Projektová dokumentácia - Autonómna Zóna Lafranconi

            ANOTÁCIAkrátky opis projektu (v skratke, definujte projekt, cca. 1000 znakov)

Projekt je zameraný na vytvorenie Autonómnej zóny Lafranconi ako dlhodobého alternatívneho umeleckého experimentu. Ambíciou je stimulovať čo najslobodnejšiu spoluprácu rôznorodých tvorivých a kreatívnych (nielen) mladých ľudí, ktorí spontánne generujú alternatívne spôsoby osvojovania si verejného priestoru. Chce byť miestom umožňujúcim sprístupňovanie nových možností trávenia voľného času, pričom predpokladá aktívne a živé podieľanie sa komunity na jeho utváraní.

Na jednej strane sa jedná o revitalizáciu zanedbaného verejného priestoru, a na strane druhej ide o koordinovanie a organizovanie street-art a graffiti umenia na jednom mieste. Výsledkom má byť jedinečná mestská oblasť – galéria, ktorá bude vytváraná aktívnou tvorbou jednotlivých umelcov.

            PROBLÉM (opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality už samosprávou poskytovanej služby, alebo o jej neexistenciu, či o ohrozenie alebo            nedostupnosť danej služby)

  1. Oblasť mosta Lafranconi je relatívne zanedbaným, ale pritom frekventovaným tranzitným miestom. Pokiaľ by sa tento piestor otvoril a spríjemnil, oblasť, ktorá je už spontánne využívaná verejnosťou by mohla získať oveľa väčšiu príťažlivosť a jedinečný genius-loci.
  2. Jedným z javov, ktorý dnes charakterizuje moderné mesto, je vznikanie pomyselných „hradieb" a bariér, ktoré akoby pretínali verejný priestor i ľudí navzájom zo všetkých strán a zo všetkých smerov. Máloktoré mestské priestory dnes stimulujú k ich aktívnemu a tvorivému odkrývaniu a reflektovaniu, ako niečoho s nami súvisiaceho, niečoho nám blízkeho.

V dnešnom meste však možno badať rôzne alternatívne skupiny, ktoré si aj napriek týmto „bariéram" spontánne osvojujú mestské priestory. Snažia sa reartikulovať odcudzujúce tendencie súčasnej podoby urbánneho priestoru a veľmi rozmanitými spôsobmi (neetablované umenie: graffity, street-art, parkour, pouliční hudobníci, umenie z odpadu..) si stratený priestor intuitívne osvojiť. A to aj napriek tomu, že v Bratislave stále neexistuje priestor, ktorý by umožnil tvorivú kooperáciu týchto ľudí! Jedná sa teda o prirodzene vzniknutú tvorivú aktivitu, ktorá vzniká ako reakcia na súčasnú situáciu.

  1. Množstvo mladých ľudí sa dnes dožaduje nových priestorov s novými možnosťami trávenia voľného času, no táto potreba nebude môcť byť naplnená, kým sa nezabezpečí aktívne a živé podieľanie sa komunity na utváraní priestoru, ktorý svojou činnosťou užíva.

            VÝHODISKOVÁ SITUÁCIA (opíšte na aké už uskutočnené aktivity má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu komunita má k dispozícii)

Momentálne tento priestor spontánne využívajú vo veľkej miere okoloidúci (vzhľadom na tranzitný charakter oblasti), ale aj parkouristi, graffiti writeri, street-art umelci či umelci zaoberajúci sa ohňovou show. Taktiež je to cieľová stanica tradičného „Silvestrovského behu cez bratislavské mosty" a súčasť mestských cyklotrás.

Ideovo projekt nadväzuje na filozofický článok opisujúci filozofiu projektu – www.azl.utopia.sk. V súčastnosti už prebieha vizuálna a plagátová propagácia. Realizáciu tohto projektu rovnako podporí aj:

  • dlhodobá komunikácia s graffity a street-art umelcami najmä z (ale nie len) Bratislavy
  • avizovaná spolupráca s Nadáciu súčasného umenia
  • možná spolupráca s legendárnym obchodom a OZ Rooftop, ktorý už roky podporuje graffiti scénu u nás
  • možná spolupráca s Graffity4U
  • vzájomná spolupráca a internetová podpora s tématickými webmi ako sú napríklad www.doba.sk a www.artattack.sk a podobne

            PREDKLADATEĽ PROJEKTU A REALIZÁTORI (opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Lukáš Bulko –autor, správca a koordinátor

Ján Ilavský – spoluautor, administrátor webového priestoru a koordinátor

Martina Krivošová - koordinátorka

Alexander Riabov - koordinátor

Daša Tisoňová - fotodokumentaristka

            CIEĽ (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu)

Očakávané zmeny, ktoré by projekt miestu priniesol, možno momentálne charakterizovať dvoma bodmi:

1. Vytvorenie priestoru rekreácie a reflexie: Rekultiváciou a skultúrnením relatívne zanedbaného, ale napriek tomu, z hľadiska jeho potenciálu, veľmi príťažlivého prostredia pod a pri moste Lafranconi sa vytvorí základný rámec osobitného a otvoreného verejného priestoru, určeného nielen mladým ľuďom, ale širokej verejnosti.

2. Živý priestor tvorivosti: Status autonómnej zóny vytvorí rámec, ktorý umožní ľuďom so záujmom tvorivo spolupracovať, komunikovať a navzájom sa inšpirovať pri ďalšej práci s týmto priestorom, reinterpretovať súčasný zanedbaný stav a vytvoriť osobitný genius loci tohto miesta – jedinečnú mestskú galériu.

            CIEĽOVÁ SKUPINA (definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom môže výsledky projektu využívať)

Cieľovou skupinou je v prvom rade komunita, ktorá vznikne z umelcov i športovcov, pracujúcich s neetablovanými formami osvojovania verejného priestoru: graffity, street-art, parkour, hudobníci, výtvarníci... pričom členmi komunity budú iba tí jedinci, ktorí sa budú chieť aktívne odielať na jej utváraní.

Zóna ako výsledok činnosti tejto komunity sa stane otvoreným priestorom trávenia voľného času nielen tejto komunity, ale i širokej verejnosti, ktorá bude mať možnosť participovať na ďalšom vytvárani priestoru.

            POKRAČOVANIE PROJEKTU (opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti)

Do projektu sa aktívne zapojí 20 až 50, možno aj viac ľudí. Na august plánujeme uskutočniť prvý graffity festival, pričom zámerom je ho v budúcnosti organizovať pravidelne 4 x ročne. Predpokaldáme nešpecifikovateľný počet spontánne vzniknutých podujatí, ktoré vzniknú priamo z práce v komunite.

Vznikne tiež virtuálny priestor na portály Zóny, ktorý bude prezentovať všetky realizované aktivity, vrátane audio-vizuálnych vystupov – tzn. fotodokumentácia + mp3 skladby skladateľov.

Zóna ako dlhodobý projekt bude predstavovať miesto, kde budú mať umelci zaoberajúci sa spomínanými aktivitami možnosť vymieňať si nadobudnuté skúsenosti, know-how a vzájomne sa podieľať nie len na vlastnom umeleckom raste, ale aj na zvyšovaní hodnoty verejného priestoru. Rovnako dostanú verejnosťou zatracované umelecké aktivity možnosť ukázať ich skutočnú umeleckú hodnotu a tiež sa vytvorí priestor na prezentovanie týchto aktivít verejnosti.

            AKTIVITY (podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

1. Úpravy prostredia:

a) vytýčenie hraníc zóny

b) osadenie informačných tabúľ a street artových objektov

c) inštalácia lavičiek a iných objektov na sedenie a oddych

d) realizácia zvukovej inštalácie – proti poškodeniu chránených reproduktorov a audio-techniky (ktorá by netpretržite alebo vo vyčlenenom čase dňa reprodukovala hudbu zloženú na mieru aktuálneho stavu mosta)

e) viackrát ročne realizovať premalovanie graffitovej galérie počas GraffitiJamu

f) 4x ročne spolu s premalivaním graffitovej galérie umožniť nezávislým skladateľom, aby hudobne dotvorili atmosféru galérie a zároveň reartikulovali prirodzenú zvukovú kulisu industriálneho priestoru.

g) iné úpravy a zásahy a aktivity, ktoré spontánne vzniknú z konceptu priestoru, ako autonómnej zóny

2. Proces vytvárania Autonómnej zóny Lafranconi:

a) S procesom realizácie zóny súvisí na jednej strane prezentovanie a medializácia konceptu angažovaného a participatívneho utvárania verejného priestoru, rovnako diskusia o potrebe jeho uvárania. Na druhej strane si vyžaduje priamy kontakt a oslovovanie konkrétnych miestnych umelcov, pričom iba tí, ktorí by sa rozhodli zapojiť do aktívneho formovania zóny, by zároveň získali plné právo spolu-rozhodovať o jej forme, pravidlách v nej a jej ďalšom smerovaní. Tieto 2 stránky by predstavovali hlavný predpoklad permanentého života a obohacovania tejto zóny.

b) Pravidelné živé interaktívne stretnutia postupne sa zapájajúcich ľudí, by mali mať za následok vzájomné prepojenie rôznych umeleckých foriem osvojovania si verejného priestoru, ako sú graffity, street-art, parkour, výtvarné a hudobné umenie, ale zároveň by mali iniciovať zapojenie kreatívnych ľudí aj z iných oblastí, ako scénografie, architektúry, dizajnu a pod.

c) Proces bude realizovaný aj prostredníctvom vytvorenia elektronickej možnosti participácie a šírenia informácií.

3. Poskytovanie informácií a mediálne výstupy:

a) web – vytvorenie samostatného portálu zóny (bezplatný server liferay, na ktorom beží aj web participatívnej komunity Mládež, vrámci stránok OZ Utopia) zdieľajúcom informácie o dianí v zóne, s možnoťou registrácie vo fóre, + prezentácia inštalovaných audio-vizuálnych diel a iných aktivít.

b) spolupráca s Nadáciu súčasného umenia

c) audio – uchovanie a voľné širenie audio-stôp autorov, ktorí sa budú podielať na zvukovej dimenzii zóny.

d) vytvorenie dokumentárneho filmu o zóne.

e) iné formy prezentovania, ktoré spontánne vzniknú počas procesu vytvárania autonómnej zóny.

            ROZPOČET (podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Aktivita projektu

(položky spojené s realizáciou projektu)

 

Požadovaná suma

Úpravy povrchu stien na graffity + Farba na podklad pre prvé graffity

200

Farba na vytýčenie hraníc priestoru

30

Suma na nákup prvých sprejov

270

Výdavky spojené s organizáciou a realizáciou prvého graffity festivalu

100

Materiál na inf. tabule

150

Lavičky (materiál)

600

Reproduktory a zvuková technika

1000

Zhotovenie a inštalácia ochrannej klietky na reproduktory v graffitovej galérii

500

SPOLU

2850

komentár k rozpočtu

a) spôsob, akým sú jednotlivé sumy vypočítané

b) slovný komentár (prečo je pre projekt daná položka dôležitá, príp. prečo sa bez nej nedá projekt zrealizovať...)

- Úpravy povrchu stien na graffity:

a) na opravenie niektorých poškodených častí povrchu predpokladame 50E na omietku a biela farba na cca 70m štvorcových (10E = 15kg/10m2 =2E/m2)= 150 E.  50+150 = 200E

b) jedná sa o omietku, ktorá upraví na niektorých miestach poškodený povrch steny a farba(bielu), ktorá poslúži ako biely podklad pre graffity.

- Farba na vytýčenie hraníc priestoru:

a) 3 x 15kg = 30m štvorcových bielej farby po 10E = 30E

b) ide o necelých 300 m dlhú čiaru namalovanú na zemi, ktorá zreteľne upozorní návštevníka, že vstupuje do autonómnho priestoru. 

- niekoľko krát do roka nákup sprejov:

a) akciové balenia 6 graffitových sprejov stoja 23E, pričom 1 srpej vydrží približne na 1m štvorcový. Plocha graffitovej galérie má cca 70m štovrcových.  --> 23/6 * 70 = 268 E.

b) je to klúčová položka pre existenciu graffitovej galérie.

c) počíta sa aj s podporou zo strany Rooftop

-Výdavky spojené s organizáciou a realizáciou graffity festivalu, ktorý by mal byť niekoľko krát do roka

a) ide o odhad. - 100E

b) ide o občerstvenie, cestovné, informačné letáky.

-Materiál na inf. tabule

a) odhad 150 E

b) inf. tabule budú upozorňovať návštevníka o charaktere, pravidlách, podujatiach a myšlienke zóny.

-Lavičky (materiál)

a) 450 E

b) suma na 1 až 2 lavičky, v závislosti od cien materiálov.

-Reproduktory a zvuková technika

a) presná sume bude známa po vyjadrení mesta

-Zhotovenie a inštalácia ochrannej klietky na reproduktory v graffitovej galérii

a) presná sume bude známa po vyjadrení mesta