Vízia kooperatívnej budúcnosti: Kooperativizmus pre 21. storočie v Európe a za jej hranicami

 

Medzinárodná interdisciplinárna konferencia o európskom družstevníctve v 21. storočí

4. - 6. decembra 2014, Bratislava

 

Program konferencie

 

Konferenciu organizujú: Projekt „Kooperatívna ekonomika ako cesta k miestnemu inkluzívnemu sociálnemu a hospodárskemu rozvoju" podporený Medzinárodným vyšehradským fondom v spolupráci s projektom „Kooperatívne podnikanie a inovatívny rozvoj vidieka: Synergie medzi komerčnými a akademickými partnermi", sieťou European Alternatives a International Young Professionals Foundation

 

Cieľ a zámer konferencie

 

Konferencia je určená ľuďom z akademického prostredia ako aj z praxe, ktorí sa zaujímajú o družstvá/kooperatívy a sociálnu a solidárnu ekonomiku v rámci miestneho a regionálneho ekonomického a sociálneho rozvoja a o tému ekonomickej demokracie. Na konferencii vás radi uvítame s vašim príspevkom, vítaní sú však aj hostia, ktorí nebudú vystupovať.

 

Cieľom konferencie je prediskutovať postavenie a úlohu družstiev a sociálnych podnikov v sociálnom a ekonomickom rozvoji v krajinách Vyšehradskej štvorky – na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku a v širšom európskom kontexte (juhovýchodnej a západnej Európy). Na konferencii sa stretnú pohľady vychádzajúce z historickej a teoretickej reflexie aj z praxe.

I keď družstvá v krajinách Vyšehradskej štvorky zohrávali v minulosti dôležitú úlohu pri sociálno-ekonomickom rozvoji predovšetkým na lokálnej alebo subregionálnej úrovni, v súčasnosti sú na okraji záujmu napriek tomu, že môžu stimulovať ekonomické aktivity na miestach alebo v sektoroch ekonomiky, ktoré stoja mimo záujmu silných ekonomických subjektov. V čase ekonomickej krízy môžu družstevníctvo a iné podoby sociálnej a solidárnej ekonomiky poskytnúť riešenia zabezpečujúce udržateľnú zamestnanosť a zaisťujúce spravodlivejšiu budúcnosť pre komunity, v ktorých pôsobia a ktorým slúžia.

 

Konferencia má za cieľ:

 

spojiť odborníkov a odborníčky z akademickej oblasti, politickej sféry i z praxe pri prezentácii výskumu, diskusii o súčasných poznatkoch a výmene skúseností súvisiacich s kooperatívnou, sociálnou a solidárnou ekonomikou a rozličnými formami kooperatívnej činnosti

podporiť vytváranie vzťahov medzi akademickou sférou a praxou a ďalej budovať a rozvíjať komunitu expertov a expertiek a zainteresovaných strán s cieľom prehlbovať spoluprácu, dialóg a výskum pri rozvíjaní myšlienok kooperatívnej, sociálnej a solidárnej ekonomiky a rozličných foriem kooperatívnej činnosti v Európe a za jej hranicami

 

Na konferencii sa bude diskutovať o nasledujúcich témach, priestor je ale otvorený aj pre ďalšie:

 

 • história družstevného hnutia a rozvoj sociálnej a solidárnej ekonomiky, význam a postavenie družstiev v ekonomike krajím V4 a iných európskych krajinách

 • demokratický a sociálny rozmer družstiev a ich úloha v sociálnej ekonomike

 • vplyv družstiev a iných aktérov sociálnej ekonomiky na miestne/subregionálne ekonomiky

 • kooperatívny model pri rozvoji vidieka

 • kooperatívny model pre znevýhodnené regióny a komunity

 • sociálna ekonomika a sociálne družstvá – formy a väzby

 • príklady dobrej praxe v rozličných formách kooperatívnej činnosti

 • faktory brániace rozvoju družstevníctva a sociálneho podnikania

 • financovanie začínajúcich a existujúcich družstiev

 • legislatívna podpora rozvoja družstevníctva v budúcnosti

 • verejné politiky podporujúce rozvoj sociálnej ekonomiky a družstevníctva v Európe

 • vzdelávacie programy o družstevníctve a sociálnej ekonomike

 

Ak chcete získať ďalšie informácie o konferencii, píšte na adresu: utopia@utopia.sk.