Aktuálna verzia projektu Aktuálna verzia projektu

Pilotný projektParticipatívny rozpočet pre Bratislavu"

Projektová dokumentácia

 

 

 

Celkový zámer

 

Aktivity projektu sa zameriavajú, resp. realizujú služby, ktoré realizuje, alebo môže realizovať mestská samospráva v Bratislave. Výsledky projektu budú verejne prístupné buď ako služba, artefakt alebo informácia.

Každá z participatívnych komunít môže podať dva projekty v dvoch oblastiach:

 

 

  1. Zvýšenie participácie občanov na verejnom živote

prostredníctvom projektu sa pre občanov Bratislavy vytvárajú širšie možnosti zapájať sa do verejného života a do fungovania samosprávy

  1. Skvalitnenie služieb samosprávy a mestského prostredia

Projekt skvalitňuje, približuje alebo dopĺňa služby poskytované mestom Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

Proces vytvárania a schvaľovania projektov

 

 

Predkladateľom projektu je konkrétna tematická participatívna komunita. Projekty sa formujú v komunite a zapojiť sa môže každá členka, každý člen komunity.

 

 

Schvaľovanie prebieha vo forme otvorenej diskusie - verejného zvažovania, v rámci komunity. V prípade, že sa nenájde všeobecný konsenzus, ktoré dva projekty komunita rozpracovať a podporiť, je možné hlasovať.

výsledok: dva vybrané projekty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektová dokumentácia

 

Anotáciakrátky opis projektu

(v skratke, definujte projekt, cca. 1000 znakov)


 

Zámer projektu je vytvoriť komunitné centrum pre mladých ľudí, prostredníctvom ktorého by vzniklo miesto sociálnej výmeny a dialógu. Miesto by malo slúži primárne pre komunitu mladých, ktorá je otvorená širokej verejnosti. slúžiť potrebám diskusie a tvorby projektov. Sekundárne slúžiť na alternatívne trávenie voľného času v rámci náučných, vzdelávacích a spoločenských aktivít.

 

 

 

 

 

 

 

Problém

(opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality samosprávou poskytovanej služby, alebo o jej neexistenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby)

Základným problémom dnešnejmodernej spoločnosti" je virtualizácia spoločenského života a strata osobného kontaktu nielen medzi rovesníkmi, ale aj medzi generáciami. Dochádza tak odcudzeniu, ktoré prerastá do vzájomného nepochopenia. Mladá generácia čo ponúknuť staršej a naopak.

Myslíme si, že Bratislava potrebuje alternatívne komunitné centrum, ktoré by slúžilo spoločenským aktivitám rôzneho druhu s cieľom vytvárať vzájomné porozumenie medzi generáciami, medzi rovesníkmi a taktiež ponúkať spoločenské aktivity širšej verejnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Východisková situácia

(opíšte na aké uskutočnené aktivity projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu komunita k dispozícii)

Nič charakteru podobného komunitného strediska sa na území Bratislavy nevyskytuje. Pred časom existovalo Informačné centrum mladých na Riazanskej ulici, ktoré však z neznámych dôvodov zaniklo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladateľ projektu a realizátori

(opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, knowhow jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)


Predkladateľom projektu je nezávislá komunita mladých pri projekte participatívneho rozpočtu pre Bratislavu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľ

(zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu)

Prekonať problematické formy odcudzenia, vytvorením potencionálneho miesta s cieľom vytvárať nové priateľské vzťahy, uskutočňovať vzdelávacie aktivity, spoločensko-kultúrne aktivity a priestor na stretávanie sa komunít, ktoré sa podieľajú, alebo majú záujem zapojiť do projektov participatívneho rozpočtu v Bratislave.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľová skupina

(definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom môže výsledky projektu využívať)

Cieľovou skupinou je mládež od 15 do 30 rokov a seniori.

 

 

 

 

 

 

Pokračovanie projektu

(opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti)

Rozvíjanie nových aktivít, snaha o tvorbu kultúrnych výstupovdokumentárnych filmov a i. Prezentácia myšlienok participatívnej demokracie širokej verejnosti.

Jeden z členov participačnej komunity by sa mal pravidelne zúčastňovať na zasadnutiach komisií mesta a informovať ostatných členov komunity o návrhoch.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity

(podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Workshopy na tému participačnej demokracie a prezentácia myšlienok participačného rozpočtu 1x za týždeň, sobota podvečer 17:00 – 20:00

Vzdelávacie aktivity – výučba cudzích jazykov, každý týždeň zvolený deň: 18:00 – 20:00

Prezentácie, sobota 15:00 – 17:00

Filmové večery – premietanie dokumentárnych resp. common sense filmov, filmov, ktoré sú už voľne šíriteľné a prezentujú myšlienky participačnej demokracie, občianskej spoločnosti, humanizmu atď. streda 20:00 – 22:00

Šachový klub - štvrtok od 19:00 do 23:00, organizácia turnajov, účasť v lige od najbližšej sezóny a šírenie mena centra do verejnej pozornosti, časom je klub možné rozšíriť o viaceré druhy tzv. mind sports (go, bridž a pod.), v ktorých sa nedávno v Pekingu uskutočnila prvá svetová olympiáda /mimochodom Ftáčnikov brat je šachový veľamajster.../
 

Hudobné večery, piatok 22:00 – 01:00

Tematické diskusné kluby, riadené diskusie medzi generáciami na rôzne témy, každá druhá streda streda 15:00 – 17:00

Vzdelávacie kurzy IT pre seniorov, každá druhá streda v mesiaci od 15:00 – 17:00

Priestor pre komunity, utorok 20:00 – 22:00

Záujmové krúžky: maľovanie, čítanie prózy, recitovanie poézie, štrikovanie a iné aktivity, podľa časových možností a záujmu členov komunity

Spoločenské hry, podľa potreby

Knižnica s antikvariátom

 

Rozpočet

(podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Názov položky

Predpokladaná čiastka

Kontajner na dokumenty, 2x

39,90

Písací stôl 2x

160

Stoličky 20x

20

Stôl 2x

50

Nákup literatúry do antikvariátu a knižnice

???

Prednášky – dobrovoľníci z MVO a OZ, prednášajúci

200

Výbava šachového klubu pre účasť na ligových stretnutiach:
8 ks hodín a 8 ks šachovníc s figúrkami: 8x50 eur + 8x15 eur

520

(Vychádzal som z ponuky predajní Kika a Ikea.)

Pri ďalších položkách by som vychádzal z rozpočtu, ktorý vytvorili už seniori, asi je zbytočné tvoriť duplicitu.