info info

Vysvetlenie aktuálnej situácie Participatívneho rozpočtu - Otvorený list. http://utopia.sk/liferay/article/-/journal_content/56_INSTANCE_b8AZ/16892/2848380

Zdá sa, že dnešná mládež je skôr obeťou spoločnosti, než živlom, ktorý by spoločnosť pozitívne rozvíjal.

No mladí ľudia majú čo ponúknuť! Disponujú svojou jedinečnou perspektívou a teda životnými skúsenosťami a potrebami úplne odlišnými od sveta starších a dospelých. Sú to mladí ľuďia, ktorí budú musieť žiť s náslekdami rozhodnutí, ktoré dnes bez ich účasti rozhodujú o charaktere priestoru, v ktorom budú musieť hľadať svoj osud.

Mladí ľudia SR sú občania demokratickej spoločnosti, majú svoje práva a musia mať reálny vplyv na to, aby verejný priestor odrážal ich potreby a záujmy.
Akonáhle mláďež dostane reálnu možnosť veci zmeniť, mnohé aj zmení k lepšiemu.

Táto stránka je spoločným komunikačným portálom Participatývnych Komunít Mládež. (momentálne fungujú na Slovesnku 2 - Bratislava a Ružomberok)
 Jej ambíciou je smerom dovnútra umožniť čo najefektívnejšiu komunikáciu medzi aktívnymi členmi komunity a spoluprácu pri rozvíjaní jednotlivých návrhov a projektov.
Smerom navonok sa snaží o čo najtransparentnejšie sprostredkovanie všetkých relevantných informácií týkajúcich sa činnosti komunity (zverejňujeme zápisnice z Komunitných stretnutí, v kalendári avizujeme všetky udalosti späté s komunitou, prístupné sú detailné projektové dokumentácie, akonáhle sa projekty začnú financovať, budeme zverejňovať všetky priebežné výdavky).


  O participatívnom rozpočte možno zjednodušene povedať, že je to mechanizmus, prostredníctvom ktorého dostáva každý individuálny človek, ako občan, predstaviteľ verejnosti (ktorý má vôľu sa zapojiť do komunity,) možnosť priamo a bez akýchkoľvek existujúcich byrokratických a korupčných prekážok, vstúpiť a zasiahnuť do politického života a verejného rozpočtového priestoru mesta s vlastnými požiadavkami, predstavami, potrebami a napokon aj projektami. O tom, ktoré projekty sa napokon prioritne zrealizujú rozhodnú na verejnných zvažovaniach samotní vybraní aktívni članovia jendotlivých komunít.
    Zapojenie do takéhoto rozhodovacieho procesu môže byť pre mladého človeka veľmi cenná skúsenosť do budúceho života, poskytuje veľkú príležitosť, ale zväzuje aj zodpovednosťou.
Veľkou výhodou tohto mechanizmu je, že otvára príležitosť realizovať aj netradičné veci, ktorých by sa oficiálne formálne orgány ťažko ujimali.

Širší úvod o tom, čo je "participatívny rozpočet" nájdete napr. tu: http://utopia.sk/liferay/home/-/asset_publisher/c8Vy/content/id/341245

Komplexný dokument vysvetlujúci participatívny mechanizmus je tu: link

linky na všetky komunity PR Bratislava:

http://pr.bratislava.sk/liferay/tematicke-participativne-komunity

linky na všetky komunity PR Ružomberok:
http://pr.ruzomberok.sk/liferay/tematicke-participativne-komunity

   Pozývame vás srdečne na niektoré z našich pravidelných stretnutí, môžete sa zapojiť, diskutovať, pýtať sa, alebo sa len tak pozrieť.  Žiadúce riešenia nastanú asi len ťažko, ak sa budeme spoliehať na pasívnu verejnosť a nebudeme aktívni ;) Zapojiť sa dá samozrejme taktiež virtuálne.

Bratislava info a kontakty: xxx

diskutovať bez registrácie môžete, keď na hornej lište kliknete na -> "Diskusné skupiny" -> "TU možnosť diskutovať aj pre (nezaregistrovanú) verejnosť" :)

pravidelné Stretnutia komunít (Ba): 

pondelok 18:30 Open Data

utorok 17:00 Zelené mesto

 štvrtok 15:00 Seniori

          19:30 Mládež

momentálne neaktívne komunity: Kultúra, Doprava

miesto: KC Generácií - http://pr.bratislava.sk/liferay/web/komunitne-centrum-generacii-ymca-

Zápisnice z komunitných stretnutí (Ba).

Návrh projektov komunity Mládež pre PR 2013:

Participatívna komunita Mládež predkladá nasledovné projekty v rámci procesu prípravy Participatívneho rozpočtu 2013:

Autonómna zóna Lafranconi

KC Zora 2

Letné Tábory

Outdoorové športoviská - Street workout

SEMAFOR na sídlisku

 

Verejné fórum PK Mládež 4.10.2012

 

 

 

 

 

diskusia o prioritách PK Mládež: https://www.utopia.sk/liferay/web/mladez/diskusne-skupiny/-/message_boards/message/697540

projekt - Plavárne pre Bratislavčanov.

projekt - AZ Lafranconi

Verejné zvažovanie - 2011 pilotné kolo PR Verejné zvažovanie - 2011 pilotné kolo PR

Nemáte role potrebné k prístupu na tento portlet.

Nástenka Nástenka

Späť

AZ Lafranconi 2013

 

 

 „Participatívny rozpočet pre Bratislavu" 2013

Projektová dokumentácia

 

 

AUTONÓMNA ZÓNA LAFRANCONI

 

Anotácia – krátky opis projektu

(v skratke, definujte projekt, cca. 1000 znakov)

 

AZL je jedným z projektov PR 2013 snažiacich sa o obohatenie kultúrneho života v Bratislave. Funkcionálny a prázdny priestor na nábreží Dunaja pod mostom Lafranconi, z časti slúžiaci ako parkovisko, chceme premeniť na spoločensky i kultúrne podnetnú lokalitu. Územie je vo vlastníctve UK a je obklopené univerzitnými areálmi, internátmi, cyklotrasou, spontánne tu zvyknú tráviť čas živly alternatívnej kultúry (graffiti, skateboard, parkour, fire-show…), denne územím prechádzajú okrem automobilov azda všetky skupiny obyvateľov.

Prostredníctvom projektu chceme navrhnúť optimálne riešenia rozvíjajúce ďalej tento priestor, a to  najmä v záujme tých komunít z verejnosti, ktoré majú o svoj rozvoj a aktivity v priestore záujem. Forma realizácie bude medziuniverzitná spolupráca študentov UK a STU prostredníctvom workshopov, do ktorých bude aktívne prizvaná verejnosť. Študenti vypracujú veľmi lacnú profesionálnu štúdiu priestoru, podobnú tým, za ktoré mesto platí desiatky tisíc eur. Spomedzi všetkých zozbieraných podnetov sa napokon na platforme deliberatívneho fóra vyberú najlepšie riešenia premeny priestoru a zrealizujú sa konkrétne intervencie v priestore. (ilustračne by mohlo ísť o ekologické ihrisko, lavičky z pneumatík/paliet, graffity galériu, koncerty, hojdačku zavesenú o konštrukciu mosta, zvukovú inštaláciu na konštrukcii mosta, open air fitness, lezeckú stenu na moste a pod.)

Konečným ideálnym cieľom, ktorý sa však nemusí podariť, je dosiahnuť status autonómnej zóny, teda lokality spravujúcej komunitou ľudí so záujmom tvorivo spolupracovať, komunikovať a navzájom sa inšpirovať pri ďalšej práci s týmto priestorom, a tak dosiahnuť vznik osobitného a stále nového genius loci tohto miesta.

 

 

Problém

(opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality už samosprávou poskytovanej služby, alebo o jej neexistenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby)

 

1. Oblasť mosta Lafranconi je relatívne zanedbaným, ale pritom frekventovaným tranzitným verejným miestom, nachádzajúcim sa v atraktívnom akademickom prostredí bratislavskej riviéry, ktoré vzhľadom na realizované novostavby bude v budúcnosti čoraz viac frekventované. Pozdĺž nábrežia sa lokalita nachádza v línii: River park, PKO, FTVŠ, LAFRANCONI, Lodenica, Botanická záhrada, internát Družba, MarkTwain… Taktiež je to cieľová stanica tradičného „Silvestrovského behu cez bratislavské mosty"

       -> až na tranzitnú funkciu je tento verejný priestor prázdny, nedostatočne využitý, zanedbaný, no s vysokým revitalizačným a rekreačným potenciálom.

2. Vzhľadom na tranzitný charakter oblasti využívajú peší ťah okolo nábrežia vo veľkej miere okoloidúci, pod mostom parkujú  vodiči áut a, lokalitu obklopujú akademické inštitúcie s niekoľkými internátmi a univerzitami a tak ňou často prechádzajú študenti, cyklotrasu využívajú cyklisti.

V značnej miere dodáva priestoru život alternatívna kultúra, ktorej aktéri si spontánne osvojujú podobné mestské priestory veľmi rozmanitými spôsobmi (neetablované umenie: graffity, street-art, hudobníci, parkour, skateboard, lezci, fire show…)

 → Za predpokladu zohľadnenia záujmov a potrieb spomenutých skupín ľudí a za predpokladu ich aktívneho a živého podieľania sa na projekte revitalizácie, môže byť výsledkom jedinečná mestská oblasť sprístupňujúca nové možností trávenia voľného času.

3. Problematika mostov a iných "nemiest" / zabudnutých verejných miest v meste je nedostatočne reflektovaná a spracovaná.

 

Východisková situácia

(opíšte na aké už uskutočnené aktivity má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu komunita má k dispozícii)

● Ideovo projekt nadväzuje na filozofický článok opisujúci filozofiu projektu – azl.utopia.sk.
● V júni 2012 prebiehala vizuálna a plagátová propagácia na lokalite. (odkaz na fotky - http://pr.bratislava.sk/liferay/web/mladez/plagaty-az1).
● Od leta započala e-mailová komunikácia s graffiti a street-art umelcami najmä z (ale nie len) Bratislavy.
● Od júna 2012 prebieha komunikácia za účelom spolupráce s legendárnym obchodom a OZ Rooftop, ktorý už roky podporuje graffiti scénu u nás.
● Od mája je avizovaná možná spolupráca s Nadáciu súčasného umenia.
● V októbri 2012 - fakulta architektúry poskytla potvrdenie o spolupráci na ideový študentský workshop.
● Polovica októbra 2012 - Rokovanie so správcami pozemkov:
 UK – vlastní trávnatú plochu medzi botanickou záhradou a mostom Lafranconi ako aj plochu pod mostom Lafranconi.
 Narodná Dialničná Spoločnosť – spravuje konštrukciu mosta Lafranconi.

● Rada Mládeže Slovenska – možná spolupráca, zapožičanie dék a vankúšov...

● Hornbach – darovania materiálov.
● Ikea – možná spolupráca, dávajú sponzorské dary, stoličky, vankúše, deky,...
● ArtBooks – sponzorské ceny do súťaže.

 

 

Predkladateľ projektu a realizátori

(opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Mgr.Lukáš Bulko – koordinátor projektu a lektor workshopu; vyštudoval filozofiu na UK, téma komunity.
Mgr.Ján Ilavský – koordinátor projektu a lektor workshopu; vyštudoval filozofiu na UK, téma filozofia mesta.

Ing.Arch. Zuzana Krivošová – koordinátorka projektu a workshopu a lektorka workshopu ; doktorandka na katedre architektúry FASTU, ústav urbanizmu. Má bohaté skúsenosti s tvor. Workshopmi, Noc architektúry, Tvornádo, lektorka zážitkovej pedagogiky.
Mgr.Art.Martin Sichman – lektor workshopu, tvorivý architekt, doktorand FA STU na ekologickej a experimentálnej torbe, skúsenosti s organizáciou a realizáciou výstav (Noc architektúry, mesiac fotografie).
Ing. arch. Elena Šoltésová, MSc – koordinátorka workshopu, prednášajúca tému o nábrežiach a priestoroch pod mostami, doktorandka na FASTU, teória dejín a obnova pamiatok., autorka Double hug of the river. – štúdie o nábreží Dunaja v Bratislave.
Ing.arch. Katka Boháčová – lektorka workshopu, organizácia prednášok a diskusií pod platformou 1 x 1. Tvorivá architektka a pedagogička na fakulte architektúry.
Mgr. Art Jaroslava Poláková – dizajnérka, vyštudovala dizajn na VUT v Brne, programovanie a dizajn www stránky a propagačných materiálov.
Ing.Arch.Tomáš Hanáček – architekt spolupracujúci s mestom Trenčín v projekte Trenčín siTy! Doktorand na ústave urbanizmu a plánovania, venuje sa nábrežiam.

Mgr. Mgr. Peter Nedoroščík – facilitátor deliberatívneho fóra.
Bc.Martina Krivošová – potencionalna facilitátorka, študentka psychológie, zaoberajúca sa témou participácie a deliberácie.

 

 

Cieľ

(zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu)

Očakávané zmeny, ktoré by projekt mestu priniesol, možno momentálne charakterizovať nasledujúcimi bodmi:
1. Živá medziuniverzitná spolupráca.
2. Široká spolupráca univerzít, študentov, mesta, občanov, alternatívnej kultúry...
3. Ideový študentský workshop prinesie lacnú a efektívnu štúdiu, ktorú možno následne použiť ako východiskový podkladový materiál pri diskusii o revitalizácii priestoru.
4. Otvorí sa diskusia a reflexia o prehliadanej téme zabudnutých verejných miest v meste.
5. Aktívnymi intervenciami sa zrevitalizuje atraktívne prostredie, a rozšíri sa atraktívnosť nábrežia.
6. Vznikne nové turisticky atraktívne miesto.

 

 

 

Cieľová skupina

(definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom môže výsledky projektu využívať)

● Študenti
● Cyklisti
● Okoloidúci – rekreační chodci
● Vodiči
● Mesto
● NDS
● Alternatívna kultúra – grafity, street art, parkour, hudobníci, skateri...
● Športovci

 

 

Pokračovanie projektu

(opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti)

● Výstupy z workshopu, - štúdia, zborník, mapy, pôdorysy, ako aj návrhy spracovávajúce možnú revitalizáciu priestoru – poskytnú odborné a hotové podklady k akýmkoľvek ďalším zásahom do daného územia.
● Výstupy sa budú môcť použiť taktiež ako podklady pre výučbu na FASTU i UK.
● Ľudia ktorí sa zapoja do navrhovania intervencií získajú skúsenosť s formátom deliberácie vo verejnej súťaži a budú ho môcť použiť vo svojej ďalšej praxi.
● Projekt prispeje k otvoreniu vzájomnej spolupráce univerzít.
● Projekt môže poslúžiť ako podnet na spustenie ďalších obdobných projektov, usilujúcich sa o revitalizáciu nekultivovaných (zabudnutých) miest v Ba.
● Projekt môže poslúžiť ako pozitívny príklad a podnet k tomu, ako by v budúcnosti mohli vznikať efektívnym a lacným spôsobom štúdie verejných lokalít mesta.
● Samotné intervencie na území spríjemnenia a revitalizujú verejné prostredie a poslúžia rozvíjaniu voľnočasových aktivít.
● Môže vzniknúť Autonómna zóna, teda lokalita spravujúca komunitou ľudí so záujmom tvorivo spolupracovať, komunikovať a navzájom sa inšpirovať pri ďalšej práci s týmto priestorom, a tak dosiahnuť vznik osobitného a stále nového genius loci tohto miesta.

 

 

Aktivity

(podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

 

1. Zbieranie materiálov a podnetov na workshop zo strany verejnosti a ostaných zúčastnených strán a propagovanie, informovanie o projekte:
 - Medziuniverzitná spolupráca:    - pozývanie humanitných oborov na UK na workshop. (socialógia, kulturológia, politológia, filozofia…)

- Urbanistický prieskum územia - Stretnutia s miestnou komunitou, návštevy územia, diskusie.
                                                          - Urban walk – Tomáš Hanáček
                                                         - Osadenie urny/alebo iného formátu na zbieranie podnetov priamo na mieste.
                                                           - Verejné vypočutie – facilitované stretnutia s verejnosťou a pokus o identifikovanie cieľovej skupiny, získavanie ľudí do komunity.
                                                          - stretnutia máme možnosť realizovať pod mostom Lafranconi / v Lodenici / na magistráte/v KC Dunaji.
                                                           - Časozberná kamera – mesiac nainštalovaná v lokalite, poskytne materiál pre workshop.

- informovanie o projekte:
- informovanie verejnosti o projekte a význame možnosti participovať na verejných priestoroch v médiách.
                    - www – stránka, online fórum, zbieranie podnetov, online diskusia, + facebook.

- výsledkom tejto fázy bude - február 2013 - vytvorenie analýzy územia, koncepcie/zhodnotenie/ územia, spracovaná na základe zhromaždených materiálov ako aj pripomienok a podnetov z verejnosti, mesta, univerzity... analýza územia poslúži ako podklad pre nasledujúce workshopy.

2. - Ideové workshopy – workshopy pre študentov i verejnosť zamerané na hravé a neformálne odovzdanie know-how a tvorbu nápadov na funkčné využitie, prevádzkové riešenie a doplnenie územia vhodnými prvkami, ktoré by zvýšili jeho uživateľský potenciál.

Uskutoční sa jednak - samostatný workshop študentov ekologickej a experimentálnej tvorby v ateliéri Martina Šichmana.
a taktiež - Ideový workshop v Lodenici – pre študentov architektúry aj filozofickej fakulty, otvorený aj pre verejnosť.
– začiatok letného semestra. 2 možné termíny - štv.,pia,sob,nedeľa. – 14.-17.3. 2013 / 4.-7.4. 2013.
Workshop bude zahŕňať:
           - Blok prednášok – história, nábrežie Ba, priestory pod mostmi, imidž miesta, participácia,
          - zbieranie nápadov od študentov.
         - výsledkom bude štúdia lokality, zborník prác, sada nápadov a odborných textov k miestu – možnosť publikácie vo vybraných arch. časopisoch.

3. súťaž – po príprave a ideových workshopoch, ktoré prinesú návrhy revitalizácie lokality nastane fáza verejnej súťaže, v ktorej sa formou deliberatívneho fóra vyberú najlepšie konkrétne intervenicie, ktoré sa napokon zrealizujú.
- výstup súťaže – výstava návrhov na katedre architektúry / KC Dunaj / magistrát.

4. Realizačná fáza - realizácia vybraných návrhov
– od konca semestra. Intervenčné workshopy – intervencie do súčasného stavu,.
- od začiatku júla - 5 dní, - študenti, dobrovoľníci, verejnosť, my...
- Ďalšie eventy sa môžu diať celé leto, napr.každý víkend.

 

 

Rozpočet

(podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

 

Príprava pred workshopom: - Zbieranie materiálov a podnetov na workshop zo strany verejnosti a ostaných zúčastnených strán.
1. Organizácia urban walk (inštruktor - príprava 2 týždne, cca 7zastávok, tlač podkladov - materiály, tabule,... )
Urban walk (celkové náklady).................................................................................200€
2. propagácia a www stránka a grafika, update stránky, facebook, zbieranie podnetov.
Internetová stránka + propagácia (celkové náklady)..................................................400C

Ideový workshop:
3. Lektorovné (7 lektorov, prednášky pre študentov a verejnosť, 20€/osoba) + Strava (celodenná strava na 3 dni pre 3 organizátorov, 7 lektorov a približne 20 študentov 10€ á deň na osobu).................................................................................spolu lektorovné + strava = 1000€
4. Materiály – (projektor, plátno, pc,. Flipchart, papier,fixy,; vytlačené mapy pre študentov, duplexové papiere, A3 papiere, písacie potreby, perá, pastelky, lepky, lepiace pásky, farebné papiere, materiály na model, duplex 5ks, styrodur (3ks,2cm), rezačka na polystirén, kartóny tenké/hrubé).
- časť materiálov bude k dispozícii, časť plánujeme zakúpiť.
Material (celkové náklady)............................................................................................300€
Tlač propagačných materiálov, mapových podkladov, posterov, toner do tlačiarne.......................................................................................................................250€

Realizačná fáza a intervenčný workshop:
5. Pracovný materiál (palety, osb dosky, pneumatiky, laná, drevené laty, skrutky, klince, vŕtačky, gumené laná, ochranné pomôcky, rukavice, kovové rúry, tyče, farby, dosky rôznych dĺžok, drevo, drevotrieska, rôzne typy náterov. Spreje pre grafity, tlač materiálov a podkladov na workshop)
- časť materiálov bude k dispozícii, časť plánujeme zakúpiť
 Pracovný materiál (celkové náklady)................................................................................1700€
7. Strava, občerstvenie (celodenná strava na 3-5 dni pre približne 20 účastníkov, 10€ á deň na 1 osobu)
Strava (celkové náklady)..............................................................................................900€
8.Požičanie dodávky na 3-4 dni (69€/deň, http://www.ttsolutions.sk/TTsolutions-cennik.htm)+ Benzín = ................................................................................................................................400€
7. Odmena koordinátorom projektu....................................................................................500€

Spolu...................................................................................................................... 5650 €

 


 

Priemerne (0 Hlasy)


Kalendár Kalendár

Aktuálne kalendáre sídla