Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Rámcová koncepcia participatívneho rozpočtu pre Bratislavu je otvorený dokument (wikiprotokol - viď bod 3.3 rámcovej koncepcie), ktorý má stanoviť podmienky vytvárania participatívneho rozpočtu v Bratislave. Po doriešení všetkých procesných otázok medzi zainteresovanými stranami sa stane záväzným. Zapojiť do diskusie o jeho podobe sa môže každý, kto má záujem. O aktuálnej verzii wikiprotokolu môžete po registrácii a prihlásení sa diskutovať v diskusnej skupine.

Rámcová koncepcia - aktuálna verzia wikiprotokolu Rámcová koncepcia - aktuálna verzia wikiprotokolu

Rámcová koncepcia participatívneho rozpočtu pre Bratislavu

OBSAH:

1. Východiská a ciele
2. Orgány participatívnych procesov
3. Participatívny strom
4. Participatívna komunita – pravidlá a fungovanie
5. Koordinačná rada
6. Spôsoby participácie
7. Obsah participácie
8. Procesy


1. Východiská a ciele

 • Mechanizmus participatívneho rozpočtu (PR) je najefektívnejším nástrojom pre samosprávy, ktoré sa snažia o naplnenie cieľov demokracie, občianskej spoluúčasti, transparentnosti, modernizácie a efektivity tak, ako ich stanovuje Agenda 21 a ďalšie dokumenty schválené a prijaté správnymi orgánmi v rámci Európskej únie na celoeurópskej, štátnej a komunálnej úrovni.

 • PR je agendou Programu OSN pre ľudské sídla (UN – Habitat), ktorý ho definuje ako „mechanizmus (alebo proces), pomocou ktorého sa obyvateľstvo rozhoduje alebo podieľa na rozhodovaní o tom, kam smerujú všetky alebo časť dostupných verejných zdrojov".

 • PR sa dnes realizuje v rozličných podobách vo viac než troch tisíckach samospráv na celom svete.

 • PR v Bratislave (PR pre BA) vznikol ako občianska iniciatíva a túto formu si uchováva po celý čas svojej existencie.

 • PR pre BA sa na základe uznesenia bratislavského mestského zastupiteľstva stal súčasťou mestskej rozpočtovej politiky.

 • Mesto a samosprávne orgány sú spolupracujúcimi subjektmi a v tomto zmysle je PR pre BA mestským projektom, ktorého hlavným nositeľom je občiansky sektor.

 • PR člení politický priestor na tri nezávislé, ale úzko spolupracujúce sektory: občiansky, politický a ekonomický. Kompetencie a funkcie jednotlivých sektorov v rámci PR stanovuje tento dokument.

 • Tento materiál má podobu wikiprotokolu (pozri bod 3.3), čo znamená, že je neustále otvoreným dokumentom, ktorý sa bude prepracovávať a dopĺňať tak, aby čo najviac vyhovoval všetkým zúčastneným a potrebám PR pre BA. Jeho novú verziu predkladá Koordinačná rada a schvaľujú participatívne komunity a samospráva (*Poznámka: základe koho návrhov a akého procesu?).

 • Základnou jednotkou PR pre BA sú participatívne komunity (pozri bod 5).

 • Najdôležitejšími cieľmi PR pre BA sú:

          a) umožnenie čo najširšej participácie čo najväčšiemu počtu obyvateliek a obyvateľov Bratislavy;
          b) modernizácia a zefektívnenie samosprávy tak, aby mohla čo najflexibilnejšie reagovať na potreby a požiadavky obyvateliek a obyvateľov mesta a zároveň im umožnila realizovať verejné projekty v prospech celého mesta;
          c) transparentnosť samosprávnych orgánov, zrozumiteľnosť a sprístupnenie politických procesov v meste každému, kto o jej fungovanie prejaví záujem.

2. Orgány participatívnych procesov

Orgány participatívnych procesov sú: participatívne komunity a koordinačná rada, výkonné orgány mesta a mestské zastupiteľstvo. Ich základné úlohy v procesoch PR pre BA sú nasledovné:

2.1 Participatívne komunity (PK)

 • predkladajú návrhy priorít;

 • predkladajú a spolurealizujú projekty;

 • organizujú verejné zhromaždenia;

 • komunikujú s verejnosťou a propagujú PR;

 • podieľajú sa na práci komisií mestského zastupiteľstva.

2.2 Výkonné orgány (*Poznámka: konkretizovať po dohode s mestom?)

 • komunikujú so zástupcami PK;

 • realizujú zadania vyplývajúce z PR pre daný rok;

 • zabezpečujú komunikáciu s verejnosťou a propagáciu PR;

 • predkladajú návrh zadaní pre služby poskytované samosprávou;

 • predkladajú návrh PR do mestského zastupiteľstva;

 • predkladajú zoznam priorít PR;

 • podieľajú sa na organizácii verejných podujatí PR.

2.3 Mestské zastupiteľstvo

 • berie na vedomie a schvaľuje návrh PR pre nasledujúci rok;

 • zaoberá sa zoznamom priorít stanovených PR;

 • vytvára priestor v komisiách pre reprezentantov PK;

 • kontroluje realizáciu PR.

2.4 Koordinačná rada PR (KooR)

 • komunikuje s exekutívou, sprostredkúva komunikáciu medzi jednotlivými PK;

 • spoluorganizuje verejné podujatia a pravidelné fungovanie PK, navrhuje procesy a pravidlá PR;

 • kontroluje realizáciu projektov, predkladá správy a jednotlivé potrebné výstupy;

 • predkladá podobu PR schválenú PK vo verejnom zvažovaní výkonným orgánom, konkrétne primátorovi;

 • poskytuje a spoluorganizuje školenia členov PK.

(*Poznámka: Pokým riadnym spôsobom stanoveným v tomto dokumente nevznikne riadna KooR, bude jej funkciu vykonávať garant spustenia projektu PR pre BA Utopia, o.z.)

3. Participatívny strom (PS)

Participatívny strom (PS) je prostredie, ktoré zhromažďuje a usporadúva poznatky vznikajúce na úrovni občana a rôznych občianskych formálnych aj neformálnych skupín a aktivít. Má horizontálnu a sieťovú štruktúru, ktorej základom je PK a zahŕňa procesy ich vzájomnej interakcie a interakcie ich členov a členiek. Umožňuje vzájomnú komunikáciu, zdieľanie informácií, poznatkov a skúseností, ale aj koordináciu aktivít a realizáciu rozhodovacích procesov.

PS umožňuje zapojenie každého člena a členky spoločnosti do verejného života, pričom jediné obmedzenie v plnom zapojení sa do procesu predstavujú základné internetové a počítačové zručnosti a dostupnosť internetu. Toto obmedzenie možno znížiť využitím služieb administrátora konkrétnej PK (pozri bod 5.3) a poskytovaním voľného pripojenia na internet.

PS otvára verejný priestor do maximálnej možnej miery a demokratizuje proces rozhodovania a dosahovania verejného konsenzu.

PS umožňuje precízny monitoring záujmov verejnosti, verejného života a činnosti verejných inštitúcií.

3.1 Štruktúra PS

Pre potreby PR pre BA má PS podobu webového portálu s adresou pr.bratislava.sk.

Základnú jednotku PS tvorí participatívna komunita, ktorá má k dispozícii vlastný virtuálny priestor. Jeho správou je poverený administrátor PK (pozri bod 5.3), ktorý je zodpovedný za zverejňovanie interných a verejných obsahov, správu komunity a prideľuje právo publikovať obsahy.

Virtuálny komunitný priestor PK zahŕňa verejnú a internú časť. Publikovanie verejných dokumentov schvaľuje administrátor a reprezentant PK, pričom tento obsah je dostupný komukoľvek, vrátane anonymných užívateľov. Interný obsah môže prezerať a zverejňovať každý člen alebo členka PK po zaregistrovaní sa a overení identity. (*Poznámka: Forma overovania identity sa upresní po dohode s mestom)

Okrem administrátorov jednotlivých PK sa na správe PS podieľa administrátorský tím. Jeho základnou úlohou je zabezpečovať chod portálu a zverejňovať potrebné informácie na základe pokynov Koordinačnej rady PR (KooR). Mená a kontakty na členov administrátorského tímu sú zverejnené na stránke PR.

(*Poznámka:Administratívny tím bude v budúcnosti nominovaný Koordinačnou radou (KooR). Dovtedy sa stanovia aj jeho presné kompetencie.) 

3.2 Obsah PS

Obsah PS napĺňajú jednotliví užívatelia, PK a administrátorský tím.

Neregistrovaní užívatelia majú prístup k celému verejnému obsahu PS.

Registrovaní a prihlásení užívatelia majú možnosť prehliadať interné obsahy, vytvárať diskusné vlákna a zapájať sa do diskusií, vkladať do interného komunitného priestoru rôzne typy dokumentov a komunikovať (chatovať a pod.) s ďalšími užívateľmi.

PK spravujú vlastné interné aj verejné priestory a na spoločnej nástenke informujú o vlastných aktivitách, priebehoch stretnutí, pripravovaných verejných zhromaždeniach a fórach a ich výstupoch, pripravovaných a realizovaných projektoch a ďalších potrebných skutočnostiach.

Administrátorský tím zabezpečuje pomoc užívateľom a užívateľkám a PK podľa ich potrieb a požiadaviek a spravuje spoločnú webovú nástenku s aktuálnymi informáciami.
Zabezpečuje tiež jednoduchý prístup užívateľov k všetkým potrebným informáciám, vrátane archívu wikiprotokolov a knižnici, ktorá obsahuje základné informácie o priebehu a procesoch PR, návodov na zapojenie sa atď.

3.3 Wikiprotokoly

Wikiprotokoly predstavujú základný pracovný nástroj, ktorý zabezpečuje transparentnosť a demokratické postupy v procesoch PR. Sú taktiež základným nástrojom pre formalizáciu pracovných tokov a rozhodovacích mechanizmov PR. Formalizácia sa realizuje prostredníctvom ustálených častí dokumentu medzi definovanými adresátmi a prijímateľmi (preto názov protokol). Ako podoba a počet ustálených častí, tak aj kompetencie adresátov/tiek a prijímateľov/iek, sú podnetom neustálej diskusie všetkých zapojených účastníkov a účastníčok a výsledkom spoločnej práce (preto názov wiki).

Wikiprotokoly majú nasledovné formy:

 • pracovný záznam – je výstupom zo stretnutí PK a verejných podujatí realizovaných v rámci PR. Obsahuje diskutované témy, pracovné výstupy a mená zúčastnených;

 • projektová dokumentácia – poskytuje základné informácie o projekte a realizátoroch;

 • protokol o výdavkoch – slúži na komunikáciu s výkonnými orgánmi mesta a mestským zastupiteľstvom a zahŕňa jednotlivé položky potrebné pre realizáciu projektu;

 • pracovné zmluvy – definujú vzťahy medzi orgánmi mesta a realizátorom projektu. Týkajú sa finančných odmien a spravovania majetku mesta;

 • uznesenie – je výsledkom rozhodnutia, ktoré môže prijať buď PK alebo KooR. Okrem samotného rozhodnutia zahŕňa aj jeho zdôvodnenie;

 • návrh – podnet občana na realizáciu, resp. úpravu verejnej služby poskytovanú samosprávou.


4. Participatívna komunita (PK)

Participatívna komunita je základnou jednotkou PS, pomocou ktorej sa v rámci PR uskutočňuje naintenzívnejšia forma participácie.

PK môže mať buď tematickú alebo teritoriálnu podobu. Teritoriálna PK sa viaže na konkrétne územie od mikroštruktúry na úrovni ulice cez mestské časti až po najvyššiu samosprávnu jednotku. (*Poznámka: nejasné) Vytvára priestor pre demokratické procesy a možnosť priamej participácie občanov a občianok na rozhodovaní o mieste svojho bydliska a miestnom verejnom priestore. Tematické PK otvárajú priestor pre aktivity v jednotlivých oblastiach verejného života podľa záujmov a tém, pričom občanom a občiankam umožňujú zdieľanie poznatkov a koordináciu aktivít.

PK a jej podoba je určená jej funkcionalitou, úlohami, štruktúrou a pravidlami.

4.1 Funkcie a úlohy PK

PK zabezpečuje:

 • inštitucionalizáciu partnerstva občianskeho, politického a ekonomického sektora – PK je neformálna, ale formalizovaná občianska štruktúra, ktorá vstupuje do rozhodovacích procesov mestskej samosprávy a umožňuje každoročnú realizáciu PR;

 • kontrolu moci – PK vstupuje do komunikácie s výkonnými orgánmi mesta pri realizácii projektov a nominuje reprezentantov do zodpovedajúcej komisie mestského zastupiteľstva. Zároveň sa zapája a angažuje v projekte OpenData (*Poznámka: pozri bod, zadefinovať OD), čím zvyšuje možnosť kontroly samosprávnych orgánov a zároveň zabezpečuje transparentnosť a efektívnosť ich výkonu. 

 • výkon moci – PK v súčinnosti celého PS disponuje časťou mestského rozpočtu a o ďalšej časti rozpočtu spolurozhoduje, pričomzároveň umožňuje čo najširšiu participáciu čo najväčšiemupočtu občanov a občianok. Celá činnosť sa prispôsobuje potrebám a situácii občanov a občianok a regulatívnej idei.  

 • napĺňanie regulatívnej idey – PK predstavuje dôsledné naplnenie slova samospráva, teda vykonávanie moci samotnými občanmi v podmienkach čo najpriamejšej demokracie.

4.2 Pravidlá činnosti PK

Pravidlá určujú internú a externú činnosť PK, pričom vychádzajú z regulatívnej idei, z ktorej vychádza celkový mechanizmus PR a dôsledne ju napĺňajú. Pravidlá činnosti PK majú podobu wikiprotokolu, rovnako ako celý tento dokument a jeho jednotlivé časti.

PK rešpektujú a dodržiavajú tieto pravidlá:

 • otvorenosť – povinnosťou PK a jej členov a členiek je využívať všetky možnosti pre zapájanie čo najširšieho počtu občanov a občianok. Členom/kou PK sa môže stať ktokoľvek, kto o to prejaví záujem, rešpektuje prijaté záväzné pravidlá a býva (*Poznámka: špecifikovať trvalý, či prechodný pobyt, za akých podmienok) a/alebo pracuje v Bratislave. Občania a občianky sa môžu zapojiť do činnosti jednej teritoriálnej komunity. V prípade tematických komunít majú možnosť zapojiť sa do činnosti viacerých. Pravidelné stretnutia PK sú verejné a informácia o ich uskutočnení sa zverejňuje na stránke PR;  

 • transparentnosť -  povinnosťou PK je pravidelne zverejňovať informácie o svojom pôsobení a nechať o svojich rozhodnutiach spolurozhodovať širšiu verejnosť v rámci celkového procesu PR;  

 • občiansky princíp - do PK vstupuje občan, resp. občianka, nie občianske združenie, záujmová skupina, alebo politická strana;

 • demokracia - štruktúra PK je horizontálna. Hierarchické vzťahy vznikajú len na dobu určitú a s jasným cieľom (napr. vypracovanie projektu a funkcia koordinátora/ku), Hierarchiu je možné anulovať na základe dohody členov a členiek takéhoto vzťahu (napr. odvolať koordinátora/ku);

 • spolupráca –súčasťou mechanizmu PR je súťaž o najlepšie myšlienky, návrhy, aktivity a projekty. Cieľom procesu PR je pomocou mechanizmov verejného zvažovania zabezpečiť čo najvyššiu možnú kooperáciu pri ich posudzovaní a realizácii. Pri výbere projektov na realizáciu dáva PK prednosť dosahovaniu konsenzuálnych rozhodnutí. Preto sa PK a jej jednotliví členovia zaväzujú k vzájomnej spolupráci a pomoci pri realizácii úloh a zadaní vyplývajúcich z nárokov PK a požiadaviek samosprávy a obyvateľov a obyvateliek Bratislavy; 

 • formalizácia činnosti - informačné toky a procesy rozhodovania a prideľovania kompetencií sú definované wikiprotokolmi (pozri bod 3.3).

4.3 Štruktúra PK

V rámci PK existujú nasledujúce roly:

Delegáti/delegátky:

- vystupujú v externých vzťahoch PK a v KooR, kde komunikujú s delegátmi/tkami z ďalších PK a v rozhodovacích procesoch. Kontrolujú interné procesy a realizáciu projektov PK. Túto funkciu možno vykonávať len raz a to po dobu dvoch rokov, teda jedného cyklu PR. Delegátov/tky volia členovia/nky PK a môžu ich v nutnom prípade odvolať. Potrebná je k tomu nadpolovičná väčšina hlasov.

Reprezentanti/tky:

- vystupujú v externých vzťahoch PK v komunikačných procesoch, predovšetkým v príslušných komisiách zastupiteľstva. Volia ich PK a môžu ich v nutnom prípade (*Poznámka: čo je nutný prípad? Konkretizácia.) odvolať. Potrebná je k tomu nadpolovičná väčšina hlasov.

Administrátori/rky:

- spravujú internetový portál komunity. Prideľujú prístupové práva jednotlivým členom a členkám komunít. Zodpovedajú za publikovanie verejných dokumentov a moderujú diskusie a hlasovania. Poskytujú poradenstvo užívateľom a užívateľkám portálu.

Moderátori/rky – Facilitátori/rky:

- vstupujú do procesov, keď sa mení difúzia hraníc otvorenosti a vylučovania (*Poznámka: nezrozumiteľné, konkretizovať); Zabezpečujú konštruktívny, otvorený a demokratický priebeh verejných diskusií a verejného zvažovania.

Koordinátori/rky pracovných skupín:

- nesú zodpovednosť za projekt, ktorý koordinujú, vrátane zodpovednosti za správu majetku mesta a pridelené prostriedky z rozpočtu. Do pozície koordinátora/rky ich nominuje PK, V prípade nutnosti (*Poznámka: opäť konkretizovať prípad nutnosti) ich môže odvolať aj pred ukončením projektu. Potrebná je k tomu nadpolovičná väčšina hlasov.

5. Koordinačná rada (Koor)

KooR predstavuje koordinačný orgán PR. Má právo prijímať rozhodnutia, ktoré zverejňuje v podobe uznesení. Medzi kompetencie KooR patria rozhodnutia o:

 • presnej podobe PR – určuje etapy, jednotlivé kroky a prijíma rozhodnutie o záverečnej podobe PR v danom roku, ktorý sa predkladá samosprávnym orgánom;

 • koordinácii práce jednotlivých PK a ich kompetenciách v konkrétnych prípadoch;

 • fungovaní Komunitného centra a pravidlách účasti na jeho činnosti;

 • vytvorení novej PK.

KooR oficiálne komunikuje so samosprávou, občianskou spoločnosťou vydáva záväzné stanoviská pre média.

Dôležitou úlohou KooR je prijímanie a spracovávanie návrhov občanov.

5.1 Členovia/ky

KooR pozostáva z členov/iek s hlasovacími právomocami a poradných členov/iek. Členovia/ky s hlasovacími právomocami sú delegovaní PK a každá PK má právo nominovať dvoch svojich členov/ky. Členom/kou KooR možno byť len raz po dobu cyklu PR – jeho prípravy a realizácie, teda dva roky.

Poradní členovia/ky sú nominovaní/é:

 • výkonnými orgánmi mesta – minimálne jeden až traja;

 • mestským zastupiteľstvom – podľa potreby, maximálne však jeden člen za každú politickú stranu;

 • úradom kontrolóra mesta – jeden člen/ka;

 • KooR-om - nominuje z expertného tímu maximálne traja členovia, a administrátorského tímu -  jeden zástupca.

KooR si pre každý cyklus PR zvolí svojho hovorcu spomedzi členov a členiek PK, pričom je dôležité, aby sa do tejto pozície nominovali členovia z rozličných komunít tak, aby každá PK mala v istom časovom úseku na tejto pozícii svojho člena.

(*Poznámka: V rámci KooR sa zadefinujú prípadné ďalšie konkrétne funkcie, ak sa ukážu ako potrebné.)

5.2 Stretnutia

KooR sa schádza na pracovných poradách a na zasadnutiach. Na zasadnutiach, ktoré sú verejné sa prijímajú záväzné rozhodnutia a konajú sa v presne stanovených termínoch na základe etáp v procese PR. Pracovné porady sa konajú podľa potreby a o ich uskutočnení sa informuje na stránke pr.bratislava.sk.

6. Spôsoby participácie

Model PR pre BA umožňuje niekoľko rozličných spôsobov, ako sa môžu občania a občianky podieľať na PR a na chode samosprávy. Spôsoby participácie otvárajú možnosti od jednorazového zapojenia sa, napr. do hlasovania, až po pravidelnú aktivitu v PK.

(*Poznámka: rozpracovať – vymenovať a zadefinovať formy paticipácie a ich váhu na konečnom rozhodnutí)

6.1 Členstvo v PK

Vstup do PK je umožnený komukoľvek, kto o to prejaví záujem, rešpektuje dané pravidlá a býva (*Poznámka: konkretizovať, viď vyššie) a/alebo pracuje v Bratislave. V takomto prípade získavajú občania a občianky najširšiu možnú mieru participácie. Okrem nižšie uvedených spôsobov sa môžu do mechanizmu PR zapojiť aj ako členovia a členky PK v rôznych pozíciách. (*Poznámka: nejasné)

  
6.2 Návrhy a projekty

Občan, ktorý sa stane členom PK má možnosť navrhovať projekty. Vytváranie a realizácia projektu prebieha nasledujúcim spôsobom:

Prvá fáza:

 • definovanie problému;

 • diskutovanie o návrhoch možných riešení v podobe projektových zámerov (na základe wikiformuláru);

 • vytváranie pracovného tímu.

V tejto fáze je proces otvorený pre všetkých členov a členky danej PK, v rámci ktorej sa vytvára pracovná skupina a volí koordinátor/ka projektu. Informácie o procese sa zverejňujú na stránke pr.bratislava.sk a sú dostupné pre každého. Vstupom do pracovnej skupiny sa členka/člen PK zaväzuje k pokračovaniu v práci až do ukončenia realizácie projektu. Porušenie záväzku nenesie ako konsekvenciu žiadnu sankciu, zaznamenáva sa však v osobnom profile, ktorý je verejný.

Druhá fáza:

Projekt sa predkladá do verejného zvažovania PK. Po jeho schválení vo verejnom zvažovaní a po akceptácii a schválení zastupiteľstvom celého PR (*Poznámka: ak sa jedná o ďalší orgán PR, zadefinovať) nasleduje realizácia projektu.

Tretia fáza:

Na začiatku realizácie projektu sa otvára priestor pre vstup ďalších ľudí, ktorí majú záujem podieľať sa na jeho realizácii. Vzniká uzatvorená skupina v zmysle kompetencií (*Poznámka: nejasná formulácia), ktorá pracuje verejným spôsobom a má priepustné hranice, teda umožňuje vstup ďalších členov podieľajúcich sa na realizácii. Zodpovednosť za rozhodnutia a pridelené prostriedky nesie koordinátor/ka.

Záverečnú fázu predstavuje vyhodnotenie projektu v rámci hodnotiaceho verejného fóra.

(*Poznámka: V budúcnosti sa predpokladá aj vypracovanie škály hodnotenia (wikiformulár).)

6.3 Verejné podujatia

V rámci všetkých verejných podujatí majú občania a občianky možnosť zapájať sa do diskusií. Pri rozhodovacích procesoch majú aj hlasovacie právo. Taktiež majú možnosť podieľať sa na organizácii verejných podujatí a navrhovať ich priebeh a dramaturgiu.

6.4 Nápady a podnety

Vlastné nápady a podnety môžu občania a občianky poskytnúť aj anonymne prostredníctvom formulára „Burzy nápadov", ktorý je k dispozícii na stránke pr.bratislava.sk, alebo v Komunitnom centre generácií. Tento formulár sa distribuuje aj na všetkých podujatiach PR a ponúkajú ho aj členovia a členky jednotlivých PK.

(*Poznámka: dopracovať pre všetky možnosti)
 
6.5 Internet

Registrovanie na stránke PR umožňuje zapojiť sa do hlasovania o projektoch, zadaniach a prioritách. Taktiež otvára priestor pre komentáre a zapojenie sa do diskusií.

6.6 Verejné zvažovanie a hlasovanie

Základným rozhodovacím mechanizmom v procese PR je verejné zvažovanie. (*Poznámka: zadefinovať verejné zvažovanie pre potreby PR) Deliberácia sa podľa možností (*Poznámka: nejasné, konkretizovať) uskutočňuje pred každým skupinovým rozhodnutím – od úrovne pracovnej skupiny v projekte, až po celok PS. Procesu deliberácie sa môže zúčastniť každý, kto je rozhodnutím priamo dotknutý.

Hlasovanie predstavuje dôležitý rozhodovací mechanizmus, avšak svoje miesto nachádza len vtedy, keď:

 • zlyhal proces deliberácie a skupina nenašla konsenzus;

 • v procese rozhodovania je prioritná čo najširšia možná participácia, resp. si to vyžaduje predmet zvažovania, takže nie je možné vytvoriť relevantné deliberatívne fórum, v ktorom by nebolo potrebné hlasovanie;

 • pri voľbe a obsadzovaní potrebných funkcií a pozícii.

7. Obsah participácie

V rámci procesu PR pre BA môžu občania a občianky priamo spolurozhodovať v rozličnom rozsahu a intenzite. Škála sa rozprestiera od možnosti jednorázovo vyjadriť svoj ne/súhlas, až po realizáciu verejných služieb mesta (pozri bod 6.).

Predmetom participácie sú:

 • aktivity, resp. služby, ktoré realizujú samotní občania;

 • aktivity, resp. služby, ktoré realizuje mesto;

 • strednodobé a dlhodobé zámery mesta, ktoré určujú, aký typ aktivít a služieb a v akom rozsahu má získať charakter priorít;

 • návrhy a podnety, ktoré umožňujú flexibilne a efektívne riešiť aktuálne problémy. 

7.1 Projekty

PR pre BA otvára priestor pre občianske aktivity vo verejnom záujme realizované ako verejne dostupné služby, ktoré mesto z rôznych dôvodov, buď nevykonáva, alebo ich realizuje neuspokojivým spôsobom. Občan tak môže priamo spolurozhodovať o tom, ktoré občianske aktivity verejného charakteru a akým spôsobom sa budú realizovať z rozpočtu mesta a môže sa podieľať na ich realizácii. O tom, ktoré projekty sa budú realizovať, sa rozhoduje viacerými spôsobmi, ktoré majú rôznu váhu.

7.2 Zadania

PR pre BA otvára priestor pre občianske spolurozhodovanie o realizovaní mestských služieb.

(*Poznámka: Konkrétny spôsob tejto formy participácie sa stanoví prostredníctvom rokovaní medzi výkonnými orgánmi mesta a zástupcami PK do konca septembra 2012.)

7.3 Priority

Zoznam priorít sa vypracováva a stanovuje každoročne na verejných fórach organizovaných PK. Na týchto podujatiach sa stanovujú priority v jednotlivých tematických oblastiach a predkladajú sa mestskému zastupiteľstvu, ktoré k nim zaujme stanovisko.

7.4 Návrhy a podnety

(*Poznámka: už je tu časť s názvom Nápady a podnety a Návrhy a projekty, vyjasniť a dopracovať.)

(*Poznámka: Doplniť ďalší bod – Realizácia projektov a zadaní a ich kontrola.)

8. Procesy

Január - február:

- verejné zhromaždenie:

 • informovanie o PR prijatom v predchádzajúcom roku a o realizácii jednotlivých aktivít a projektov;

 • hodnotiaci workshop za účasti členov PK, KooR a výkonných orgánov mesta.

Marec - jún:

 • pravidelné stretnutia PK.

Apríl:

 • verejné fóra jednotlivých PK: prezentácia PR a práce PK, informácie o zadaniach od mesta, zbieranie podnetov a návrhov, námetov na projekty, verejné zvažovanie priorít.

Máj – jún:

 • konzultácie s jednotlivými referátmi mesta a s primátorom.

September – november:

 • pravidelné stretnutia PK.

September:

 • spustenie internetového hlasovania o prioritách, zadaniach a projektoch.

Október:

 • verejné fóra jednotlivých PK: verejné zvažovania priorít a zadaní;

 • verejné zvažovanie PK o projektoch;

 • ukončenie internetového hlasovania.

November:

 • verejná prezentácia návrhu PR pre budúci rok a prezentácia plnenia prebiehajúceho ročníka PR;

 • predloženie zoznamov projektov, zadaní a priorít ako návrh PR pre budúci rok výkonným orgánom a primátorovi.

December:

 • rokovanie zastupiteľstva o rozpočte a PR pre nasledujúci rok.

 

(Úvodnú pracovnú verziu tohoto wikiprotokolu za Utopia, o. z. vypracoval Peter Nedoroščík a doplnil a pripomienkoval Peter Vittek.)