Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Komunitné centruim genrácií vzniklo v rámci participatívneho rozpočtu v Bratislave a jeho úlohou je podporiť a rozšíriť participáciu občanov a občianok, aktivizovať ich a poskytovať im rôznorodé služby. Slúži ako priestor pre stretávanie sa participatívnych komunít, komunitné akcie, či vzdelávanie a poradenstvo. Do jeho činnosti sa môže zapojiť ktokoľvek kto má záujem. Nájdete ho na Karpatskej 2 v budove YMCA na prvom poschodí, číslo dverí 142.

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

RE: Diskusia o Rámcovej schéme alokácie na projekty

RE: Diskusia o Rámcovej schéme alokácie na projekty
Odpoveď
24.3.2013 21:38 ako reakcia na Peter Vittek.
Zodpovednosť za čerpanie
Obstarávanie, objednávanie ako aj úhradu položiek v rámci participatívneho rozpočtu realizuje výlučne hlavné mesto SR Bratislavy, pričom o stave a priebehu obstarávania (nákup, cena, dodávateľ)priebežne informuje koordinatorov projektu. Participatívny rozpočet nie je grantová schéma, participatívne komunity preto nedostávajú transfery na realizáciu projektov (s výnimkou ak ide o platby za dohody o vykonaní práce) a teda nie sú ani povinné zdokladovávať ich použitie. Členovia participatívnych komunít rozhodujú o alokáciách (akým spôsobom?) a podľa možností, resp. potreby spolupracujú na realizácii projektov.
Obsahové zabezpečenie projektu
Každý participatívny projekt má na začiatku realizácie pridelené zodpovedné oddelenie magistrátu, resp. zodpovedná osoba, ktorí sú zodpovední za
obsahovú a odbornú prípravu, koordináciu a realizáciu projektov. Toto oddelenie magistrátu zároveň pripravuje podklady pre obstaranie tovarov
a služieb, pričom sa snaží rešpektovať požiadavky kordinátorov projektu a zabezpečiť obstarávanie včas. O pridelení zodpovednosti za konkrétny projekt rozhoduje primátor, primátorom poverený zamestnanec, resp. riaditeľ magistrátu (tak kto teda?,mal by to byt jeden človek, za ktorým by som mala ísť, keď pôjdem vybavovať projekt... toto dava priestor na vyhováračky a zdržovanie realizácie projektu). NAVRHUJEM PRIMATORA, NECH ASPON NIECO ROBI...
Verejné obstarávanie
Obstarávanie tovarov a služieb sa riadi pravidlami zákona o verejnom obstarávaní a vnútornými pravidlami o hospodárení. Pokiaľ ide o obstaranie tovaru alebo služby v hodnote do 10 tisíc eur, je potrebné, aby bol uskutočnený prieskum trhu s minimálne tromi cenovými ponukami. To neplatí v prípade, že má hlavné mesto vysúťaženého dodávateľa na zodpovedajúce tovary a služby(čo ak nájdem ešte lacnejšieho, resp. služby vysúťaženého dodávateľa budú príliš drahé?) Pri sume nad 10 tisíc eur je potrebné verejné obstarávanie uverejniť v obchodnom vestníku. Podklady k obstarávaniu tovarov a služieb pripravuje zodpovedné oddelenie magistrátu, pričom rešpektuje požiadavky koordinatorov projektu, resp. PK., ktoré ich zároveň zadáva do objednávkového systému NORIS. Schvaľovanie a vystavovanie objednávok, ako aj príprava podkladov na úhradu má v
kompetencii poverený pracovník Kancelárie primátora, ktorý o priebežnom stave obstarávania informuje PK. Kancelária primátora je zároveň jedinou organizačnou zložkou, ktorá spravuje kapitolu 12.5 – Participatívny rozpočet.
 Zverejňovanie objednávok a faktúr
Zverejňovanie objednávok a faktúr súvisiacich s participatívnym rozpočtom sa priebežne zverejňuje štandardne na internetovej stránke http://register.bratislava.sk a pre lepšiu prehľadnosť zároveň aj na internetovej stránke participatívneho rozpočtu http://pr.bratislava.sk. Zodpovedný za zverejňovanie je poverený pracovník Kancelárie primátora.
Súhrnný prehľad kompetencií (vedia kompetentní už o tom?, aby boli pripravení na nové povinnosti)