Srdečne vás pozývame na konferenciu „Samopráva pre ľudí. Informácie, priestory, peniaze", ktorá sa uskutoční v rámci projektu „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík".

 

Na konferencii sa po prvýkrát na Slovensku stretnú ľudia z miest, v ktorých bol zavedený participatívny rozpočet alebo sa jeho zavedenie pripravuje. Pre účastníkov a účastníčky sú pripravené prednášky a workshopy, ktorých cieľom bude výmena praktických skúseností a otvorenie diskusie o podobe a budúcnosti participatívneho rozpočtovania na Slovensku. Konferencia je určená aktívnym občanom, zamestnancom samospráv a voleným zástupcom v samosprávach. Účastníci sa v dvoch ďalších samostatných blokoch dozvedia viac aj o skúsenostiach s participatívnym plánovaním verejných priestorov a využívaním otvorených dát v samosprávach.

 

Tešíme sa na vašu účasť. (Program nájdete nižšie.)

 

 

 

Program konferencie

 

1. deň, 20. apríla 2018 - Konferencia

Otvorenie

14:00 – 15:00 Registrácia a priestor pre prezentáciu a zoznámenie účastníčok a účastníkov

15:00 – 16:00 Otvorenie konferencie - Primátor Hlohovca Ing. Miroslav Kollár, Martin Giertl/Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Peter Nedoroščík/Utopia

 

Úvodný blok

16:00 – 16:45 Dane v rukách občanov – Tomáš Tožička/Social Watch, Educon, Ekumenická akademie (úvodná prezentácia a diskusia)

16:45 – 17:30 Využitie otvorených dát v samospráve – Peter Hanečák/Opendata.sk (prezentácia a diskusia)

17:30 – 18:00 Príbeh participatívneho rozpočtu na Slovensku – Peter Nedoroščík/Utopia (prezentácia a úvod k panelovej diskusii Naše skúsenosti)

18:00 – 19:30 Naše skúsenosti - panel primátorov a starostov, ktorí majú skúsenosti s participatívnymi rozpočtami

 

Konferenčný virvar

19:30 - 20:30 Pracovná večera

20:30 - 22:00 Priestor pre riadenú diskusiu, zdieľanie skúseností a sieťovanie

 

 

2. deň, 21.apríla 2018 - Workshop

08:30 - 09:00 Komunitná kávička

Plenárne prednášky s diskusiou

09:00 - 10:00 Participatívne rozpočtovanie / Peter Vittek (prezentácia a diskusia)

10:00 - 11:00 Participatívne plánovanie verejných priestorov / Zuzana Krivošová (prezentácia a diskusia)

 

Workshopy v dvoch blokoch

11:00 - 12:00

Particpatívny rozpočet

Verejné zvažovanie (deliberácia) - úvodná časť

Participatívne plánovanie verejných priestorov

Koncepcia verejných priestorov mesta Hlohovec a občianska participácia / Adam Lukačovič (prezentácia a diskusia)

Vízia zámockého parku a Hlohovského zámku ako úvod pre proces participatívneho plánovania / Miroslav Kollár (prezentácia a diskusia)

 

12:00 - 13:30 Pracovný obed spojený s individuálnymi diskusiami s prezentujúcimi expertmi a expertkami

 

Particpatívny rozpočet

13:30 - 15:30 Verejné zvažovanie - stanovovanie kritérií hodnotenia

15:30 - 16:00 Verejné zvažovanie - (vy)hodnotenie 

Participatívne plánovanie verejných priestorov

13:30 - 15:30 Participatívne plánovanie vybranej časti zámockého parku - modelový workshop / Jozef Veselovský, Zuzana Krivošová

15:30 - 16:30 Obstarávanie architektúry / Peter Lényi

 

Komunitný virvar

16:30 - 18:30 Facilitovaná diskusia, zdieľanie skúseností, sieťovanie

18:30 - 20:30 Pracovná večera spojená s individuálnymi diskusiami s prezentujúcimi expertkami a expertmi

 

3. deň, 22. apríla 2018 - Workshop

09:00 – 09:30 Komunitná kávička

09:30 – 10:30 Praktické skúsenosti s otvorenými dátami – Mariana Hurná/koordinátorka IT, Mestský úrad Prešov (prezentácia a workshop)

10:30 – 11:30 Participácia na školách hrou – Alexandra Hrabinová/Úrad splnomocnenca SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (prezentácia a workshop)

11:30 –  14:00 Záverečný workshop - prezentácie z workshopov, syntéza, náčrt štadnardov pre participatívne rozpočty, otvorené dáta a participatívne plánovanie verejných priestorov

 

Po otvorení konferencie čaká hostí úvodná prednáška Tomáša Tožičku o participácii, demokracii a kontextoch, v ktorých sa ich darí rozvíjať. Po nej bude nasledovať prednáška Petra Hanečáka o možnostiach využitia otvorených dát v samospráve.


Tomáš Tožička je publicista, technik, teológ a odborník na rozvojovú problematiku. Do 1989 pracoval v robotníckych profesiách. Neskôr vyštudoval teológiu v Prahe a v Atlante, USA. V súčasnosti je riaditeľom Strediska humanitárnej a rozvojovej spolupráce Diakonie Českobratrské církve evangelické a predsedom českej pobočky Social Watch. Spolupracuje s humanitárnymi organizáciami Adra, Educon a Ekumenická akademie.

 

Peter Hanečák sa aktívne zaujíma o mnohé „otvorené" témy, najmä Open Source (otvorený softvér) a Open Data (otvorené údaje). V súčasnosti pôsobí ako konzultant pre IT a Open Data, o.i. pracoval aj na projektoch COMSODE a eDemokracia. Peter je členom iniciatívy OpenData.sk a neziskovej organizácie SOIT.sk .

 

Blok panelových diskusií, ktoré uzatvoria program prvého dňa, otvorí Peter Nedoroščík prezentáciou o skúsenostiach zo zavádzania participatívnych rozpočtov v slovenských samosprávach.

 

Peter Nedoroščík je filozof, psycholológ, germanista a publicista. Patrí medzi zakladajúcich členov združenia Utopia. Bol hlavným iniciátorom zavedenia prvého slovenského participatívneho rozpočtu v Bratislave. Neskôr pôsobil ako konzultant a facilitátor aj pri zavádzaní participatívneho rozpočtovania v ďalších samosprávach.

 

Deň uzavrú panelové diskusie s názvom Naše skúsenosti.

Príbeh participatívneho rozpočtovania na Slovensku má osem rokov. Ak by ste chceli spoznať jeho míľniky a križovatky, príďte na panelovú diskusiu s volenými zástupcami, ktorí umožnili jeho existenciu v našej krajine. Pozvanie prijali:

Milan Ftáčnik, ktorý ako primátor Bratislavy v roku 2011 našiel odvahu začať s niečím radikálne novým a ešte pritom spolupracovať s neznámou organizáciou s názvom Utopia.

Rudolf Kusý, ktorý ako starosta mestskej časti Bratislava Nové Mesto v roku 2014 umožnil vznik prvej Kancelárie pre participáciu na miestnom úrade a dodnes sprevádza a podporuje najdlhšie trvajúci, najhlbší a finančne najnáročnejší proces participatívneho rozpočtu u nás.

Peter Bročka, ktorý v roku 2013 ešte ako trnavský aktivista čerpal inšpiráciu pri zrode PR v Banskej Bystrici a ako primátor o necelé tri roky nielen vytvoril podmienky pre začiatok PR v Trnave, ale zároveň aj posunul rámec participácie tak, že plánovanie verejných priestorov s verejnosťou sa stalo v tomto meste štandardom.

Miroslav Kollár, vďaka ktorému, sa Hlohovec stal ďalšou samosprávou na mape PR a jednou z vlajkových lodí samospráv, pre ktoré otvorené dáta a dôkladné informovanie verejnosti sú samozrejmosťou.

Počas soboty prebehnú workshopy v dvoch blokoch. Prvý z nich sa bude venovať participatívnemu plánovaniu.

Workshopu participatívneho plánovania bude predchádzať dopoludnajšia prednáška architektky Zuzany Krivošovej, ktorá sa tejto problematike venovala v bratislavskej Kancelárii pre participáciu verejnosti a neskôr na trnavskom Referáte pre architektonicko urbanistické koncepcie. Hovoriť bude o skúsenostiach so zapájaním občanov do kreovania verejného priestoru, ktoré nadobudla ako facilitátorka úspešných projektov rôznych mierok .

V poobednom bloku predstaví architekt Matúš Lukačovič z mestského úradu v Hlohovci strategický dokument Koncepcia verejných priestorov a rôzne spôsoby participácie, ktoré samospráva otestovala pri napĺňaní jeho cieľov.

Následnou prezentáciou konceptu využitia Hlohoveckého zámku a zámockého parku vytvorí primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár myšlienkový základ pre modelové plánovanie verejného priestoru, ktorým bude areál amfiteátra a jeho okolia v Panskej záhrade v Hlohovci.

Teoretická časť workshopu bude spočívať v predstavení konceptu metodiky participatívneho plánovania, praktická z práce v teréne a formulovania spoločných záverov.

V poslednom tematickom bloku vystúpi architekt Peter Lényi, ktorý sa dlhodobo venuje problematike obstarávania architektonických a urbanistických diel samosprávami, stál pri zrode prvého Manuálu súťaží návrhov slovenskej komory architektov a spolu so svojimi kolegami pomohli rôznym mestám a obciam zrealizovať niekoľko úspešných súťaží.

Druhý blok sa bude venovať procesu participatívneho rozpočtu. Dopoludnia ho uvedie Peter Vittek z Kancelárie pre participáciu v bratislavskom Novom Meste prezentáciou o modeloch participatívnych rozpočtov. Nasledujúce workshopy budú venované diskusiám o problémoch participatívnych rozpočtov na Slovensku a modelovému verejnému zvažovaniu. 

V nedeľu účastíčky a účastníkov čaká prezentácia Mariany Hurnej, ktorá je koordinátorkou IT na mestskom úrade v Prešove a od roku 2000 vytvára a rozširuje Integrovaný informačný systém samosprávy mesta. Prešov dlhodobo patrí na Slovensku medzi lídrov v zverejňovaní dát.

Nasledovať bude hravý workshop pod vedením Alexandry Hrabinovej, ktorá pracuje ako analytička na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. V rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík spolupracuje na pilotnom projekte Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta v Hlohovci. Alexandra spoločne s ďalšími ľuďmi pracuje na vytvorení hry, ktorej cieľom je priblížiť proces participatívneho rozpočtu žiakom a študentom škôl. 

Krátka prezentácia o tom, prečo spoločenská hra o participatívnom rozpočte vznikla, o radostiach a strastiach pri jej tvorbe, predstavuje teoretický úvod k workshopu. V praktickej časti sa účastníci opäť vrátia do „školských lavíc", kde budú mať možnosť spoločenskú hru pilotne otestovať.