Navigácia Navigácia

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Zobrazené verzie projektov sú ich aktuálnou verziou. Komentovať a rozpracovávať je ich možné po zapojení sa do príslušnej participatívnej komunity. Návod na prihlásenie sa nájdete po kliknutí na odkaz Ako sa môžem zapojiť. K pracovnej verzii projektu a diskusii o projekte sa dostanete klinknutím na odkaz Komunitný priestor.

Aktuálna verzia projektu Aktuálna verzia projektu

Pilotný projekt „Participatívny rozpočet pre Bratislavu"
Projektová dokumentácia

Celkový zámer

Aktivity projektu sa zameriavajú, resp. realizujú služby, ktoré realizuje, alebo môže realizovať mestská samospráva v Bratislave. Výsledky projektu budú verejne prístupné buď ako služba, artefakt alebo informácia.
Každá z participatívnych komunít môže podať dva projekty v dvoch oblastiach:

1. Zvýšenie participácie občanov na verejnom živote
prostredníctvom projektu sa pre občanov Bratislavy vytvárajú širšie možnosti zapájať sa do verejného života a do fungovania samosprávy
2. Skvalitnenie služieb samosprávy a mestského prostredia
Projekt skvalitňuje, približuje alebo dopĺňa služby poskytované mestom Bratislava

Proces vytvárania a schvaľovania projektov

Predkladateľom projektu je konkrétna tematická participatívna komunita. Projekty sa formujú v komunite a zapojiť sa môže každá členka, každý člen komunity.

Schvaľovanie prebieha vo forme otvorenej diskusie - verejného zvažovania, v rámci komunity. V prípade, že sa nenájde všeobecný konsenzus, ktoré dva projekty má komunita rozpracovať a podporiť, je možné hlasovať.
výsledok: dva vybrané projekty

Projektová dokumentácia

Anotácia – krátky opis projektu
(v skratke, definujte projekt, cca. 1000 znakov)
Projekt „Bike2Work" je inšpirovaný celosvetovo známymi iniciatívami, prostredníctvom ktorých sa zamestnanci stredných či veľkých spoločností samostatne mobilizujú a každodenne prichádzajú do práce v organizovaných skupinách. V bratislavskom prostredí sa jedná o organizáciu pravidelných cyklojázd zo satelitných mestských častí ako Petržalka, Ružinov, Karlová Ves a podobne do centra mesta, kde individuálni cyklisti pokračujú ďalej smerom k svojím pracoviskám.
Cieľom projektu je prostredníctvom krátkych seminárov pre zamestnancov zúčastnených spoločností rozbehnúť systém Bike2Work medzi zamestnancami, aby pri ceste do práce využívali bicykel a nie jednotlivo automobil. V pilotnej fáze by organizovali jazdy dobrovoľníci Cyklokoalície, pričom postupne by si zamestnanci firiem organizovali jazdy samostatne.
Pridruženou aktivitou bude rozbehnutie spolupráce s občianskymi združeniami presadzujúcimi car-pooling, čo je ekologické zdielanie jedného automobilu viacerými zamestnancami jednej firmy naraz.


Problém
(opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality už samosprávou poskytovanej služby, alebo o jej neexistenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby)
V súčasnosti sú ulice Bratislavy i podzemné garáže v business centrách preplnené parkujúcimi autami zamestancov, ktorí namiesto využívania verejnej dopravy či bicykla jazdia do práce individuálne automobilmi. Výsledkom je kolabujúca statická doprava a zaberanie verejných priestorov v prospech rozšírovania parkovacích kapacít nielen v centre mesta, ale aj v jeho širšom okruhu. Pri strednodobom pokračovaní tohto trendu môže v meste vzniknúť situácia, kedy všadeprítomné parkujúce autá úplne znehodnotia kvalitu verejných priestoroch v Bratislave a sťažia či dokonca znemožnia jeho ďalší trvalo udržateľný rozvoj v prospech ekologickej a k životnému prostrediu šetrnej doprave.
V Bratislave sa nachádza viacero veľkých zamestnávateľov, ktorí síce vytvárajú svojim zamestnancom základné podmienky pre dochádzanie na bicykli do práce ako je sprcha či cyklostojan pred budovou, ale ďalej už svojich zamestnancov k využívaniu bicykla nijak nemotivujú. Nástrojov k tomu však dnes existuje mnoho.


Východisková situácia
(opíšte na aké už uskutočnené aktivity má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu komunita má k dispozícii)
V súčasnosti existujú vhodné podmienky pre dochádzanie do práce na bicykli hlavne v prípade zahraničných korporácií, ktoré zamestnávajú tisíce ľudí na území Bratislavy. Tie poskytujú svojim zamestnancom možnosť sa osprchovať a tiež možnosť zaparkovať svoj bicykel v cyklostojane, ktorý je zvyčajne zastrešený a strážený.
Napriek týmto vhodným podmienkam je množstvo zamestnancov pravidelne dochádzajúcich za prácou na bicykli relatívne nízke. Podobne je to v prípade car-pooling-u, ktorý je v súčasnosti využívaný minimálne.
Cieľom projektu je naplno využiť možnosti cykloinfraštruktúry, ktoré dnes zamestnávatelia poskytujú, a rozbehnúť fungovanie efektívneho car-pooling-u vďaka vysokej motorizácií Bratislavčanov. Participatívna komunita cyklodopravy má ľudský a odborný potenciál k tomu, aby realizovala motivačné semináre pre zamestnancov, ktoré budú rezultovať k vytvoreniu pravidelných cyklojázd zamestnancov do práce v rámci Bike2Work, a tiež kontakty či know-how k zavedeniu aspoň základných princípov car-pooling-u v rámci stredných a veľkých firiem na území Bratislavy.


Predkladateľ projektu a realizátori
(opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)
Do projektu budú zapojení dobrovoľníci:
Tomáš Peciar – projektový koordinátor, dlhoročný cykloaktivista s bohatými skúsenosťami s prezentáciami pred publikom všetkých odborných i vekových kategórií.
Matúš Čupka – projektový koordinátor, aktivista so skúsenosťami v oblasti práce s mládežou a mapovaní potrieb rôznych cieľových skupín.
Daniel Ďuriš – výkonný riaditeľ OZ Cyklokoalícia, dlhoročný cykloaktivista s bohatými skúsenosťami s realizáciou odborných diskusií či prezentáciou pred rôznymi druhmi publika. Zodpovedný za mapovanie pohybu cyklistov v Bratislave a sčítaní cyklistov, ktoré realizovala Cyklokoalícia.
Ivan Bútora – aktivista v oblasti verejnej dopravy, člen dozornej rady Dopravného podniku Bratislava.
Michal Malý – cykloaktivista, ktorý má pracovné skúsenosti s mladými a aktívne sa angažuje v Cyklokoalícií
Peter Rozsár – cykloaktivista so skúsenosťami v oblasti plánovania a pripomienkovania cyklotrás či tvorby materiálov ohľadom pohybu cyklistov v mestskom priestore.
Viera Kiselová – architektka so skúsenosťami s tvorbou verejných priestorov.


Cieľ
(zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu)
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť množstvo zamestnancov, ktorí využívajú ekologické alternatívy dopravy na individuálnej báze (bicykel), alebo na kolektívnej báze (car-pooling). Vďaka tomu predpokladáme zníženie automobilovej záťaže hlavne v okolí bratislavských businesscentier a tiež zníženie dopytu po parkovaní v centre mesta i v jeho širšom okolí. Zavedenie princípu car-pooling-u potom predpokladá zníženie množstva emisií vytváraných automobilovou dopravou a tiež rôzne pozitívne socializačné i komunikačné vedlajšie efekty.
Predkladaný projekt si kladie za cieľ v rámci pilotného okruhu firiem zvýšiť množstvo zamestnancov dochádzajúcich pravidelne na bicykli do práce o 10-15% a úspešné zavedenie princípov car-pooling-u, ktorý bude po skončení projektu využívať aspoň 5% zamestnancov daných spoločností.
Projekt tiež predpokladá vytvorenie nových motivačných mechanizmov v rámci stredných a veľkých firiem, ktoré budú motivovať zamestnancov využívať či už bicykel, alebo car-pooling a taktiež ich budú za využívanie týchto dopravných alternatív odmeňovať.


Cieľová skupina
(definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom môže výsledky projektu využívať)
Cieľovou skupinou sú zamestnanci stredných a veľkých firiem so slovenským, alebo zahraničným kapitálom, ktoré zamestnávajú aspoň 100 zamestnancov na území Bratislavy. Jednať sa bude o 5-7 pilotných spoločností so slovenským či zahraničným kapitálom, ktoré budú zapojené do pilotných motivačných seminárov a bike2work jázd na bicykli.
Po realizácií prezentovaného projektu vzniknú cyklojazdy z jednotlivých mestských častí do centra mesta, ktoré budú môcť zamestnanci využívať na pravidelné dochádzanie do práce. Taktiež vzniknú v rámci jednotlivých spoločností jednoduché mechanizmy na podporu dochádzania do práce na bicykli či dokonca motivačné mechanizmy pre zamestnancov, ktorí sa rozhodnú jazdiť do práce na bicykli.
V rámci projektu získajú zamestnanci informácie o princípoch car-pooling-u, ktorý budú môcť okamžite využívať v rámci svojich pracovných tímov. Informácie budú mať tiež spracované vo vizuálne atraktívnych a prehľadných letákoch, ktoré získajú v rámci motivačných seminárov.
Realizátori projektu budú nápomocní pri rozbehnutí pravidelných cyklojázd pre zamestnancov a tiež pri realizácií základných podmienok pre vznik car-pooling systému v rámci jednotlivých zapojených spoločností.


Pokračovanie projektu
(opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti)
Výsledky projektu budú udržateľné vďaka postupnému preneseniu organizovania vo svete populárnych Bike2Work aktivít na individuality spomedzi zamestnancov. Vďaka motivačným seminárom, pomoci samotných firiem a tiež pomoci pri rozbehnutí pravidelných cyklojázd predpokladáme, že sa dochádzanie do práce na bicykli dostatočne zakotví v povedomí zamestnancov. Podobné predpoklady máme aj v prípade car-pooling systémov.
Výstupy a skúsenosti z projektu sa využijú na tvorbu celomestskej iniciatívy propagujúcej jednak bike2work, ale aj car-pooling v rámci stredných a veľkých spoločností pôsobiacich na území Bratislavy. Cyklokoalícia bude aktívne motivovať nezapojené spoločnosti, aby sa do iniciatívy tiež zapojili a svojich zamestnancov do iniciatívy začlenili. Tieto budúce aktivity bude Cyklokoalícia realizovať aj s ohľadom na ich budúcu disemináciu do ďalších slovenských miest, aby mali zamestnanci po celom Slovensku možnosť kolektívne využívať výhody bicykla.


Aktivity
(podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)
1/3/2012 – 15/4/2012 - Oslovenie vytipovaných spoločností s ponukou realizácie motivačných seminárov v rámci vybraných oddelení spolu vrátane prípravy a realizácie pravidelných cyklojázd a car-pooling mechanizmu.
15/3/2012 – 15/4/2012 – Príprava car-pooling mechanizmov pre jednotlivé spoločnosti a ich pilotné spustenie v rámci menších pracovných kolektívov.
15/4/2012 – 30/5/2012 – Realizácia motivačných seminárov v rámci jednotlivých zapojených spoločností, na ktorým budú zamestnancom poskytnuté informácie o výhodách bicykla ako dopravného prostriedku a tiež systém car-pooling a jeho prínos pre životné prostredie i samotných zamestnancov.
30/5/2012 – 30/8/2012 – Realizácia pravidelných cyklojázd bike2work pre zamestnancov a ich organizovanie presunuté na samotných zamestnancov.
30/5/2012 – 30/6/2012 – Spustenie car-pooling systému v jednotlivých spoločnostiach.


Rozpočet
(podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)
Príprava a dizajn letákov a plagátov 200 eur – financie budú využité na prípravu a obsahovú náplň letákov pre zamestnancov zúčastnených spoločností a plagátu informujúci o bike2work jazdách a car-pooling aktivitách realizovaných v rámci spoločnosti. Informácie tak budú kolovať po spoločnostiach.
Tlač propagačného materiálu 150 eur – financie budú použité na farebnú tlač plagátov a letákov, ktoré budú distribuované v rámci projektu.
Spotrebný materiál 30 eur – financie budú použité na pokrytie nákladov na nákup bežného spotrebného materiálu potrebného pre realizáciu motivačných seminárov. Jednať sa bude o papier, zvýrazňovače, perá a podobne.
Internetová reklama 220 eur – financie budú použité na zverejnenie reklamy ohľadom bike2work jazdách a car-pooling systémoch v jednotlivých spoločnostiach na weboch spoločností a tiež na spriaznených cyklostránkach.
Náklady na projekt dosahujú spolu 600 eur.