in/econ

Kooperatívna ekonomika ako cesta k miestnemu inkluzívnemu sociálnemu a hospodárskemu rozvoju

 

Družstvá (kooperatívy) a sociálne podniky patria medzi nástroje zamestnaneckej a občianskej participácie schopné vytvárať a podporovať ekonomické aktivity na územiach a v ekonomických oblastiach, ktoré stoja mimo záujmu silných ekonomických aktérov. Aktivity projektu zahŕňajú výskum súčasnej situácie v družstevníctve a kooperatívnej ekonomike v krajinách V4, výmenu praktických skúseností a vytváranie infraštruktúry, ktorá bude podporovať a rozvíjať tento typ ekonomických aktivít. Výskum sa zameria na zisťovanie súčasnej situácie v družstevníctve a kooperatívnej ekonomike a tiež na zmapovanie histórie, legislatívneho rámca a verejných politík v oblasti družstevníctva a sociálneho podnikania vo všetkých krajinách Vyšehradskej štvorky. Výstupy z výskumu poskytnú náčrt situácie v celom sektore a pomôžu vytvárať návrhy na zmeny verejných politík určené verejnej správe a vymodelovať centrá (inkubátory) pre komplexnú podporu družstiev a sociálnych podnikov. Ďalším cieľom projektu je zbieranie a vzájomná výmena praktických skúseností a príkladov dobrej praxe v oblasti sociálneho podnikania. Výskum a výmena skúseností vyústi do vytvorenia inkubátorov, ktoré poskytnú pomoc pri zakladaní družstiev a sociálnych podnikov a budú podporovať nadväzovanie ekonomických vzťahov medzi partnermi z krajín Vyšehradskej štvorky. Inkubátory budú poskytovať služby všetkým ľuďom so záujmom zapojiť sa do sociálnej ekonomiky alebo už existujúcim podnikom pôsobiacim v sektore kooperatívnej ekonomiky a miestnej verejnej správe, ktorá podporuje sociálnu ekonomiku a potýka sa so sociálnym vylúčením. Dlhodobým cieľom je vytvoriť odolnú a udržateľnú sieť organizácií, ktorá bude podporovať rozvoj lokálnej kooperatívnej ekonomiky.


 

Počas projektu sa uskutoční medzinárodná konferencia, ktorej cieľom bude propagovať myšlienky družstevníctva a kooperatívnej a sociálnej ekonomiky. Konferencia predstaví výsledky výskumu, umožní ďalšiu výmenu praktických skúseností a príkladov dobrej praxe a pomôže nadviazať užšie vzťahy medzi rozličnými aktérmi zo všetkých krajín V4 zaoberajúcimi sa podporou družstevníctva a zavádzaním prvkov kooperatívnej a sociálnej ekonomiky.

 

Partneri projektu:

 

Utopia (Slovensko, http://utopia.sk)

Utopia je združenie, ktorého hlavným cieľom je podpora prehlbovania demokratických procesov v spoločnosti, rozširovanie občianskej participácie a zvyšovanie sociálnej inklúzie. Utopia je súčasťou hnutia OpenData (Otvorené dáta), ktoré sa zasadzuje o otvorenú a transparentnú verejnú správu. Združenie spolu s ďalšími partnermi začalo so zavádzaním participatívnych rozpočtov v rozličných slovenských mestách a venuje sa problematike kooperatívnej a sociálnej ekonomiky a komunitného rozvoja.

 

Alternativa Zdola (Česká republika, http://alternativazdola.cz)

Alternativa Zdola sa snaží o prenášanie systémových alternatív z celého sveta do českých podmienok. Tieto alternatívy pomáhajú rozvíjať lokálne ekonomiky, výrazne znižujú mieru nezamestnanosti, podporujú skutočnú participáciu ľudí na rozhodovacích procesoch, zavádzanie moderných technológií a environmentálnu udržateľnosť. Organizácia podporuje participáciu občanov a občianok na politickom a ekonomickom živote krajiny, zameriava sa na mnohé témy a problémy, ktoré napriek svojej dôležitosti pre chod demokratickej spoločnosti stále prevažne zostávajú mimo maistreamových politík. Patrí medzi ne sociálne bývanie, decentralizácia energetiky, rozvoj lokálnych ekonomík, družstevníctvo, alternatívne finančné systémy alebo zamestnanecká participácia.

 

Szatyor (Hungary, http://szatyorbolt.hu/)

Združenie Szatyor má za cieľ podporovať environmentálne a sociálne uvedomelé alternatívy a životné štýly. Samotné združenie prevádzkuje sociálny podnik s názvom Szatyorbolt, ktorého činnosť je v súlade s environmentálne uvedomelými hodnotami a ponúka alternatívnu možnosť nákupu pre všetkých ľudí preferujúcich čisté životné prostredie, svoje zdravie a svoju komunitu. Podporuje aktivity, ktoré vedú k znižovaniu negatívnych environmentálnych dopadov výroby a distribúcie potravín. Rovnako podporuje hospodárenie na malých statkoch/farmách. Združenie pripravuje tvorivé dielne a školenia o uvedomelej spotrebe a životnom štýle. Organizuje aj vzdelávacie návštevy na statkoch/farmách, ktorých cieľom je zlepšovanie povedomia o produkcii potravín.

 

Fundacja Instytut Spraw Publicznych (Poland, http://www.isp.org.pl)

 

ISP je nezávislým centrom pre výskum a analýzu politiky. Založili ho v roku 1995 a patrí medzi najvýznamnejšie poľské think tanky. Jeho cieľom je prispievať k informovanej verejnej diskusii o kľúčových poľských, európskych a globálnych politických témach. Hlavné oblasti výskumu ISP zahŕňajú problematiku európskej politiky, sociálnej politiky, občianskej spoločnosti, migrácie a rozvojovej politiky. Predmetom analytického záujmu inštitútu je aj právo, či demokratické inštitúcie.

 

Projekt finančne podporil Medzinárodný vyšehradský fond http://visegradfund.org/

 

 

Photo: flickr