí

Participácia sa uskutočňuje na štyroch úrovniach:

• participatívny rozpočet

• program SIMPLIS

• stretnutia jednotlivých správnych celkov (podliehajú miestnym zastupiteľstvám: ide napr. o mestské časti, združenia jednotlivých ulíc alebo malých územných celkov)

• verejné diskusie o štrukturálnych projektoch

V rokoch 2008 a 2009 prišlo v rámci PR približne tisíc návrhov, na ktoré bolo vyčlenených viac ako 180-tisíc eur. Schválilo sa 289 projektov. Najvýraznejšie z nich sa začlenili do celomestského rozpočtu mesta. Podarilo sa konkretizovať podobu riešenia akútnych potrieb, napríklad pri projektoch Zelená cesta (Corredor Verde) alebo Cyklistické trasy (Pistas Ciclaveis) a iných.

V júni 2009 projekt SIMPLIS, čo je program zjednodušovania administratívnych procesov v Lisabone, otvoril dvere novému vzťahu medzi magistrátom a obyvateľmi mesta. Jeho hlavným heslom je „skoncovať s pomalým magistrátom". Magistrát si tak vypočul 42 návrhov pochádzajúcich zo strany občanov. Tento pozitívny výsledok viedol k ďalším celomestským diskusiám, ktorých sa priamo alebo nepriamo zúčastnilo 88 percent mestských poslancov a poslankýň.

Prvé stretnutie drobných správnych celkov sa uskutočnilo v decembri 2007. Do mája 2010 sa zrealizovalo 22 podobných stretnutí, na ktorých bolo na priamych zasadnutiach vypočutých okolo 4000 drobných správnych celkov. Jednotlivé správne celky porovnávali svoje problémy a skúsenosti a následne spoločne hľadali riešenia. Každé jedno miestne zastupiteľstvo Lisabonu sa zasadnutí zúčastnilo dvakrát. V meste sa nikdy predtým nerozprúdila podobne živá diskusia. Diskusií sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá má záujem participovať. Systematické organizovanie diskusií prístupných každému občanovi mesta viedlo k zostaveniu strategických dokumentov pre rozvoj mesta, ktoré definujú smer, akým sa má Lisabon rozvíjať. Sú to napríklad:

• Strategický plán Lisabonu 2010/24 (Carta Estratégica de Lisboa 2010/24)

• Plán rozvoja mesta Lisabon (Plano Director Municipal de Lisboa, PDM)

• Stratégie pre rozvoj kultúry v Lisabone (Estratégias para a Cultura em Lisboa)

• Miestny plán bývania v Lisabone (Programa Local de Habitação de Lisboa)

• Plán rozvoja športu v Lisabone (Carta Desportiva Lisboa)

Posledný rok sa participatívneho procesu zúčastnilo približne 7-tisíc osôb. V roku 2011 sa predpokladá vyššia účasť. V záujme motivovania a zapojenia väčšieho počtu obyvateľov sa do procesu PR a jeho šírenia zaviedli viaceré novinky, ktorých schválenie je prevažne výsledkom hodnotení zavŕšeného cyklu. Hodnotení sa zúčastňujú všetci účastníci. Okrem zvyšovania účasti sa kladie dôraz na čoraz väčšiu transparentnosť, predovšetkým uverejňovaním všetkých rozhodnutí na internete a zároveň vytvorením otvoreného a zrozumiteľného mestského portálu. Vďaka stránke www.lisboaparticipa.pt, ktorá je dostupná ktorémukoľvek používateľovi internetu, sa počet účastníkov na procese neustále zvyšuje, a zároveň sa zdokonaľuje ich vzájomná interaktivita. Reklama na participatívny rozpočet sa objavila na viacerých prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy v každej jednej mestskej časti. V období podávania návrhov do PR po meste navyše premáva špeciálny autobus so zverejnenými základnými údajmi o možnostiach participácie.

Participatívny rozpočet na rok 2010/2011

Posledný cyklus PR sa od predchádzajúcich cyklov líšil predovšetkým v dôsledku snahy o zapojenie stále širších vrstiev obyvateľstva do procesu. Okrem internetu a propagácie sa zaviedli aj nasledovné úpravy:

Predĺženie lehoty podávania návrhov a hlasovania. V predchádzajúcom cykle sa návrhy podávali v lehote 17 dní. Tento rok sa predĺžila až o dva mesiace. Lehota hlasovania sa zdvojnásobila a jednotlivé správne celky mohli o návrhoch hlasovať celý mesiac.

Participatívne stretnutia: organizujú sa pravidelné stretnutia občanov, na ktorých sa diskutuje a kde sa predstavujú návrhy pre PR. Takéto priame stretnutia majú za úlohu vytvoriť alternatívu participovaniu prostredníctvom internetu a zároveň takto do procesu participácie vtiahnuť širšie vrstvy obyvateľstva vrátane tých, ktoré nedisponujú jednoduchým prístupom k internetu. V priebehu procesu predstavovania návrhov sa uskutoční 8 participatívnych stretnutí vo všetkých mestských obvodoch. Na dvoch posledných uskutočnených participatívnych stretnutiach sa zúčastnilo viac ako 150 osôb.

Miestne zastupiteľstvá a farnosti ako partneri: Každé jedno miestne lisabonské zastupiteľstvo a farnosť boli tento rok prizvané k aktívnej spolupráci s Magistrátom pri príprave, šírení a zavádzaní PR. Každé zastupiteľstvo a farnosť menovali svojho hovorcu alebo hovorkyňu, ktorí sú zapojení do sieťovej spolupráce s kolektívom PR. Každé zastupiteľstvo má vlastného facilitátora PR s úlohou vysvetľovať a pomáhať každému obvodu, ktorého obyvatelia majú záujem participovať pomocou počítačov patriacich miestnemu zastupiteľstvu v mieste ich trvalého bydliska. Starostovia a starostky sa priamo podieľajú nielen na šírení procesu participácie všeobecne, ale predovšetkým na popularizácii participatívnych stretnutí. Výsledky takéhoto partnerstva sa jednoznačne pozitívne odzrkadľujú na stúpajúcom počte účastníkov – participantov.

Na podporu participácie existujú okrem toho aj ďalšie vybrané miesta: mestské knižnice, študovne, Informačné centrum Lisabonu, mládežnícke centrá a podobne. Existuje aj špeciálny „autobus participatívneho rozpočtu" vybavený pätnástimi počítačmi, ktorý je určený najmä občanom so zníženou pohyblivosťou. Tento autobus prechádza všetkými mestskými časťami a záujemcovia s fyzickým hendikepom tak majú možnosť previesť sa po rôznych mestských častiach a zároveň sa oboznámiť s možnosťami vstupu do procesu vytvárania participatívneho rozpočtu mesta.

Návrhy na cyklus PR 2011/2012 sa podávajú do konca mája tohto roku.

Viac na:

http://lisboaparticipa.cm-lisboa.pt/pages/orcamentoparticipativo.php
http://lisboaparticipa.cm-lisboa.pt/
http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/pt/noticias/05_2010/NEWS_orcamento+participativo+de+lisboa+em+debate.htm

Priemerne (1 Hlas)


Kalendár (pozvánky) Kalendár (pozvánky)

Aktuálne kalendáre sídla

Čo je to participatívny rozpočet? Čo je to participatívny rozpočet?

Participatívny rozpočet je nástroj, ktorý umožňuje občanom a občiankam priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu rozhodovania o prioritách týkajúcich sa jeho mesta či mestskej štvrte.

Proces prebieha po celý rok a je otvorený pre každého, kto má záujem zapojiť sa. Občania a občianky majú možnosť sa pravidelne stretávať v komunitách alebo sa zúčastňovať verejných fór, v ktorých hovoria o problémoch a nedostatkoch v meste a podávajú návrhy na zlepšenie situácie.

V samosprávach, ktoré majú skúsenosť s participatívnym rozpočtom, došlo k výraznému poklesu korupcie, skvalitneniu služieb mesta a zvýšila sa v nich aj občianska angažovanosť a ochota zapájať sa do verejných záležitostí.

Zapojte sa priamo do rozhodovania o tom, ako majú byť použité peniaze z mestského rozpočtu!

Výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2013

Autor/ka: -

Vo štvrtok 7. februára sa v Primaciálnom paláci v Bratislave stretli občania a občianky na verejnom zvažovaní, ktorého cieľom bolo transparentne uzavrieť poslednú časť procesu participatívneho rozpočtu pre rok 2013 pred spustením realizácie občianskych projektov.

Proces participatívneho rozpočtu (PR) pre rok 2013 sa začal v auguste 2012 prípravami na septembrové verené fóra a jeho prvá časť skončila 8. novembra 2012 verejným zvažovaním a internetovou anketou na stránkach hlavného mesta a na sociálnej sieti. Občianky a občania sa do PR mohli zapojiť viacerými spôsobmi odlišujúcimi sa mierou participácie na procese a investovanou aktivitou. Participovať mohol každý, kto mal záujem. Od septembra do novembra sa pravidelne stretávali jednotlivé participatívne komunity PR, kde prebieha systematická práca s kritickými pripomienkami, podnetmi a návrhmi občanov a občianok na priority a projekty komunít. Na konci septembra a začiatku októbra prebehlo šesť verejných fór, ktorých cieľom bolo predstaviť občanom a občiankam projekt participatívneho rozpočtu, štruktúru rozpočtu mesta Bratislava, zozbierať od nich kritické pripomienky k službám a verejnému priestoru mesta a návrhy na ich riešenie, vytvoriť zoznam priorít, ktorými by sa mali jednotlivé participatívne komunity PR prednostne zaoberať a zapojiť čo najviac ďalších záujemkýň a záujemcov do činnosti komunít. Po celý čas bolo možné zapojiť sa prostredníctvom ankety Burza nápadov, či už fyzicky, alebo na internete. 30. októbra 2012 sa uskutočnila verejná prezentácia projektov, na ktorej boli znova širokej verejnosti predstavené všetky priority komunít a projekty vypracované na základe podnetov a nápadov občanov a občianok jednotlivými komunitami. Po prezentácii bola spustená anketa na stránke hlavného mesta a na sociálnej sieti, v ktorej občania a občianky mohli odovzdať hlas projektu podľa vlastných preferencií. 8. novembra sa táto časť procesu PR zavŕšila verejným zvažovaním. Hlasovanie v ankete bolo ukončené a spolu s výsledkami z verejného zvažovania vznikol výsledok, ktorý bol začlenený do procesu schvaľovania rozpočtu mesta pre rok 2013. Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí zobrali na vedomie materiál, ktorý obsahoval tematické priority vytvorené občanmi a občiankami a poradie ich projektov. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) na realizáciu PR namiesto celkovej požadovanej sumy 90 055 € potrebnej na plnú realizáciu všetkých projektov nakoniec vyčlenilo 46 000 €. 

V minulých ročníkoch PR sa ustanovila tradícia, podľa ktorej sa posledným bodom na verejnom zvažovaní stala diskusia o možnej realokácii prostriedkov pre jednotlivé projekty komunít. Cieľom tohto kroku je posilňovať konsezuálnu povahu vereného zvažovania a spoluprácu medzi participujúcimi občanmi a občiankami, pričom podmienkou pre zmysluplnosť akejkoľvek realokácie je vždy realizovateľnosť projektu po úprave rozpočtu. V tomto ročníku prebiehal proces PR v modifikovanej podobe, a preto rozhodnutie MsZ nasledovalo až po tom, ako verejné zvažovanie v novembri 2012 rozhodlo o podobe projektov PR pre rok 2013. Keďže čiastka, ktorú projektom PR odsúhlasilo MsZ bola takmer o polovicu nižšia než navrhovaný celkový rozpočet projektov, vyhradili si občania a občianky právo zvolať po rozhodnutí MsZ o výške prostriedkov vyčlenených na realizáciu projektov komunít ešte jedno verejné zvažovanie, na ktorom sa budú zaoberať realokáciou. Uskutočnilo sa 7. februára 2013. Pri rozhodovaní o realokácii boli pre občanov záväzné priority komunít a poradie projektov tak, ako ich zobralo na vedomie mestské zastupiteľstvo. Predmetom diskusie bola realokácia  prostriedkov, jej zmysluplnosť a evaluácia procesu PR. Občania a občianky sa zhodli na tom, že ďalšie evaluačné verejné zvažovanie sa uskutoční v júni a zaviedli inštitút mimoriadneho verejného zvažovania. Pri diskusii o realokáciách pre rok 2013 občania a občianky nakoniec pridelili projektom komunít nasledovné prostriedky:

Poradie

Názov projektu

Výsledný pomer v % (verejné zvažovanie + hlasovanie)

Rozpočet po realokácii

1.

Kultúrne a komunitné centrum Zora II

8,45 %

13 300 €

2.

Pracovná skupina a katalóg verejných datasetov magistrátu

8,38 %

3 500 €

3.

Zverejnenie vybraných datasetov na základe požiadaviek komunít PR

8,21 %

700 €

4.

Revitalizácia stromoradí pozdĺž cestných komunikácií v Bratislave

8,03 %

8 700 €

5.

Komunitné centrum generácií III

7,86 %

7 000 €

6.

Revitalizácia stanice Bratislava Filiálka

7,82 %

800 €

7.

Outdoorové športoviská

7,57 %

3 000 €

8.

Komunitné záhrady II

7,31 %

2 600 €

9.

Autonómna zóna Lafranconi

6,48 %

1 400 €

10.

SEMAFOR na sídlisku

6,28 %

1 000 €

11.

Krízová linka pomoci III

6,23 %

1 000 €

12.

Zodpovedné spolužitie so psami a vybudovanie rekreačnej zóny pre aktivity so psami

6,22 %

1 600 €

13.

Kompostovanie II

6,10 %

400 €

14.

Letné tábory

5,06 %

1 000 €

 

Fotografia: Wikimedia Commons

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Priebeh verejného zvažovania

Na úvod sa účastníci a účastníčky oboznámili s programom verejného zvažovania a jeho úlohou v procese PR. Následne začala diskusia o kritériách, podľa ktorých sa budú prezentovať a hodnotiť jednotlivé projekty nominované participatívnymi komunitami. Zhromaždenie sa zhodlo na týchto štyroch kritériách:

  • veľkosť cieľovej skupiny a dopad a ňu;

  • zapojenie participatívnych komunít a aktivizácia obyvateľov;

  • efektívnosť využitia financií;

  • prínos projektu pre Participatívny rozpočet.

Verejné zvažovanie pokračovalo predstavením jednotlivých projektov, po ktorom o nich účastníci a účastníci zhromaždenia diskutovali a začali hodnotiť projekty. Na základe hodnotenia vzniklo poradie projektov. V záverečnej fáze diskusie zhromaždenie hľadalo možnosti ako znížiť náklady na projekty bez toho, aby stratili svoj zmysel a stali sa nerealizovateľnými a podporiť ich tak čo najviac. Zvažovanie ukončila reflexia celého procesu a náčrt podoby ďalšieho ročníka PR.

K výsledkom verejného zvažovania sa pričítali výsledky verejného hlasovania, pričom váha verejného zvažovania tvorí 90 percent a hlasovania 10 percent výsledku. Vo verejnom hlasovaní bolo odovzdaných 628 hlasov.

Celkový výsledok participatívneho rozpočtu pre Bratislavu za rok 2012

Názov projektu

Verejné zvažovanie – počet bodov

Percento

Verejné hlasovanie – počet hlasov

Percento

Spolu percent

Pridelená suma - euro

Kultúrne a komunitné centrum ZORA

58

5,97

152

2,37

8,34

13000

Komunitné záhrady v Bratislave

66

6,8

70

1,09

7,89

2375

Komunitné centrum generácií (KCG) II.

68

7

 

34

0,53

 

7,53

5400

Cyklokuchyňa rozbicykluje Bratislavu

65

6,69

19

0,3

6,99

1400

Zelená hliadka II

65

6,69

19

0,3

6,99

3200

Marketing PR a KCG

61

6,28

12

0,19

6,47

1700

Kompostovanie

54

5,56

38

0,59

6,15

2000

Zodpovedné spolužitie so psami v meste

54

5,56

36

0,56

6,12

900

 

Podporené projekty sa budú realizovať od septembra 2012. Nasledujúci ročník participatívneho rozpočtu začne rovnako v septembri verejnými diskusnými fórami. Všetky informácie o priebehu PR, práci jednotlivých komunít, anketách alebo verejných diskusných fórach nájdete na stránke pr.bratislava.sk. Do ktorejkoľvek formy participácie sa môže zapojiť každý občan alebo občianka.

Fotografia: aromano

Pripomenutie pilotného projektu participatívneho rozpočtu Pripomenutie pilotného projektu participatívneho rozpočtu

Priebeh verejného zvažovania a výsledok pilotného projektu participatívneho rozpočtu

Autor/ka: Utopia

V stredu 7. decembra 2011 sa zavŕšil pilotný projekt participatívneho rozpočtu pre Bratislavu realizovaný v spolupráci občianskeho združenia Utopia a mestskej samosprávy. Pilotný projekt sa oficiálne začal v júli minulého roka tlačovou konferenciou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika a zástupcov OZ Utopia. Aktívne zapojilo približne 200 občanov a občianok, ktorí sformovali základy piatich tematických participatívnych komunít. Tie tvoria základnú stavebnú jednotku v procese rozhodovania o rozdelení prostriedkov z rozpočtu samotnými občanmi a občiankami. V prvej fáze prebiehali v jednotlivých komunitách diskusie o kľúčových problémoch mesta a každý účastník mohol podávať návrhy, ktoré by ich pomohli odstrániť či zmierniť. V participatívnom dialógu prebiehajúcom na pravidelných stretnutiach niekoľko mesiacov potom občania a občianky dospeli k dohode o prioritách komunít a na ich základe spracovali niekoľko projektov. Nakoniec každá komunita vybrala dva projekty a dvoch delegátov, ktorí projekty prezentovali a obhajovali vo verejnom zvažovaní na zhromaždení s delegátmi z ostatných komunít.

V úvode facilitátorky vysvetlili, čo je verejné zvažovanie a aký bude jeho priebeh. Potom delegáti a delegátky začali navrhovať kritériá, podľa ktorých budú posudzovať projekty participatívnych komunít. V diskusii následne dospeli k ich konečnej podobe. Neskôr všetci zúčastnení predstavili svoje projekty a začali ich hodnotiť na základe vybraných kritérií.  Z desiatich projektov nakoniec získalo prostriedky na realizáciu sedem. Niektoré nezískali celú sumu, ktorú pôvodne požadovali. Zo 15-tisíc euro, ktoré na realizáciu pilotného projektu participatívneho rozpočtu pre Bratislavu poskytol primátor Bratislavy Milan Ftáčnik, dostali prostriedky nasledujúce projekty: Zelená hliadka, Sadaj na bike, Bike2work, Osadenie pamätných tabúľ pre významných Bratislavčanov a Bratislavčanky , Plavárne pre Bratislavčanov, Komunitné centrum generácií (senior – junior) a Krízová linka pomoci.

Od januára sa začalo s realizáciou vybraných projektov. Prevádzku spustilo Komunitné centrum generácií, ktoré slúži všetkým participatívnym komunitám a záujemcom o účasť na participatívnom rozpočtovaní v Bratislave. Počas každého pracovného dňa v ňom môžete získať informácie o participatívnom rozpočte, realizovaných projektoch a možnostiach, ako sa zapojiť do procesu. Na základe pilotného projektu mestské zastupiteľstvo schválilo participatívny rozpočet ako formu, ktorou je možné rozhodovať o prostriedkoch z mestského rozpočtu. V týchto týždňoch sa začína proces participatívneho rozpočtovania pre tento rok a každý, kto má záujem, sa môže zapojiť. Všetky informácie o realizovaných projektoch a stretnutiach participatívnych komunít nájdete na stránke pr.bratislava.sk.

Víťazné projekty a sumy, ktoré im boli pridelené:

Komunitné centrum generácií - 6000 €

Zelená hliadka - 3400 €

Pamätné tabule významným Bratislavčanom a Bratislavčankám - 2200 €

Plavárne pre Bratislavčanov - 600 €

Sadaj na Bike - 500 €

Bike 2 Work - 600 €

Krízová linka pomoci - 1700 €

Ako sa zapojiť Ako sa zapojiť

Najjednoduchší spôsob predstavuje vytvorenie si účtu a prihlásenie sa do jednej z participatívnych komunít, alebo len napísanie odkazu prostredníctvom burzy nápadov v diskusných skupinách na stránke pr.bratislava.sk. Môžete nám napísať, čo vás trápi, alebo aké vidíte možné riešenia.

Ak by ste radi zapojili intenzívnejšie, alebo ste zvedaví, ako v tejto chvíli celý proces prebieha, príďte nás navštíviť do Komunitného centra generácií na Karpatskej ulici v budove YMCA, v ktorom sa pravidelne stretávajú jednotlivé participatívne komunity. Do ich činnosti sa môže zapojiť každý, kto má záujem.

V tomto roku chystáme aj verejné fóra a internetové hlasovania o ťažiskových problémoch Bratislavy a o podpore projektov participatívnych komunít. Všetky informácie budú postupne zverejňované na tejto stránke.

Ďalšie informácie a kontakt Ďalšie informácie a kontakt

O aktuálnej činnosti participatívnych komunít a ďalších udalostiach sa môžete dočítať na stránke Komunitného centra generácií, sledovaním sekcie Novinky na tejto stránke alebo sledovaním stránok jednotlivých tematických participatívnych komunít.

O mechanizme participatívneho rozpočtu, o zahraničných príkladoch a o rôznych formách participácie sa dozviete viac na stránke: www.utopia.sk

V anglickom jazyku nájdete množstvo informácií z celého sveta na stránke: www.participedia.net

Ak chcete vedieť ešte viac, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: utopia@utopia.sk