Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Diskusia o Rámcovej schéme alokácií na projekty.

Rámcová schéma alokácie na projekty Rámcová schéma alokácie na projekty

Participatívny rozpočet

Rámcová schéma alokácie financií na projekty

 

Tento dokument špecifikuje spôsob, akým sa uvoľňujú financie na realizáciu projektov participatívneho rozpočtu.

 

Rozpočet projektu

Pri realizácii projektu sa vychádza z rozpočtu, ktorý bol navrhnutý participatívnou komunitou a schválený v rámci verejného zvažovania. Akékoľvek zmeny jednotlivých položiek v rozpočte je možné realizovať len na základe vzájomného súhlasu medzi magistrátom hlavného mesta a participatívnou komunitou. Zmena položiek rozpočtu sa realizuje spravidla za okolností, že v rámci verejného obstarávania prišlo k zníženiu alebo navýšeniu ceny.

 

Zodpovednosť za čerpanie

Obstarávanie, objednávanie ako aj úhradu položiek v rámci participatívneho rozpočtu realizuje výlučne hlavné mesto SR Bratislavy. Participatívny rozpočet nie je grantová schéma, participatívne komunity preto nedostávajú transfery na realizáciu projektov (s výnimkou ak ide o platby za dohody o vykonaní práce) a teda nie sú ani povinné zdokladovávať ich použitie. Členovia participatívnych komunít rozhodujú o alokáciách a podľa možností, resp. potreby spolupracujú na realizácii projektov.

 

Obsahové zabezpečenie projektu

Každý participatívny projekt má na začiatku realizácie pridelené zodpovedné oddelenie magistrátu, resp. zodpovedná osoba, ktorí sú zodpovední za obsahovú a odbornú prípravu, koordináciu a realizáciu projektov. Toto oddelenie magistrátu zároveň pripravuje podklady pre obstaranie tovarov a služieb. O pridelení zodpovednosti za konkrétny projekt rozhoduje primátor, primátorom poverený zamestnanec, resp. riaditeľ magistrátu.

 

Verejné obstarávanie

Obstarávanie tovarov a služieb sa riadi pravidlami zákona o verejnom obstarávaní a vnútornými pravidlami o hospodárení. Pokiaľ ide o obstaranie tovaru alebo služby v hodnote do 10 tisíc eur, je potrebné, aby bol uskutočnený prieskum trhu s minimálne tromi cenovými ponukami. To neplatí v prípade, že má hlavné mesto vysúťaženého dodávateľa na zodpovedajúce tovary a služby. Pri sume nad 10 tisíc eur je potrebné verejné obstarávanie uverejniť v obchodnom vestníku. Podklady k obstarávaniu tovarov a služieb pripravuje zodpovedné oddelenie magistrátu, ktoré ich zároveň zadáva do objednávkového systému NORIS. Schvaľovanie a vystavovanie objednávok, ako aj príprava podkladov na úhradu má v kompetencii poverený pracovník Kancelárie primátora. Kancelária primátora je zároveň jedinou organizačnou zložkou, ktorá spravuje kapitolu 12.5 – Participatívny rozpočet.

 

Zverejňovanie objednávok a faktúr

Zverejňovanie objednávok a faktúr súvisiacich s participatívnym rozpočtom sa zverejňuje štandardne na internetovej stránke http://register.bratislava.sk a pre lepšiu prehľadnosť zároveň aj na internetovej stránke participatívneho rozpočtu http://pr.bratislava.sk. Zodpovedný za zverejňovanie je poverený pracovník Kancelárie primátora.

Súhrnný prehľad kompetencií

 

Popis úkonu

Zodpovedný

Príprava rozpočtu projektov

Participatívne komunity

Návrh celkového rozpočtu PR

Verejné zvažovanie

Legislatívne schválenie celkového rozpočtu PR

Mestské zastupiteľstvo

Zmeny v celkovom rozpočte

Verejné zvažovanie

Legislatívne schválenie zmien celkového rozpočtu PR

Mestské zastupiteľstvo

Zmeny v rozpočte projektu

Participatívna komunita po konzultácii s Kanceláriou primátora, resp. zodpovedným oddelením magistrátu

Predkladanie návrhu na alokáciu projektov PR do MsZ

Kancelária primátora (predkladateľ: primátor Milan Ftáčnik, zodpovedný: riaditeľ Kancelárie primátora Ľubomír Andrassy, spracovateľ: poradca primátora Michal Feik)

Predkladanie správy o realizácii a čerpaní PR do MsZ

Kancelária primátora (predkladateľ: primátor Milan Ftáčnik, zodpovedný: riaditeľ Kancelárie primátora Ľubomír Andrassy, spracovateľ: poradca primátora Michal Feik)

Priradenie projektu zodpovednému oddeleniu magistrátu

Riaditeľ magistrátu (Z: Rastislav Gajarský)

Odborná a obsahová koordinácia jednotlivých projektov

Zodpovedajúce oddelenie Hlavného mesta SR Bratislavy

Obstarávanie tovarov a služieb, príprava víťaznej ponuky, zadanie návrhu objednávky do systému NORIS

Zodpovedajúce oddelenie Hlavného mesta SR Bratislavy

Vecná a obsahová kontrola objednávky

Kancelária primátora (Z: Michal Feik, Edita Šušolová)

Schválenie a podpis objednávky

Kancelária primátora (Z: riaditeľ kancelárie, Ľubomír Andrassy)

Evidencia došlých faktúr, expedícia na úhradu

Kancelária primátora (Z: Edita Šušolová)

Zverejňovanie faktúr na internetovej stránke http://register.bratislava.sk

Kancelária primátora (Z: Andrea Veselá)

Zverejňovanie faktúr na internetovej stránke http://pr.bratislava.sk

Kancelária primátora (Z: Michal Feik)

Preberanie dodaných tovarov a služieb

Zodpovedajúce oddelenie Hlavného mesta SR Bratislavy