Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Komunitné centruim genrácií vzniklo v rámci participatívneho rozpočtu v Bratislave a jeho úlohou je podporiť a rozšíriť participáciu občanov a občianok, aktivizovať ich a poskytovať im rôznorodé služby. Slúži ako priestor pre stretávanie sa participatívnych komunít, komunitné akcie, či vzdelávanie a poradenstvo. Do jeho činnosti sa môže zapojiť ktokoľvek kto má záujem. Nájdete ho na Karpatskej 2 v budove YMCA na prvom poschodí, číslo dverí 142.

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

RE: Diskusia o Rámcovej schéme alokácie na projekty

RE: Diskusia o Rámcovej schéme alokácie na projekty
Odpoveď
23.3.2013 22:55 ako reakcia na Peter Vittek.
modoru farbou je to, co navrhujem doplnit
cervenou su otazky, nejasnosti

Rámcová schéma alokácie financií na projekty

 
Tento dokument špecifikuje spôsob, akým sa uvoľňujú financie na realizáciu projektov participatívneho rozpočtu.
 
Rozpočet projektu
Pri realizácii projektu sa vychádza z rozpočtu, ktorý bol navrhnutý participatívnou komunitou a schválený v rámci verejného zvažovania. Akékoľvek zmeny jednotlivých položiek v rozpočte je možné realizovať len na základe vzájomného súhlasu medzi magistrátom hlavného mesta a participatívnou komunitou. Zmena položiek rozpočtu sa realizuje spravidla za okolností, že v rámci verejného obstarávania prišlo k zníženiu alebo navýšeniu ceny.
 
Zodpovednosť za čerpanie
Obstarávanie, objednávanie ako aj úhradu položiek v rámci participatívneho rozpočtu realizuje výlučne hlavné mesto SR Bratislavy. Participatívny rozpočet nie je grantová schéma, participatívne komunity preto nedostávajú transfery na realizáciu projektov (s výnimkou ak ide o platby za dohody o vykonaní práce) a teda nie sú ani povinné zdokladovávať ich použitie (zdokladovávanie je povinnostou mesta). Členovia participatívnych komunít rozhodujú o alokáciách (čo všetko to pre PK znamená? znamená to aj to, že môžu rozhodovať o tom medzi akými subjektmi bude uskutočnený prieskum trhu? –mali by môcť. Že rozhodnú, čiju cenovú ponuku chcú prijať?...) a podľa možností, resp. potreby spolupracujú na realizácii projektov. [Členovia participatívnych komunít sú priebežne informovaní o stave alokácií ako aj o výške doposiaľ nealokovanej sumy z rozpočtu konkrétneho projektu.]
 
Obsahové zabezpečenie projektu
Každý participatívny projekt má na začiatku realizácie pridelené zodpovedné oddelenie magistrátu, resp. zodpovedná osoba, ktorí sú zodpovední za obsahovú a odbornú prípravu, koordináciu a realizáciu projektov. Toto oddelenie magistrátu zároveň pripravuje podklady pre obstaranie tovarov a služieb. O pridelení zodpovednosti za konkrétny projekt rozhoduje primátor, primátorom poverený zamestnanec, resp. riaditeľ magistrátu. (Co ak hrozi, ze zodpovedné oddelenie magistrátu svojou necinnostou zmari realizaciu projektu?)
 
Verejné obstarávanie
Obstarávanie tovarov a služieb sa riadi pravidlami zákona o verejnom obstarávaní a vnútornými pravidlami o hospodárení. Pokiaľ ide o obstaranie tovaru alebo služby v hodnote do 10 tisíc eur, je potrebné, aby bol uskutočnený prieskum trhu s minimálne tromi cenovými ponukami. To neplatí v prípade, že má hlavné mesto vysúťaženého dodávateľa na zodpovedajúce tovary a služby. (ako postupovat, ked PK ma vyhliadnuteho lacnejsieho albo kvalitnejsieho dodavatela, ako ma vysutazene mesto?) Pri sume nad 10 tisíc eur je potrebné verejné obstarávanie uverejniť v obchodnom vestníku. Podklady k obstarávaniu tovarov a služieb pripravuje zodpovedné oddelenie magistrátu(v spolupraci s PK?!), ktoré ich zároveň zadáva do objednávkového systému NORIS. Schvaľovanie a vystavovanie objednávok, ako aj príprava podkladov na úhradu má v kompetencii poverený pracovník Kancelárie primátora. Kancelária primátora je zároveň jedinou organizačnou zložkou, ktorá spravuje kapitolu 12.5 – Participatívny rozpočet.
 
Zverejňovanie objednávok a faktúr
Zverejňovanie objednávok a faktúr súvisiacich s participatívnym rozpočtom sa zverejňuje štandardne na internetovej stránke http://register.bratislava.sk a pre lepšiu prehľadnosť zároveň aj na internetovej stránke participatívneho rozpočtu http://pr.bratislava.sk. Zodpovedný za zverejňovanie je poverený pracovník Kancelárie primátora.
Súhrnný prehľad kompetencií
 
Popis úkonuZodpovedný
Príprava rozpočtu projektov
Participatívne komunity
Návrh celkového rozpočtu PR
Verejné zvažovanie
Legislatívne schválenie celkového rozpočtu PR
Mestské zastupiteľstvo
Zmeny v celkovom rozpočte
Verejné zvažovanie
Legislatívne schválenie zmien celkového rozpočtu PR
Mestské zastupiteľstvo
Zmeny v rozpočte projektu
Participatívna komunita po konzultácii s Kanceláriou primátora, resp. zodpovedným oddelením magistrátu
Predkladanie návrhu na alokáciu projektov PR do MsZ
Kancelária primátora (predkladateľ: primátor Milan Ftáčnik, zodpovedný: riaditeľ Kancelárie primátora Ľubomír Andrassy, spracovateľ: poradca primátora Michal Feik)
Predkladanie správy o realizácii a čerpaní PR do MsZ
Kancelária primátora (predkladateľ: primátor Milan Ftáčnik, zodpovedný: riaditeľ Kancelárie primátora Ľubomír Andrassy, spracovateľ: poradca primátora Michal Feik)
Priradenie projektu zodpovednému oddeleniu magistrátu
Riaditeľ magistrátu (Z: Rastislav Gajarský)
Odborná a obsahová koordinácia jednotlivých projektov
Zodpovedajúce oddelenie Hlavného mesta SR Bratislavy + PK
Obstarávanie tovarov a služieb, príprava víťaznej ponuky, zadanie návrhu objednávky do systému NORIS
Zodpovedajúce oddelenie Hlavného mesta SR Bratislavy + PK
Vecná a obsahová kontrola objednávky
Kancelária primátora (Z: Michal Feik, Edita Šušolová)
Schválenie a podpis objednávky
Kancelária primátora (Z: riaditeľ kancelárie, Ľubomír Andrassy)
Evidencia došlých faktúr, expedícia na úhradu
Kancelária primátora (Z: Edita Šušolová)
Zverejňovanie faktúr na internetovej stránke http://register.bratislava.skKancelária primátora (Z: Andrea Veselá)
Zverejňovanie faktúr na internetovej stránke http://pr.bratislava.sk
Kancelária primátora (Z: Michal Feik)
Preberanie dodaných tovarov a služieb
Zodpovedajúce oddelenie Hlavného mesta SR Bratislavy