Vízia kooperatívnej budúcnosti: Kooperativizmus pre 21. storočie v Európe a za jej hranicami

 

Medzinárodná interdisciplinárna konferencia o európskom družstevníctve a sociálnej a solidárnej ekonomike v 21. storočí

4. - 6. decembra 2014

Miesto konania: Kongresové a vzdelávacie centrum ÚVS, Bratislava, Kramáre (http://www.uvs.sk)

Ako sa dostanete na miesto konania konferencie

 

Program konferencie:

 

4. 12. 2014

 

12:00 – 12:30 Registrácia

 

12:30 – 14:00 Prečo potrebujeme kooperativizmus? (diskusia za okrúhlym stolom)

Čo je kooperativizmus? Aké sú rôzne formy kooperatívnej akcie a ako môžu pomôcť vyriešiť problémy, ktorým čelí európska spoločnosť v dobách turbulentných zmien v distribúcii globálnej moci a v časoch sociálnej, ekonomickej a environmentálnej krízy?

 

Diskutujú: Darina Zaimova (Bulharsko), Tarcisio Tamarosi (Brazília), Michal Polák (Slovensko), Erika Kármán (Maďarsko), Anna Horváth (Maďarsko), Ľuboš Blaha (Slovensko), Ilona Švihlíková (Česká republika), Peter Vittek (Slovensko) 

 

14:00 – 14:15 Prestávka

 

14:15 – 15:15 Pokračovanie diskusie

 

15:15 – 15:30 Prestávka

 

15:30 – 17:30 Tradícia a súčasnosť (prezentácie príspevkov a diskusia)

 

 • The charms and perils of cooperative enterprise (Pôvaby a riziká družstevného podnikania), Jana Lindbloom

 • The co-operative archipelago in the Czech Republic (Družstevné súostrovie v Českej republike), Jiří Guth

 • The tradition and contemporary situation of Polish co-operative movement (Tradícia a súčasnosť poľského družstevného hnutia), Zofia Chyra-Rolicz

 • Reviving co-op tradition in the post-socialist Balkan countries (Znovuoživenie družstevnej tradície v postsocialistikých krajinách na Balkáne), Darina Zaimova, Milos Colic, Ana Petrovic, Anelia Vateva, Asya Mileva

 

5. 12. 2014

 

10:00 – 11:45 Kooperatívna ekonomika ako cesta k miestnemu inkluzívnemu sociálnemu a hospodárskemu rozvoju (prezentácia projektu INECON)

Partnerské organizácie projektu INECON predstavia vybrané otázky týkajúce sa kooperativizmu a sociálnej a solidárnej ekonomiky v ich krajinách Vyšehradskej štvorky.

Maďarsko: Erika Kármán, Attila Katona

Česká republika: Ilona Švihlíková, Magalena Hunčová

Poľsko: Dominika Potkanska

Slovensko: Eva Riečanská, Mária Nemcová, Martin Hadbavný

 

11:45 – 12:00 Prestávka

 

12:00 – 13:45 Prezentácia projektu INECON – pokračovanie a diskusia

 

13:45 – 14:45 Obed

 

14:45 – 15:30 Informačné technológie a rozvoj kooperativizmu (prezentácia aplikácie pre mobilné telefóny)

 

 • Od konkurencie k spolupráci: návrat ľudstva k prirodzenej evolučnej ceste prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, Doruk Salor, Celik Gumusdag

 

15:30 – 15:45 Prestávka

 

15:45 – 17:30 Kooperatívna a sociálna ekonomika v praxi (diskusia)

S akými problémami sa družstvá a sociálne podniky stretávajú v praxi? Odborníci a odborníčky z praxe a výskumníci a výskumníčky budú diskutovať o svojich skúsenostiach a o tom, akým výzvam družstvá a sociálne podniky denne čelia.

 

Diskutujú: Zoltán Erdős, Erika Kármán, Petr Jelínek, Markéta Vinkelhoferová, Jiří Guth, Tarcisio Tamarosi

 

6. 12. 2014

 

9:30 – 11:00 Kooperatívny rozvoj vidieka (prezentácie príspevkov a diskusia)

 • Rural areas and innovation: The collaborative action and potential of academia and business to strengthen cooperative development across Europe (Rurálne oblasti a inovácia: kooperatívna akcia a potenciál akademickej a podnikateľskej obce v posilnení rozvoja kooperativizmu v Európe) Darina Zaimova, Cynthia Giagnocavo and Juliana Jarkova

 • Cooperatives and the family farm: in-between markets and family ties (Družstvá a rodinné farmy: medzi trhom a rodinnými väzbami), Cynthia Giagnocavo, Darina Zaimova and Emilio Galdeano-Gomes

 • Contributation of LEADER programme to sustainable rural development (Príspevok programu LEADER k udržateľnému rozvoju vidieka), Julia Doitchinova, Mary O'Shaughnessy, Emilio Galdeano-Gomes 

 

11:00 – 13:15 Družstvá, sociálna ekonomika a demokracia (prezentácie príspevkov a diskusia)

 • The deleterious effects of "agora ostracism" in cooperatives (Škodlivé účinky „agora ostrakizmu" v družstvách), Theo Benos, Nikos Kalogeras, Paulina Papastathopoulou, Ko de Ruyter, Martin Wetzels

 

11:30 – 11:45 Prestávka

 

 • Cooperative as a social enterprise playing a significant role in social economy (Družstvo ako sociálny podnik zohrávajúci významnú rolu v sociálnej ekonomike), Markéta Vinkelhoferová

 • Six necessary components for successful workplace democracy (Šesť zložiek nevyhnutných pre úspešnú demokraciu na pracovisku), Paul Bernstein

 • Cooperation without cooperatives: Various types of social or community-based enterprises in a rural region – a case study from South Bohemia (Kooperácia bez družstiev: rozličné typy sociálnych a komunitných podnikov vo vidieckom regióne – prípadová štúdia južných Čiech), Jiří Guth

 

13:15 – 14:15 Obed

 

14:15 – 16:30 Aká bude budúcnosť kooperativizmu? (open space diskusia)